ihale komisyonunun nihai kararını ihale yetkilisine sunduktan sonra tekliflerin geçerlilik süresinin dolması sebebiyle ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerine tekliflerinin geçerlilik süresini uzatıp uzatmadığını sorup 2 isteklininde  tekliflerinin süresini uzatmadığını beyan ettiklerine dair dilekçelerini idareye sunmaları sonrasında idarenin ihaleyi tekliflerin geçersiz olduğu gerekçesiyle iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

  ihalede idarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebinin yazı ile reddedilmesi hususu dikkate alındığında bahse konu istekliden, bu aşamada önemli teklif bileşenleri belirlenerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesine gerek bulunmadığı
Devamı...

İhalede teklif geçerlik süresi sona eren başvuru sahibinin de bu aşamada sözleşme imzalamaya zorlanamayacağı
Devamı...

ihalede teklif geçerlilik sürelerinin uzatılması için verilen sürenin yetersiz olduğu rekabet şartlarının oluşmadığı ve ihalenin iptal edilmesinin kamu yararına olacağı” gerekçe yerinde bulunarak ihalenin iptal edilmesi hk
Devamı...

idarece EKAP üzerinden gönderilen  teklif geçerlilik süresi ile teminat mektubu geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik yazıya istinaden süre uzatımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir cevap verilmediği ve belirlenen süreye uygun yeni bir geçici teminat mektubu veya teminat mektubu süre uzatım yazısı sunulmadığı, öncesinde de teklif ve geçici teminat mektubu geçerlik sürelerinin dolduğu hk
Devamı...

ihale teklif geçerlilik süresini uzatmak istemeleri halinde * tarihine kadar idareye başvurmalarının istenildiği, anılan istekliler tarafından süresi içerisinde teklif geçerlilik süresini uzatmak üzere idareye başvurulmadığı, bu çerçevede idare tarafından geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali hk 1
Devamı...

İhalede teklif geçerlilik süresinin 60 gün olarak düzenlendiği ihale tarihi dikkate alındığında tekliflerin geçerlilik süresinin dolduğu idare tarafından isteklilere teklif sürelerini uzatıp uzatmayacakları sorulmaksızın istekli firmaya sözleşmeye davet yazısının gönderildiği ve isteklinin sözleşme imzalamaya gelmemesi üzerine geçici teminatının gelir kaydedilemez 
Devamı...

idarece ihtiyaç duyulması halinde teklif geçerlilik süresinin isteklinin de kabulü kaydıyla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabileceği anlaşılmış olup idarece teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edilmesi durumunda teklif geçerlilik süresini uzatmak isteyen isteklilerin süreyi uzatmalarının önünde bir engel bulunmadığı ve isteklinin gelinen aşamada herhangi bir hak ve menfaat kaybı söz konusu olmadığından başvuru sahibinin ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasının bu gerekçeyle de reddedilmesi
Devamı...

İdarece ihale tekliflerinin geçerlilik sürelerinin uzatım talebinin kesinleşen ihale komisyonu kararının tebliğinden sonra yapıldığı şikâyete cevap yazısında idarece söz konusu hususun sehven unutulduğunun belirtildiği ve bu hususun esasa etkili bir sonuç doğurmadığı ayrıca tekliflerin geçerlilik sürelerinin uzatılmasına ilişkin hükümlerin isteklilerin lehine sonuç doğuran ve isteklileri koruyan bir hüküm olduğu da dikkate alınması gerektiği iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

İdarece ihalede tekliflerin geçerlilik sürelerinin uzatım talebinin * tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararının tebliğinden sonra yapıldığı görülmekle birlikte * tarihli şikâyete cevap yazısında idarece söz konusu hususun sehven unutulduğunun belirtildiği hk
Devamı...

teklif geçerlilik süresinin bitimi sonrasında idarenin yazılı talebi olmayan bir isteğe yönelik olarak isteklinin cevapta bulunulmasına ilişkin bir zorunluluk aranamayacağı ve bu hususun istekliye yüklenemeyeceği
Devamı...