İhale Yeterlik bilgileri tablosunda yetkili satıcılık veya yetkili temsilciliğe ilişkin olarak özel ortak belgesinin beyan edildiği idarece istenilen yetki belgesinin uygun şekilde sunulmadığı, belgeyi düzenleyen yurt dışı Ticaret Odası tarafından yapılan tasdik işleminde belgedeki imzanın doğruluğunun belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun tasdik edilmediği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığının ortakları tarafından kesinleşen İdari Şartnamede düzenlenen araçlara ilişkin yeterlik bilgileri tablolarında herhangi bir beyana yer verilmediği hk
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra  gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği dikkate alındığında idarenin başvuru sahibine ait teklifi “…şirketin ortaklık bilgilerinin beyan edilen bilgilerle örtüşmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı 
Devamı...

İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin  maddesi gereğince istekliler tarafından, alım konusu malı teklif etmeye yetkili olunduğunun tevsiki amacıyla “Yetki Belgesi” ile medikal eldiven için “AB Uygunluk Beyanı” sunmaları gerektiği, dolayısıyla beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen nitelikteki söz konusu belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin ya da idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması gerektiği
Devamı...

isteklinin elektronik ihale ortamda teyidi yapılamayan ayrıntılı birim fiyat teklif cetvelini sunmasının istenilmediği ve fakat yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak hakkında bir değerlendirme yapıldığı ve idarece aritmetik hata yapıldığı sonucuna ulaşıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak yapılan işlemlerde, istekliler arasında eşit muamele edilmesi ilkesinin zedelendiği, yapılan idari işlemin mevzuata aykırı olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereği yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığına yönelik kontrolün yapılamayacağı
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi satırında beyan edilen iş deneyimine konu belgenin mevzuat gereği EKAP’a kayıt edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu yüzden iş deneyimini tevsik için EKAP’a kayıt edilmeksizin kullanılamayacağı, EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda tarih ve sayısının beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda ilgili belgeler için “firmalardan alınan gıda maddelerinin” beyanının yer aldığı, ihalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunda ise ilgili belgeler için “firmalardan alınan gıda maddelerinin, Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi” beyanının yer aldığı, anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgelere ilişkin açık bir beyanda bulunmadığı, bir diğer anlatımla bahse konu ifadelerin uygun bir beyan olarak değerlendirilemeyeceği, yeterlik bilgileri tablosunun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmamasındaki sorumluluğun isteklilerde olduğu 
Devamı...

ihalede en avantajlı 2.teklif sahibi olarak belirlenen istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosunda TOBB tarafından düzenlenmiş kapasite raporunun beyan edildiği beyan edilen bilgiler ile sunulan belgedeki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu söz konusu belgenin ihale tarihi itibarıyla geçerliliğinin devam etmekte olduğu İdari Şartnamede belirtilen kapasiteyi karşıladığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen hizmet alımı işinden elde edilmiş söz konusu yüklenici iş bitirme belgesine konu işin İdari Şartnamesi ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde hizmet alımı kapsamında birçok mal kaleminin de temini ve montaj işlerinin yapıldığı dikkate alındığında, idarece bahse konu iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerden ihale konusu işe veya benzer işe uygun olan kısımların ayrıştırılarak değerlendirme yapılması gerekmekte olup idarece söz konusu ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra değerlendirme yapılmasının yerinde olacağı
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilmeyen herhangi bir ihale dokümanı düzenlemesinin başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, bu kapsamda İdari Şartname maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara ilişkin ihaleye katılan isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenmeyeceği
Devamı...

ihale yeterlik kriteri kapsamında sunulması istenilen söz konusu ürünlere ilişkin Teklif Edilen Ürün Tanımlama Formunun isteklinin kaşe ve imzası ile birlikte ürünlere ait boş bırakılan sütunları
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) internet sayfası üzerinden sorgulama yapılmasına olanak sağlayacak herhangi bir yetki belgesi beyanında bulunulmadığı, bu noktada bahse konu hususun bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği
Devamı...

iş deneyim belgesi kullanılan belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen nitelikte olduğu dikkate alındığında, söz konusu bilgileri teyit etmek üzere ortaklık tespit belgesinin idare tarafından istenilmesi ve istekli tarafından sunulacak ortaklık tespit belgesi üzerinden mevzuatta istenilen şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirmesinin yapılması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin sunulmadığına” ilişkin kısmının yerinde olduğu
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda  beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı; ilk aşamada beyan edilmeyen belgeler üzerinden iş deneyiminin Yönetmelik maddesinde yer alan şartlara uygun olarak belgelendirilip belgelendirilmediği hususlarında değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda  iş denetleme belge sahibi inşaat mühendisinin Limited Şirketinde şirket müdürü olarak münferiden yetkili olduğu ortaklık oranın ise %100 olduğu dolayısıyla anılan Yönetmeliğin İş deneyim belgelerinin verilmesi  maddesinde yer alan en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olma şartlarını sağladığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmi bilgilerine ilişkin * yılına ait toplam fatura tutarıdır beyanına yer verildiği görülmüş fatura tutarı bilgilerinin EKAP üzerinden temin edilecek belge kapsamında olmadığı, idarece söz konusu beyan edilen bilgilerin teyit işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği bu sebeple  Yönetmelik maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca istekliden hizmet işleri ile ilgili ciro bilgileri tablosunun istenerek ciroya ilişkin yeterlik değerlendirmesinin yapılması gerektiği  idare tarafından ciro bilgileri standart formu istenmeden ihale üzerinde bırakılan isteklinin belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihalede iş ortaklığının pilot ortağı ve özel ortağı tarafından İdari Şartnamede düzenlenen yeterlik kriterine ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosuna ayrı ayrı bilgi girişinde bulunulması gerekirken pilot ortak tarafından istenilen yeterlik kriterine yönelik herhangi bir bilgi girişinde bulunulmaması
Devamı...

ihale Teknik Şartnamenin ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde yaklaşık 20 iş kaleminde talep edilen işlerin elle işçilik niteliği taşıyan çim biçme, çapalama, budama, sulama gibi işler olduğu, bahse konu işlerin içeriğinin hizmet alımı niteliğinde olduğu anlaşıldığından 696 sayılı KHK uyarınca belediyeler tarafından alımının yapılamayacağı, ihale konusu iş kapsamında yer alan mal temini işinin, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bölümleri ile doğal bir bağlantısının bulunmadığı, ihale konusu işte malzeme alımlarının, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada olduğu, bu durumun farklı uygulama yöntemleri çerçevesinde belirtilmesi gereken yeterlilik kriterlerini etkileyeceği, bahse konu işlerin birbirinden ayrıştırılarak ihaleye çıkılması gerektiği
Devamı...

İdarece EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edilmesi üzerine, anılan istekli tarafından süresi içerisinde kendilerine hitaben anlaşma yapılan ve A.Ş. tarafından imzalanan Antlaşmanın sunulduğu  Anlaşma metninin ise “kabul ve taahhüt ediyoruz” şeklinde olduğu anlaşılmış olup Yapılan inceleme neticesinde “kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesinin;  “kabul ediyoruz” ifadesini kapsar nitelikte olduğu kabul edilmesi
Devamı...

istekli tarafından elektronik ihale ortamında alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği
Devamı...

İhale  yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, şirketin %100 hissesine sahip ortağının ve şirketin tek yönetim kurulu üyesinin şahsın olduğu, söz konusu şirketin tek ortaklı yapıda olduğundan dolayı yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında beyan edilen bilgilerin MERSİS sisteminde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu 
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimini tevsik için * adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile tüzel kişiliğin %100’üne sahip olunduğuna dair SMMM tarafından onaylanan ortaklık tespit belgesinin beyan edildiği, idarenin EKAP üzerinden ilettiği talep yazısı üzerine de anılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin idareye sunulduğu ancak sunulan ortaklık tespit belgesinde belge sahibinin imzasının bulunmadığı
Devamı...

kamu ihale mevzuatı uyarınca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı
Devamı...

ihalede sunulan ürün markası için sunulan marka tescil belgesinin geçerli olup olmadığı hususu araştırılmaksızın karar verilmiş olmasının yerinde olmadığı herhangi bir marka isminin yer almadığı Kimlik markası için sunulan belgeye ilişkin detay bilgileri ile TPE kurumunun internet sitesi üzerinden yer alan detay bilgilerinin örtüştüğü hususları bir arada değerlendirildiğinde, Kimlik markası için sunulan belge dikkate alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılmasının yeterli olduğu
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname maddesine istinaden beyan ettiği bilgilerin/belgelerin İdari Şartname maddesine uygun olarak sunulmadığının iddia edildiği  istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelere ait bilgiler kullanılarak teyidi yapılabilen kendisine ait  kaydına ilişkin belgelerin idareye sunulmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihalede  aynı fiyat teklifini, aynı geçici teminat mektubu ve yeterlik bilgileri tablosu ile birlikte elektronik ortamda 7dakika arayla 2 kez teklif ettiği Kanunun 4 maddesindeki tanım göz önünde bulundurulduğunda, elektronik ortamda verilen elektronik teklif ve eklerinin tamamen aynı olması nedeniyle mevcut durumda ihale kararını etkileyecek nitelikte iki farklı fiyat teklifi verildiği şeklinde değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağı 
Devamı...

İdarenin hem İhale İlanında hem de İdari Şartnamede mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bir kriter belirlemediği İdari Şartnamede boş bırakıldığı her ne kadar benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği görülmüş ise de bu durumun iş deneyiminin istenildiği sonucunu doğurmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimine ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı
Devamı...

ihalede İdare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen hususların İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenen maddelerde yer almadığı  İdari Şartname gereği yapılacak numune değerlendirme süreci dışında yapılan tespitin ürünlerin sahip olması gereken özelliklere ilişkin olmadığı hususları birlikte dikkate alındığında söz konusu kriterler üzerinden yapılan değerlendirmelerin İdari Şartname düzenlemelerine uygun olmadığı anılan gerekçelerle dışı bırakılması
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yakıt hariç şoförlü araç kiralama hizmeti işinden alınmış söz konusu yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler ile EKAP üzerinden temin edilen bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, yeterlik bilgileri tablosunda Mersis numarasının da beyan edilme zorunluluğunun mevzuatta yer almadığı
Devamı...

ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP’ta kayıtlı olduğu anlaşıldığından bu belgelerin idarece istenilmesine gerek olmadığı
Devamı...

ihale iş deneyim kriterine ilişkin değerlendirmesinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda EKAP’a kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmında beyan edilen bilgiler üzerinden idarece yapıldığı, yapılan değerlendirmede mevzuata aykırılık tespiti yapılmadığı ve tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve bu isteklilerin ekonomik açıdan üçüncü ve beşinci sırada bulunduklarından beyan edilen bilgilere ilişkin belgelerin sunulmasının istenmediği, değerlendirmenin beyan edilen bilgiler üzerinden yapılmasının yeterli olduğu 
Devamı...

İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenmeyeceği anlaşılmış olup, idarece isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda binek araçların marka, model serisi, modeli, kasko değeri ve motor hacmi bilgileri net şekilde yazılmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

ihalede TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ilişkin olarak İdari Şartnamede herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu belgenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bir değerlendirilme yapılamayacağı, aktarılan Teknik Şartname düzenlemesinde yer alan söz konusu belgeye ilişkin değerlendirmenin idare tarafından sözleşmenin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilebileceği
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği görüldüğünden, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede özel ortağa dair ticaret sicili bilgilerinin sorgulanması neticesinde elde edilen ortaklık bilgisi ile özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık bilgisinin birbiriyle uyumlu olmadığı anlaşılması
Devamı...

ihalede alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işler kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda Ek-2 1. Kısım Yüklenici ve Altyüklenici Listesi bilgilerine yer verildiği görülmüş olup yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen alt yüklenici listesinin idarece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere ilişkin olduğundan, istekliler tarafından sunulması gereken belgeler kapsamında olduğu 
Devamı...

ihalede isteklinin tek ortağı olduğu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine göre tüzel kişilerde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına ticaret sicil verilerinin esas alınacağının hükme bağlandığı söz konusu özel ortağa dair ticaret sicili bilgilerinin sorgulanması neticesinde elde edilen ortaklık bilgisi ile özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık bilgisinin birbiriyle uyumlu olmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen asfalt plenti ile ilgili bilgi bulunmadığı ifadelerinin yer aldığı bu nedenle anılan belgenin İhale İlanı İdari Şartname maddelerinde düzenlenen yeterlik kriterini sağlamadığı
Devamı...

İhalede kullanılacak araçlar için taşıt tanıma sistemine kayıtlı akaryakıt istasyonu listesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmesi rekabet ilkesini engelleyici nitelikte temel ilkelere aykırı bir düzenleme olduğu
Devamı...

ihale konusu işin harcama talimatının Eylül ayında idareye verildiği bu nedenle başvuruya konu ihalede Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından Eylül 2023 dönemine ilişkin yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinin esas alınması gerektiği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilen belgeler olduğu, anılan ihalede bu yolla teyit edilemeyen bir yeterlik kriteri ve yeterlik belgesinin belirlenmediği anlaşıldığından, idare tarafından ihaleye katılan isteklilerden beyanda bulundukları bilgileri tevsik edici belgeler istenilmeden ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmamaktadır. Sunulan iş deneyim belgesi EKAP’a kayıtlı olduğundan ve teyidi yapılabildiğinden söz konusu belgenin belgelerin sunuluş şekline uygun olması gerekmemektedir.
Devamı...

Ltd. Şti.nin ihale yeterlik bilgileri tablosunda şahsın şirketin tümüne sahip olduğunun beyan edildiği, anılan şahsın müdür göreviyle yetkili ve yönetici sıfatında olduğunun beyan edildiği, söz konusu şirket tarafından herhangi bir vekil aracılığıyla teklif verilmediği, EKAP’ta yer alan bilgilerden anılan şahsın şirketin tamamına sahip olduğu, müdür sıfatında ihale tarihi arasında şirketi münferiden temsile yetkili olduğu tespiti
Devamı...

ihale teklifinde istenilen raporlara ait düzenlemede yer alan belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, yüklenicinin sözleşmenin yürütümü aşamasında bu belgeyi sunmasının yeterli olduğu, Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemenin ihaleye katılımı ve teklif verilmesini engelleyecek niteliğinin olmadığı
Devamı...

ihalede distribütörden alınmış ıslak imza ve kaşeli yetki belgesi ile TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesine  ilişkin beyanda bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen söz konusu hususun başvuru konusu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, dolayısıyla idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenleme üzerinden yeterlik değerlendirmesinin yapılmasının mümkün olamayacağı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği, ancak başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin değişmediği hususu göz önünde bulundurulduğunda anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine gerek bulunmadığı hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablolarında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilecek nitelikte olduğu, bu bakımdan ihaleye katılım ve yeterlik belgelerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmasının gerekmediği
Devamı...

A.Ş.nin ihale yeterlik bilgileri tablosunun incelenmesi neticesinde, şirketin iki ortaktan oluştuğu, ortakların %49 hisseye sahip * ile %51 hisseye sahip *olduğu, anılan kişilerin yönetim kurulunda üye oldukları anlaşılmış olup, söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden yapılan sorgulamada istekli tarafından yüklenen pay defterinde söz konusu ortaklık oranlarını teyit edildiği ancak anılan ortaklık yapısını tevsik eden yönetim kurulu karar defterinin ve kararının ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmediği
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve sunulan TS  standardına uygunluk belgesinin ihale istenilen yeterlik kriterini karşılaması adına ihaleye teklif veren istekli adına düzenlenmesi gerektiği
Devamı...

 ihalede İş Ortaklığının her 2 ortağı tarafından da iş deneyimini tevsiken beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayacak nitelikte olduğu,  ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu bilgileri tevsik edici belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmasının istenilmesi ve söz konusu belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerekirken idarece sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasının hatalı olduğu
Devamı...