Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan karşılıklı edimler katma değer vergisini doğurmaz
Devamı...

Harçlar Kanunu hükümlerine göre: “Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir (2. md.). Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır
Devamı...

Şikayetçi tarafça öncelikle emlak vergisinin ödenmesi gerektiği hususunun, şikayetçi lehine usuli kazanılmış hak oluşturduğu ve mahkemece bu yönden şikayetin kabulü gerektiği hususu hükmün gerekçesinde açıklandığına göre, şikayetçinin, öncelikle emlak vergisi ödenmeden taşınmazın tescil işleminin usulsüz olduğuna yönelik icra memur işlemi şikayetinde artık hukuki yararının kalmadığı gerekçesiyle, HMK’nın 114/1-h ve 115/2. maddeleri uyarınca hukuki yarar yokluğu sebebiyle şikayetin usulden reddine karar verilmesi gerekirken, genel mahkemenin görevli olduğu gerekçesiyle hüküm kurulması doğru olmamış ise de, hüküm sonucu itibariyle doğru olduğundan, HUMK’nın 438/son maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilerek ve hüküm fıkrasında yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmesi suretiyle onanması gerekmiştir.
Devamı...

Belediyesinin 2014 yılında ihale suretiyle yaptığı taşınmaz satış ve kiralamalardan binde 5,69 oranında ihale karar damga vergisi alınmaması nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.
Devamı...

GAYRİMENKUL ALIM SATIMI, TİCARİ KAZANÇ OLARAK VERGİLENDİRME
Devamı...

bağımsız bölümlerinin tapu kayıtlarına konulan haczin kaldırılması istenilmektedir. Dilekçenize istinaden yapılan inceleme ve Tapu Müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde, müteahhit, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği arsa üzerine inşa etmiş olduğu meskenlere ortak olmaktadır. Kat irtifakını kurduktan sonra kendine düşen daireleri toprak sahibinden kendi adına geçirmemiş olduğundan arsa sahiplerinin isimleri tapu tescil kayıtlarında gözüktüğü bildirilmiştir. Bu nedenle müteahhit Z.A. ile müvekkilleriniz arasında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereği 12 ve 13 nolu bağımsız bölümlerin tamamı arsa payı ve eklentileri ile birlikte müteahhit (Z.A.) adına bırakılmış olduğundan ve Z.A.’ın da Dairemize vadesi geçmiş vergi borcu bulunduğundan dolayı söz konusu vergi borcu ödenmeden, haczin kaldırılması mümkün değildir” denilmiştir.
Devamı...

İnşaatın mahkeme kararıyla durdurulması ve devamında mahkemenin lehe karar vermesi neticesinde inşaat maliyetinde güncelleme yapılıp yapılamayacağı
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına kat irtifakı kurulduktan sonra henüz inşaat tamamlanmadan inşaatın seviyesine göre teminat amaçlı olarak müteahhide tapuda yapılacak devirlerde fatura düzenlenmesi
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaatta arsa sahibine ve üyelere yapılacak daire teslimlerinde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve düzenlenecekse hangi bedel üzerinden düzenleneceği
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işinde, arsa tapusunun şirket adına tapuda tescili sonrasında yapılan dairelerin teslimi
Devamı...

Mülkiyeti şahsa ait olan arsa üzerine yapılan kat karşılığı inşaattan elde edilen dairelerin maliyetlerinin belirlenmesi
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işinde teslim olunan gayrimenkullerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile belge düzeni
Devamı...

Trampa usulü takas edilen arsanın satışa konu edilmesi durumunda vergilendirme
Devamı...

Kısmen kat karşılığı, kısmen hasılat paylaşımlı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni
Devamı...

Belediye tarafından iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenen arsanın ortağı olduğu şirkete ayni sermaye olarak konması
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işinde, arsa tapusunun şirket adına tapuda tescili sonrasında yapılan dairelerin teslimi
Devamı...

Sahip olunan gayrimenkulün ayni sermaye olarak sermaye şirketine konulmasının değer artış kazancı bakımından vergilendirilmesi
Devamı...

Veraseten intikal eden arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi ve karşılığında alınan dairelerin satışı halinde vergilendirmenin nasıl olacağı
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işi yapan yapımcı firmanın, arsa sahibi adına yaptığı ödemeler ve inşaatla ilgili diğer vergi, resim ve harçların, vergilendirilmesi.
Devamı...

intikal eden gayrimenkulün kat karşılığı müteahhide verilmesi durumunda elde edilen gayrimenkullerin satışının ve bağışının vergilendirilmesi
Devamı...

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı karşılığında ödenen tutarların gider kaydının hangi tarihte yapılacağı
Devamı...

6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi, noter harcı, tapu harcından istisna olup olmadığı
Devamı...

Belediyenin hizmet binası yapımı için kat karşılığı arsa teslimi
Devamı...

Kooperatife ait arsanın kat karşılığı devri durumunda kurumlar vergisi istisnasından yararlanılamayacağı
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına kat irtifakı kurulduktan sonra henüz inşaat tamamlanmadan inşaatın seviyesine göre teminat amaçlı olarak müteahhide tapuda yapılacak devirlerde fatura düzenlenmesi
Devamı...

Belediye tarafından kamulaştırılan arsaların kooperatife teslimi
Devamı...

Miras taksim edildikten sonra bedel karşılığı satın alınan gayrimenkulün daha sonra satışından elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği
Devamı...

Veraset yoluyla intikal eden arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi sonucu edinilen dairelerin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına kat irtifakı kurulduktan sonra henüz inşaat tamamlanmadan inşaatın seviyesine göre teminat amaçlı olarak müteahhide tapuda yapılacak devirlerde fatura düzenlenmesi
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaatta arsa sahibine ve üyelere yapılacak daire teslimlerinde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve düzenlenecekse hangi bedel üzerinden düzenleneceği
Devamı...

Mülkiyeti şahsa ait olan arsa üzerine yapılan kat karşılığı inşaattan elde edilen dairelerin maliyetlerinin belirlenmesi
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işinde teslim olunan gayrimenkullerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile belge düzeni
Devamı...

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin götürü bedelli olduğu ve sözleşmede belirtilen bedelin dışında başka bir bedel talep edilmesinin mümkün bulunmadığı, müteahhit şirkete Gelir İdaresi Başkanlığınca belirli vasıflardaki bağımsız bölümlerinin rayiç değer üzerinden KDV’ye tabi olduğunun bildirilmiş olmasının veya bu bedeli müteahhitten tahsil etmesinin dahi, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri karşısında sonuca etkili olamayacağı ve davalıyı fatura konusu KDV bedelinden sorumlu kılamayacağı hk.
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kdv
Devamı...

Kat karşılığı inşaat işinin devrinde belge düzeni ve KDV oranı
Devamı...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tapu Harcı Matrahı
Devamı...

Şirketin aktifinde kayıtlı arsanın başka bir inşaat şirketine kat karşılığı verilmesi halinde karşılıklı olarak düzenlenecek belgeler ve konunun Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu
Devamı...

Kat Karşılığı Arsa Teslimlerinde KDV sorunu
Devamı...

Belediye tarafından ihale edilen Kat karşılığı inşaat yapım işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi ile sözleşmede yer alan bağımsız bölümlerin ferağı verileceği ifadesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.
Devamı...

rsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesinin Vergilendirilmesi
Devamı...

Tapuda arsa olarak tescilli olan ancak üzerinde 7 bağımsız bölüm bulunan gayrımenkulün bir kısmının veya tamamının satılması halinde KVK 5/1-e kapsamında istisnaya konu edilip edilemeyeceği
Devamı...