ihalede İzin Belgesini, üreticinin bayisi ise üreticiye ait izin belgesi ile kendisine ait İzin Belgesini ve üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgeyi sunmalarının gerektiği 
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin beyanda bulunulmadığından söz konusu tabloda yer alan bilgiler üzerinden isteklinin yetkili satıcı veya imalatçı olduğunun anlaşılamadığı hk
Devamı...

ihaleye teklif veren  yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise istekli tarafından yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğine yönelik açık bir düzenleme yapıldığı bu hususun ihaleye katılımda bir yeterlik kriteri olarak belirlenmiş olup üretici firma tarafından verilmiş bir evrak numarası ihale adı İKN ihaleyi yapan idarenin adı vb. bilgilerin yer almadığının tespiti
Devamı...

idarece ihalede yetkili satıcılık belgesine ilişkin olarak başvuru sahibine makul bir süre verilmek suretiyle belgenin temini yoluna gidilmemesi ve somut bir gerekçe belirtmeksizin başvuru sahibince teklif edilen aracın Teknik Şartnameye uygun olmadığı yönünde belirleme yapılması hk
Devamı...