İhalede, 33 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 5 isteklinin elektronik geçici teminat mektubu sunmadıkları ve yeterlik bilgileri tablosuna katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak bilgi girişi yapmadıkları ve geçerli teklif sahibi 3 istekliden birinin de sunduğu belgenin istenilen kriterlere uygun olmadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı ve böylece geçerli teklif sahibi olarak söz konusu iki isteklinin kaldığı hususları dikkate alındığında; ihaleyi yapan idarenin, görev ve yetkileri kapsamında İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” maddesinde öngörülen, “bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, rekabeti sağlama sorumluluğu” çerçevesinde ihale sürecini yeniden değerlendirmesi gerektiği
Devamı...

ihalede yeterlik bilgileri tablolarında incelemeye konu ihalede sunulması gereken belgeler çerçevesinde yapılan incelemede beyan edilen bilgi ve belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilen belgeler olduğu, anılan ihalede bu yolla teyit edilemeyen bir yeterlik kriteri ve yeterlik belgesinin belirlenmediği, dolayısıyla idarece isteklilerden beyanda bulundukları bilgileri tevsik edici belge istenilmeden ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

İhaleye katılan isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadıklarına yönelik incelemede istekliler tarafından sunulan belgelerdeki bilgiler ile Gelir İdaresi Başkanlığı ile Kamu İhale Kurumu bünyesinde kurulan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) arasındaki entegrasyon çerçevesinde temin edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda,  diğer bir ifadeyle EKAP’taki bilgiler üzerinden teyidi şeklinde gerçekleştirildiği, dolayısıyla bu verilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan veriler olduğu hk
Devamı...

ihaleye katılan istekli Pay sahibi birden fazla olan anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliğin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının yüklenmesine ilişkin EKAP’taki kayıt işlemleri istekli tarafından uygun şekilde tamamlanmadığından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırının boş olduğu, istekli tarafından e-teklif gönderilirken yeterlik bilgileri tablosunun ortaklık bilgilerine ilişkin satırının boş olduğunun görülebildiği ve istekli tarafından bunun sebebinin araştırılması gerekirken herhangi bir araştırma yapmadan bu haliyle kabul edilip onay verildikten sonra e-imza ile imzalandığı, belirtilen hususlarda isteklinin sorumlu olduğu,  anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece “Yeterlilik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık oranlarına ilişkin belge çerçevesinde EKAP’a yüklü pay defteri ve yönetim kurulu kararı olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Yükümlülükler” sütunun “Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler” satırında herhangi bir beyanda bulunulmadığı, ilgili satırın boş bırakıldığı, söz konusu satırda herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşıldığından, idarece anılan isteklinin bu gerekçe ile değerlendirilme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye katılım sağlayacak isteklilerin tüzel kişi olmaları durumunda yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP üzerinden alınması gerektiği, yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar ve ortaklık oranları ile temsile yetkili kişilerin ve varsa vekile ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu
Devamı...

 İhale yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “ortaklar ve ortaklık oranlarına/üyelere/kuruculara ait bilgiler” kısmında şahsın bilgisinin yer aldığı, anılan tabloda şirketin yönetim kurul üyesi ve başkanı olarak da şahsın belirtildiği, anılan bilgilerin EKAP uygulaması üzerinden teklifin oluşturulması sırasında MERSİS sistemi üzerinden alındığı, isteklinin bu kısmı elle doldurmadığı ve MERSİS üzerinden otomatik olarak geldiği, anılan durumun tüzel kişiliğin MERSİS sistemine kayıtlı olduğu şeklinde ele alınması gerektiği, internet üzerinden yapılan teyitte de tüzel kişiliğin MERSİS’e kayıtlı olduğunun görüldüğü hk
Devamı...

İhalede sunulan özel sektör iş deneyimi olduğundan Özel Sektör İş Deneyim Belgesi sunulurken gerekli olan tek işe ait olduğuna dair sözleşmenin ve faturanın sunulması gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin iş deneyim belgesinin sunulmasının istenilmesi gerektiği
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda isteklilerin ortaklık oranları yönetimdeki görevlilerine ilişkin bilgilerine yer verildiği, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden idarece sorgulandığı, EKAP üzerinden temin edilen bilgilerin anılan istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile uyumlu ve güncel olduğu A.Ş. nin de tek ortaklı anonim şirket yapısında olması sebebiyle ayrıca pay defteri ve dayanak yönetim kurulu kararı defterlerinin EKAP’a yüklenme zorunluluğunun bulunmadığı, buna ek olarak itirazen şikayete konu isteklilerin vekil aracılığıyla ihaleye katılmadığı dolayısıyla vekaletname sunmalarına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartname’de 1 adet benzin istasyonu bilgilerini içeren belgenin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği görülmüş olmakla birlikte, İdari Şartnamede, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgenin İdari Şartname maddesinde sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği İdari Şartnamede ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, incelemeye konu ihalenin Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı hk
Devamı...

ihale komisyonu kararından ihaleye teklif veren isteklilerin yeterlik bilgileri tablolarının incelenerek bir istekli için görülen eksikliklerin tespit edildiği ve söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin beyanları ve belgeleri uygun görülen başvuru sahibi  üzerinde bırakılmasına karar verildiği görülmüş olup, isteklilerin ihaleye teklif sunmaktaki nihai amacının, ihalenin kendileri üzerinde bırakılmasının sağlanması hususu olduğu da dikkate alındığında yapılan işlemlerde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye teklif verirken iddia konusu edilen dahil üç adet iş deneyim belgesini beyan ettiği ve beyan edilen belgelerin hepsinin idareye sunulduğu, anılan belgelerin her üçünün de İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterlerini sağlaması
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli iş ortaklığında özel ortak olarak bulunan şahıs tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda da gerçek kişi olduğundan ilgili satırlarda ismi olan şahıs ismine ve TC kimlik numarasının otomatik olarak EKAP üzerinden doldurulduğu, kendisi tüzel kişi olmadığından EKAP üzerinden yeniden sorgulama yapılmasına gerek bulunmadığı MERSİS sistemine kayıtlı ortaklar ve yönetimdeki kişilerin sorgusunun mevzuata gereği tüzel kişiler ile sınırlandırıldığı hususu göz önüne alındığında pilot ortak tarafından da Yönetmelik ve İdari Şartnamede istenilen kriterlerin sağlandığının tespiti
Devamı...

 İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde pilot ortak tarafından sunulan tablonun ilgili kısmında şirketin yönetim kurul üyesi ve başkanı olarak  belirtildiği anılan bilgilerin EKAP uygulaması üzerinden teklifin oluşturulması sırasında MERSİS sistemi üzerinden alındığı, isteklinin bu kısmı elle doldurmadığı ve MERSİS üzerinden otomatik olarak geldiği, anılan durumun tüzel kişiliğin MERSİS sistemine kayıtlı olduğu şeklinde ele alınması gerektiği, internet üzerinden yapılan teyitte de tüzel kişiliğin MERSİS’e kayıtlı olduğunun tespiti hk
Devamı...

ihalede sunulan özel sektöre gerçekleştirildiği ifade edilen işlere ilişkin sözleşme, fatura vb bilgilerin yer almadığı yeterlik değerlendirmesinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen fakat idareye sunulan özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin faturaların iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde dikkate alınamayacağı
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosundan beyan edilen yerli malı bilgilerin doğrulanamadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, zira yukarıda aktarılan değerlendirmeler çerçevesinde yerli malı belgesinin uygun beyan edilmemesi veya uygun beyan edilmesine rağmen beyanın idarece teyit edilemediği durumlarda isteklilerin bahse konu fiyat avantajından yararlanamayacağı, tekliflerinin ise geçerli olacağı hk
Devamı...

ihalede yeterlik belgesi olarak istenilen teklif edilen ürünle ilgili düzenlenen TS EN karşılandığını gösterir belgenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği, beyan edilen CE Uygunluk Beyanının söz konusu standardın sağlandığına yönelik bir belge olmadığı, kaldı ki söz konusu belgenin ihalede teklif edilen NSR Paper Prime ürüne yönelik düzenlendiğine yönelik bir ibarenin de yer almadığı, anılan belge üzerinde “TS EN in uygulanabilir standart olarak geçiyor olmasının söz konusu standartta yer verilen şartların sağlandığı anlamına gelmediği 
Devamı...

ihalede teklif sunan isteklinin ortak ve yönetici bilgilerinin teyit edildiği, EKAP’ ta yer alan istekliye ait bilgiler ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin karşılaştırılması neticesinde, anılan isteklinin yönetimindeki görevliler ile ortaklar ve ortaklık oranlarına, üyelerine, kurucularına ilişkin bilgilerinin güncel ve mevzuata uygun olması gerektiği
Devamı...

ihalede  sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına ve yöneticilerine dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği anlaşılmış olup, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu 
Devamı...

ihalede sunulan yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi internet sayfası üzerinde sorgulamada yapılacak herhangi bir beyanda bulunulmadığı, sonuç olarak idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen bilgi ve belgelerden,  EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için idarece makul bir süre verilmesi ve isteklilerin tekliflerinin yeterlik kriterlerine uygunluğunun bu aşamadan sonra sunulacak bilgi ve belgeler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyime ilişkin beyan edilen bilgiler ile EKAP’tan gerçekleştirilen sorgulama neticesinde herhangi bir iş deneyim belgesine ulaşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

 İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen poz nolu yapım işlerinden elde edilen iş deneyimine ilişkin kayıt belgesindeki belge tutarının başvuruya konu ihale kapsamında benzer iş olarak belirlenen AIV iş grubu kapsamına giren tutarının güncellenmiş halinin İdari Şartnamede düzenlenen asgari iş deneyim tutarını  karşıladığı anlaşıldığından teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği (Mahkeme kararı ile KİK in düzeltici kararıdır)
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda ayrı bir satır açılmadığı, anılan Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin tekliflerin değerlendirmesine esas olmak üzere isteklilerden belge sunulmasının ve bunların idarece değerlendirilmesinin yapılamayacağı, 
Devamı...

ihale dokümanı arasında verilen Yeterlik Bilgileri Tablosunda da gerçek kişilerin imza beyannamesi sunacağına yönelik bir satırın bulunmadığı, vekâlet yoluyla ihaleye katılma durumunda vekâlet bilgilerinin beyan edileceğine yönelik düzenlemeye yer verildiğinin anlaşılması
Devamı...

İdari Şartname maddesi dışında belirtilen belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesine konu işe ilişkin ihale dokümanı EKAP üzerinden sorgulandığında anılan işin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosu kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği  bu çerçevede istekli tarafından sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının EKAP’ta yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamadığı görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilen düzenlemenin net olmadığı hangi belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği hususunda belirsizlik bulunduğu anlaşıldığından somut ihalede İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması durumunda bu belgelere ilişkin değerlendirmenin işin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği konusunda İdari Şartnamede farklı düzenlemelerin bulunduğu ve bu söz konusu durum Uygulama Yönetmeliği’nin İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriğinde ihale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz şeklinde yer alan hükmüne aykırılık teşkil etmesi 
Devamı...

ihalede sunulan  iş deneyim belgelerine konu işler kapsamında bulunan ihale konusu işe benzer veya benzer iş tanımına uygun işlerin tutarının ilgili yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı idare tarafından tespit edilmemesi 
Devamı...

idarenin mevcut düzenlemeleri uyarınca ihaleye katılacak isteklilerin ihaleye tekliflerini hazırlama aşamasında ihalede teklif etmeyi öngördükleri araçları ve bu araçlara ilişkin teknik özellikleri tevsik eden belgeleri belirlemeleri ve ilgili müeyyidenin uygulanmaması için, idarenin talebi durumunda söz konusu belgelerin idareye sunulması gerektiği
Devamı...

ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğün yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgilerin tümünün EKAP ortamında sorgulanarak temin veya teyit edilebilen bilgilerden oluştuğu bu sebeple anılan istekliden söz konusu bilgileri teyit eden belgelerin sunulmasının istenmesine gerek olmadığı dolayısıyla anılan isteklinin belirtilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının irad kaydedilemez
Devamı...

Teknik Şartnamede yapılan düzenleme ile isteklilerin teklifleri ekinde Ulaştırma Bakanlığından alınmış K1 vb yetki belgelerinden en az birinin aslı veya noter onaylı suretini sunmaları zorunlu tutulmuş olup bu düzenlemeye İdari Şartnamede yer verilmemesi Söz konusu düzenlemeden istenilen belgenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki teknik yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından idareye sunulması istenilen bir belge olarak değil isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gereken bir yeterlik belgesi olarak düzenlendiği, ancak ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriterleri kapsamında buna ilişkin düzenleme yapılmaması
Devamı...

ihalede bilanço ve toplam ciroya ilişkin yeterlik kriterinin sağlanabilmesi için * yılına ait bilanço ve gelir tablosunun da teklif zarfı içerisinde sunulmaması
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu kapsamında beyan edilen bilgileri EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulamaları bahsi geçen araçlar üzerinden sorgulanamayan belgeler olması hâlinde ise bu belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için ilgili isteklilere makul bir süre vermeleri gerektiği göz önünde bulundurularak, başvuru sahibince beyan edilen belge numarası üzerinden ilgili kurumun internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin sahip olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin İdari Şartnamede şart koşulan hususları kapsadığı ve karşıladığı hk
Devamı...

 istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi internet sayfası üzerinde sorgulama yapılacak bir yetki belgesi beyanı bulunmaması
Devamı...

ihale sürecinde yukarıda anılan teknik özelliklerin isteklilerce karşılanıp karşılanmadığına yönelik bir tespit yapılması mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri ile mümkün bulunmamakla birlikte Teknik Şartnamede yer alan tüm özellikleri karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğundan, anılan özellikleri taşımayan araçların sözleşmede kullanılması durumunun 4735 sayılı Kanunda yer alan “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü dahlinde değerlendirileceği ve söz konusu yüklenici hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı da göz önünde bulundurulmalıdır
Devamı...

İhalede istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesinin zorunlu olduğu, şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartnamede K1* ve K1 yetki belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler” bölümüne ilişkin olarak “açıklamalar” sütununun ilgili satırında “İdari Şartname maddesi/Bilgiler EKAP üzerinden yansıyacaktır ifadeleri yer almakta olup isteklilerce ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilen bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında görünmesi  isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranlarına üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların *yılı * ayına ait MTV listesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulmadığı ve teklif edilen aylık kira bedelinin araçların kasko bedelinin %2’sinin üzerinde olduğu iddia ediliyor olsa da İdari Şartnamede yeterlik kriteri niteliğinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmesi
Devamı...

İdari Şartnamede söz konusu hususların belgelendirilmesi gerekliliğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, söz konusu maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının beklenmeyeceği
Devamı...

İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anılan Şartname maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının ve değerlendirilmesinin beklenmeyeceği
Devamı...

ihalede 2.nci teklif sahibi istekli tarafından İdari Şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerinin karşılanmadığı Teknik Şartnamede yer verilen düzenlemelerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği dolayısıyla anılan isteklilerin ilgili Teknik Şartname maddesinde yer verilen düzenlemeleri karşıladıkları gerekçesiyle yeterlik kriterlerini sağladıklarından da bahsedilemeyeceği hk
Devamı...

teklif edilen ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi hususunda çeşitli düzenlemeler yer almakta ise de İdari Şartnamede yer verilmeyen söz konusu düzenlemelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınamayacağı idarelerin yeterlik kriteri belirleme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu ve yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususların sözleşme aşamasında inceleneceği
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmelik ekinde bulunan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği
Devamı...

ihale komisyonu kararında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi hatalı olarak iş hacmi bilgilerinin beyan edilmemesi olarak belirtilmiş isede anılan kararın üst yazısında değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin geçici teminata ilişkin bilgilerin beyan edilmemesi olarak düzeltildiği hk
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunu en son *tarihinde saat *de kaydettiği bu tarihe kadar isteklinin Sorgulama İşlemleri  Katılım ve Yeterlik Belgesi Sorgulama ekranından aldığı mersis sorgulamasının olduğu fakat bu sorgulamalardan herhangi birisini seçerek tabloya aktarmaması
Devamı...

ihalelere katılan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde istenilmemesi hk 8
Devamı...

yeterlilik bilgileri tablosunda Yemek Analiz Raporuna ilişkin açılan satıra yönelik düzenlemelerin yeterlik kriteri niteliğinde düzenlemeler olduğu ve gerçekleştirilen düzenlemelerin anılan İdari Şartnamede yer alan düzenlemelere aykırı nitelikte olması 9
Devamı...