İhale Şartnamesinde malın teslim edileceği ocağa ait işletme ruhsatı ve işletme izni belgelerinin yetkili satıcılık veren firmadan veya istekliden başka bir şahsa tüzel kişiye ait olması durumunda ruhsat/izin belgesi sahibi ile imzalanmış rödovans sözleşmesinin beyan edilmesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmesi

image_pdfimage_print
65 / 100
Toplantı No2023/030
Gündem No29
Karar Tarihi24.05.2023
Karar No2023/UM.II-794

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/155049 İhale Kayıt Numaralı “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Yollarına İstenilen Tiplerde Asfalt Mıcırı Alttemel ve Temel Malzemesi Temini, Depolara Nakli ve Figüre Edilmesi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 23.03.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Yollarına İstenilen Tiplerde Asfalt Mıcırı Alttemel ve Temel Malzemesi Temini, Depolara Nakli ve Figüre Edilmesi” ihalesine ilişkin olarak Mcb Mad. San. Tic. Ltd. Şti. – Çebiler Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 10.04.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.04.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.04.2023 tarih ve 90509 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/573 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerce işletme ruhsatı ve işletme izni belgelerinin sunulmasının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve anılan Şartname’de söz konusu belgelerin bir kişi/tüzel kişiye ait olması halinde, isteklinin ihale konusu malı temin edebileceğini gösteren rödovans sözleşmesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiğinin düzenlendiği, ancak istekliler tarafından rödovans sözleşmesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği veya idareye sunulmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” 26’ncı maddesinde “1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur. …” hükmü,

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Yollarına İstenilen Tiplerde Asfalt Mıcırı Alttemel ve Temel Malzemesi Temini, Depolara Nakli ve Figüre Edilmesi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 5 Kalem Muhtelif Ebatlarda Toplam 81.320 Metreküp Agrega Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Tablo-A’da Belirtilen Güzergahlar” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ı) İstekliler, malı teslim edeceği ocağın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan (MAPEG) izinli olarak faaliyet gösterdiğine dair:

-İşletme ruhsatını,

-İşletme izin belgelerini (ÇED görüşü, GSM, varsa orman izinleri vb.)

Agrega ocağı mücavir alan içerisinde ise bulunduğu Belediye, mücavir alanı dışında ise bulunduğu özel idaresinden alınmış;

-İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını,

İşletme ruhsatı ve işletme izin belgesi bir başka şahıs veya şirket adına olması halinde agrega temin edebileceğini  gösteren rödovans sözleşme belgesi ile birlikte teklif kapsamında beyan etmelidir.

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. (ı) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ise ortakların bir tarafından beyan edilmesi yeterlidir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde; 23.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 3 isteklinin e-teklif sunduğu, 31.03.2023 onay tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin Bölükbaş Mad. Nak. İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname incelendiğinde; ihale konusu asfalt mıcırının temin edileceği ocağın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden izinli olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin alınan işletme ruhsatı ve işletme izni belgelerinin (ÇED görüşü, GSM, varsa orman izinleri vb.), söz konusu ocağın mücavir alan içinde veya dışında olması durumu dikkate alınarak ilgili idareden alınacak iş yeri açma ve çalışma ruhsatının isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği, bunun yanı sıra, anılan Şartname’de ihale konusu malın teslim edileceği ocağa ait işletme ruhsatı veya işletme izni belgesinin ilgisine göre yetkili satıcılık belgesini düzenleyenden veya istekliden başka bir kişi/tüzel kişiye ait olması durumunda agrega temin edilebileceğine ilişkin rödovans sözleşmesinin de anılan tabloda beyan edilmesi gerektiğinin düzenlendiği, işletme ruhsatı ve işletme izni belgesi şahsın/tüzel kişinin kendi adına düzenlendiyse rödovans sözleşmesi sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Bölükbaş Mad. Nak. İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; anılan tablonun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünde Güvenal İnş. Taah. Akar. Ürün. Tur. Otel. Yapı Malz. Tic. Oto. Mad. İth. ve İhr. A.Ş., Alevtaş Mad. San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenmiş işletme ruhsatı ve işletme izni belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatının, ÇED belgesinin ve anılan firmalarca düzenlenmiş yetkili satıcılık belgelerinin beyan edildiği, ayrıca tabloda  Özkar İnş. Nak. Taah. Teks. Tur. Bilg. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının, anılan firma tarafından düzenlenen yetkili satıcılık belgesinin ve 13.11.2018 tarih ve 20069114 numaralı işletme ruhsatının, 13.11.2018 tarih ve 20069114 işletme izni belgelerinin, anılan firma ile Engin Dölen arasında imzalanan rödovans sözleşmesinin beyan edildiği,

 

23.03.2023 tarihinde EKAP üzerinden Bölükbaş Mad. Nak. İnş. ve Taah. San. Tic. A.Ş. ve Mcb Mad. San. Tic. Ltd. Şti. – Çebiler Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına tebliğ edilen yazı ile anılan isteklilerden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin idareye sunulmasının istendiği,

 

Bölükbaş Mad. Nak. İnş. ve Taah. San. Tic. A.Ş. tarafından idareye sunulan ve 27.03.2023 tarih ve 138464 sayı ile idare kayıtlarına alınan belgeler arasında 16.01.2023 tarihli Güvenal İnş. Taah. Akar. Ürün. Tur. Otel. Yapı Malz. Tic. Oto. Mad. İth. ve İhr. A.Ş. ile Bölükbaş Mad. Nak. İnş. ve Taah. San. Tic. A.Ş. arasında imzalanan yetkili satıcılık belgesinin, Güvenal İnş. Taah. Akar. Ürün. Tur. Otel. Yapı Malz. Tic. Oto. Mad. İth. ve İhr. A.Ş. adına düzenlenmiş işletme ruhsatı ve işletme izni belgelerinin yer aldığı,

 

Alevtaş Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile anılan istekli arasında imzalanan yetkili satıcılık belgesinin, Alevtaş Madencilik San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenmiş işletme ruhsatı ve işletme izni belgelerinin yer aldığı,

 

Özkar İnş. Nak. Taah. Tek.s Tur. Bilg. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile bahse konu istekli arasında imzalanan yetkili satıcılık belgesinin, Engin Dölen adına düzenlenmiş işletme ruhsatı ve işletme izni belgelerinin, bahse konu işletme ruhsatı ve işletme izni belgeleri Engin Dölen adına düzenlendiğinden, söz konusu ruhsatı ve işletme iznini kullanan Özkar İnş. Bak. Taah. Teks. Tur. Bilg. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile ruhsat sahibi Engin Dölen arasında imzalanan rödovans sözleşmesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Feo Yapı San. Tic. Ltd. Şti. – Atlas Global Ener. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Feo Yapı San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; anılan tablonun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünde; Berkcem Yapı San. ve Beton Tic. Ltd. Şti. tarafından 01.01.2020 tarihinde düzenlenmiş yetkili satıcılık belgesinin, Feo Yapı San. Tic. Ltd. Şti. ile Berkcem Yapı San. ve Beton Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış, geçerlilik tarihi 25.10.2025 tarihine kadar olan rödovans sözleşmesinin beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda Özkar İnş. Nak. Taah. Teks. Tur. ve Bilg, İşl. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Engin Dölen arasında imzalanan rödovans sözleşmesinin beyan edildiği, bahse konusu belgenin idarenin talebi üzerine anılan isteklice idareye sunulduğu, idarenin şikayete cevap yazısında belirtilen “… ruhsat sahibi Engin Dölen’in ocağının yeri olarak Çengelli Köyü belirtildiği ve ayrıca numarasının 20069114 olduğu görülmektedir. Yetkili satıcılık alınmış olan Özkar İnş. Nak. Taah. Teks. Tur. ve Bilgi İşl. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunulmuş olan kapasite raporunda ocak ile bilgiler incelendiğinde ise ruhsat bilgilerinde, ruhsat sahibinin Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü olduğu ve ruhsat numarasının da 59/2018-04 olduğu görülmüştür. Dolayısıyla yetkili satıcılık alınmış olan Özkar İnş. Nak. Taah. Teks. Tur. ve Bilgi İşl. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kapasite raporu ile rödovanscısı olduğu ocağın aynı ocaklar olmadığı görülmüştür. Bu sebeple Bölükbaş Mad. Nak. İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin Özkar İnş. Nak. Taah. Teks. Tur. ve Bilgi İşl. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden almış olduğu yetkili satıcılığın gerekli şartları sağlamadığı …” gerekçesiyle anılan istekli tarafından sunulan ve Özkar İnş. Nak. Taah. Teks. Tur. ve Bilgi İşl. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen yetkili satıcılık belgesinin idarece uygun bulunmadığı,

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’de ihale konusu malın teslim edileceği ocağa ait işletme ruhsatı ve işletme izni belgelerinin yetkili satıcılık veren firmadan veya istekliden başka bir şahsa/tüzel kişiye ait olması durumunda ruhsat/izin belgesi sahibi ile imzalanmış rödovans sözleşmesinin beyan edilmesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, bu çerçevede; işletme ruhsatı ve işletme izni belgesi şahsın/tüzel kişinin kendi adına düzenlendiyse rödovans sözleşmesi sunulmasına gerek olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ve Güvenal İnş. Taah. Akar. Ürün. Tur. Otel. Yapı Malz. Tic. Oto. Mad. İth. İhr. A.Ş. ve Alevtaş Mad. San. ve Tic. A.Ş.nce düzenlenmiş yetkili satıcılık belgelerinin idare tarafından uygun bulunduğu, anılan isteklice söz konusu firmalar adına düzenlenmiş işletme ruhsatı ve işletme izni belgelerinin idareye sunulduğu göz önüne alındığında; anılan isteklice yeterlik bilgileri tablosunda bu firmalara ilişkin rödovans sözleşmesi beyan edilmesinin gerek olmadığı,

 

Diğer taraftan; başvuru sahibinin iddiasının aksine, Feo Yapı San. Tic. Ltd. Şti. – Atlas Global Ener. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Feo Yapı San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablolarında rödovans sözleşmesinin beyan edildiği, idare tarafından Feo Yapı San. Tic. Ltd. Şti. – Atlas Global Ener. A.Ş. İş Ortaklığından beyan edilen bilgi ve belgelerin sunulmasının istenmediği, bu çerçevede söz konusu isteklice beyan edilen bilgiler üzerinden yapılan incelemede herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanunun öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

image_pdfimage_print