Araç kiralama ihalesinde çalıştırılacak araca ilişkin kira sözleşmesi sunulmak suretiyle yapılan açıklamanın kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı

image_pdfimage_print
65 / 100

Araç kiralama ihalesinde çalıştırılacak araca ilişkin kira sözleşmesi 

Toplantı No2023/042
Gündem No19
Karar Tarihi16.08.2023
Karar No2023/UH.II-1118

BAŞVURU SAHİBİ:

Sim Turizm Taşımacılık Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/461267 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları” ihalesine ilişkin olarak Sim Turizm Taşımacılık Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin 24.07.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.07.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.07.2023 tarih ve 101943 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/897 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uyun olmadığı, şöyle ki; ulaşım için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan fiyat teklifinin ve ilgili belgelerin mevzuata uygun olmadığı, otobüslerin kiralama giderlerinin açıklanmasında emsal/reel kira bedellerini belirtir oda, birlik v.b. kurumların belgelerinin sunulmadığı, fiyat tekliflerinin ekinde tutanakların sunulmadığı, kaşelemenin mevzuata uygun yapılmadığı, fiyat teklifi alınan firmanın ticari olarak otobüs kiralama faaliyeti veya otobüsle karayolu taşıma faaliyetinin bulunmadığı, otobüslerin akaryakıt giderlerinin açıklanmasında otobüslerin marka ve modeline göre ortalama yakıt tüketim bilgileri için yetkili servislerden alınan belgelere dayanılmadığı, yakıt maliyetinin hatalı hesaplandığı, ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki EPDK litre birim fiyatlarının baz alınmadığı, feribot / köprü geçiş ücretleri için uygun şekilde aşırı düşük açıklamalarının yapılmadığı, Çanakkale ve Tekirdağ kamplarındaki ulaşımda kullanılacak otobüslerin Çanakkale köprü geçiş ücret giderleri için aşırı düşük fiyat açıklaması yapılmadığı, şoförlerin konaklama ve yemek giderleri ile ilgili herhangi bir gider hesaplanmadığı, ihale konusu iş kapsamında sunulacak yemek ve kumanya hizmetinin uygun şekilde açıklanmadığı, yemek ve kumanya maliyetine ilişkin hesaplamaların hatalı yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(1) İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5.  Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.8. İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

İhalenin teknik şartnamesindeki maddelerinde yüklenici tarafından karşılanacak tüm giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

İhaleye ait Teknik Şartname’de “…3.5. Gidilen kamp ilinde Ek-4’te belirtilen gezi faaliyetlerinde de bu otobüsler kullanılacaktır (Gezi amacıyla bir dönemde en fazla 800 km yol yapılması planlanmaktadır). Otobüslerin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun en az 34 kişilik, 2014 model ve üzeri olması gerekmektedir. Araçlar D2 ve TURSAB Belgesine sahip; ısıtma-soğutma sistemleri, güvenlik, ses ve görüntü teçhizatları faal ve şehirlerarası seyahat yapmaya uygun olacaktır. Tüm geçiş ücretleri (ücretli yollar, feribot, park ücretleri, vs) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3.7. Otobüsler 32 katılımcı, 2 refakatçi olmak üzere 34 kişi ile yola çıkacaktır. (Gezi esnasında 1 rehber otobüse binecektir.) Araçlarda kampçı ve refakatçiler dışında hiçbir yolcu seyahat etmeyecektir.

3.9. Yüklenici Firma; katılımcı gençler, refakatçiler ve otobüsteki görevliler için her birine kendi illerinden hareket ettikleri andan başlayarak tekrar ikamet ettikleri yere kadar geçen programı kapsayacak şekilde (Program da dâhil olmak üzere) “Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası” yaptıracaktır.

3.10. Yüklenici firma tarafından üzerinde Bakanlık ve proje logolarının yer aldığı 75cm x150cm ebadında branda her bir otobüsün önüne asılmak üzere branda hazırlanacaktır. Tasarımlar İl Müdürlüğü tarafından verilecektir. Otobüslerin görünür yerlerinde başka bir kurum, kuruluş ve projeye ait yazı veya logo olmayacaktır.

3.11. Yüklenici firma tarafından Proje faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde bulundurulmak ve fotoğraf çekimlerinde kullanılmak üzere her bir otobüs için 1 x 3 m ebatlarında, üzerinde proje ve Bakanlık logolarının yer aldığı 160 gr saten kumaşa basılmış 1 adet branda yaptırılacaktır.

3.12. Araçlarda (gezi süresi de öngörülerek) yeteri kadar 0,5 ml su ve dezenfektan (veya kolonya) bulundurulacaktır.

3.13. Ulaşım esnasında; İdare tarafından görevlendirilen refakatçi, lider ya da personelin uygun göreceği servis alanı veya dinlenme tesisinde belirtilen mesafelerde yemek hizmeti yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

• 0-300 km arası yolculuklar için yemek hizmeti verilmeyecektir.

• 300-600 km arası yolculuklar için gidişte 1 dönüşte 1 olmak üzere toplam 2 yemek hizmeti molası verilecektir.

• 600-1000 km yolculuklar için gidişte 2 dönüşte 2 olmak üzere toplam 4 yemek hizmeti molası verilecektir.

• 1000-1500 km yolculuklar için gidişte 3 dönüşte 3 olmak üzere toplam 6 yemek hizmeti molası verilecektir.

• 1500 km ve üzeri yolculuklar için gidişte 4 dönüşte 4 olmak üzere toplam 8 yemek hizmeti molası verilecektir.

Kampa gidiş ve dönüşlerde kampçılara verilecek yemek hizmeti bedeli; KDV dahil, kahvaltı için 75,00TL, öğle yemeği için 120.00TL ve akşam yemeği için 120,00TL’yi aşmayacaktır.

Kampa gidiş ve dönüşlerde kampçılara verilecek yemek hizmeti aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.

Çorba

Taneli veya süzmeli

Ana Yemek

Kırmızı veya beyaz et, kırmızı veya beyaz etli sebze yemekleri, etli kuru baklagil yemekleri, köfteler, ızgaralar ve balıklardan bir tanesi

Salatalar

Salata, piyaz, cacıktan bir tanesi

Meyve veya Tatlılar

Taze mevsim meyveleri, komposto, hamur tatlıları, sütlü tatlılardan bir tanesi

İçecekler

Meyve suyu, gazlı-gazsız içecek, ayran, maden suyu içeceklerinden bir tanesi olacaktır.

Öğünün kahvaltı saatine denk gelmesi halinde en az 7 çeşitten (çay veya meyve suyu, yumurta, peynir, zeytin, bal veya reçel, simit veya poğaça, tereyağı) oluşan kahvaltı menüsü verilecektir.

3.20. Tüm araçların trafik sigortası ve muayenelerinin yapılmış olması gerekmektedir. Taşıma yapacak araçlara idare tarafından belirtilen kişiler dışında her ne sebeple olursa olsun başka yolcu alınmayacaktır. Ayakta yolcu taşınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Olası yaralanmalarda sorumluluk yükleniciye firmaya aittir. Belirtilen taşıma işi için teklif edilecek fiyatlara akaryakıt bedeli dâhildir. (Teklif edilen birim fiyatın haricinde ayrıca akaryakıt bedeli ödenmeyecektir.)

3.21. Yolculuk esnasında araçta meydana gelecek hasar, arıza vb. durumlarda araç bakım, onarım ve yedek parça ücreti talep edilmeyecektir.

3.22. Araçların şoför ücretleri, şoför yemek bedelleri, şoför konaklamaları, otoyol, köprü geçiş ücretleri, otopark ceza ve kullanımdan doğabilecek her türlü bakım, onarım, yedek parça ve diğer masraflar yüklenici firmaya aittir. Yüklenici bu gibi giderlerle ilgili idareden hiçbir hak talebinde bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 22.06.2023 tarihli ve 2023.UH-II-936 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, söz konusu karar üzerine idarece teklifi sınır değerin altında kalan Şahlan Taşımacılık Tabildot Temizlik Turizm Seyahat Gıda İnşaat Medikal Özel Güvenlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve As Anadolu Turizm Taşımacılık Nakliye Araç Kiralama Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olmak üzere iki istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunan Şahlan Taşımacılık Tabildot Temizlik Turizm Seyahat Gıda İnşaat Medikal Özel Güvenlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin açıklamalarının uygun bulunarak ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı, açıklama sunmayan As Anadolu Turizm Taşımacılık Nakliye Araç Kiralama Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin reddedildiği, sınır değerin üzerinde olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece 06.07.2023 tarihinde gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında “…aşırı düşük teklif açıklamalarının birim fiyat teklif cetveli sıralamasına uygun olarak ekte yer alan tabloda düzenlenen hizmet kalemlerine göre tekrar hazırlanarak 11/07/2023 Salı günü mesai bitimine (17:30) kadar idareye sunulması hususunda…” ifadelerine yer verildiği, söz konusu yazı ekindeki tabloda aşırı düşük teklif açıklaması istenilen maliyet kalemlerinin “ulaşım hizmeti”, “yemek hizmeti” ve “kumanya hizmeti” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklama kapsamında genel hesap tablosunun ve ihale konusu işte çalıştırılacak araca ilişkin ihale üzerinde bırakılan istekli ile Mısri Taşımacılık Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan kira sözleşmesinin sunulduğu,  bahse konu sözleşmede “…Aşağıdaki tabloda tarih, yer ve ortalama gidiş kilometreleri verilen (dönüşlerde sözleşmeye dahildir) seyahatler için 2 şoför ve 1 (şoför yardımcısı) muavin ve bunların seyahat esnasında konaklama masrafları dahil, araç yakıt, bakım onarım, lastik, her türlü resmi harç, vergi, trafik sigortaları ve kasko, yolda yapılacak otobüs ikramları (aşağıdaki tabloda evsafı ve özellikleri belirtilmiş) ve aşağıda ayrıntısı belirtilen yemek hizmetleri dahil özellikleri aşağıda yazılan araç kiralama 03 ADL 999- 2015 Model-Trevego 15 Shd Ticari Adlı 46 Kişilik –NMB 63228513269986 Şase Numaralı Araç… Kira bedeli tabloda belirtilen seyahatlerde ve yukarıda belirtilen bütün hizmetleri kapsamak üzere toplam 385.001,63.-TLdir. Kira tutarı her seyahat sonunda kiracı tarafından taşıt sahibine 7 taksit şeklinde ödenecektir…” ifadelerine yer verildiği, sözleşme ekinde Mısri Taşımacılık Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.ne ait belgelerin yer aldığı, söz konusu belgelerin imza sirküleri, işletme kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, taşıt kartı, trafik sigorta poliçesi, ferdi kaza sigorta poliçesi, mesleki yeterlilik belgesi sertifikası, muayene raporu ve sürücü belgesi olduğu, açıklama kapsamında tevsik edici başka bir belge sunulmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulabilecek belgeler ve bu belgelerin sağlaması gereken koşullar sayılmış olup aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulabilecek tevsik edici belgeler arasında kiralama sözleşmesi yer almamaktadır. Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan Şahlan Taşımacılık Tabildot Temizlik Turizm Seyahat Gıda İnşaat Medikal Özel Güvenlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kira sözleşmesi sunulmak suretiyle yapılan açıklamanın kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından 27.322,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde 27.322,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Şahlan Taşımacılık Tabldot Temizlik Turizm Seyahat Gıda İnşaat Medikal Özel Güvenlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

image_pdfimage_print