İhale komisyonu kararında iptal gerekçesi olarak, ihalede rekabet ortamının oluşmadığının gösterildiği İdarece belirtilen gerekçenin dayanaklarıyla beraber ortaya konulmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca başvuru sahibine verilen cevabi yazıda ihalede tek geçerli teklif kaldığının ve Teknik Şartnamenin bazı maddelerinde rekabeti engelleyici hususlar bulunduğunun gerekçe gösterildiği ancak idare tarafından söz konusu Şartnamede hangi maddelerin rekabet şartlarını engellediğinin ortaya konulmadığı, dolayısıyla bu gerekçelerin yeterli olmadığı hk

image_pdfimage_print
58 / 100
Toplantı No2023/012
Gündem No43
Karar Tarihi08.02.2023
Karar No2023/UH.II-322

BAŞVURU SAHİBİ:

Superonlıne İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1203740 İhale Kayıt Numaralı “Metro Ethernet İnternet Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 29.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Metro Ethernet İnternet Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Superonlıne İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından 18.01.2023 tarih ve 74450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/143 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 29.11.2022 tarihinde yapılan “Metro Ethernet İnternet Hizmeti Alımı İhalesi’nde 3 istekli tarafından e-teklif verildiği, söz konusu isteklilerden Gıbırnet İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif sınır değerin altında olduğu bu nedenle aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, anılan istekli tarafından sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer istekli TTNET A.Ş.nin teklifinin ise yaklaşık maliyet üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihalede tek geçerli teklif sahibinin kendileri olduğu halde 26.12.2022 tarihinde EKAP’tan taraflarına tebliğ edilen kararda rekabetin sağlanamaması gerekçesiyle bahse konu ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, ihale komisyonunca alınan iptal kararı üzerine idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece verilen cevabi yazıda “ihalede tek geçerli teklif kaldığı, ancak teknik şartnamenin bazı maddelerinde rekabeti engelleyici hususlar bulunduğu ve revize edilmesi gerektiğinden ihalenin iptaline karar verilmiştir” şeklinde ifade edildiği, söz konusu yazıda soyut gerekçelere dayandırılarak, idarenin takdir yetkisinin sınırları aşılarak ihalenin iptal edildiği, idarenin iptal kararının mevzuata uygun olmadığı, ihale komisyonu tarafından alınan ihalenin iptali kararının iptal edilerek kendilerinin geçerli olan tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmeleri gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu maddenin gerekçesinde “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.


İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Metro Ethernet İnternet Hizmeti Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

36 Ay Metro Ethernet İnternet Hizmeti

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde, “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

 27.12.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuruya konu ihalede 3 isteklinin e-teklif sunduğu, söz konusu isteklilerden Gıbırnet İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin beyan edilen belgelerin tevsiki ve teklifinin sınır değerin altında olduğundan aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, anılan istekli tarafından sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, TTNET A.Ş.nin teklifinin yaklaşık maliyet üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi Superonline İletişim Hizm. A.Ş.nin teklifinin tek geçerli teklif olarak ihale komisyonunca değerlendirildiği, daha sonra söz konusu komisyon kararında “…ihalede rekabet sağlanamaması nedeniyle Metro Eternet İnternet hizmet alımı ihalesinin iptal edilmesine…” gerekçe gösterilerek bahse konu ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

 Öte yandan, başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna idarece verilen cevapta “ihalede tek geçerli teklif kaldığı, ancak teknik şartnamenin bazı maddelerinde rekabeti engelleyici hususlar bulunduğu ve revize edilmesi gerektiğinden ihalenin iptaline karar verilmiştir” hususlarına yer verilerek şikâyet başvurusu reddedilmiştir.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olsa da idarelere kanun ile verilen bu takdir yetkisi, takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı kullanılması gerektiği, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, sunulan bütün tekliflerin ilgili idarece hazırlanan şartnamelerde yer alan yeterlik koşullarını karşılamaması ve Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması gibi nedenlerle sınırlandırılmıştır.

 

İhale komisyonu kararında iptal gerekçesi olarak, ihalede rekabet ortamının oluşmadığının gösterildiği anlaşılmıştır. İdarece belirtilen gerekçenin dayanaklarıyla beraber ortaya konulmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca başvuru sahibine verilen cevabi yazıda ihalede tek geçerli teklif kaldığının ve Teknik Şartnamenin bazı maddelerinde rekabeti engelleyici hususlar bulunduğunun gerekçe gösterildiği ancak idare tarafından söz konusu Şartnamede hangi maddelerin rekabet şartlarını engellediğinin ortaya konulmadığı, dolayısıyla bu gerekçelerin yeterli olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Bahse konu ihalede tek geçerli teklif kalmasının her durumda rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, başvuru sahibine ait teklifin yaklaşık maliyetten düşük olduğu, ihale komisyonu tarafından söz konusu ihalede rekabet ortamının sağlanamadığına ilişkin idarenin başkaca bir tespit ve değerlendirmesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla idarenin somut olarak ortaya konulmayan iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından idarenin rekabet ortamının oluşmadığı gerekçe gösterilerek ihalenin iptaline yönelik kararı yerinde görülmemiş ve ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde başvuru sahibinin ihalenin iptali kararının iptal edilmesi iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.”  hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibi tarafından 13.819,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, (Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde) başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde 13.819,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

  1. İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

image_pdfimage_print