ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Personel ve Demirbaşlarla İlgili Hükümler” başlıklı maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak aşçı veya aşçı yardımcısının ustalık belgesinin örneğinin ve çalıştıracağı gıda mühendisi/diyetisyenin diplomasının suretinin sözleşme imzalama aşamasında idareye verilmesi gerektiğinin düzenlendiği görülmüş olup, Kanun maddesinde sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenemeyeceği anlaşıldığı
Devamı...

e ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünlere ilişkin yeniden demonstrasyon değerlendirmesi yapılması gerektiğine ilişkin karar verilmesine rağmen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği yazılıma ilişkin yeniden demonstrasyon işlemi yapılmadığı
Devamı...

Yapım ihalelerinde kullanılan makinalara ait bazı Teknik Şartname düzenlemelerinin bir kısmının belirlenmesinin ihtiyaca uygun olduğu ancak her bir makine türü için Teknik Şartname’de istenilen özelliklerden bir kısmının verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığı ve net değerler üzerinden özellik belirlemesinin yapıldığı anlaşıldığından (motor silindir sayısı gibi) söz konusu Teknik Şartname’nin ilgili akademik kuruluş görüşünde belirtilen ve uygun bulunmayan maddelerinin ihale Kanuna  aykırılık içermesi
Devamı...

idare tarafından ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere Sözleşme Tasarısı’nda yer verileceği, bu kapsamda her ne kadar ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 33’üncü maddesinin boş bırakıldığı görülse de idare tarafından ihale konusu iş kapsamında kullanılacak teknik personel ve makine, araç, ekipman ile ilgili hususlara Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde yer verildiği, dolayısıyla söz konusu hususlara ilişkin ayrıntılara Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddesinde yer verilmese de ihale dokümanının bir bütün olduğu ve bahse konu düzenlemelere Teknik Şartname’de yer verildiği görüldüğünden bu konuyla ilgili ihale dokümanında herhangi bir belirsizliğin olmadığı, söz konusu düzenlemenin, ihalede yeterlik kriteri veya kendi malı şartı getirilerek fiyat dışı unsur olarak da belirlenmediği, tekliflerin hazırlanması açısından belirsizliğe mahal verecek bir durum oluşturmadığı
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde sadece öğün sayısı üzerinden teklif istenmediği ve tabloda belirtilen personel için ayrı satır açıldığı ancak Teknik Şartnamede sayılan yönetici, muhasebeci, depocu vb. personel için sayı belirlemesi yapılmadığı, ayrıca anılan maddede “vb” ifadesine yer verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemenin açık ve net olmadığı, tekliflerin hazırlanması aşamasında istekliler açısından tereddüte neden olabileceği
Devamı...

hizmet yeterlilik belgesine ilişkin ihale Teknik Şartnamede tanımlara yer verildiği anlaşılsa da Tebliğ maddesi uyarınca standarda ilişkin belgenin yeterlik kriteri olarak istenmesi durumunda tanıma İdari Şartname’de yer verilmesi gerektiği, aynı Tebliğ maddesi devamında standardın yükleniciden istenmesi halinde ise teknik şartnamede yer verilmesi gerektiği, bu bağlamda Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemelerin yükleniciden talep edildiğinin anlaşılması gerektiği hk
Devamı...

ihale Teknik Şartnamenin ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde yaklaşık 20 iş kaleminde talep edilen işlerin elle işçilik niteliği taşıyan çim biçme, çapalama, budama, sulama gibi işler olduğu, bahse konu işlerin içeriğinin hizmet alımı niteliğinde olduğu anlaşıldığından 696 sayılı KHK uyarınca belediyeler tarafından alımının yapılamayacağı, ihale konusu iş kapsamında yer alan mal temini işinin, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bölümleri ile doğal bir bağlantısının bulunmadığı, ihale konusu işte malzeme alımlarının, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada olduğu, bu durumun farklı uygulama yöntemleri çerçevesinde belirtilmesi gereken yeterlilik kriterlerini etkileyeceği, bahse konu işlerin birbirinden ayrıştırılarak ihaleye çıkılması gerektiği
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında kiralanacak araçtan *adedinin manuel vites olarak istenildiği ancak söz konusu araçların sadece manuel vites olarak istenildiği hususunun gerekçelendirilmediği, ihale konusu işin niteliği ve gerçekleştirileceği yerler ile ihale konusu iş kapsamında kiralanacak olan araçlara ilişkin aranan model yılı şartları da  (2020-2023) dikkate alındığında ihale konusu iş kapsamında kiralanacak * adedinin manuel vites olarak istenilmesinin somut durumda işin verimliliği ve fonksiyonelliği ile ilişkilendirilemeyeceği  anılan araçlardan çift kabinli kamyonet ile minibüsün genel kullanım ve üretim tipinin manuel vites olduğu değerlendirilmekle birlikte diğer araç tiplerinde böyle biri durumun varlığından söz edilemeyeceği, yukarıda yer verildiği üzere idarelerin gerek ihtiyacı olan alımın tespiti, gerek ihale konusu hizmet alımının miktar ve niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip oldukları açık olsa da bu takdir yetkisinin Kanun’un temel ilkelerini tümüyle ortadan kaldıracak şekilde kullanılamayacağı anlaşılmış olup iddia konusu düzenlemelerin hizmetin gerekleri ile bağdaşmayıp ihaleye katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu
Devamı...

İhale Teknik Şartnamesinde yer verilen düzenlemelerden yüklenici tarafından yapılacak sigorta kapsamının “çok kullanıcılı ve her türlü zarar ve ziyanı, (alkollü olunmaması kaydıyla sürücü hatasından kaynaklanan zararlarda dahil) kapsayacak şekilde yaptırılacağı,  taşıtın sürücüsü ile yolcuların ve üçüncü şahısların yaralanma ve ölümü halinde ödenecek tazminat miktarlarının yükleniciye ait olduğunun bildirildiği, bu düzenleme ile Genel Şartnamesi’nin genel hükümlerinin kapsamının dışına çıkıldığı, idarenin personelinin kusurundan doğacak zararların da yüklenicinin sorumluluğu kapsamına alındığı, ihalede şoförlerin yüklenici tarafından temin edilmeyeceği, idare personelinin araçları kullanılacağı dikkate alındığında şikâyete konu düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve istekilerin sağlıklı teklif oluşturmasını engeller nitelikte olduğu
Devamı...

ihale kullanılacak araçların yolda arıza yapan hizmet araçları için firma yol yardımı uygulanacağı araçtaki arızanın azami 2 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, geçici olarak şartnameye uygun idarenin onaylayacağı teknik özelliklere sahip bir araç tahsis edileceği, ayrıca, sepetli araçta oluşan herhangi bir arızadan dolayı ve yedek araç temin edilmediği takdirde çalışmadığı günlerin ödemesine ilişkin hakedişten kesinti yapılacağı, basiretli tacir olma yükümlülüğü çerçevesinde yüklenicinin ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle sorumlu olduğu
Devamı...

Teknik Şartnaname’nin ilgili maddelerinde belirtilen teknik değerlerden daha uygun değerlere sahip araçların idarenin uygun görmesi halinde kabul edilebileceği şeklindeki düzenlemenin belirsiz olduğu, tüm araç türleri için tork aralığı motor hacmi ve maksimum güç değerlerinin tolerans aralığı belirtilmek suretiyle belirlenmediği ve net değerlere yer verildiği görülmüş olup Teknik Şartname düzenlemelerinin bu haliyle Kamu İhale Kanunu’nda yer alan temel ilkelere uygun olmadığı
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname’nin Teklif fiyata dahil olan giderler maddesinde Teknik Şartnamede bahsi geçen her türlü malzeme giderlerinin teklif fiyatına dahil olduğu Sözleşme Tasarısı’nın Sözleşme bedeline dahil olan giderler maddesinde de malzeme giderlerine ilişkin benzer düzenlemenin yer aldığı, Teknik Şartname’nin 5.5’inci maddesinde de yüklenicinin ihale konusu işte çalışacak sürücü için kıyafetlerin ayni olarak verileceği, aksi halde idare tarafından sürücü kıyafetinin resen temin edilerek yüklenicinin hakedişinden kesileceğinin düzenlenmiş olması
Devamı...

Teknik Şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen belgeler üzerinden tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılamayacağı ancak teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmenin uygulanması aşamasında yapılabileceği
Devamı...

ihalede TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ilişkin olarak İdari Şartnamede herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu belgenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bir değerlendirilme yapılamayacağı, aktarılan Teknik Şartname düzenlemesinde yer alan söz konusu belgeye ilişkin değerlendirmenin idare tarafından sözleşmenin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilebileceği
Devamı...

ihale konusu hizmet alımı kapsamında kullanılacak olan 2 adet araç için belirlenen teknik özelliklerin tek marka ve modeli işaret ettiğinin iddia edildiği, anılan hususta akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edildiği, ilgili görüş yazısından Teknik Şartname kapsamında belirtilen özelliklerin ülkemizde üretilen ve kullanımda olan birçok araç tarafından karşılandığının anlaşıldığı, ayrıca idarenin araç teknik özelliklerinde herhangi bir marka ve modelin belirtilmediği, Taşıt Kanunu’na göre belirleme yapıldığı, söz konusu ihale için farklı marka ve modellerde araç bulunabileceği hk
Devamı...

ihale dökümanındaki düzenlemelerin Sözleşme Tasarısı yerine İhale İlanı’nın İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartname maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen belgeler maddesinde ve  İdari Şartname’nin yeterlik kriterlerine ilişkin yedinci maddesinde yer verilmesi
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin ise sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

Araç Kiralama ihalesinde A1 yetki belgesine sahip olunmadan otomobil cinsi taşıtların çalıştırılamayacağı, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet verebilmek amacıyla A1 yetki belgesine başvuranların ise kamu kurum/kuruluşuyla yapılmış taşıma hizmet alımı sözleşmesini Bakanlığa sunmalarının gerektiği, bu belge olmadan yüklenici tarafından araç çalıştırılması ve faaliyette bulunulmasının mümkün olmadığı
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı maddeleri dışındaki ve ihale dokümanındaki aykırılık hallerine ilişkin düzenlemelerin sözleşme maddesi kapsamında değerlendirileceği hüküm altına alındığından Teknik Şartname’de belirlenen aykırılık hallerine ilişkin uygulanacak müeyyidelerde Sözleşme Tasarısı düzenlemelerin dikkate alınması ve bu yönde işlem tesis edilmesi gerektiği hususunda çelişki bulunmadığı 
Devamı...

ihale Teknik Şartnamede işin yapılacağı mahaller ile ilgili eksik olan çalışmaların ve bilgilerin tamamlanarak imalat yapılacak olan mahallerde ne kadar kilit parke taş bulunduğunun ve ne kadar imalat yapılacağının belirlenmesi gerektiği
Devamı...

İhale şartnamesinde iş sürecinde çalışacak  kiralık araçlar için  noter onaylı kira sözleşmesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması istenilemez ayrıca belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği anlaşılmış olup söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemelerinde mutfak içi pişirme şartları ve mutfak ortamının 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna uygun olması gerektiği, ifade edilmekle birlikte 11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile birlikte 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un yürürlükten kaldırıldığı,  bu çerçevede mutfak içi pişirme şartlarına ve mutfak ortamına ilişkin olarak yürürlükte olmayan bir kanunun uygulanmasının fiilen mümkün olmadığı, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve bu alanda tecrübe sahibi olmaları beklenen isteklilerin bu hususu dikkate alarak teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri, kaldı ki pişirme şartlarına ve mutfak ortamına ilişkin genel düzenlemelere de Teknik Şartname çerçevesinde yer verildiği
Devamı...

ihalede Akademik kuruluşun görüş yazısında vakumlu hidrostatik yol yıkama ve süpürme aracına ilişkin Teknik Şartnamede yapılan düzenlemelerin belli bir modeli tarif ettiği belirtildiği  teknik kriterlerin rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasının zorunlu olduğu, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği hükmü gereği ihalenin iptali hk karar
Devamı...

İhalede teknik görüşün açıklanmasına ilişkin cevabi yazıda Teknik Şartnamede yer alan 3 özelliğin bütünüyle tek bir marka/modele yönelik olarak düzenlenmediği ancak ilgili maddenin birden fazla firmanın teklif sunabilmesine engel nitelikte olduğu hk
Devamı...

Teknik Şartnamelerin ihaleye teklif verecek isteklilerin her talebini karşılayacak ya da içerecek şekilde düzenlenemeyeceği, idarelerin de hasta sağlığı ve güvenliği açısından cihazlara yönelik özellikleri belirleme takdir yetkisi ve sorumluluğunun bulunduğu, idarelerin katılımı arttırmak adına ihtiyacını karşılamayan tercihlere zorlanmaması gerektiği hk
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilmeyen ancak Teknik Şartnamede yer verilen bahse konu belgelerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihale konusu işte eğitimi verecek kişinin firma sahibi veya yetkilisi olması hususunun imza sirküleriyle tevsik edilmesi şartının idarece personele eğitim vermek suretiyle sağlanabilecek faydayla doğrudan ilgili olmadığı
Devamı...

İhale Teknik Şartnamede her ne kadar araçlara ilişkin olarak idareye ekspertiz raporu sunulması istenildiği görülse de söz konusu ekspertiz raporlarında başvuru sahibi sahibinin başvurusunda belirttiği şekilde “hatasız kazasız boyasız” olma şartının aranmadığı Teknik Şartname’nin araçlara ilişkin düzenlemeleri bir bütün olarak dikkate alındığında ihale konusu işte kullanılacak araçların işin yürütülmesi aşamasında sağlaması gereken asgari ve genel şartlara yer verildiğinin anlaşıldığı, bu giderlerin ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler dikkate alınarak öngörülebileceği anlaşıldığı
Devamı...

İhale Teknik Şartnamesinde Yüklenici Firmaya Ödeme Şartları ve Taahhüdün Yerine Getirilmesi maddesinde İşçilerden kendi isteği ile işten ayrılan, emekli olan ve benzeri nedenlerle ayrılanların yerine yüklenici yeni işçi alımını sağlık tesisinin onayı ile yapabilecektir  düzenlemesi yer alan düzenleme 1
Devamı...

İhale Şartnamesinin zeyilname ile değişen işin uzmanının 1 hafta süreyle cihazın kurulumunu takip eden 1 yıl içerisinde  eğitim alması sağlanacaktır ifadesinin idarenin ihale dokümanını ihtiyaçlarına uygun hazırlama hususundaki Kanunun kendisine tanıdığı takdir yetkisi sınırlarını aşar nitelikte olduğu hk
Devamı...

ihale şartnamesinde kullanılacak makina ekipmana ilişkin belgelerin sözleşme aşamasında ihale komisyonuna teslim edileceği ve makine parkının idare tarafından şartnameye uygun görülmesi halinde sözleşmenin imzalanacağı hükmü doğrumudur ?
Devamı...

ihale dökümanında yabancı menşeili cihazların üretici firmalarının Türkiye’de irtibat ofisi bulunması şartının aranmasının ihaleye katılımı daraltıcı bir düzenleme olduğu hk
Devamı...

ihalede numune veya demonstrasyon değerlendirmesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune veya demonstrasyon değerlendirmesi ile teklifin uygun olup olmadığına ilişkin bir belirlemenin yapılamayacağı dikkate alındığında, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında söz konusu malzemelerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespiti açısından idarece yapılan numune değerlendirmesi işleminin yeterlik değerlendirmesinde esas alınamayacağı
Devamı...

itirazen şikayete konu Teknik Şartname maddesinde, yüklenici ile idare arasında imzalanacak marka listesine ilişkin açıklamalara yer verilen düzenlemenin İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun aktarılan hükmüne aykırılık teşkil ettiği düzenlemede idare ile yüklenici arasında en az 3 en fazla 5 markanın belirtildiği bir marka listesinin oluşturulacağı ve yüklenicinin de bu marka listesine kesinlikle uymak zorunda olduğunun ifade edildiği, mevcut düzenlemenin yüklenici tarafından ihale konusu işin dokümana uygun olarak yerine getirilmesinde hareket serbestisini kısıtlayıcı nitelikte olduğu, ihale dokümanında ihale konusu işte kullanılacak olan malzemelerin özelliklerinin ve evsafının belirli olduğu, bunun dışında sözleşme aşamasında ayrıca bir marka listesi belirlemek suretiyle ihale konusu işin usulüne uygun olarak yerine getirilmesinin sınırlandırılmasının aktarılan kanun hükmüne aykırılık teşkil edeceği,  ayrıca somut düzenleme kapsamında sözleşmenin uygulanması aşamasında uyuşmazlık çıkabileceği gibi sözleşmenin imzalanması aşamasında idare ile yüklenici arasında marka listesi konusunda anlaşılamaması durumunun da belirsizlik içerdiği dikkate alındığında itirazen şikayete konu Teknik Şartname düzenlemesinin mevzuata aykırı olarak düzenlenmesi hk
Devamı...

Teslim edilen numune üzerinden idarece Teknik Şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılması sonucunda teklif edilmiş olan numunelerin Teknik Şartname maddelerinde yer alan şartları karşıladığı tespiti yapılarak “Uygunluk Belgesi”nin düzenlendiği görülmüştür. Söz konusu uygunluk belgelerinin ise ihale komisyonunun iki uzman üyesi tarafından imzalandığı Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün itiraza konu olan maddeyi karşılayamadığı anılan isteklinin yanlış ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği iddiasına yönelik olarak numune değerlendirmesi usulüne uygun olduğundan söz konusu iddianın reddedilmesi gerekmekte olup, öte yandan başvuru sahibinin şikayeti üzerine yapılan numune değerlendirmesinin idarece usulüne uygun olarak yapılmadığı, teklif etmiş olduğu numunenin Teknik Şartname maddelerinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığı tespiti yapıldığına ilişkin  “Uygunluk Belgesi” ve tutanakların düzenlenmediği görülmüştür. Bu nedenle anılan istekli tarafından teklif edilen cihazın numune değerlendirmesine tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi 
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazlar ile Teknik Şartnamede belirtilen teknik özelliklerin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olduğu, İdari Şartname maddesi kapsamında gerekli görülmesi halinde demonstrasyon yapılıp yapılmamasında ihale komisyonunun takdir yetkisi bulunduğu ve ihale komisyonu tarafından demonstrasyon yapılmaksızın ihalenin karara bağlanmasının mümkün olduğu anlaşılmakta ise de, somut durumda olduğu gibi katalog veya broşür üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılmaması ve teklif edilen cihazların istenilen koşullara uygun olmadığına ilişkin idareye yapılan şikayet başvurusu bulunması hk
Devamı...

ihale konusu işte kullanılan  cihazının taşıma işlemlerinin nitelikli bir iş olması sebebiyle yüklenicilere ek maliyet oluşturacağı, idarece cihazın taşınma sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığından isteklilerin taşımaya ilişkin oluşabilecek maliyetleri tekliflerine yansıtmalarının mümkün olmadığı, başvuru sahibi tarafından söz konusu sürelerin sınırlanmasına ilişkin değişiklik talebinde bulunulmasına rağmen idarece belirsizliği gidermeye yönelik herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, dolayısıyla oluşan belirsizlik sebebiyle istekliler tarafından söz konusu ihaleye sağlıklı bir şekilde teklif verilmesinin engellendiği anlaşılması
Devamı...

ihale için alınan akademik görüş yazılarında Teknik Şartnamede yer alan düzenlemenin kullanıcı tercihine bağlı olduğu idarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen iki farklı markanın ise anılan düzenlemeyi karşılamadığı, kullanıcı tercihine bağlı olarak yapılan düzenlemelerin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olamayacağı, aksi durumun Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırılık teşkil edeceği hk
Devamı...

ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin ilgili maddelerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin teknik görüş alınmasının fiili imkânsızlık nedeniyle mümkün olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

Teknik Şartnamede personel maaşlarının her ayın en geç beşinde yatırılacağının düzenlendiği söz konusu düzenlemenin amacının işçilerin ücretlerinin hesaplarına geciktirilmeksizin yatırılması olduğu, Teknik Şartname’nin anılan düzenlemesine uyulmaması halinin Sözleşme Tasarı maddesindeki genel aykırılık durumuna ilişkin olduğu Sözleşme Tasarı düzenlemesinin ise genel aykırılık hali dışındaki özel aykırılık hallerini tanımladığı, dolayısıyla itirazen şikâyete konu edilen düzenlemelerin doğrudan birbiriyle ilişkili olmadığı, bu çerçevede yukarıda aktarılan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartname’deki düzenlemelerin idarece yükleniciye hakediş ödemesi yapılıp yapılmaması durumlarına göre farklı farklı durumlara ilişkin ve birbirlerini tamamlar nitelikte olduğu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu maddesine aykırılık oluşturmadığı hk
Devamı...

İhale dokümanı düzenlemelerinden Teknik Şartname’de yer alan “öğrenci taşıma ile alakalı iş bitirme belgelerinin kabul edilmeyeceği”ne yönelik koşulun İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında düzenlenmediği, bu durumda anılan koşulun bir yeterlik kriteri olarak kabul edilemeyeceği
Devamı...

ihale konusu işte yüklenicinin tayin edeceği araç sürücülerinin kusurundan doğacak zararlardan işleten sıfatıyla yüklenicinin sorumluluğu olduğu başvuru sahibinin iddiasına konu ettiği Teknik Şartname düzenlemesinin sadece paletli ekskavatör cinsi iş makinesine ilişkin olduğu, dolayısıyla söz konusu Şartname maddesinin idarece sürücüsüz kiralanacak araçlara ilişkin düzenlenmediği anlaşılması
Devamı...

ihale Teknik Şartnamesinde treyler çekici iş makinesine ilişkin “Şanlıurfa il sınırları içerisinde kullanılacağı Çöp taşıma işinde kullanılacak olup, atık sahalarına giriş-çıkış yapacaktır düzenlemesine yer verildiği bu düzenlemeden başvuruya konu ihale kapsamındaki sürücülü treyler çekici iş makinesi kiralanması işinin, Kamu İhale Tebliği açıklamalarına göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olduğunun anlaşıldığı, personel çalıştırılmasına dayalı bir işin araç kiralama ihalesine dahil edilmesinin mümkün olduğu
Devamı...

Teknik Şartnamenin Firma Tarafından Karşılanacak Malzemeler ve Diğer Giderler başlıklı madde bendinde yer alan “kurumda hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu olduğu taktirde bu kişilerin sağlık masrafları ve iş gücü kayıplarının maddi tazminatları firma tarafından karşılanacaktır düzenlemesi ile ihaleye ait Sözleşme Tasarı maddesinde ağır aykırılık halleri kapsamında yer alan “Yüklenici firmanın Yemek hizmetinden dolayı gıda zehirlenmesinin hekim raporuyla tespiti ağır aykırılık nedeni sayılacak” düzenlemesinin  Yönetmeliğe göre yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz hükmüne aykırılık teşkil ettiği iddia edilmiş olsa da Yönetmelik ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin ve ihale dokümanın içerisinde yer alan Sözleşme Tasarısında yer alan düzenleme gereği yüklenicinin kusurundan kaynaklanan zararın genel hükümlere göre tazmin edileceği açık olduğundan ve başvuruya konu Teknik Şartname düzenlemesinin bu düzenleme ile paralel olduğu,  ayrıca iki düzenlemenin birbirinden farklı amaca hizmet ettiği anlaşılması
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartname’de 1 adet benzin istasyonu bilgilerini içeren belgenin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği görülmüş olmakla birlikte, İdari Şartnamede, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgenin İdari Şartname maddesinde sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği İdari Şartnamede ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, incelemeye konu ihalenin Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı hk
Devamı...

ihalede idareler tarafından, isteklilerce sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmelerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiği, başvuru konusu ihalede isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespitine yönelik katalog, broşür, teknik şartnameye cevaplar vb. herhangi bir belge ile numune sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği dolayısıyla mevcut doküman düzenlemeleri dikkate alındığında istekliler tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin değerlendirmenin sözleşme aşamasına konu edilebileceği hk
Devamı...

Teknik Şartname maddesinde teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilen personel servisi araçları için idarece istenilen ayni yol giderlerine ilişkin alınan fiyat teklifinin mevzuata uygun olduğu, aynı maddede düzenlenen şartları ve özellikleri düzenlenen ayrıca 24 saat işletmede bulundurulacak olan 1 adet hizmet aracına ilişkin açıklanması idarece istenilen zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti ve araç kasko giderine ilişkin sunulan belgelerin mevzuata uygun olması gerektiği
Devamı...

 ihalede idarenin tedarik edilecek araçlar için getirilen model yılı sınırlamasının, işin süresi (24 ay) dikkate alındığında idarenin ihtiyaçları doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında yer aldığı araca yönelik olduğu belirtilen motor gücüne ilişkin kriterlere bakıldığında; Teknik Şartname’deki düzenlemelerin “en az” veya “en az-en fazla” ifadelerine yer verilerek yapıldığı ve hiçbir araç grubunda belli bir motor gücüne yönelik düzenleme yapılmadığı
Devamı...

Teknik Şartname’de, Tebliğ’de belirtildiği şekliyle iki haftalık örnek menü bulunmadığı, yılsonuna kadar sunulması istenen yemeklerin günlük listesine yer verildiği, ancak yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarına şartnamede ve/veya sorgulama yazısında yer verilmediği görülmüş, aykırılığın tekliflerin oluşturulmasının yanında aşırı düşük teklife ilişkin açıklamada bulunulmasını da engeller ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması
Devamı...

ihale dökümanında araçların tamamının Teknik Şartname’de yer alan özellikleri haiz şekilde en geç 10 (on) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi ve yüklenicinin eksiksiz şekilde tüm araçları teslim ederek işe süresinde başlayamaması hallerinde 4735 sayılı Kanununa göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği ve belirlenen sürenin makul olmadığı da dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve engelleyici nitelik taşıdığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...