İhale katılan firma vekiline ait  vekaletnamesinin firmaya ait faaliyet belgesinin meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin suretinin ve imza sirkülerinin sunulduğu, ancak fiyat teklifinde yer alan imza ile firma yetkilisine ait imza sirkülerindeki imzanın birbiriyle uyuşmadığı vekaletname sahibine ait imza beyannamesinin de sunulmaması bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği hk

image_pdfimage_print
66 / 100

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.6.Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir.  Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. Mala ilişkin fiyat teklifi verilebilmesi için ayrıca fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 45.1.2.1 inci maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar alım yapılmış olması gerekir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için öncelikle fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 45.1.2.1 inci maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması, teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklaması,

 

Tebliğ’in ekinde yer alan “Satış Tutarı Tespit Tutanağı”nda “Ek:
1 ) Mükellef Adına Tutanağı İmzalayanın İmza Beyannamesi ile Mükellefe Ait Temsile Yetkili Olunduğunu Gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı ya da Sureti

        2) Meslek Mensubuna Ait Faaliyet Belgesinin Aslı ya da Sureti” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamalarına göre isteklilerin, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri gösterecekleri anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacakları, sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyeceği, yine anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesinin zorunlu olmadığı, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterli olacağı anlaşılmaktadır.

 

Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) düzenleneceği, tutanakların fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenleneceği ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacağı, tutanağa ek olarak mükellef adına tutanağı imzalayanın imza beyannamesi ile mükellefe ait temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ya da suretinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin aslı ya da suretinin sunulması gerektiği, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede 17 adet ihale dokümanı indirildiği, 27.12.2022 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, bir isteklinin yeterlik bilgileri tablosunu doldurmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi sınır değer altında kalan 3 istekliye “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazının gönderildiği, açıklama sunmayan iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu yazıya istinaden sadece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu, ancak başvuru sahibinin de teklifinin de teklifi imzalayan kişiye ait vekaletnameyi sunmadığı ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının da mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede Sette Yapı Bilişim A. Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Savronik Elektronik San. ve Tic. A. Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece 31.01.2023 tarihinde EKAP üzerinden sınır değerin altında teklif sunan isteklilere  “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazının gönderildiği, ilgili yazıda “…Çayırhan Tüneli ve Bağlantı Yolları Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Çeşitli Kontrol Sistemlerinin Yapılması İşi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 14.02.2023 tarihine kadar İdaremize sunmanız ve aşırı düşük teklif açıklamalarınızı 14.02.2023 tarihine kadar sunmanız gerekmektedir.” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Söz konusu yazı ekinde açıklama istenecek iş kalemlerine ilişkin listenin ve açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin ve açıklama istenilecek özel iş kalemlerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi Kırtur Tur. İnş. Taah. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklamalarının idarece uygun bulunmadığı “Özel-12 Ana Dağıtım Panosu -Form 4b- Baralar, iletkenler, klemensler, ikaz lambaları dahili kablaj ve diğer tüm gerekli ek malzemeler dahil. (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-14 UPS Aydınlatma Panosu-Form 2b-Baralar, iletkenler, klemensler, ikaz lambaları dahili kablaj ve diğer tüm gerekli ek malzemeler dahil. (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-15 Kompanzasyon Panosu-Form 2b-Baralar, iletkenler, klemensler, ikaz lambaları dahili kablaj ve diğer tüm gerekli ek malzemeler dahil. (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-16 Havalandırma Panosu-Form 2b-Baralar, iletkenler, klemensler, ikaz lambaları dahili kablaj ve diğer tüm ek gerekli malzemeler dahil. (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-17 Otomatik Transfer ve Dağıtım Panosu-Form 2b-Baralar, iletkenler, klemensler, ikaz lambaları dahili kablaj ve diğer tüm gerekli ek malzemeler dahil. (Malzeme+Montaj Dahil)” iş kalemleri için Eles Endüstriyel Elektrik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi aldığı, fiyat teklifleriyle birlikte satış tutarı tespit tutanaklarının, mükellef adına tutanağı imzalayanın imza sirküsü ile mükellefe ait temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi’nin suretinin, firmaya ait faaliyet belgesinin, meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin suretinin ve imza sirkülerinin sunulduğu,

 

“Özel-92 Tünel Dışı Değişken Mesaj İşareti Taşıyıcı fi Konstrüksiyon (>25m) (Kazı, temel, yeniden doldurma ve gerekli her türlü malzeme dahil) (Malzeme+Montaj Dahil)” ve “Özel-237 Sis Aydınlatma Armatür Direği (Sıcak Daldırma Galvaniz)(Malzeme+Montaj Dahil)” iş kalemleri için Devol Enerji Ltd. Şti.den fiyat teklifi aldığı, fiyat teklifi ile birlikte satış tutarı tespit tutanaklarının, mükellef adına tutanağı imzalayanın imza sirküsünün, mükellefe ait temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi’nin suretinin, meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin suretinin ve imza beyannamesinin sunulduğu,

 

“Özel-147 Kuplaj PLC (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-148 Master PLC (Veri Yolu veya optik saha veri yoluna bağlı PLC leri denetlemek için, gerekli yazılım, arayüzler ve gerekli tüm yardımcı donanım dahil) (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-149 Havalandırma PLC (gerekli tüm yardımcı donanım dahil) (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-150 Aydınlatma PLC (gerekli tüm yardımcı donanım dahil) (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-151 SCADA Yazılımı (Tüm arayüzler dahil) (Malzeme+Montaj Dahil)” iş kalemleri için Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.den fiyat teklifi aldığı, fiyat teklifleriyle birlikte satış tutarı tespit tutanaklarının, mükellef adına tutanağı imzalayanın imza sirküsü ile mükellefe ait temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi’nin suretinin, firmaya ait faaliyet belgesinin, meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin suretinin ve imza sirkülerinin sunulduğu,

 

“Özel-25 Giriş Bölgesi Counter Beam – Asimetrik – 150VV-350 W LED Armatür (Gövde, optik ve diğer malzemeler dahil komple armatür) (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-26 Giriş Bölgesi Counter Beam – Asimetrik – 50VV-149 W LED Armatür (Gövde, optik ve diğer malzemeler dahil komple armatür) (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-27 İç Bölge Simetrik Led Armatür 30-100 W (Gövde, optik ve diğer malzemeler dahil komple armatür)-(Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-83 Değişken Hız Limit İşareti Tünel İçi (80,60,40, I, off) – (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-84 Değişken Şerit Kontrol İşareti Tünel İçi (4 yönlü) (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-87 VTS Kontrol Kabineti ile gerekli tüm malzeme ve ekipman dahil (Malzeme+Montaj Dahil)”, “Özel-90 Tünel Dışı Değişken Mesaj İşareti (Değişken mesajlı çok renkli grafik tabanlı işaret tespit parçası ile gerekli tüm teçhizat ve montaj dahil)” iş kalemleri için Signasystems Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi aldığı, fiyat teklifleriyle birlikte satış tutarı tespit tutanaklarının, mükellef adına tutanağı imzalayanın imza sirküsü ile mükellefe ait temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi’nin suretinin, Hasan Aktan’a ait vekaletnamenin, firmaya ait faaliyet belgesinin, meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin suretinin ve imza sirkülerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından “Özel-251 Elektrik Dağıtım Binası -1 İnşaat İşleri / AG ve UPS odaları yükseltilmiş döşemeleri, odaları arası yangın durdurucu malzemeler, transformatör ve OG odaları kablo kanalları, kapılar ve havalandırma panjurları, tretuvar düzenlemesi, dış cephe kaplaması, gerekli izolasyon ve her türlü inşaat işleri dahil (Malzeme+Montaj Dahil)” iş kalemi içerisinde yer alan açıklama istenilmeyen “Su bazlı epoksi boya” , “Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)”, “Su bazlı yarı mat iç cephe boyası” , “Su bazlı boya astarı” , “Su bazlı mat iç cephe boyası”, “Akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası” , “Sentetik esaslı boya” analiz girdileri için 0,00 TL fiyat teklifi verdiği,

 

“Özel-252 Elektrik Dağıtım Binası – 2 İnşaat İşleri AG ve UPS odaları yükseltilmiş döşemeleri, odaları arası yangın durdurucu malzemeler, transformatör ve OG odaları kablo kanalları, kapılar ve havalandırma panjurları, tretuvar düzenlemesi, dış cephe kaplaması, gerekli izolasyon ve her türlü inşaat işleri dahil (Malzeme+Montaj Dahil)” iş kalemi içerisinde yer alan açıklama istenilmeyen “Su bazlı epoksi boya”, “Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)”, “Su bazlı yarı mat iç cephe boyası”, “Sentetik esaslı boya”, “Su bazlı mat iç cephe boyası”, “Akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası” analiz girdileri için 0,00 TL fiyat teklifi verdiği,

 

“Özel-255 Su Deposu İnşaat İşleri -Tünel Dışı (120 m3)-tünel dışı su deposuna ait gömülü tip depo için gerekli inşai düzenlemenin yapılması, kapılar ve havalandırma panjurları, tretuvar düzenlemesi, dış cephe kaplaması, gerekli izolasyon ve her türlü inşaat işleri dahil (Malzeme+Montaj Dahil)” iş kalemi içerisinde yer alan açıklama istenilmeyen “Su bazlı boya astarı”, “Akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası”, “Su bazlı mat iç cephe boyası”, “Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)”, “Sentetik esaslı boya” analiz girdileri için 0,00 TL fiyat teklifi verdiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından Özel-251, Özel-252 ve Özel-255 poz numaralı iş kalemleri içerisinde yer alan “Su bazlı epoksi boya”, “Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)”, “Su bazlı yarı mat iç cephe boyası”, “Sentetik esaslı boya”, “Su bazlı mat iç cephe boyası”, “Akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası” analiz girdileri için 0,00 TL bedel öngördüğü, açıklama istenilmeyecek analiz girdileri için isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında söz konusu girdileri tevsik etmeleri gerekmediği, ancak açıklama istenilmeyecek analiz giderlerine ilişkin giderlere ilişkin bir bedel öngörmeleri gerektiği,  bu haliyle söz konusu istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı,

 

Başvuruya konu fiyat tekliflerine ilişkin olarak Eles Endüstriyel Elektrik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifleri birlikte satış tutarı tespit tutanaklarının, mükellef adına tutanağı imzalayanın imza sirküsü ile mükellefe ait temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi’nin suretinin, firmaya ait faaliyet belgesinin, meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin suretinin sunulduğu, Devol Enerji Ltd. Şti.nin teklife konu alanda faaliyet gösterdiğinin unvanından anlaşıldığı, Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.nin faaliyet belgesinin açıklama kapsamında sunulduğu, dolayısıyla idarenin bu gerekçeyle yapılan açıklamayı uygun bulmamasının yerinde olmadığı,

 

Signasystems Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifleri birlikte satış tutarı tespit tutanaklarının, mükellef adına tutanağı imzalayanın imza sirküsü ile mükellefe ait temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi’nin suretinin, Hasan Aktan’a ait vekaletnamenin, firmaya ait faaliyet belgesinin, meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin suretinin ve imza sirkülerinin sunulduğu, ancak fiyat teklifinde yer alan imza ile firma yetkilisine ait imza sirkülerindeki imzanın birbiriyle uyuşmadığı, vekaletnamesi sunulan Hasan Aktan’a ait imza beyannamesinin de sunulmadığı, söz konusu uyuşmazlığın başvuru sahibi tarafından da kabul edilerek imza beyannamesinin kendilerinden istenilmesi gerektiğinin ifade edildiği, ancak bu hususun bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla yapılan açıklamanın bu yönüyle de uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Toplantı No2023/030
Gündem No27
Karar Tarihi24.05.2023
Karar No2023/UY.II-793
image_pdfimage_print