ihalenin nitelik itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı bahse konu ihalede 9 adet personel çalıştırılacağı çalıştırılacak olan personele yüklenici tarafından 26 iş günü üzerinden brüt 18  TL nakdi yemek ücreti ve brüt 12 TL nakdi yol ücreti ödenmesi gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmış olup kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ait ihale dokümanlarında personelin yemek ve yol bedelinin nakdi olarak belirlenmemesi gerektiği yönünde herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı hk
Devamı...

taşıt kiralama ihalesinde aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının esas alınacağı, bunun dışında idarelerce ayrıca ödenecek giderlerin “işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlerin (%4)” denilerek net olarak belirlendiği anlaşıldığından idarece alınan ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin “işçilik fiyatı yasal sınır olan asgari ücretin %50 fazlası üzerinde” olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ayni olarak verilecek olan yol ve yemek giderine ilişkin maliyet hesaplamasında dikkate alınacak bilgilerin mevzuat açıklamalarına uygun olarak ihale dokümanında belirtildiği bu doğrultuda personelin iş yerine gidiş gelişi ile yemeğin ne şekilde verileceğinin istekliler tarafından belirlenebileceği hk
Devamı...