ihale alan Şahıs işletmesi Anonim Şirketine aktif ve pasifiyle birlikte devredilmiş olduğundan bu durumun ferdi işletme açısından işi bırakma olmayıp üstlenilen taahhüt işinin sermaye şirketi olarak devam ettirilmesi şeklinde anlaşılması gerektiği, bu nedenle ferdi işletme tarafından başlanılan devir tarihinden sonra davacı şirket tarafından bitirilen yıllara sâri inşaat onarma işi dolayısıyla doğan kazancın işin bittiği yılda beyan edilmesinde ve devir tarihinden önce düzenlenen istihkak bedelleri üzerinden tevkif edilen vergilerin kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilmelidir (Danıştay kararı 1)
Devamı...

Şahıs Firması olarak ihale alan yüklenici bir sermaye şirketine sermaye artırımı yoluyla devri nedeniyle yapılacak işlemlerde Harç  ve Damga vergisinden istisna edilmesi hk 7
Devamı...

Yıllara sair İhale sözleşmesi yapan  şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi ihale makamları tarafından şirket tür değişikliği nedeniyle sözleşmenin iptal edilmesinde  kazanç vergisi alınması hk 8
Devamı...

Yıllara sair İhale sözleşmesi yapan  şirketin anonim şirkete dönüştüğü belirtilerek tür değişikliği nedeniyle verilecek kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesinde devam etmekte olan yıllara sari inşaat işlerinize ait kar/zararın beyan edilip edilmeyeceği  hk 1
Devamı...

ihalenin sonradan iptal edilmiş olması sebebiyle dayanaksız kaldığı ileri sürülerek verginin iadesi istemiyle İdari Yargıda dava konusu edilmesine olanak bulunmadığı ihalenin kazanılmış olması sebebiyle ihale kararına ilişkin olup, davacının mal varlığından karşılanan damga vergisinin ihale kararının sonradan iptal edilmiş olması dolayısıyla dayanağının kalmadığı ve malvarlığında haksız noksanlığa sebep olduğu iddiasıyla iadesinin istenilmesinin ise ancak Borçlar Kanunu hükümlerine göre adli yargı yerinde açılacak istirdat davasına konu edilebileceğinden davacı şirketin, muhatabı olmadığı vergilendirme işlemi dolayısıyla ödediği tutarın düzeltme ve şikayet hükümleri uyarınca iadesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle vergi mahkemesinde dava açamayacağı açık olduğundan incelenmeksizin reddi gereken davada, işin esasına girilerek karar verilmesinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur
Devamı...

ihale kararlarına ilişkin damga vergileri ihaleyi kazanan yüklenicilerin hak edişlerinden kesilip, vergi dairesine yatırılmış böylece yüklenicilerin aldıkları hak edişlerde damga vergisi kadar azalma meydana gelmiştir Damga vergileri hak edişlerinden kesilen yükleniciler söz konusu ihale kararlarının damga vergisine tabi olmayıp muafiyet kapsamında sayılması gerektiğini iddia ederek ortaya çıktığını öne sürdükleri hak ihlallerinin giderilmesi vergi dairelerine yatırılan damga vergisi tutarlarının iadesi istemli dava kararı
Devamı...

söz konusu ihale devir işlemine ilişkin karara Yatırım Teşvik Belgesini aşan kısmı için damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı
Devamı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde alınan ihale kararı ile yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi
Devamı...

ihalelerde limited şirket olarak faaliyet göstermekte iken nev’i değiştirerek Anonim Şirkete dönüştüğünüzde, nev’i değişikliğinin tescil edildiği  ve ilk ayının muhtasar beyannameye konu  herhangi bir vergi kesintisi yapılmadığı belirtilerek,  ilk ayına ait muhtasar beyannamenin nasıl verileceği hk
Devamı...

Müteahhid firma ile taşeron firma arasında ilköğretim okulu inşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmelerin damga vergine tabi olup olmadığı ile verginin beyanı hk.
Devamı...

Uhdesinde kalan ihalenin sözleşmesi imzalanmadan geçici olarak ihaleden men edilen firmanın ihale kararına ilişkin damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk.
Devamı...

ihale İş Ortaklığında işin bitiminden sonra lehte oluşan hasılatın vergi dairesine ne şekilde beyan edileceği hk
Devamı...

İş ortaklığı mükellefiyeti tesis edilmesinin zorunlu olup olmadığı
Devamı...

hakediş bedellerinin zamanında tahakkuk ettirilip ödenmediği yolundaki iddiası Kanun maddesinin c bendinde, kısım kısım mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın, her bir kısım mal teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasına bağlanmış olması nedeniyle, yapılan iş bedelinin ödenmemesi, teslim karşılığı tutarın, vergiyi doğuran olayın (hakediş raporunun onaylanması) meydana geldiği dönemde beyan edilmesi zorunluluğunu değiştirmez. Davacının, geç ödeme nedeniyle uğrayacağı zararın, genel hükümler çerçevesinde açılacak tazminat davası ile giderileceği de tabiidir. Bu durumda, hakediş raporunun onaylandığı dönemde beyan edilmeyen hakediş tutarı esas alınarak katma değer vergisi salınmasında isabetsizlik bulunmadığı hk
Devamı...

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi
Devamı...

sözleşmesi Yapılan Doğrudan teminlerinde sözleşme devirlerinde damga vergisi
Devamı...

ihalede kurulan  adi ortaklığın nevi değiştirmek suretiyle anonim şirkete dönüşmesinin, gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi uygulamaları karşısındaki durumu
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahiplerine teslimi yapılan konutların vergilendirilmesi
Devamı...

Arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi ve karşılığında alınan dairelerin çocuklarınıza satılması halinde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği
Devamı...

ihale kanun kapsamına giren kurumların yapacakları ödemelerde ödemenin yapılacağı tarihte vergi borcu olmadığına dair yazının ibraz edilmesinin zorunlu olduğu davacı tarafın davalıdan * TL alacaklı olduğunun ancak ödemenin yapılabilmesi için vergi borcu olmadığına dair yazının davacı tarafından ibraz edilmesi gerektiğini davacı tarafından söz konusu vergi borcu bulunmadığına dair yazı ibraz edilmeden davalının ödeme yapmasının yasal olarak mümkün değildir
Devamı...

ihalenin uhdesinde kaldığı halde şirket muhasebecisinin firma muhtasar vergisine ait ödeme bildirimini göndermemesi sonucu firmanın teminatın irad kaydedilmesi ile uğramış olduğu zararın muhasebecisi tarafından ödemek zorundadır
Devamı...

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatlarda Damga Vergisi
Devamı...

Yapım işleri ve mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerinde tevkifat uygulaması
Devamı...

Sulama tesisatı işinin yıllara sari ihale inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi hk.
Devamı...

Hazır beton teslimi ihale işinin yıllara sari olarak değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

İhale Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat hk
Devamı...

Bir ihale işinin Gelir Vergisi Kanunun kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin inşaat ve onarma işi olması işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir
Devamı...

ihale inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir
Devamı...

Geçici verginin ödenerek taahhüt edilen işin yıllara sari ihale inşaat ve onarım işine dönüşmesi nedeniyle verilmiş olan geçici vergi beyannamelerine ilişkin ne şekilde işlem yapılacağı hk
Devamı...

Yıllara sari inşaat ihale işi kapsamında alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılan işler karşılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk
Devamı...

Aynı yıl içinde bitirilecek olan işin yıllara sari ihale iş kapsamında değerlendirilmeyeceği hk
Devamı...

Yıllara sari inşaat ve onarım ihale işleri kapsamında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj yükümlülüğü hk
Devamı...

İhale ile Tünel kalıp alımlarının gelir vergisi kanun maddesinde yazılı işler niteliğinde olup olmadığı hk
Devamı...

İhale Sözleşmesinin işyeri teslim tarihinden önce yapılması halinde işin başlangıç tarihi ve söz konusu işin yıllara sari olup olmadığı hk
Devamı...

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma ihale işlerinde gelir vergisi tevkifatı hk
Devamı...

ihalede  yapılan hakediş ödemelerinden aynı Kanunun  maddesi  kapsamında  tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk
Devamı...

İhale Hak ediş ödemelerinin hangi dönemde beyan edileceği hk
Devamı...

Yıllara sari inşaat ve onarım işi ihale hakediş gelirinin yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında
Devamı...

Yapım ihale işleri ile ilgili hakediş tutarları üzerinden hesaplanması gereken KDV tutarları istihkak bedeli olarak kabul edilemeyeceğinden gelir vergisi tevkifat matrahına ve damga vergisi matrahına dahil edilmeyecektir
Devamı...

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma ihale işlerinin vergilendirilmesi hk
Devamı...

ihalede firmanın İnşaat işini terkettikten sonra İcra ve İflas Müdürlüğü vasıtasıyla tahsil edilen paranın tamamının, arızi kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi
Devamı...

yıllara sari inşaat ve onarım işi sayılması halinde geçmişe dönük vergi kesintisi işlemlerinin nasıl ve hangi dönemler itibariyle yapılacağı
Devamı...

ihale komisyonunca vergi borcunun olup olmadığının Vergi Dairesinden araştırılması
Devamı...

Sözleşme tarihi itibarıyla, kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgelerin ilgili heyete sunulması
Devamı...

vergi borcu bulunması halinde, sonradan ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,
Devamı...

ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair internet çıktılarının sunulması
Devamı...

Yapım İşi Sözleşmelerine İstinaden Taşeron Firmalara Uygulanacak Gecikme Cezasına ait vergi
Devamı...

İhale Tarihinde Araç Vergi Borcu Olması Halinde Sözleşme İmzalanır mı (danıştay kararı)
Devamı...

ihale ortak girişimde Vergi Kimlik Numarası bölümünü doldurması gerekmesine karşın, başvuru sahibinin teklif mektubunda yer alan bahsi geçen bölümlerin başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından doldurulmadığı hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasının çim biçme makinası ve tırpanın yakıtlarının hesaplanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmadığı ve sunulan Ek.O.7 tutanağının son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı gerekçesiyle uygun görülmemesi
Devamı...