ihalede sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de belirlenen benzer iş tanımına uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi için ihtiyaç duyulan belgelerin söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idareden talep edilerek değerlendirme yapılması gerektiği hk

image_pdfimage_print
69/ 100
Toplantı No2023/029
Gündem No36
Karar Tarihi17.05.2023
Karar No2023/UH.I-770

BAŞVURU SAHİBİ:

Adl Kurumsal Hiz. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Başakşehir Belediye Başkanlığı İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/114704 İhale Kayıt Numaralı “Başakşehirli Mobil Uygulaması Destek, Geliştirme, Güncelleme ve Veri Yönetimi Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Başakşehir Belediye Başkanlığı İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından 06.03.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Başakşehirli Mobil Uygulaması Destek, Geliştirme, Güncelleme ve Veri Yönetimi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adl Kurumsal Hiz. A.Ş.nin 07.04.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.04.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.04.2023 tarih ve 90728 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/579 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından 16.03.2023 tarihinde EKAP üzerinden yapılan tebligat ile EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi ile beyan ettikleri iş bitirme belgesine ilişkin olarak Teknik ve İdari Şartname’lerin ekleri ile birlikte 20.03.2023 tarihine kadar idareye sunulmasının istenildiği, akabinde iş deneyim belgesi ile idareye düzenlenen faturanın sunulduğu, ihale komisyonu kararında Teknik ve İdari Şartnamelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmediğinin tespit edildiği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesindeki hüküm gereğince sunulan belgelerin geçersiz sayılmasına karar verildiği, söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen PTT A.Ş.nin ihale dokümanı kapsamında yer alan şartnameleri isteklilere elektronik ortamda mail yoluyla gönderdiği, dolayısıyla hiçbir isteklide ihale dokümanı aslının bulunmadığı, ilgili teyidin iş deneyim belgesini düzenleyen idare üzerinden yapılması gerektiği, netice itibarıyla ihalenin iptali kararının iptal edilmesi, tekliflerinin değerlendirilmeye alınması ve ihalenin sonuçlandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

(2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedilikle karşılanır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “…

(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Başakşehirli Mobil Uygulaması Destek, Geliştirme, Güncelleme ve Veri Yönetimi Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 adet Başakşehirli Mobil Uygulaması destek, geliştirme, güncelleme ve veri yönetimi hizmet alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü (Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 Başakşehir/İSTANBUL)” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuruya konu ihalede EKAP üzerinden 5 adet ihale dokümanının indirildiği ve 06.03.2023 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin e-teklif verdiği, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde; Selevre Bil. Orğ. Hiz. Danş. San. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyim belgesinin beyan edilmemesi nedeniyle teklifinin geçersiz sayıldığı, Ekspar Oto. Bil. Hiz. A.Ş. ve Sotech Bilgi Tek. Ltd. Şti. firmalarının tekliflerinin sınır değerin altında kalması nedeniyle reddedildiği, Adl Kurumsal Hiz. A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği iş deneyim belgesinin benzer iş deneyimine uygun olup olmadığının teyit edilmesi amacıyla EKAP üzerinden yapılan tebligatta iş deneyim belgesinin aslı ve anılan belgeye ilişkin İdari ve Teknik Şartnamelerin sunulmasının talep edildiği, ancak bahse konu Şartnamelerin asılları veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmediğinin tespit edildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesindeki hüküm gereğince sunulan belgelerin geçersiz sayılmasına karar verildiği, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihalede geçerli teklif bulunmamasından dolayı ihalenin iptaline karar verildiği ve buna ilişkin ihale komisyonu kararının 29.03.2023 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.

 

Adl Kurumsal Hiz. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosundaki “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümün “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında belgeye EKAP tarafından verilen sayının “2887-H-KD-52-1” şeklinde beyana yer verildiği görülmektedir.

İdare tarafından anılan istekliye EKAP üzerinden gönderilen beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasına ilişkin yazıda “Başakşehirli Mobil Uygulaması Destek, Geliştirme, Güncelleme ve Veri Yönetimi Hizmet Alımı işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 20.03.2023 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

•EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi

•Sunmuş Olduğunuz İş Bitirme Belgesine İlişkin İhale Dosyanın Teknik ve İdari Şartnameleri ” ifadelerinin yer aldığı görülmektedir.

 

İdarece gönderilen söz konusu yazıda talep edilen belgelere ilişkin olarak anılan istekli tarafından EKAP’ta kayıtlı olan iş bitirme belgesi ve bahse konu iş deneyim belgesine ilişkin Teknik Şartname ve İdari Şartname ile birlikte ihale ek şartları ve PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen e-faturanın idareye sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, Adl Kurumsal Hiz. A.Ş. adına “Eğitim Yönetim Sistemi ve Bakım Güncelleme Destek Hizmeti” işine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesi olarak düzenlendiği, söz konusu belgeyi düzenleyen idarenin PTT A.Ş. Satın Alma Daire Başkanlığı olduğu, bahse konu belge tutarının 2.699.100,00 TL, işin kabul tarihinin 03.02.2023 olduğu görülmektedir.

 

Anılan istekli tarafından sunulan belgelerin idarece incelenmesi neticesinde; Teknik ve İdari Şartname’lerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmediği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesindeki hüküm gereğince sunulan belgelerin geçersiz sayılmasına karar verildiği, bu sebeple isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve başvuru konusu ihalede geçerli bir teklif bulunmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde yeterlik belgelerinin incelenmesi esnasında teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen makul sürede bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 50’nci maddesi hükümlerine göre isteklilerce sunulan iş deneyimini belgelerinde tereddüt duyulan hususlara ilişkin ihale komisyonlarının inceleme yetkisi bulunduğu, bu husustaki taleplerin ilgililerce ivedilikle karşılanması gerektiği,

 

İdari Şartname’nin 7.9.1’inci maddesinde ise idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenlerin ekleri ile birlikte şekil kurallarına uygun olarak sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından başvuru sahibi istekliye gönderilen yazıda EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi ile belgeye ilişkin Teknik ve İdari Şartname’lerin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmasının istendiği, ancak istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesinin EKAP’ta kayıtlı olan bir iş deneyim belgesi olduğu ve EKAP üzerinden teyidinin yapılabildiği, dolayısıyla söz konusu iş deneyim belgesinin istekli tarafından idareye sunulmasında belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranamayacağı, ayrıca iş deneyim belgesine ilişkin Şartname’ler İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun sunulması talep edilmekle birlikte, söz konusu belgelerin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve bu yönüyle yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin teyidi amacıyla istenilen belgeler ile farklılık arz ettiği, belgelerin iş deneyim belgesine konu işin benzer işe uygunluk değerlendirilmesi amacıyla istenildiği anlaşılmıştır.

 

İstekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerine yönelik tereddüt duyulan hususlarda gerekli araştırmaları yapabileceği, bu araştırma kapsamında iş deneyim belgesini düzenleyen idareden bilgi/belge talep edilebileceği gibi belgeyi sunan istekliden de talepte bulunulması mümkün olmaktadır. Mevcut durumda idare tarafından iş deneyim belgesini sunan istekliden sunulan iş deneyim belgesine konu işin benzer işe uygunluk yönünden değerlendirilebilmesi amacıyla belge talep edildiği, iş deneyim belgesinin benzer işe uygunluğu yönünden herhangi bir değerlendirme yapılmadığı ve istenilen belgelerin (iş deneyim belgesine konu işe ilişkin Teknik ve İdari Şartname’ler) belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İdarece başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de belirlenen benzer iş tanımına uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi için ihtiyaç duyulan iş deneyim belgesine konu işe ait Teknik ve İdari Şartname’lerin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden de talep edilebileceği hususu ile belirtilen belgelerin yeterlik belgesi niteliğinde olmadığı hususu birlikte göz önüne alındığında söz konusu belgelerin asıllarının veya noter onaylı suretlerinin sunulmamasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak değerlendirilmemesi gerektiği,

 

Bu itibarla başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de belirlenen benzer iş tanımına uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi için ihtiyaç duyulan belgelerin söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idareden talep edilerek değerlendirme yapılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Adl Kurumsal Hiz. A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden istenilerek değerlendirme yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından 27.322,00TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde 27.322,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine

 


Oybirliği ile karar verildi.

image_pdfimage_print