İhalede  iş ortaklığının teklifinin iş hacmine ilişkin yeterlik şartı sağlanmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay Kararlı)

image_pdfimage_print
63/ 100

İhalede  iş ortaklığının teklifinin iş hacmine ilişkin yeterlik şartı sağlanmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılması

Toplantı No2023/040
Gündem No25
Karar Tarihi02.08.2023
Karar No2023/MK-174
BAŞVURU SAHİBİ:
Özbek İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Muzaffer Kaygın İnş. Mad. Hazır Beton Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Bölge Müdürlüğü-23.Bölge Kastamonu Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2022/977541 İhale Kayıt Numaralı “Bartın Ulus Kumluca Beldesi Kumluca Çayı Yukarı Havza Islahı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2022/977541 ihale kayıt numaralı “Bartın Ulus Kumluca Beldesi Kumluca Çayı Yukarı Havza Islahı” ihalesine ilişkin olarak Özbek İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Muzaffer Kaygın İnş. Mad. Hazır Beton Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.01.2023 tarihli ve 2023/UY.I-181 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacılar Mehmet Civelekoğlu, Mehmet Oktay Arıcan tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 16.03.2023 tarihli ve E:2023/198, K:2023/541 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir. Mahkeme kararının uygulanmasını teminen 04.05.2023 tarihli ve 2023/MK-101 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 18.01.2023 tarihli ve 2023/UY.I-181 sayılı kararının, 3’üncü iddia kapsamında Mehmet Civelekoğlu – Mehmet Oktay Arıcan İş Ortaklığının Teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Mehmet Civelekoğlu – Mehmet Oktay Arıcan İş Ortaklığının ortakları tarafından yeterlilik bilgileri tablosunda iş hacmi bilgileri kısmında beyan edilmeyen yeterlilik değerlendirilmesine esas alınması istenen yıllara ilişkin bilgilerin idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasını teminen 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararının temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.07.2023 tarihli E:2023/1716, K:2023/3395 sayılı kararında “…pilot ortak davacı Mehmet Oktay ARICAN tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmi yeterlik şartının değerlendirmesine esas alınması istenen yıl bilgisinin boş bırakılmasından kaynaklanan eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilebilecek ise de pilot ortak tarafından ihale sürecinde sunulan bilgi ve belgelerden söz konusu yeterlik şartının değerlendirmesine esas alınması istenen yılın 2021 yılı (ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl) olduğu anlaşıldığından söz konusu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Kaldı ki davacılar tarafından dava ve temyize cevap dilekçelerinde de iş hacmine ilişkin yeterlik şartının toplam cironun ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki gelir tabloları ile sağlandığına ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmaması, bu hususlara ilişkin herhangi bir bilgi ve belge sunulmaması, söz konusu yeterlik şartının 2021 yılına ait yapım işleri ciro bilgileri tablosu ile sağlandığı yönünde açıklama yapılmasının bu durumu doğruladığı açıktır. Bu itibarla, düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararının davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin iş hacmine ilişkin yeterlik şartı sağlanmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin anılan kısmının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına bulunmamaktadır.” karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 04.05.2023 tarihli ve 2023/MK-101 sayılı kararının iptaline,

2- Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 18.01.2023 tarihli ve 2023/UY.I-181 sayılı kararının hukuki geçerliliğini koruduğuna,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

image_pdfimage_print