idarece ihalede yetkili satıcılık belgesine ilişkin olarak başvuru sahibine makul bir süre verilmek suretiyle belgenin temini yoluna gidilmemesi ve somut bir gerekçe belirtmeksizin başvuru sahibince teklif edilen aracın Teknik Şartnameye uygun olmadığı yönünde belirleme yapılması hk
Devamı...