ihalede İsteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini görmede sorumluluklarının olduğu, öte yandan birim fiyat poz tariflerinde araçların günde ortalama ne kadar süre ile çalıştırılacağının bilgisine de yer verildiği buradan hareketle ihale konusu işte kullanılacak araçların giderlerinin belirlenebileceği bu kapsamda yakıt dahil araç kiralaması yapılmasının idarenin takdirinde olduğu hk
Devamı...

isteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini gezip inceleme yaparak tekliflerini hazırlamaları gerektiği ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olma yükümlülüğünü haiz isteklilerin söz konusu işe başlama süresini de göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği 
Devamı...

İdari Şartnamenin İşin yapılacağı yerin görülmesi maddesindeki düzenlemeden işin yapılacağı yerin ve çevresinin görülmesi, inceleme yapılması, teklifin hazırlanması ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgilerin temin edilmesinin isteklinin sorumluluğunda olduğu, işyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masrafların istekliye ait olduğu, isteklinin, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılacağı, istekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinlerin idare tarafından verileceği, tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediğinin ve teklifini buna göre hazırladığının kabul edileceği anlaşılmış ve idarenin ihale dokümanında toprak analizine ilişkin herhangi bir düzenleme yapma sorumluluğunun olmadığının anlaşılması
Devamı...

ihale işinin yapılacağı yerin isteklilerce görülerek makine ekipman ve teçhizatın risk tutarlarının belirlenebileceği işin ifası sırasında besin zehirlenmesi olayının olma ihtimalinin idarece tahmin edilemeyeceği iş için gerekli olan sigorta poliçe giderinin teklifin hazırlanması aşamasında dikkate alınması hk
Devamı...

İdarelere işyerinin görülmesine ilişkin yapılacak taleplerin karşılanması temel kural olarak yer almakla birlikte söz konusu taleplerin süresi içerisinde karşılanmamış olması durumunda talep edilen hususun teklifi oluşturmak noktasından doğrudan sonuç doğurucu etkisi bulunup bulunmadığı irdelenmeksizin tespitte bulunulmaması
Devamı...

İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi…İhaleye katılacak firmaların teklif fiyatı oluşturmadan önce işin yapılacağı yeri görme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda teklif fiyatımızın oluşturulması bakımından gerekli maliyet çalışmalarını yapmak amacıyla; işin yapılacağı tüm binaları, yemek servisi yapılacak yemekhaneleri, yemek pişirilecek mutfakları ve ihalenin konusuyla bağlantılı olarak hastanelerin diğer ilgili kısımlarını ihale tarihinden önce görmeyi talep etmekteyiz…” ifadelerine yer verilen dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, ancak idare tarafından anılan istekliye söz konusu talebin karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin herhangi bir cevap verilmediği tespit edilmiştir
Devamı...