ihale Sözleşme Devri Hizmetlerimiz

ihale Sözleşme Devri

4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre; sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.

Söz konusu Kanunun bu hükmü ile; yükleniciye zorunlu hallerde sözleşmeyi başkasına devretme imkânı vermiş, ancak bunun karşılığında da,sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde yüklenicinin başka bir sözleşmedevri yapamayacağı veya sözleşme devir alamayacağı yönünde yasak getirilmiştir.

İhalenin sözleşmesinin devrinin idarece onayına müteakip, yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı kendisine iade edilecektir. Ayrıca, yüklenicinin devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar kendisine ödenecek olup, yüklenici bunun dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.Diğer taraftan, yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması zorunludur.

İhalelerde Sözleşme Devirlerinde firmaların karşılaşmış oldukları sorunlara çözüm üretmek için,ihale Danışmanlarımız -Danıştay[E]. – Sayıştay [E] Uzmanlarımız – İhale Avukatlarımız  ile Yürütmeyi durdurma kararı almak üzere  yargı süreçlerinde hizmet  vermektedir

SÖZLEŞME DEVRİNDE YAŞANILAN SORUNLAR
Örnek sorunihale Devir Düzenlemesinden Faydalanmanın Şartları
ihale sözleşmesinin devri halinde yeni işyeri dosyası tescili
İhale Sözleşmesi Devrinde SGK Bildirimi
İhale Sözleşmesi Devrinde  Vergi Dairesine Bildirimi
İsim Değişikliği/Statü Değişikliği Gereği Yapılan Devirler
İhale devir sözleşmelerinde Taşeron ve İşçi Hakları
İhale devir sözleşmelerinde Teminatlarda yaşanılan sorunlar
2886 sayılı devlet ihale kanununda sözleşmenin devri
Sözleşmeyi devir eden firmanın idareden alacaklarının tahsili
Ortak girişimlerde Ortaklardan  birinin sözleşmeyi devir alması
Sözleşmenin devredilmesi durumunda iş bitirme belgesi almak
Devir edilen işte noksan görülen işlerin tespiti
ihale Sözleşme Devrinin Kamu İhale Kuruluna  bildirimi ve Kurum onayının alınması
3/g ihalelerinde Sözleşme Devirleri
ortak girişimlerin ihale sözleşmesini devir alması
Devir edilen işin ilk sözleşme bedelinin % kaç oranında  geri kalan işleri yapılacağının tespiti ile devir alan firma ile  sözleşme bedelinin tespiti ile sözleşme yapılma oranının belirlenmesi
sözleşmeyi devir alacak firmanın devir öncesi ihale şartlarına uygunluğunun tespiti