ihalede şirketin ortağının T.C. kimlik numarasının sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği kabul edilmesi hk

image_pdfimage_print
58/ 100

ihalede şirketin ortağının T.C. kimlik numarasının sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer almaması

KİK çerçevesinde yürütülen yapım ihalesinde, aranan yeterliğe sahip olan firmanın hileye başvurularak teklifinin değerlendirmeye
alınmaması ya da DİK’e tabi bir satım ihalesinde, en uygun bedeli sunan firmanın hileye başvurularak sözleşme akdetmesinin engellenmesi halinde, TCK m. 235/2-a-1 bağlamında değerlendirme yapılabilecektir.

İhale konusu faaliyet bakımından, yeterli sayıda personelin bulunduğunu gösteren evrak üzerinde değişiklik yapılıp, personel sayısı eksik gösterilerek ya da vergi borcunun bulunmadığını gösteren evrak üzerinde borcu bulunduğu yönünde değişiklik yapılarak, katılımın engellendiği haller de bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

KİK m. 30/3’e göre ihale saatinden sonra sunulan tekliflerin kabulü mümkün değildir. Bu bağlamda, KİK kapsamındaki bir alım ihalesinde, vaktinde teslim edilen bir teklifin kayıt bilgileri değiştirilerek, söz konusu teklifin geç sunulmuş gösterilmesi, katılımın
engellenmesi niteliğindedir. Hareketi icra eden failin sorumluluğu, TCK m. 235/2-a-1 çerçevesinde belirlenmelidir.

KİK m. 37/2’ye göre ise esas üzerinde etkisi bulunmayan eksiklikler bakımından süre tanınarak, bu eksikliklerin tamamlatılması gerekir. Katılımın engellenmesi amacına yönelik olarak, esas üzerinde etkisi bulunmayan eksiklikler gerekçe gösterilip, teklifin değerlendirmeye alınmaması halinde de TCK m. 235/2-a-1’de öngörülen seçimlik hareketin varlığı kabul edilmelidir

EMSAL KARAR : Kamu İhale Kurulu, K: 2020/MK-337, T:
30.12.2020,

…mevzuat hükümlerine göre; ihale dokümanında başvuru aşamasında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği açıktır.

Bu durumda, davacı şirketin ortağına ait T.C. kimlik numarasının sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu sonucuna varılmakla bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kamu İhale
Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 

image_pdfimage_print