ihalede idareler tarafından, isteklilerce sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmelerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiği, başvuru konusu ihalede isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespitine yönelik katalog, broşür, teknik şartnameye cevaplar vb. herhangi bir belge ile numune sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği dolayısıyla mevcut doküman düzenlemeleri dikkate alındığında istekliler tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin değerlendirmenin sözleşme aşamasına konu edilebileceği hk
Devamı...

Teknik Şartname maddesinde teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilen personel servisi araçları için idarece istenilen ayni yol giderlerine ilişkin alınan fiyat teklifinin mevzuata uygun olduğu, aynı maddede düzenlenen şartları ve özellikleri düzenlenen ayrıca 24 saat işletmede bulundurulacak olan 1 adet hizmet aracına ilişkin açıklanması idarece istenilen zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti ve araç kasko giderine ilişkin sunulan belgelerin mevzuata uygun olması gerektiği
Devamı...

 ihalede idarenin tedarik edilecek araçlar için getirilen model yılı sınırlamasının, işin süresi (24 ay) dikkate alındığında idarenin ihtiyaçları doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında yer aldığı araca yönelik olduğu belirtilen motor gücüne ilişkin kriterlere bakıldığında; Teknik Şartname’deki düzenlemelerin “en az” veya “en az-en fazla” ifadelerine yer verilerek yapıldığı ve hiçbir araç grubunda belli bir motor gücüne yönelik düzenleme yapılmadığı
Devamı...

Teknik Şartname’de, Tebliğ’de belirtildiği şekliyle iki haftalık örnek menü bulunmadığı, yılsonuna kadar sunulması istenen yemeklerin günlük listesine yer verildiği, ancak yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarına şartnamede ve/veya sorgulama yazısında yer verilmediği görülmüş, aykırılığın tekliflerin oluşturulmasının yanında aşırı düşük teklife ilişkin açıklamada bulunulmasını da engeller ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması
Devamı...

ihale dökümanında araçların tamamının Teknik Şartname’de yer alan özellikleri haiz şekilde en geç 10 (on) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi ve yüklenicinin eksiksiz şekilde tüm araçları teslim ederek işe süresinde başlayamaması hallerinde 4735 sayılı Kanununa göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği ve belirlenen sürenin makul olmadığı da dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve engelleyici nitelik taşıdığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede sunulmuş olan aracın teknik özelliklerinin Teknik Şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, mevcut doküman düzenlemeleri ile anılan araçların yerli muhteva oranını karşılaması ve teknik özelliklerinin uygunluğunun sözleşme aşamasında değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin idarenin belirlemiş olduğu gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

ihale dökümanında asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğunun açık olduğu, başvuruya konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin anılan maddesinden kıdem tazminatı ödemelerinden yalnızca yüklenicinin sorumlu olduğu sonucu çıkarılsa dahi 4857 sayılı İş Kanunu’nun yukarıda anılan hükmü karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağından bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmış, bu değişiklikler ile hizmet alımı ihalelerinde kullanılan Tip Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi”  maddesinde revizyon yapılarak; cezaların uygulanmasında oluşabilecek muhtemel tereddütler giderilmiş, uygulanacak yaptırımların yalnızca sözleşmede yer alması ve ihale dokümanının diğer bileşenlerinde bu hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi halinde ise sözleşmede yer alan düzenlemelerin esas alınması sağlanmış olması
Devamı...

Teknik Şartname’nin “Ödeme Şekli”maddesinde yer alan düzenlemelerin zorunlu hallerde gerçekleşebilecek eksik çalışmaları işaret ettiği, bahse konu düzenlemede yer alan ödeme kesintilerinin Kanun’da yer alan iş eksilişi kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, yüklenici tarafından gerçekleştirilmeyen işler için idarece ödeme yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve mevcut düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil eder nitelikte olmadığı 
Devamı...

ihalede teknik görüş talep edilen akademik kuruluş tarafından gönderilen cevap yazısındaki değerlendirmelerde Teknik Şartname maddelerinin tek markayı işaret ettiği, idarece istenilen ilaçların direkt içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek verilmesinin daha fazla firmanın ihaleye iştirak etmesini sağlayabileceği
Devamı...

Teknik Şartnamede yer alan ‘‘Kendisine özgü olmalı’’ ifadesinin sübjektiflik içermediği, kullanıcı rol bazlı yetkilendirme mekanizmasına atıf yapılarak düzenleme yapıldığı, söz konusu hususun isteklilerin tekliflerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel olmadığı
Devamı...

ihale kapsamında çalıştırılacak personelin nitelikleri ve deneyim süresine ilişkin teknik şartnamede düzenlemeler yapılabileceği, asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde bu sürenin 5 yıldan fazla olamayacağı, Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde 8, 10 15 yıllık deneyimlerin öngörülmüş olduğu, dolayısıyla bu düzenlemenin mevzuat hükmüne aykırılık içerdiği
Devamı...

ihalede teklif edilen ürünlere ilişkin örnekleri sunmalarının talep edilmesi numune değerlendirmesi demonstrasyonun işleminin usulüne uygun şekilde yapılarak ürünlerin ilgili kriterler bakımından Teknik Şartnameye uygun olup olmadığının tespit edilmesi, yapılan iş ve işlemlerin denetime açık bir şekilde raporlanması ve söz konusu rapora uygun olarak ihalenin sonuçlandırılması, İdari Şartnamede yer almayan Teknik Şartnameye verilecek cevaplar üzerinden yeterlik değerlendirmesinin yapılmaması gerektiği hk
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemesi üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından her ne kadar belge ve belge üzerindeki geçiş tutarının hangisinin puan olarak kabul edileceğinin anlaşılamadığı ileri sürülse de, otoban, köprü ve tünel geçiş belgesinde yer alan tutarın aynı zamanda belge puanı olarak kabul edileceğinin açıkça düzenlendiği bu kapsamda belge üzerindeki geçiş tutarının belge puanı olarak kabul edileceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla Teknik Şartnamede yer alan geçiş belgesindeki tutarın belge puanı olarak kabul edileceğine yönelik düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek herhangi bir unsur taşımadığı
Devamı...

ihale idari ve teknik şartnamelerde yer almayan ihtilaflı konuların çıkması durumunda idarenin onaylayacağı çözüm şekli belirleyicidir ifadesinin, tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiği ilkesi ile bağdaşamayacağı ve bahsi geçen Teknik Şartname düzenlemesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesine aykırı olduğu hk
Devamı...

Teknik Şartnamede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından gönderilen sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulmasının istendiği buna karşın idarenin aykırılık tespitlerine dayanak oluşturan Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı bu haliyle söz konusu bildirimin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle, başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede çeşitli belgelerin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği  İdari Şartnamede isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin İdari Şartnamede sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği İdari Şartnamede ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir belgeye yer verilmediği Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı bu haliyle İdari Şartname ve Teknik Şartnamenin birbiri ile çeliştiği hk
Devamı...

Teknik Şartnamede yapılan düzenlemelerin, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında anılan araçlar için aranılacak teknik özellikleri karşılamadığı,  bu durumun istekliler açısından ciddi bir maliyet riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 kamyonların niteliğine ilişkin belirsizliğin, ihalede sağlıklı bir şekilde teklif oluşturmasına engel teşkil edecek nitelikte olduğu hk
Devamı...

ihalede sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartnamesindeki başlıkları altındaki tanımlamaları karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı
Devamı...

Teknik Şartnamede yer verilen düzenlemesinde ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı  İlde tescilli olması şartının getirildiği, idarece her ne kadar söz konusu şartın ihale aşamasına ilişkin olmadığı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenen bir koşul olduğu belirtilse de, kiralanacak araçların tamamının il plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri * İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İlde tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İle nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı 
Devamı...

Teknik Şartnamede yapılan düzenleme ile isteklilerin teklifleri ekinde Ulaştırma Bakanlığından alınmış K1 vb yetki belgelerinden en az birinin aslı veya noter onaylı suretini sunmaları zorunlu tutulmuş olup bu düzenlemeye İdari Şartnamede yer verilmemesi Söz konusu düzenlemeden istenilen belgenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki teknik yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından idareye sunulması istenilen bir belge olarak değil isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gereken bir yeterlik belgesi olarak düzenlendiği, ancak ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriterleri kapsamında buna ilişkin düzenleme yapılmaması
Devamı...

ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen işin miktarı ile niteliğinin değişmesi hususlarıyla ilgili olarak Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki değişikliklerin neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği, yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplamada bulunulmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanı içerisinde kullanılması öngörülen araçların teknik özelliklerine ayrıntılı şekilde yer verilmesine karşın anılan özelliklerin karşılanıp karşılanmadığının tespitine yönelik olarak herhangi bir katalog veya teknik dokümanın yeterlik belgesi olarak belirlenmediği, söz konusu araçların teknik özellikleri karşılamadığı sonucuna ulaşılmasının ihale dokümanı düzenlemeleri ve yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı olacağı anlaşıldığından idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin araçların Teknik Şartnamenin söz konusu araçlara ilişkin maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği hk
Devamı...

İhalede teklif edilen ürünlerin idarece belirlenen teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunda, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla, idarelerce numune değerlendirmesi yapılarak, teklif edilen ürünün ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespiti yapılabilmekte olup, söz konusu işlemlerdeki yetki ve sorumluluğun idareye ait olduğu
Devamı...

Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenlemelerin ihale konusu işte çalıştırılacak personelin hizmetin gerektirdiği ve idarece belirlenen şartlara uygun olup olmadığı hususunu sağlama amacını taşıdığı, söz konusu düzenlemeden personel istihdamıyla ilgili idareye başvuru sahibi tarafından iddia edildiği gibi bir yetki tanındığı anlamının çıkarılamayacağı, bahse konu düzenlemenin işe alınacak ya da işten çıkarılacak personelle ilgili bütün yetkiyi idareye veren nitelikte bir düzenleme olmadığı, bu noktada söz konusu düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda belirtilen hükmü uyarınca idareye verilmiş olan hakkın kullanılması kapsamında olduğu
Devamı...

Teknik Şartnamede malzemelerin istenilen şartlarda olmaması ve taahhüt edilen numunelerin dışına çıkılması durumunda sözleşmenin tek taraflı olarak idarece feshedileceği düzenlenmiş olsa da söz konusu düzenlemeye Sözleşme Tasarısında yer verilmediğinden anılan düzenlemenin uygulanabilirliğinin bulunmadığı
Devamı...

teknik şartname hükümlerine uyulmamasının sözleşmeye uygun davranmamakla aynı anlama geldiği ve genel aykırılık hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sözleşme hükümlerine uyulmaması teknik şartname hükümlerine uyulmaması durumunda Sözleşme Tasarısında yer verilen iki farklı ceza oranından (sözleşme bedelinin Binde 4,00 veya binde 5,00) hangisinin uygulanacağı hususunda belirsizlik olması
Devamı...

ihalede 2.nci teklif sahibi istekli tarafından İdari Şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerinin karşılanmadığı Teknik Şartnamede yer verilen düzenlemelerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği dolayısıyla anılan isteklilerin ilgili Teknik Şartname maddesinde yer verilen düzenlemeleri karşıladıkları gerekçesiyle yeterlik kriterlerini sağladıklarından da bahsedilemeyeceği hk
Devamı...

ihalenin hizmet alımı ihalesi olmasına karşın Teknik Şartnamede yer alan işin bitiminde makinanın bedelsiz olarak idareye hibe edilmesi gerektiğine yönelik düzenlemenin hizmet alımı ile bağdaşmadığı gibi İhale Kanunu kapsamında da böyle bir alım yönteminin bulunmadığı ilgili düzenlemenin bir nevi zorunlu bağış niteliği taşıdığı hk
Devamı...

ihalenin personel nakli servisinde kullanılmak üzere sürücülü araç çalıştırılması hizmet alımı işi olduğu idarenin takdir yetkisini ihale konusu işin mahiyeti itibarıyla çalıştırılacak personelin işe uygunluğu bakımından üst yaş sınır belirleme yönünde kullandığı ve yapılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı ayrıca yetkinin bu yönde kullanılmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından herhangi bir aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

Birim fiyat tariflerinde ve birim fiyat teklif cetvelinde çalışma saatleri ve yapılacak km’lerin aracın gün içinde yaptırılması düşünülen maksimum çalışma ve km. değerleri olduğu aynı zamanda fazla km. hesaplaması teşkil ettiğinde birim fiyat tariflerinde tanımlanan sefer usulü çalışan araçlar hariç, günlük km. usulü ile çalışan taşıt grupları için sözleşme süresi içerisinde yapılan toplam km yapılması gereken toplam km den fazla ise o taşıt grubu için fazla km bedeli ödeneceği bu kalemler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı bu konuda düzenlemenin bulunduğu belirlenmiş fazla çalışma durumu oluşması halinde şoförlerin fazla çalışma maliyetlerinin de eklenerek fiyat verilmesinde bir engel bulunmadığı hk
Devamı...

teklif edilen ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi hususunda çeşitli düzenlemeler yer almakta ise de İdari Şartnamede yer verilmeyen söz konusu düzenlemelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınamayacağı idarelerin yeterlik kriteri belirleme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu ve yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususların sözleşme aşamasında inceleneceği
Devamı...

yüklenici tarafından idarede mevcut bulunan sistemden farklı bir sistem teklif edilmesi halinde, idarece mevcut sistemle uyumlu bir cihaz getirilmesinin yükleniciden sözleşme aşamasında talep edilebileceği hk
Devamı...

idarece Teknik Şartnamede işin yerine getirilmesi esnasında ortaya çıkabilecek güzergâh değişikliklerine ve güzergâhlarda kullanılan araçların kapasitelerinin ihtiyaca göre belirleneceğine ifadesi Koltuk sayısı az olan bir araç yerine koltuk sayısı çok olan bir araç talep edildiğinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve kapasitesi düşük olan araca yönelik iş eksilişi yerine kullanılacak koltuk sayısı çok olan araca yönelik ise iş artışı yapılacağı  Teknik Şartname kapsamında 1 adet otobüsün 2 adet midibüs veya 3 adet minibüse çevirmesi durumunda da aynı şekilde iş eksilişi ve iş artışı yapılacağı anlaşılmakta olup ödemenin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birim fiyatlar üzerinden yapılacağı yüklenici tarafından bunun dışında ek bir ücret talep edilemeyeceği idarece işin yerine getirilmesi esnasında bazı iş kalemlerinde iş eksilişi, bazı iş kalemlerinde iş artışı yapmasının mevzuata uygun olduğu hk
Devamı...

teknik Şartnamede yer verilen Servis güzergâhlarında sabah-akşam toplam 10 km ye kadar uzatmaya idare yetkilidir düzenlemesinin sefer artışı veya ilave servis aracı gerektirmesine ilişkin olmadığı hizmetin verilmesi sürecinde servis kullanacak personel sayısı ve ikametgahlarının değişiklik gösterebileceği ve bu durumda güzergâhlarda değişiklik yapılmasının zorunlu olacağı, idarece belirlenen güzergâhların sabah-akşam toplam 10 km’ye kadar uzatılmasının makul olduğu hk
Devamı...

ihale dökümanında İlave personele ilişkin yükleniciye ödeme yapılmayacağı hususuna yönelik Sözleşme Tasarısında Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler iş eksilişi ve işin tasfiyesi maddesinde yer verilen düzenleme uyarınca personel ihtiyacının doğması durumunda ilave personel alımı hususunun iş artışı kapsamında yapılması gerekeceğinden Teknik Şartnamede aksi yönde ve ilave personel çalışması halinde ödeme yapılmayacağının açıkça belirtilerek düzenlenmesinin çelişki yarattığı bu çelişkili durumun tekliflerin hazırlanması aşamasında belirsizliğe yol açacağı hk
Devamı...

idarenin ihaledeki araçlara ilişkin teknik özellik belirleyebileceği isteklilerin ihtiyacından önce idarenin ihtiyacının öncelikli olduğu ve her bir isteklinin dokümana uygun muhtelif araçları teklif edebileceği bu nedenle araçların herhangi bir istekli lehine fiyat avantajına neden olacağına ve söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı engeller nitelikte olduğuna yönelik bir değerlendirme yapılmasının da mümkün olmadığı
Devamı...

ihale konusu işin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede ceza ve sözleşmenin feshine ilişkin şartlara ise sözleşme tasarısında yer verilmesi gerektiği dikkate alındığında sözleşmeye aykırılıklar ve cezaya ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmeyen Teknik Şartname düzenlemesinin Sözleşme Tasarısı’nda belirtilen ayrıntılı ceza düzenlemelerinin yerine geçemeyeceği
Devamı...

teknik Şartname düzenlemesinde ihale sonucuna göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı 2.teklif sahiplerinden araçlara ilişkin çeşitli belgelerin 3 iş günü içinde sunulmasının istenildiği söz konusu belgeler yeterlik kriteri niteliğinde olmadığı sözleşme imzalanmadan önce anılan belgelerin sunulması gerektiğine yönelik sınırlayıcı bir hükme yer verilmediği gibi belirtilen sürede sunulmaması halinde yaptırım uygulanacağı veya sözleşme imzalanmayacağına ilişkin bir şarta yer verilmediğinden anılan Teknik Şartname düzenlemesinin mevzuata aykırı olarak değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihalede kullanılacak araçların fazla çalıştırılmasından kaynaklı olarak ortaya çıkacak sürücülerin fazla çalıştırılması durumunda yüklenicinin sürücülere karşı doğacak sorumluluklardan her halükarda kaçınamayacağı ve bu giderlere ilişkin maliyetlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemler içerisinde değerlendirerek teklif oluşturulmasının önünde engel bulunmadığı hk
Devamı...

ihale teknik şartnamesindeki Diğer makine ve ekipmana ilişkin iddiaların ise özel uzmanlık gerektiren teknik hususlar içerdiği İhale Kanununun Kuruma itirazen şikayet başvurusu çerçevesinde ilgili kişilerin görüşüne başvurularak çözülmesi gerektiği
Devamı...

İdari Şartnamede isteklilerin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olduklarına ilişkin yetki belgesinin yeterlik kriterleri arasında düzenlenmediğinin görüldüğü ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığını oluşturan şirketlerin bu sisteme kayıtlı olmadığı ve bu hususta gerekli teyitlerin yapılması gerektiği
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında kullanılacak ürünlerin standartlarının öngörülerek teklif fiyatının daha sağlıklı oluşturabileceği ve söz konusu hususun teklif vermeye engel teşkil ettiği iddiası
Devamı...

yemek alım ihalesinde verilecek öğün sayıları üzerinden maliyet hesaplamalarını yapmaları gerektiği Ancak idarece ihale dokümanında kemiksiz sığır eti ve kemikli koyun etinin birbirine eş değer olduğu belirtilmişse de kemiksiz koyun etinin, kemiksiz dana etinin muadili niteliğinde olmadığı, söz konusu girdiler arasında fiyat farkının bulunduğu, ayrıca ihale dokümanı düzenlemelerinde dana eti yerine kullanılacak koyun etinin idarece ne sıklıkta talep edileceğinin de belirsiz olduğu
Devamı...

yemek alım ihale işi kapsamında kullanılacak olan “Somon balığı” ve “Dondurulmuş panga balık” girdilerinin “Gıda Malzemeleri Özellikleri” başlıklı Şartname ile gıda rasyonunda belirtilen gramajlarının birbirinden farklı olduğu  anılan girdiler için gıda rasyonunda belirlenen gramajın  Gıda Malzemeleri Özellikleri başlıklı Şartnamede yer verilen aralıkta da olmadığı görüldüğünden söz konusu gramaj farklılıklarının istekli olabilecekler açısından çelişkili ve sağlıklı teklif fiyatı oluşturulmasına engel nitelikte olduğu
Devamı...

İhale konusu teknikerlerin ihale dokümanında belirtildiği üzere bakım-onarım ve teknik destek dışında bir sorumluluğunun ve çalışma alanının bulunmadığı nitekim ihale dokümanında da bunun aksini gösteren bir düzenleme bulunmadığı hk
Devamı...

Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme ile öngörülemez ve makul olmayan bir cezai şart belirlemesi yapıldığı iddası
Devamı...

teknik şartnamede mesai saatleri dışında yapılacak çalışmaların ancak idarenin ilgili birimlerince gerekli ve uygun görüldüğü hallerde gerçekleştirilebileceği ayrıca bu müdahalelerin her halükarda teknik sorumlu nezaretinde yaptırılacağı söz konusu durumların idarece önceden kesin olarak belirlenemeyeceğinden bu hususa ilişkin kesin bir düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı hasta ve çevre güvenliğini sağlamanın yüklenicinin sorumluluğunda olduğu anlaşılmış bu doğrultuda söz konusu hususların mevzuata aykırılık taşımadığı 
Devamı...

Ortak girişim firmalarından ihaleye katılacak olan firma ve ortaklarından da yukarıda Genel Hususlarda yazılı olan aynı belgeler talep edilecektir şeklindeki ifadenin iş ortaklıklarında ortaklarının her birinin istenen iş deneyim tutarının en az %40’ını sağlaması gerektiği anlamına gelmeyeceği hk
Devamı...

ihale Teknik Şartnamesinde çalıştırılacak araçlara ilişkin olarak asgari model yılı kriterleri belirlendiği, anılan düzenlemede ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak farklı tiplerdeki araçların model veya yukarısı olmasının istenilmesinin idarenin ihtiyacı kapsamında belirlenebilecek bir husus olduğu göz önüne alındığında idarelerin ihaleye konu edilen ihtiyacını tespit etmesi noktasında kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde kullanması şartıyla takdir yetkisinin bulunduğu hk
Devamı...