ihale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusunda konu edilmeyen iddiaların itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta ise de, söz konusu iddialara yönelik başvurunun dokümana itiraz niteliğinde olduğu göz önüne alındığında süresinde yapılmadığı sonucuna varıldığından dava konusu Kurul kararı ile belirtilen iddialara yönelik başvurunun süre yönünden uygun bulunmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı yaklaşık maliyete ilişkin hususlara yönelik olduğundan yaklaşık maliyet ve isteklilerin teklif tutarları açıklanmadan ihale dokümanına yönelik şikâyet ve akabindeki itirazen şikâyet başvurusu aşamasında incelenmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından dava konusu kurul kararının bu kısmında da hukuka aykırılık görülmemesi

image_pdfimage_print
60/ 100
Toplantı No2022/035
Gündem No88
Karar Tarihi07.07.2022
Karar No2022/MK-232
BAŞVURU SAHİBİ:
Halil Çalık / Assos İnşaat
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/616759 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında 2022 Yılı İçerisinde Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2021/616759 ihale kayıt numaralı “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında 2022 Yılı İçerisinde Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık/Assos İnşaat itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.12.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2348 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Halil Çalık tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 03.06.2022 tarihli E:2022/223 ve K:2022/1291 sayılı kararında “… Uyuşmazlık konusu ihalenin 16/11/2021 tarihinde gerçekleştirildiği, dokümana itiraz kapsamındaki hukuka aykırılık iddialarına ilişkin hususların 10 gün içinde ve her hâlükarda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar, şikâyet başvurusuna konu edilebileceği, ihale dokümanına yönelik mezkur iddiaların ihale tarihinden sonra ilk kez 25/11/2021 tarihinde Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürüldüğü, her ne kadar, şikâyet başvurusuna konu edilmeyen iddiaların itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta ise de, söz konusu iddialara yönelik başvurunun dokümana itiraz niteliğinde olduğu göz önüne alındığında süresinde yapılmadığı sonucuna varıldığından dava konusu Kurul kararı ile belirtilen iddialara yönelik başvurunun süre yönünden uygun bulunmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı, ayrıca 15. iddianın yaklaşık maliyete ilişkin hususlara yönelik olduğundan yaklaşık maliyet ve isteklilerin teklif tutarları açıklanmadan ihale dokümanına yönelik şikâyet ve akabindeki itirazen şikâyet başvurusu aşamasında incelenmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından dava konusu kurul kararının bu kısmında da hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçeleriyle dava konusu Kurul kararı, karardaki 11, 12, 13, 14 ve 15’inci iddiaların şekil yönünden reddine ilişkin değerlendirme haricinde hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 22.12.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2348 sayılı kararında yer alan 11, 12, 13, 14 ve 15’inci iddiaların şekil yönünden reddedilmesine ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 22.12.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2348 sayılı kararının 11, 12, 13 ve 14’üncü iddiaların süre yönünden reddine ilişkin değerlendirme ile 15’inci iddianın dokümana itiraz aşamasında incelenmesinin mümkün olmadığına ilişkin değerlendirme hukuken geçerliliğini koruduğundan, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

image_pdfimage_print