İdari Şartname maddesi dışında belirtilen belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesine konu işe ilişkin ihale dokümanı EKAP üzerinden sorgulandığında anılan işin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosu kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği  bu çerçevede istekli tarafından sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının EKAP’ta yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamadığı görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilen düzenlemenin net olmadığı hangi belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği hususunda belirsizlik bulunduğu anlaşıldığından somut ihalede İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması durumunda bu belgelere ilişkin değerlendirmenin işin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği konusunda İdari Şartnamede farklı düzenlemelerin bulunduğu ve bu söz konusu durum Uygulama Yönetmeliği’nin İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriğinde ihale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz şeklinde yer alan hükmüne aykırılık teşkil etmesi 
Devamı...

ihalede sunulan  iş deneyim belgelerine konu işler kapsamında bulunan ihale konusu işe benzer veya benzer iş tanımına uygun işlerin tutarının ilgili yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı idare tarafından tespit edilmemesi 
Devamı...

idarenin mevcut düzenlemeleri uyarınca ihaleye katılacak isteklilerin ihaleye tekliflerini hazırlama aşamasında ihalede teklif etmeyi öngördükleri araçları ve bu araçlara ilişkin teknik özellikleri tevsik eden belgeleri belirlemeleri ve ilgili müeyyidenin uygulanmaması için, idarenin talebi durumunda söz konusu belgelerin idareye sunulması gerektiği
Devamı...

ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğün yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgilerin tümünün EKAP ortamında sorgulanarak temin veya teyit edilebilen bilgilerden oluştuğu bu sebeple anılan istekliden söz konusu bilgileri teyit eden belgelerin sunulmasının istenmesine gerek olmadığı dolayısıyla anılan isteklinin belirtilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının irad kaydedilemez
Devamı...

Teknik Şartnamede yapılan düzenleme ile isteklilerin teklifleri ekinde Ulaştırma Bakanlığından alınmış K1 vb yetki belgelerinden en az birinin aslı veya noter onaylı suretini sunmaları zorunlu tutulmuş olup bu düzenlemeye İdari Şartnamede yer verilmemesi Söz konusu düzenlemeden istenilen belgenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki teknik yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından idareye sunulması istenilen bir belge olarak değil isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gereken bir yeterlik belgesi olarak düzenlendiği, ancak ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriterleri kapsamında buna ilişkin düzenleme yapılmaması
Devamı...

ihalede bilanço ve toplam ciroya ilişkin yeterlik kriterinin sağlanabilmesi için * yılına ait bilanço ve gelir tablosunun da teklif zarfı içerisinde sunulmaması
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu kapsamında beyan edilen bilgileri EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulamaları bahsi geçen araçlar üzerinden sorgulanamayan belgeler olması hâlinde ise bu belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için ilgili isteklilere makul bir süre vermeleri gerektiği göz önünde bulundurularak, başvuru sahibince beyan edilen belge numarası üzerinden ilgili kurumun internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin sahip olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin İdari Şartnamede şart koşulan hususları kapsadığı ve karşıladığı hk
Devamı...

 istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi internet sayfası üzerinde sorgulama yapılacak bir yetki belgesi beyanı bulunmaması
Devamı...

ihale sürecinde yukarıda anılan teknik özelliklerin isteklilerce karşılanıp karşılanmadığına yönelik bir tespit yapılması mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri ile mümkün bulunmamakla birlikte Teknik Şartnamede yer alan tüm özellikleri karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğundan, anılan özellikleri taşımayan araçların sözleşmede kullanılması durumunun 4735 sayılı Kanunda yer alan “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü dahlinde değerlendirileceği ve söz konusu yüklenici hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı da göz önünde bulundurulmalıdır
Devamı...

İhalede istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesinin zorunlu olduğu, şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartnamede K1* ve K1 yetki belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler” bölümüne ilişkin olarak “açıklamalar” sütununun ilgili satırında “İdari Şartname maddesi/Bilgiler EKAP üzerinden yansıyacaktır ifadeleri yer almakta olup isteklilerce ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilen bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında görünmesi  isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranlarına üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların *yılı * ayına ait MTV listesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulmadığı ve teklif edilen aylık kira bedelinin araçların kasko bedelinin %2’sinin üzerinde olduğu iddia ediliyor olsa da İdari Şartnamede yeterlik kriteri niteliğinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmesi
Devamı...

İdari Şartnamede söz konusu hususların belgelendirilmesi gerekliliğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, söz konusu maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının beklenmeyeceği
Devamı...

İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anılan Şartname maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının ve değerlendirilmesinin beklenmeyeceği
Devamı...

ihalede 2.nci teklif sahibi istekli tarafından İdari Şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerinin karşılanmadığı Teknik Şartnamede yer verilen düzenlemelerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği dolayısıyla anılan isteklilerin ilgili Teknik Şartname maddesinde yer verilen düzenlemeleri karşıladıkları gerekçesiyle yeterlik kriterlerini sağladıklarından da bahsedilemeyeceği hk
Devamı...

teklif edilen ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi hususunda çeşitli düzenlemeler yer almakta ise de İdari Şartnamede yer verilmeyen söz konusu düzenlemelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınamayacağı idarelerin yeterlik kriteri belirleme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu ve yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususların sözleşme aşamasında inceleneceği
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmelik ekinde bulunan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği
Devamı...

ihale komisyonu kararında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi hatalı olarak iş hacmi bilgilerinin beyan edilmemesi olarak belirtilmiş isede anılan kararın üst yazısında değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin geçici teminata ilişkin bilgilerin beyan edilmemesi olarak düzeltildiği hk
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunu en son *tarihinde saat *de kaydettiği bu tarihe kadar isteklinin Sorgulama İşlemleri  Katılım ve Yeterlik Belgesi Sorgulama ekranından aldığı mersis sorgulamasının olduğu fakat bu sorgulamalardan herhangi birisini seçerek tabloya aktarmaması
Devamı...

ihalelere katılan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde istenilmemesi hk 8
Devamı...

yeterlilik bilgileri tablosunda Yemek Analiz Raporuna ilişkin açılan satıra yönelik düzenlemelerin yeterlik kriteri niteliğinde düzenlemeler olduğu ve gerçekleştirilen düzenlemelerin anılan İdari Şartnamede yer alan düzenlemelere aykırı nitelikte olması 9
Devamı...

yeterlilik kriteri olarak belirlenen belgeye ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda ayrı satır açılmaması neticesinde, ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerdeki farklılıkların istekliler nezdinde tereddüde yol açması 2
Devamı...

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde istenilmediği hk 1
Devamı...

teklif dosyasında yeterlilik belgesi belge eksikliği olduğu sunulması zorunlu olan belgelerin sunulmaması halinde bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği hk8
Devamı...

idarenin firmanın bağlı  olduğu sanayi odasıyla yapılan yazışma ile A.Ş nin pay defteri ile gelen kurul karar defteri ve yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı örnekleri üzerinden yapılan incelemede de ortaklık süresinin uygun olduğunun anlaşıldığı öte yandan iddia kapsamında bahsi geçen kamu ihale mevzuatında diploması kullanılan ortağın tüzel kişiliğin temsil ve yönetime yetkisinin bulunması gibi bir zorunluluğun da bulunmadığı hk
Devamı...

A.Ş.nin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısımlarında pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği gerekçesiyle geçersiz teklif sayılarak değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden, anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen fakat sonraki aşamada sunulmuş olan pay defterlerine ilişkin başvuru sahibinin bahse konu iddiaları hakkında bir inceleme ve değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı  hk (Danıştay kararlı 1)
Devamı...

isteklinin anonim şirket olduğu ortaklık yapısıyla ilgili hususları Sicil Gazetesinde yayımlatma zorunluluğu bulunmadığı ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif sahibi olmadığı birlikte değerlendirildiğinde ortaklık oranlarına ilişkin son durumun tespitinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili beyanlarının esas alınması gerektiği
Devamı...

ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Tebliğde teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numarasının beyan edilmemesi veya teyit edilememesi durumunda tekliflerin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı açıklandığından başvuru sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortağının T.C. kimlik numarasının birbirinden farklı beyan edilmesi gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamaz 1
Devamı...

ihale konusu iş özelinde ihale dokümanında düzenlenen asgari yeterlik kriterini karşılayan 1 iş deneyim belgesinin sadece tür (iş bitirme/denetleme/yönetme) farklılığı nedeniyle kabul edilememe gerekçesi yersizdir
Devamı...

iş ortaklığından özel ortağına dair pay defterinin sunulması yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen son durumu gösterir bilgilerin son durumu gösterir nitelik olup olmadığına ilişkin idarece isteklinin teklifinin beyan edilen ve akabinde sunulan işletme kayıt belgelerinin ihale tarihi itibarıyla aktif olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

yeterlik bilgileri tablosunun “diğer belgeler” kısmında yapım işleri ciro bilgileri tablosu yıl ve yapım işleri fatura bilgileri listelerinin beyan edildiği bununla birlikte isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirleneceğinden yeterlik bilgileri tablolarında pilot ve özel ortağın ayrı ayrı ortak girişim olarak gerçekleştirdikleri işlerin fatura tutarlarının hisselerine düşen kısımların belirtilmesi hk 1
Devamı...

isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ve bilgilerini verdiği imza beyannamesini ile idarenin talebi üzerine sunduğu imza beyannamesinin birbirinden farklı olması beyan edilen imza beyannamesine EKAP üzerinden ulaşılmaması ve anılan belgenin ihale tarihinden sonra düzenlenmiş olması 2
Devamı...

yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde şirket müdürü olduğuna dair beyana rastlanmadığı ancak sicil gazetelerinde şahsın aksi karar alınıncaya kadar şirket müdürü olarak atandığının tespit edilmesi
Devamı...

 isteklilerce teklife konu edilen araçların segment araç niteliğinde olduğunun tevsiki bakımından herhangi bir belgenin sunulmasının Şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi uygunluk denetiminin sözleşme aşamasını ilgilendirdiği hk 1
Devamı...

iş ortaklığından özel ortağına dair pay defterinin sunulması yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen son durumu gösterir bilgilerin son durumu gösterir nitelik olup olmadığına ilişkin idarece değerlendirme yapılması gerektiği hk
Devamı...

isteklinin sicil gazetesinde ortaklık yapısına ilişkin bilgiler yer almaktaysada beyan esaslı olduğu açıklanan elektronik ihalelerde gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

yeterlik bilgileri tablosunun Yöneticilere ait bilgiler bölümünün tam ve eksiksiz olarak doldurulmadığı bu itibarla başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılması 1
Devamı...

ihale yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerde aranılacak kriterlerin idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesinin zorunlu olduğu yeterlik belgelerine ihale dokümanı içeriğinde yer alan İdari Şartname 7 maddesinde yer verilmesi gerektiği hk
Devamı...

mal alımları için öngörülen üst limit tutarının üzerindeki her türlü mal alımı ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenip istenmeyeceği idarenin takdirinde bulunduğu bu mevzuat çerçevesinde de idarece şikâyet konu ihalede iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, bahse konu hususun idarinin takdirinde olduğu
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda  yıl iş hacmine ilişkin toplam ciro bilgisinin beyan edildiği bu beyanında EKAP üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebildiği yeterlik bilgileri tablosunda hizmet işleri ile ilgili ciroya ilişkin herhangi bir faturanın beyan edilmediği ve bu faturalara ilişkin herhangi bir bilgi belgenin sunulmadığı  dolayısıyla e-teklif alınmak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirilen söz konusu ihalede beyan edilmeyen hizmet işleri ile ilgili faturaların dikkate alınamayacağı hk
Devamı...

ihale  yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve sunulan işletme kayıt belgesinde işletme faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu söz konusu işletme kayıt belgesinde açık bir şekilde faaliyet konusunun hazır yemek ve tabldot yemek üretimi olduğuna ilişkin bir ibarenin yer almadığı bu kapsamda yukarıda aktarılan İdari Şartname maddesinde belirtilen hazır yemek ve tabldot yemek üretimi ayrıntısı bulunmayanlar için açıklamada kullanılmak üzere ihale tarihi veya ihale tarihinden önce alınmış olmak şartı ile il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden temin edilen resmi yazının ibraz edilmesi gerektiği  bu belgenin yeterlik kriteri olarak belirlendiği anılan istekli tarafından işletme kayıt belgesine ilişkin il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden alınması gerekli yazının sunulmadığı dolayısıyla mevcut sunulan belgenin İdari Şartnamede belirtilen hazır yemek ve tabldot yemek üretimi konularını kapsamadığı hk
Devamı...

İhale Yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında İdari Şartname maddesi gereği isteklinin tüzel kişi olması halinde ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ve hisse oranları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerine veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerektiği bu hususta beyanda bulunulmadığından tüzel kişiliğin ortaklık yapısının son durumunun teyit edilemeyeceği dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosunun ortaklık bilgilerine ilişkin ticaret sicil gazetesine ilişkin kısımlarının boş bırakılmasının Yönetmelik maddesine aykırı olduğu
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname maddesinde ise isteklilerin teklifleri kapsamında TSE  Hizmet Yeterlilik Belgesinin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı ancak idarece hazırlanan ihale yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmadığı
Devamı...

İhale İdari Şartname maddesi incelendiğinde ihalede teklif edilecek araçlara ilişkin sunulması gereken herhangi bir yeterlik belgesine yer verilmediği bu doğrultuda başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyasında teklif edilen araçlara ait ruhsat ve diğer bilgilerin yer aldığı belgelere yer verilmediği görülmüş olup Teknik Şartnamede belirtilen belgelerde yeterlik değerlendirmesinde esas alınması gereken belge bulunması halinde bu hususun İdari Şartname maddesinde düzenlenmesi gerektiği bu kısımda düzenleme yapılmaması halinde Teknik Şartname düzenlemeleri üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılamayacağı İdari Şartname maddesi dışında belirtilen belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı Teknik Şartnamede istenilen koşullara yönelik uygunluk değerlendirmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği Teknik Şartnamede araç ruhsatları ve bilgilerinin yeterlik aşamasında sunulacağına ilişkin bir düzenlemenin de yer almadığı hususları birlikte göz önüne alındığında İdari Şartnamede teklif edilen araçlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas nitelikte bilgi belge ismi zikredilmediğinden başvuru sahibi tarafından araçlara ait ruhsat ve diğer bilgi ve belgelerin sunulmaması gerekçe gösterilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihaleye ait ihale dokümanı kapsamında yer verilen yeterlik bilgileri tablosu standart formunun İdari Şartname maddesi uyarınca isteklinin tüzel kişi olması halinde ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ve hisse oranları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir bilgilerin tümünün Ticaret Sicil Gazetelerinde bulunamaması durumunda bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgilerin beyanı için “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler”  bölümünün “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmının anonim şirketler tarafından “pay defteri” satırının doldurulması zorunludur
Devamı...