Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan inşaat ve teknik hizmetlerin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi hk.
Devamı...

Yıllara sari ihale inşaat işinde alt yüklenicilerin düzenleyecekleri hakediş faturalarında tevkifat
Devamı...

6306 sayılı kanun çerçevesinde ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinde damga vergisi
Devamı...

kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhide tesliminde belge düzeni ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı HK
Devamı...

Yapı numune analizlerinde KDV tevkifat uygulaması,Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliğe göre kuruluş ve işleyiş esasları belirlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan izin belgesi ile faaliyet gösteren firmanız tarafından yapı denetim firmalarına, alınan numunelerin analizi hizmetini verdiğiniz belirtilerek, söz konusu hizmet ile ilgili olarak katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk
Devamı...

 ihale veya doğrudan teklif usulleri ile aldığınız servis taşımacılığı işlerinin önemli bir kısmını şirket araç ve şoförleri ile yapmayıp doğrudan kendi aracı ile çalışan şahıs firmaları ve bu işi yapan şirketlere yaptırdığınız belirtilerek, banka ve sigorta şirketlerine, servis taşımacılığı hizmetini bizzat ifa etmeyip bir başka şahıs veya tüzel kişi firmaları kullanmanız durumunda uygulanacak tevkifatı
Devamı...

Yapı ruhsatı değişikliğinde KDV oranı belirlenirken hangi yapı ruhsatının esas alınacağı hk
Devamı...

Tadilatı Yapım İhale kapsamında kullanılacak malzemelerin taşınmasında, sözleşmesiz olarak dışarıdan sağlanan nakliye hizmetinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı
Devamı...

ihale konusu işin iş ortaklığının ortaklarından birine devredilmesinde devir eden ortak tarafından, devir tarihine kadar yapılan gelir ve giderlerin devir alan ortağa ne şekilde devir edileceği, devir nedeni ile düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı ve iş ortaklığından kesilen stopajların devir alan ortak tarafından mahsup edilip edilmeyeceği 
Devamı...

Yıllara Sair ihale İnşaat İşlerinde Gelir Vergisi Stopajı Hk.
Devamı...

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihale İşinin Riskli Alanı ilan edildiğinden bahisle söz konusu işe ilişkin ihale kararı sözleşme ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmayacağı
Devamı...

Kamu İhale Kanunu kapsamında sürücülü araç kiralama hizmeti alımında aylık hakediş tutarlarının da sürücü bedeli ile birlikte fatura edildiği Gelir Vergisi Kanununa eklenen binek otomobillerin kira bedeli giderlerine ait kısıtlama ile ilgili hükümler çerçevesinde, sürücülü olarak kiralanan araçlara ait giderlerin ne şekilde gider kısıtlamasına tabi tutulacağı
Devamı...

ihalede Hakediş ödemelerinde faturada yer alan dövizli avans tutarının Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında esas alınacak döviz kuru hk.
Devamı...

ihalede geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan işlere ilişkin işin bitim tarihinin Gelir Vergisi Kanununa göre geçici kabul tutanağının onaylandığı tarih olarak belirlenmiş olması nedeniyle iş bitim tarihi olarak üstlendiğiniz söz konusu işlere ilişkin düzenlenecek geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihin esas alınması gerekmekle birlikte yüklenici A.Ş.’nin iflasının açıldığı hususu dikkate alındığında söz konusu işin şirketinizce devam ettirilmesinin mümkün olmaması halinde, işin fiilen bitirildiği veya bırakıldığı tarihin iş bitim tarihi olarak kabulü gerektiği hk
Devamı...

ihale iş süresinin 90 gün olduğu ancak süre uzatımı ile birlikte * tarihine idareye süresinde bildirimde bulunduğunuz, bu süre zarfında herhangi bir kesinti yapılmadığı diğer taraftan geçici kabul tutanağının idarece * tarihinde onaylandığı belirtilerek söz konusu işten elde edilen kazancın hangi yılın gelirine dahil edileceği hk
Devamı...

ihalesi yapılan Mal ve Hizmet Alımı İşi ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmede belirli bir tutara yer verilmemesi nedeniyle damga vergisinin hesap edilemediğinden bahisle söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği
Devamı...

Yüklenici firmanın ihale sürecinde zarar verdiği sulama kanalı için tahsil edilecek giderlerin vergisel durumu
Devamı...

 ihale birim fiyat teklif cetvelinde  yer alan ve evde verileceği anlaşılan bakım, destek ve refakat hizmetlerinde kdv 
Devamı...

ihalede iş Ortaklığı adına inşaat ve işveren sigorta poliçelerinin düzenlendiği, poliçe primleri üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisinin hesaplanarak beyan edildiği ortaklığın yerli firmalardan oluştuğu daha sonra *yılında ortaklardan biri tarafından bahse konu iş için vergi resim harç istisnası belgesinin şirketinize ibraz edildiği belirtilerek söz konusu poliçelerin ortaklık adına düzenlenmesi nedeniyle … adına düzenlenen ortaklık adına BSMV istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa oransal mı uygulanacağı hususları
Devamı...

Kentsel Dönüşüm Projesi Mimari Projeleri Hazırlanması İşi ne ilişkin işlerde damga vergisi
Devamı...

Sürücüsüz Araç Kiralanması Hizmet Alımına ihalesine Ait damga vergisi
Devamı...

Kamu Hastaneleri Birliği toplu alımlarda ihale sonucunda firmalarla Birliğinizin sözleşme imzaladığı, bu sözleşme kapsamında yüklenici firmalar bünyenizde bulunan her sağlık tesisine ayrı ayrı teslim veya hizmette bulunduğu ve ayrı ayrı fatura kestiği, ayrı ayrı fatura kesmesi nedeniyle de bu mal ve hizmet alımlarında KDV
Devamı...

Konkasör Malzemesi (mıcır ve agrea) Mal Alımı ihale Sözleşmesi” imzalandığı, söz konusu sözleşme kapsamında Şirketinizin VASKİ’ye yapacağı konkasör malzemesi (agrea, mıcır) teslimi için Şirketinize yapılacak olan hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi
Devamı...

 Olağanüstü Hal Kapsamında ihalesiz hizmet alımı yaptığı belirtilerek söz konusu işe ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisi
Devamı...

inşaat işi kapsamında yüklenici firmaya alt yüklenici olarak verdiğiniz çelik kazık boru imal edilmesi ve kaplanması ile diğer imalat hizmetlerinin  KDV tevkifatına tabi tutulması
Devamı...

 Araç kiralama ihalelerinde bazı araçlar için yakıt ve sürücü idareye ait olmak üzere kiralama işlemine yer verildiği, bazı araçlar için ise yakıt ve sürücü yükleniciye ait olmak üzere hizmet alımı işlemine yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu sözleşmenin ayrıştırılabilmesi halinde yakıt ve sürücünün yükleniciye ait olduğu kısmının hizmet alımı olarak değerlendirilerek  yakıt ve sürücünün idareye ait olduğu kısmının ise kira sözleşmesi olarak değerlendirilerek nispi damga vergisine tabi tutulması mümkün bulunmaktadır
Devamı...

Ortaokul Çevre Düzenlemesi İşine ilişkin İl Özel İdaresi ile İmzalanan Sözleşmenin Damga Vergisi
Devamı...

Yurt dışı montaj işlerinden elde edilen kazancın Kurumlar Vergisinden istisna olup olmadığı HK
Devamı...

Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan inşaat ve teknik hizmetlerin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi hk.
Devamı...

ihalesi yapılan Tesis inşaatının bina inşaat harcı ile yapı kullanma izni harcından istisna olup olmadığı 
Devamı...

ihale feshedilerek tasfiye edilen işlerdeki geçici kabul tarihinin de normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi belirlenmesi gerektiğinden ve kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit edilerek süre verilmesi halinde geçici kabul tutanağı ancak eksikliklerin giderilmesinden sonra onaylanabileceğinden söz konusu işe ait Geçici Kabul Tutanağının İdarece onaylandığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği hk(Maliye B)
Devamı...

Konut alanına inşaat yapımı karşılığında alınan arsa üzerine yapılacak inşaatlarla ilgili alt yüklenici sözleşmelerinin damga vergisi
Devamı...

Araç Kiralama Hizmet Alım işinin şirketiniz uhdesinde kaldığı belirtilerek, sözleşmeye uygulanacak damga vergisi
Devamı...

Yapım işleri kapsamında KDV dahil 5 milyon TL ve üzeri tutarlı sözleşmelerde KDV tevkifatı
Devamı...

Yapı ruhsatı değişikliğinde KDV oranı belirlenirken hangi yapı ruhsatının esas alınacağı
Devamı...

Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
Devamı...

Şantiye sahası içi nakliye hizmetinde ve kepçe kiralama hizmetinde KDV tevkifatı
Devamı...

İnşaat firmaları tarafından binaların dış yüzeyine tuğla, seramik v.s. ile firmalarının isimlerini yazdırmalarının ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı
Devamı...

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerinde vergi
Devamı...

İş ortaklığınca alınan ihaleye ilişkin sözleşmenin devrinde vergi
Devamı...

Tarihi eser olan taşınmazın onarım ve inşaat işlerinin ifasında Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan harçlardan muaf olup olmadığı hk.
Devamı...

Çatı ekipman, sac ve demir karlık, kelepçe ve kanca, sac pul, demir kazık, çatı semer, muhtelif sac teslimlerinde KDV tevkifatı
Devamı...

İlkokul yapımına ilişkin sözleşmenin damga vergisi
Devamı...

Yapılan İşin Yıllara Sari İnşaat İşi Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği ve Yapılacak Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı
Devamı...

Belediyelere yapılan yapım işlerinde alt yüklenicilerin tevkifat sorumluluğu
Devamı...

Hakedişe ait faturada, daha önce alınan yabancı para cinsinden avans tutarının Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında esas alınacak döviz kuru hk.
Devamı...

Bina inşaat harcı üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk
Devamı...

4735 Sayılı Kanun Geçici 4. maddesine göre işin tasfiyesinde vergi
Devamı...

Projeye konu ürünün imalatına ilişkin işlemlerde KDV istisnası
Devamı...

Yapım işleri kapsamında KDV tevkifatı
Devamı...