ihalede vergi Borcu sorgulamasında vergi dairesinden gelen  açıklama yazısında belirtilen diğer borcu yok yazılarından * tarihli borcu hk
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarısında  hakediş ödemesinden önce sunulacak hakediş evraklarına ilişkin düzenleme yapıldığı Tahsilat Genel Tebliğindeki açıklamalar kapsamında söz konusu evrakların fatura, servis araçları ve şoför bilgi tablosu, servis araçları puantaj tablosu, özmal dışında çalıştırmış olan araçlara yapılan ödemelerin dekontu, vergi borcu bulunmadığına dair belge, sosyal sigortalar prim bildirgesi ve tahakkuk fişi, bir önceki aya ait KDV tahakkuk fişi ve tahsilat makbuzu, bir önceki aya ait muhtasar ve gelir vergisi beyannameleri ve tahsilat makbuzu olarak belirlenmiş olması
Devamı...

İhaleye katılan isteklinin vergi borcuna ilişkin olarak ilgili vergi dairesince farklı tarihlerde farklı tutarların (“32.795,89 TL”, “9.187,61 TL” ve “vadesi geçmiş borç durumu yoktur”) bildirilmiş olduğu hususuna yer verilmek suretiyle söz konusu tutarlar arasındaki farkın hangi gerekçeyle oluştuğu hakkında yapılan soruşturmada yıl içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergilerden kaynaklı olduğunun tespit edilmesi sonucunda isteklinin ihaleden elenmesi
Devamı...

ihaleye teklif veren isteklinin hakkında GİB İntranet sistemi üzerinde yapılan sorgulamada mükellefin *TL borcu olduğu görünmekle birlikte yer verilen yazıda borç sorgusu yapılan günün tarihi ile borcun tahakkuk vade tarihi aynı olunca borcun dikkate alınmayacağı belirtilmiş olup bu nedenle anılan istekliye Borcu Yoktur yazısının verildiği ve Gelir İdaresi Başkanlığının GİB intranet sisteminde tüzel kişilerle ilgili borç sorgulaması yapılırken tüzel kişiliğin başka bir vergi dairesi ve başka bir vergi numarasında kayıtlı iş ortaklıklarından tüzel kişiliğin hissesine düşen borçlarının müteselsil borç olarak görülmediği anlaşmış tüzel kişilerle ilgili borç sorgulaması yapılırken tüzel kişiliğin başka bir vergi dairesi ve başka bir vergi numarasında kayıtlı iş ortaklıklarından tüzel kişiliğin hissesine düşen borçlarının müteselsil borç olarak görülmediği ve iş ortaklığının borçlarının yalnızca iş ortaklığının bağlı olduğu vergi dairesinden görülebildiğinden vergi numarası ile Borcu Yoktur yazısı alabildiği ancak anılan isteklinin vergi numarasına kayıtlı  İş Ortaklığından kaynaklı toplam * TL vergi borcunun olduğu belirlenmiş olupKamu İhale Genel Tebliğ maddesinde yer alan isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (vergi borcu bulunması gibi) halinde bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği şeklindeki açıklama doğrultusunda idarece ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi 
Devamı...

İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı ve sözleşme imzalamak için davet edildiği, ancak söz konusu iş ortaklığının özel ortağı tarafından ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını tevsik edici belgenin taahhüt edilen duruma aykırılık teşkil ettiği ve anılan ortağın ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun belirlendiği, idare tarafından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi
Devamı...

 istekli tarafından sunulan Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının  (d) bendi gereği vergi borcu olmadığına ilişkin belgelerden olan “Vadesi Geçmiş Borç Durumunun Gösterir Belgesi”nden kesinleşmiş vergi borcunun 5.119,82 TL olduğu anlaşılmış olsa da, söz konusu borç içerisinde yer alan 161,60 TL tutarındaki verginin son ödeme tarihinin 26.07.2020 olduğu, söz konusu tarihin pazar gününe rastladığı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 18/4. maddesinde; “Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter” hükmü gereği son ödeme tarihinin 27.07.2020 saat 24.00’e kadar uzadığı, dolayısıyla ihale tarihi olan 27.07.2020 tarihinde vergi borcunun Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde belirtilen 5.000,00 TL tutarının altında olduğu, söz konusu yazının yorumlanması hususunda tereddüde düşen idare tarafından gerekli araştırmanın yapılmadan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşme yapması
Devamı...

İdare tarafından yapılan sorgulamada başvuru sahibinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu ve buna istinaden anılan istekli ile sözleşme imzalanmadığı anlaşılsada * Sosyal Güvenlik Merkezinden gönderilen yazıda başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığı yönündeki ilgili kurum kayıtlarının esas alınması gerektiği dolayısıyla anılan tarih itibariyle başvuru sahibinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının kabul edilmesi gerektiği iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihalelerdeki ortak girişimlerde vergi borçları olması halinde yasaklama verilemez
Devamı...

SGK İl Müdürlüğünce verilen cevabi yazıda iş ortaklığını oluşturan tüzel kişi ortakların ihale tarihi itibariyle yapılandırılmış ve yapılandırılmamış borç dökümüne yer verildiği ancak bu tüzel kişilere ait prim borçlarının ihaleye katılmaya engel nitelikte olup olmadığı hususunda herhangi bir bilgiye yer verilmediği oluşan tereddüdü gidermeye yönelik olarak sgk İl Müdürlüğüne başvuru sahibi iş ortaklığının ortaklarının ihaleye katılmaya engel teşkil edecek mahiyette sigorta prim borcu olup olmadığı sorulmuş Anılan Müdürlük tarafından kaleme alınan ve Kuruma iletilen cevabi yazıda; her iki tüzel kişinin de “Borcu Yoktur” almasında bir sakınca bulunmaması
Devamı...

ihale tarihi itibarıyla 5.059,66 TL vergi aslı ve 4.666,73 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 9.726,39 TL kesinleşmiş vergi borcunun kaynağı İş Ortaklığına ait olsa da söz konusu borçtan her iki şirket de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağından Şti nin ihaleye bu şekilde katılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalede yüklenici personelinin kıdem ve ihbar tazminatı sorumluluğunun yükleniciye ait olacağını, davacı ile davalı arasında akdedilen sözleşmenin ” Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi” başlıklı maddesinde ” taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra, SGK’ dan alınan ilişiksiz belgesinin idareye verilmesinin ardından kesin teminat ve ek kesin teminatların tamamı yükleniciye iade edileceği, yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye veya SGK’ ya olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintileri hizmetin kabul tarihine kadar ödememesi durumunda idarece protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmadan kesin ve ek kesin teminatlarını paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edileceği ve varsa kalanın yükleniciye iade edileceği hususu hk
Devamı...

ihale kanun kapsamına giren kurumların yapacakları ödemelerde ödemenin yapılacağı tarihte vergi borcu olmadığına dair yazının ibraz edilmesinin zorunlu olduğu davacı tarafın davalıdan * TL alacaklı olduğunun ancak ödemenin yapılabilmesi için vergi borcu olmadığına dair yazının davacı tarafından ibraz edilmesi gerektiğini davacı tarafından söz konusu vergi borcu bulunmadığına dair yazı ibraz edilmeden davalının ödeme yapmasının yasal olarak mümkün değildir
Devamı...

ihalenin uhdesinde kaldığı halde şirket muhasebecisinin firma muhtasar vergisine ait ödeme bildirimini göndermemesi sonucu firmanın teminatın irad kaydedilmesi ile uğramış olduğu zararın muhasebecisi tarafından ödemek zorundadır
Devamı...

ihale kesin kabulün gecikmesi durumunda davalı tarafa teminat mektuplarının süresinin uzatılmasını isteme yetkisi verilmesine rağmen davacı tarafça bu yetki kullanılmadığı gibi sözleşmenin hükümlerine göre teminat mektuplarının SGK kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesinin davalıya sunulmaması veya davacıya ait diğer sözleşme ihlalleri halinde paraya çevrilebileceği işçilerden alınacak ibranamelerin teminat mektubunun karşılığı olarak düzenlenmemesi
Devamı...

ortak girişimde her bir ortağın ihale vergi borcunun ayrı ayrı değerlendirilmesinin gerektiği
Devamı...

İhale vergi borcunun kesintinin yapıldığı tarihte değil genel bütçe kapsamı dışındaki kamu kuruluşun genel bütçe kapsamındaki Vergi Dairesinin banka hesabına yatırıldığı tarihte ödenmiş sayılacağı
Devamı...

ihale tarihinden sonra gerçekleşmesi nedeniyle ihale tarihinde vergiborcu olduğunun görünmesi
Devamı...

idare Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak ihale vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir
Devamı...

ihale de kesinleşmiş vergi borcu, gecikme zammı ve faizlerin sınırı
Devamı...

İhale vergi borç sınırı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalama aşamasında başvuru sahibinin iddia etmiş olduğu vergi borcu olmadığına ilişkin belgeleri idareye vermesi gerekmektedir.
Devamı...

iş deneyimini tevsik amacıyla ibraz edilen sözleşmenin damga vergisinin ödenip ödenmediğinin idare tarafından araştırılması
Devamı...

ihale komisyon kararının altındaki ihale yetkilisi tarafından düşülen şerhte “İhale üzerine bırakılan istekli İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi gereği teklif ekinde bulunması gereken levha örneklerinin tamamını sunmaması nedeniyle ihalenin iptaline” hususu belirtilerek ihalenin iptal edildiği
Devamı...

T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının belirtilmesi hususu
Devamı...

geçici vergi beyannamelerinin içerdiği sayısal bilgilerin tutanağın ilgili dönemlere göre düzenlendiğine karine teşkil etmeyeceği, tüm bu hususlar dikkate alındığında tutanağın hangi vergi beyanname dönemine ait olduğunun anlaşılamadığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalama aşamasında başvuru sahibinin iddia etmiş olduğu vergi borcu olmadığına ilişkin belgeleri idareye vermesi gerekmektedir.
Devamı...

teknik çözümler ve ihalede avantajlı koşulların, tedarikçinin son geçici vergi beyanname döneminde gerçekleştirdiği benzer üretimlerin toplam birim maliyetlerinin emsal gösterilmesi suretiyle tevsik edilmesi
Devamı...

geçici vergi beyannamelerinin içerdiği sayısal bilgilerin tutanağın ilgili dönemlere göre düzenlendiğine karine teşkil etmeyeceği, tüm bu hususlar dikkate alındığında tutanağın hangi vergi beyanname dönemine ait olduğunun anlaşılamadığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalama aşamasında başvuru sahibinin iddia etmiş olduğu vergi borcu olmadığına ilişkin belgeleri idareye vermesi gerekmektedir
Devamı...

ihale vergi bocu hk, tek işyeri kapsamında kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olduğunu gösterir bir belge olduğu, ayrıca sunulan bu belgenin Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığını gösterir bir belge olmadığı, bu çerçevede belgenin mevzuatta öngörülen şartları taşımadığı anlaşılmıştır
Devamı...

başvuru sahibi ihale tarihi itibariyle, 5.000,00 TL'yi aşan tutarda yargı harcı borcu (karar ilam harcı) olduğu anlaşılmakla birlikte, yukarıda aktarılan Danıştay kararı ve Tebliğ değişikliği çerçevesinde harçların vergi borcu kapsamından çıkarıldığı dikkate alındığında, incelenen ihalede, idarece bu gerekçe ile teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilen başvuru sahibinin geçici teminatının iade edilerek teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği
Devamı...