ihalede istekliye ait cari oran öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ihale dokümanında düzenlenen oranları karşıladığı

image_pdfimage_print
64/ 100

ihalede istekliye ait cari oran öz kaynak oranı

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Degsan Gıd. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun;

 

“Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının;

 

– “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında “1,19524400517408” şeklinde, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında “0,29338455924565” şeklinde, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında “0,173830050636248” şeklinde ve “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında “2022” şeklinde beyana yer verildiği,

 

– “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2022 – **.***.***,51 TRY” şeklinde, “Buraya girilen bilgi” kısmında “toplam ciro tutarıdır” şeklinde, “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2022 – *.***.***,94 TL” şeklinde, “Buraya girilen bilgi” kısmında “toplam ciro tutarıdır” şeklinde,

 

– “Diğer Belgeler” satırının “Diğer Belge” bölümünün “Belge Adı ve Açıklaması” kısmında “2022 YILI HİZMET İŞLERİ İLE İLGİLİ CİRO BİLGİLERİ TABLOSU, 2022 – *.***.***,94 TL” şeklinde beyana yer verildiği tespit edilmiştir.

 

EKAP üzerinden erişilen 2022 yılı bilanço verileri üzerinden cari oran “1,195244005”, öz kaynak oranı “0,293384559” ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı “0,173830051” şeklinde hesaplanmıştır.

 

EKAP üzerinden erişilen 2022 yılı gelir tablosu verilerinden toplam cironun (net satışlar) “**.***.***,51 TL” olduğu görülmüştürSöz konusu toplam cironun güncel değerinin ise **.***.***,95 TL olduğu görülmüştür.

 

Anılan isteklinin teklif tutarının 54.710.000,00 TL olduğu, bahse konu istekli tarafından başvuruya konu ihalede karşılanması gereken asgari toplam ciro tutarının 13.677.500,00 TL (54.710.000,00 TL x % 25), hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının ise 8.206.500,00 TL (54.710.000,00 TL x % 15) olduğu tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından Degsan Gıd. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye 26.05.2023 tarihinde “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazının gönderildiği, anılan yazıda  “ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2023 -2024 YILI (12 AYLIK) ÖĞRENCİ VE PERSONELİ İÇİN MALZEME DÂHİL TAŞIMALI SERVİSE HAZIR YEMEK işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 01.06.2023 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

-Vekaletname Bilgileri

-Ticaret Sicili Bilgileri

-Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri

-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmalıdır.)

-Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar

-EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi

-EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

-İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa)

-Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

-Ortaklık Tespit Belgesi

-Ortaklık Tespit Belgesi

-Alt Yükleniciye Yaptırılması Düşünülen İşler

-Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)

-İş Hacmi Bilgileri

-Diğer Belge

-Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu talep üzerine anılan istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde; meslek mensubu tarafından kaşelenerek imzalanan hizmet işleri ile ilgili ciro bilgileri tablosunun sunulduğu, anılan tabloda 2022 yılı hizmet işleri ciro tutarının *.***.***,94 TL olduğu görülmüştür.

 

Degsan Gıd. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2022 yılına ait bilanço bilgileri incelendiğinde, söz konusu istekliye ait cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ihale dokümanında düzenlenen oranları karşıladığı ve EKAP üzerinden erişilen bilanço verileri üzerinden hesaplanan oranlarla uyumlu olduğu, diğer taraftan anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2022 yılına ait toplam ciro ile hizmet işleri ciro tutarının beyan edildiği, beyan edilen 2022 yılı toplam cironun EKAP üzerinden erişilen gelir tablosu verileri ile uyumlu olduğu ve güncel tutarının ihalede aranılan yeterlik kriterini karşıladığı, ayrıca beyan edilen hizmet işleri ciro tutarı bilgisinin teyit edilebilir bir bilgi olmadığı, idarenin bilgi/belge sunulması talebine istinaden söz konusu bilgi/belgenin de sunulduğu, sunulan belgedeki 2022 yılı hizmet işleri ciro tutarı ile beyan edilen tutarın uyumlu olduğu ve ihalede aranılan yeterlik kriterini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

Toplantı No2023/041
Gündem No29
Karar Tarihi09.08.2023
Karar No2023/UH.I-1100
image_pdfimage_print