ihalede Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması konulu yazının yeterlik kriteri olarak belirlenen ve isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayan belgelerin belirtilerek tekrardan tebliğ edilmesi gerektiği hk
Devamı...

İdari Şartnamede istenilen kritere ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Hizmet Yeterlilik Belgesine konu hizmetin kapsamının yük taşımada kullanılan motorlu araçlara (N Sınıf) ve itfaiye araçları, vidanjör, çöp toplama ve yol temizlik araçları, kar küreme araçları vb. araçlara ilişkin olduğu, dolayısıyla anılan belge kapsamında verilen hizmetin ihale konusu alım kapsamında yer alan araçları kapsamadığı hk
Devamı...

ihalelerde isteklilerin anonim şirket olması durumunda da ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a kayıt edilmesi gerektiği, yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar ve ortaklık oranları ile temsile yetkili kişilerin ve varsa vekile ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu, herhangi bir ticaret sicili gazetesinin veya imza sirkülerinin beyan edilmesine gerek olmadığı
Devamı...

ihale yeterlik kriteri olarak  Teknik Şartname’de Sertifikaya ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin bir yeterlik kriteri olmadığı bu kapsamda anılan sertifikanın istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesine gerek bulunmadığı, bahse konu sertifikayı haiz olup olmama denetiminin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu hk
Devamı...

ihalede teklifin cari orana ilişkin asgari oranları sağlayamadığı gerekçesiyle teklifinin yeterlik aşamasında değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idare tarafından uygun bulunması işlemi mevzuata aykırı bulunması
Devamı...

idarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilebilmesi için yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanması gerektiği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesiyle ihale sürecinin ve sözleşme sürecinin aksamadan yürütülmesinin sağlanacağı, ihalelerde idarelerce isteklilerin teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ile ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyetin önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesine doğrudan etkisi olduğu ihalenin iptali hk
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda % 100 hissesinin * ilişkin olduğunun ve anılan şahsın şirketin yöneticisi olduğunun beyan edildiği görülmüş EKAP sistemi üzerinde yapılan sorgulamada  şirketin tek ortağı ve * tarihleri arasında yöneticisi olduğu Anılan şirket limitet şirket olduğundan ayrıca pay defteri ve dayanağı yönetim kurulu kararının yüklenmesine gerek bulunmadığı hk
Devamı...

e-teklif ihalelerde isteklilerce elektronik ortamda doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda yer alan beyanlar üzerinden değerlendirme yapılacağı, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin isteklilerce sunulan tevsik edici belgelerin teklifin değerlendirilmesinde dikkate alınacağı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin beyanda bulunulmadığından söz konusu tabloda yer alan bilgiler üzerinden isteklinin yetkili satıcı veya imalatçı olduğunun anlaşılamadığı hk
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihale dökümanında  K1 ve D2 yetki belgelerine yönelik yapılan incelemede ise, bu belgelerin söz konusu yazıda yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen ve EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere yönelik istendiği ancak başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, anılan Şartname dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartnamede düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği 
Devamı...

isteklinin ihale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle *tarihi itibarıyla idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu, söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği ifadelerine yer verilerek idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık bilgisinin güncel olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

ihalede  şirket ortakları tarafından teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler ile ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinde yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket statüsündeki ortağın EKAP kayıtlarında yer alan ve idarece de teyitleri yapılan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile yeterlik bilgileri tablosunda yer alan verilerin uyumlu olduğu, ayrıca herhangi bir ticaret sicil gazetesi bilgisinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olmadığı
Devamı...

elektronik ihale ortamında alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi durumunda standart forma uygunluk denetiminin aranmayacağı
Devamı...

İhale Yeterlik bilgileri tablosunda yetkili satıcılık veya yetkili temsilciliğe ilişkin olarak özel ortak belgesinin beyan edildiği idarece istenilen yetki belgesinin uygun şekilde sunulmadığı, belgeyi düzenleyen yurt dışı Ticaret Odası tarafından yapılan tasdik işleminde belgedeki imzanın doğruluğunun belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun tasdik edilmediği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığının ortakları tarafından kesinleşen İdari Şartnamede düzenlenen araçlara ilişkin yeterlik bilgileri tablolarında herhangi bir beyana yer verilmediği hk
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra  gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği dikkate alındığında idarenin başvuru sahibine ait teklifi “…şirketin ortaklık bilgilerinin beyan edilen bilgilerle örtüşmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı 
Devamı...

İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin  maddesi gereğince istekliler tarafından, alım konusu malı teklif etmeye yetkili olunduğunun tevsiki amacıyla “Yetki Belgesi” ile medikal eldiven için “AB Uygunluk Beyanı” sunmaları gerektiği, dolayısıyla beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen nitelikteki söz konusu belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin ya da idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması gerektiği
Devamı...

isteklinin elektronik ihale ortamda teyidi yapılamayan ayrıntılı birim fiyat teklif cetvelini sunmasının istenilmediği ve fakat yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak hakkında bir değerlendirme yapıldığı ve idarece aritmetik hata yapıldığı sonucuna ulaşıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak yapılan işlemlerde, istekliler arasında eşit muamele edilmesi ilkesinin zedelendiği, yapılan idari işlemin mevzuata aykırı olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereği yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığına yönelik kontrolün yapılamayacağı
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi satırında beyan edilen iş deneyimine konu belgenin mevzuat gereği EKAP’a kayıt edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu yüzden iş deneyimini tevsik için EKAP’a kayıt edilmeksizin kullanılamayacağı, EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda tarih ve sayısının beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda ilgili belgeler için “firmalardan alınan gıda maddelerinin” beyanının yer aldığı, ihalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunda ise ilgili belgeler için “firmalardan alınan gıda maddelerinin, Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi” beyanının yer aldığı, anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgelere ilişkin açık bir beyanda bulunmadığı, bir diğer anlatımla bahse konu ifadelerin uygun bir beyan olarak değerlendirilemeyeceği, yeterlik bilgileri tablosunun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmamasındaki sorumluluğun isteklilerde olduğu 
Devamı...

ihalede en avantajlı 2.teklif sahibi olarak belirlenen istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosunda TOBB tarafından düzenlenmiş kapasite raporunun beyan edildiği beyan edilen bilgiler ile sunulan belgedeki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu söz konusu belgenin ihale tarihi itibarıyla geçerliliğinin devam etmekte olduğu İdari Şartnamede belirtilen kapasiteyi karşıladığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen hizmet alımı işinden elde edilmiş söz konusu yüklenici iş bitirme belgesine konu işin İdari Şartnamesi ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde hizmet alımı kapsamında birçok mal kaleminin de temini ve montaj işlerinin yapıldığı dikkate alındığında, idarece bahse konu iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerden ihale konusu işe veya benzer işe uygun olan kısımların ayrıştırılarak değerlendirme yapılması gerekmekte olup idarece söz konusu ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra değerlendirme yapılmasının yerinde olacağı
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilmeyen herhangi bir ihale dokümanı düzenlemesinin başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, bu kapsamda İdari Şartname maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara ilişkin ihaleye katılan isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenmeyeceği
Devamı...

ihale yeterlik kriteri kapsamında sunulması istenilen söz konusu ürünlere ilişkin Teklif Edilen Ürün Tanımlama Formunun isteklinin kaşe ve imzası ile birlikte ürünlere ait boş bırakılan sütunları
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) internet sayfası üzerinden sorgulama yapılmasına olanak sağlayacak herhangi bir yetki belgesi beyanında bulunulmadığı, bu noktada bahse konu hususun bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği
Devamı...

iş deneyim belgesi kullanılan belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen nitelikte olduğu dikkate alındığında, söz konusu bilgileri teyit etmek üzere ortaklık tespit belgesinin idare tarafından istenilmesi ve istekli tarafından sunulacak ortaklık tespit belgesi üzerinden mevzuatta istenilen şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirmesinin yapılması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin sunulmadığına” ilişkin kısmının yerinde olduğu
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda  beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı; ilk aşamada beyan edilmeyen belgeler üzerinden iş deneyiminin Yönetmelik maddesinde yer alan şartlara uygun olarak belgelendirilip belgelendirilmediği hususlarında değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda  iş denetleme belge sahibi inşaat mühendisinin Limited Şirketinde şirket müdürü olarak münferiden yetkili olduğu ortaklık oranın ise %100 olduğu dolayısıyla anılan Yönetmeliğin İş deneyim belgelerinin verilmesi  maddesinde yer alan en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olma şartlarını sağladığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmi bilgilerine ilişkin * yılına ait toplam fatura tutarıdır beyanına yer verildiği görülmüş fatura tutarı bilgilerinin EKAP üzerinden temin edilecek belge kapsamında olmadığı, idarece söz konusu beyan edilen bilgilerin teyit işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği bu sebeple  Yönetmelik maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca istekliden hizmet işleri ile ilgili ciro bilgileri tablosunun istenerek ciroya ilişkin yeterlik değerlendirmesinin yapılması gerektiği  idare tarafından ciro bilgileri standart formu istenmeden ihale üzerinde bırakılan isteklinin belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihalede iş ortaklığının pilot ortağı ve özel ortağı tarafından İdari Şartnamede düzenlenen yeterlik kriterine ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosuna ayrı ayrı bilgi girişinde bulunulması gerekirken pilot ortak tarafından istenilen yeterlik kriterine yönelik herhangi bir bilgi girişinde bulunulmaması
Devamı...

ihale Teknik Şartnamenin ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde yaklaşık 20 iş kaleminde talep edilen işlerin elle işçilik niteliği taşıyan çim biçme, çapalama, budama, sulama gibi işler olduğu, bahse konu işlerin içeriğinin hizmet alımı niteliğinde olduğu anlaşıldığından 696 sayılı KHK uyarınca belediyeler tarafından alımının yapılamayacağı, ihale konusu iş kapsamında yer alan mal temini işinin, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bölümleri ile doğal bir bağlantısının bulunmadığı, ihale konusu işte malzeme alımlarının, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada olduğu, bu durumun farklı uygulama yöntemleri çerçevesinde belirtilmesi gereken yeterlilik kriterlerini etkileyeceği, bahse konu işlerin birbirinden ayrıştırılarak ihaleye çıkılması gerektiği
Devamı...

İdarece EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edilmesi üzerine, anılan istekli tarafından süresi içerisinde kendilerine hitaben anlaşma yapılan ve A.Ş. tarafından imzalanan Antlaşmanın sunulduğu  Anlaşma metninin ise “kabul ve taahhüt ediyoruz” şeklinde olduğu anlaşılmış olup Yapılan inceleme neticesinde “kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesinin;  “kabul ediyoruz” ifadesini kapsar nitelikte olduğu kabul edilmesi
Devamı...

istekli tarafından elektronik ihale ortamında alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği
Devamı...

İhale  yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, şirketin %100 hissesine sahip ortağının ve şirketin tek yönetim kurulu üyesinin şahsın olduğu, söz konusu şirketin tek ortaklı yapıda olduğundan dolayı yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında beyan edilen bilgilerin MERSİS sisteminde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu 
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimini tevsik için * adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile tüzel kişiliğin %100’üne sahip olunduğuna dair SMMM tarafından onaylanan ortaklık tespit belgesinin beyan edildiği, idarenin EKAP üzerinden ilettiği talep yazısı üzerine de anılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin idareye sunulduğu ancak sunulan ortaklık tespit belgesinde belge sahibinin imzasının bulunmadığı
Devamı...

kamu ihale mevzuatı uyarınca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı
Devamı...

ihalede sunulan ürün markası için sunulan marka tescil belgesinin geçerli olup olmadığı hususu araştırılmaksızın karar verilmiş olmasının yerinde olmadığı herhangi bir marka isminin yer almadığı Kimlik markası için sunulan belgeye ilişkin detay bilgileri ile TPE kurumunun internet sitesi üzerinden yer alan detay bilgilerinin örtüştüğü hususları bir arada değerlendirildiğinde, Kimlik markası için sunulan belge dikkate alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılmasının yeterli olduğu
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname maddesine istinaden beyan ettiği bilgilerin/belgelerin İdari Şartname maddesine uygun olarak sunulmadığının iddia edildiği  istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelere ait bilgiler kullanılarak teyidi yapılabilen kendisine ait  kaydına ilişkin belgelerin idareye sunulmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihalede  aynı fiyat teklifini, aynı geçici teminat mektubu ve yeterlik bilgileri tablosu ile birlikte elektronik ortamda 7dakika arayla 2 kez teklif ettiği Kanunun 4 maddesindeki tanım göz önünde bulundurulduğunda, elektronik ortamda verilen elektronik teklif ve eklerinin tamamen aynı olması nedeniyle mevcut durumda ihale kararını etkileyecek nitelikte iki farklı fiyat teklifi verildiği şeklinde değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağı 
Devamı...

İdarenin hem İhale İlanında hem de İdari Şartnamede mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bir kriter belirlemediği İdari Şartnamede boş bırakıldığı her ne kadar benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği görülmüş ise de bu durumun iş deneyiminin istenildiği sonucunu doğurmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimine ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı
Devamı...

ihalede İdare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen hususların İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenen maddelerde yer almadığı  İdari Şartname gereği yapılacak numune değerlendirme süreci dışında yapılan tespitin ürünlerin sahip olması gereken özelliklere ilişkin olmadığı hususları birlikte dikkate alındığında söz konusu kriterler üzerinden yapılan değerlendirmelerin İdari Şartname düzenlemelerine uygun olmadığı anılan gerekçelerle dışı bırakılması
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yakıt hariç şoförlü araç kiralama hizmeti işinden alınmış söz konusu yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler ile EKAP üzerinden temin edilen bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, yeterlik bilgileri tablosunda Mersis numarasının da beyan edilme zorunluluğunun mevzuatta yer almadığı
Devamı...

ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP’ta kayıtlı olduğu anlaşıldığından bu belgelerin idarece istenilmesine gerek olmadığı
Devamı...

ihale iş deneyim kriterine ilişkin değerlendirmesinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda EKAP’a kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmında beyan edilen bilgiler üzerinden idarece yapıldığı, yapılan değerlendirmede mevzuata aykırılık tespiti yapılmadığı ve tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve bu isteklilerin ekonomik açıdan üçüncü ve beşinci sırada bulunduklarından beyan edilen bilgilere ilişkin belgelerin sunulmasının istenmediği, değerlendirmenin beyan edilen bilgiler üzerinden yapılmasının yeterli olduğu 
Devamı...

İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenmeyeceği anlaşılmış olup, idarece isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda binek araçların marka, model serisi, modeli, kasko değeri ve motor hacmi bilgileri net şekilde yazılmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

ihalede TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ilişkin olarak İdari Şartnamede herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu belgenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bir değerlendirilme yapılamayacağı, aktarılan Teknik Şartname düzenlemesinde yer alan söz konusu belgeye ilişkin değerlendirmenin idare tarafından sözleşmenin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilebileceği
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği görüldüğünden, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede özel ortağa dair ticaret sicili bilgilerinin sorgulanması neticesinde elde edilen ortaklık bilgisi ile özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık bilgisinin birbiriyle uyumlu olmadığı anlaşılması
Devamı...