ihale konusu işin yapısı ve niteliği itibarıyla Kanun maddesinde arsa temini mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartının aranmayacağı belirtilen “çmesuyu isale hattı projesi kapsamında değerlendirilebileceği
Devamı...

İmar Yasası maddesine göre ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılarda ruhsata aykırılık giderilemiyorsa Yasa maddesi hükmü gereğince ilgili belediye veya valilikçe inşaat derhal durdurulur ve yasal hale getirilmesi olanaksız ise veya ruhsat ve eklerine ya da imar mevzuatına aykırılık öncelikle yüklenici tarafından giderilemiyorsa bu hali ile yapılan yapının yıktırılmasına karar verilir ve anılan Yasa maddesi hükmü gereğince de yapı sahibine ve yükleniciye ceza yaptırımı uygulanır
Devamı...

ruhsatsız yapım işi ihale inşaatlarında eksik ayıplı ve fazla imalat değerlendirilmesi de yapılamaz 1
Devamı...

Davacının ihale sözleşmesi ile üstlendiği edimini yerine getirdiğini ve bunun dışında projede yer almayan ekstra işler de yaptığını, davalı idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmeler olduğunu, tarihinde işyeri adresine gidilmişse de ihaleye konu taahhüt yapılacak arsadaki yüksek gerilim, doğalgaz, elektrik vb. imalâtların deplase edilmemesi ve inşaat ruhsatı alınmaması sebebiyle yer tesliminin yapılamadığını, fiili yer tesliminin * tarihinde resmi olarak yapıldığını, davalıdan kaynaklanan nedenlerle yer tesliminin 9 ay gecikme ile yapıldığından dolar kurunda %30 artış meydana geldiğini ve fiyat farkı talep edildiğini, bu talebe olumlu bir yanıt alınamadığını, proje değişikliklerinden dolayı da davacının zarara uğradığını, fazlaya ilişkin haklar saklı olmak üzere *TL maddi, * TL manevi tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile ilgili yargı kararı
Devamı...

imar plan değişikliğinin tamamlanmamasında arsa sahipleri ve yüklenici kusursuz olmakla birlikte, sözleşme tarihinden dava tarihine kadar arsa sahiplerinin tahammül edebilecekleri makul bekleme süresi çoktan geçmiş olmasına rağmen, imar plan değişiklikleri sonuçlandırılıp yapı ruhsatı alınarak inşaata başlanamaması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

yapım işi ile ilgili olarak yüklenici tarafından ödenmesi gereken yapı ruhsatı ücretinin kurum bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan*TL kamu zararı
Devamı...

sözleşme ile mülkiyeti davalı adına olan gayrımenkuller üzerine iş merkezi yapıp 15 yıl boyunca işletip 15 yılın sonunda davalı idareye teslimi işini üstlendiklerini sözleşmede 15 yıllık sürenin altı ayının inşaata başlamak için alınacak ruhsat süresi ve yer teslimi, teslimden sonra 20 aylık inşaat süresi kalan 12 yıl 10 aylık sürenin ise işletme süresi olarak öngörüldüğünü, ancak davalıdan kaynaklanan nedenlerle inşaata kararlaştırılan tarihte başlayamadıklarını, bitiminden sonrada yine davalıdan kaynaklanan nedenlerle belediye tarafından iskan ruhsatı verilmediğini, sonuçta sözleşmede öngörülen 15 yıllık sürenin 1/3’ünden fazlasının geçtiğini, harcanan bedel ve  ödenen kira bedellerinin bu aşamadan sonra zararlarını karşılamayacağını belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak dava değerini * TL olarak göstermek suretiyle taraflar arasındaki kira sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğinin tespitine ödenen kira bedellerinin ve diğer masraflarının ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesi talepli dava kararı
Devamı...

Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Hangi Tarihte Tamamlanıp Teslim Edilmesi Gerektiği ve Bu Tarihten İtibaren Yapı Kullanma İzin Belgesinin Alındığı Tarihe Kadar Ne Kadarlık Gecikme Olduğunun Tespiti
Devamı...

Sözleşmelerin Giderler başlıklı maddelerinde diğer masraflar yanında oturma raporu giderlerinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelenmesinde tasdikli projeye aykırı imalatlar olduğu ve bunlarında tadilat projesine rastlanılmadığından kaçak inşaat olduğu saptanması
Devamı...

tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde, 15 daireden ibaret inşaatın ruhsat tarihinden itibaren 15 aylık sürede tamamlanacağı, çevre düzenlemesi için 1 aylık ek süre tanınacağı kararlaştırılmıştır. Davalı, inşaata başlamak üzere ruhsat başvurusunda bulunduğunda arsanın komşu parsele tecavüzlü bulunduğu anlaşılmış, … Kadastro Müdürlüğü nce düzenlenen aplikasyon krokisinde bu tecavüz 15.03.2010 tarihinde giderilebilmiştir. Bilirkişi raporuna göre bu tarihten itibaren ruhsat alımı için 3 aylık süre gerektiği saptanmış olduğundan inşaatın başlama tarihi 15.06.2010 olmaktadır. Eldeki dava, 23.06.2010 günü açıldığına göre, inşaat süresinin henüz başlangıcında davanın açılmış olduğu görülmektedir. 818 Sayılı Borçlar Yasası nın 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmelerinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri karşılıklı edimler içerip, kendi edimini yerine getirmeyen taraf, karşı taraftan ediminin ifasını isteyemez
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi incelendiğinde, davacı tarafın makul bir süre içerisinde inşaat ruhsatını almadığı, davanın açıldığı tarih itibariyle inşaatın mühürlü olduğu anlaşıldığından, davalı arsa sahibinin davanın açılmasına sebebiyet verdiği
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi incelendiğinde, davacı tarafın makul bir süre içerisinde inşaat ruhsatını almadığı, davanın açıldığı tarih itibariyle inşaatın mühürlü olduğu anlaşıldığından, davalı arsa sahibinin davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden söz edilemez. Bu nedenle, davalı arsa sahibinin yargılama giderleri ve vekalet ücretinden dolayı sorumlu tutulmaması gerekirken sorumlu tutulmuş olması doğru değilse de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMK nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK nın 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur
Devamı...

arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde, 15 daireden ibaret inşaatın ruhsat tarihinden itibaren 15 aylık sürede tamamlanacağı, çevre düzenlemesi için 1 aylık ek süre tanınacağı kararlaştırılmıştır. Davalı, inşaata başlamak üzere ruhsat başvurusunda bulunduğunda arsanın komşu parsele tecavüzlü bulunduğu anlaşılmış, … Kadastro Müdürlüğü nce düzenlenen aplikasyon krokisinde bu tecavüz *tarihinde giderilebilmiştir. Bilirkişi raporuna göre bu tarihten itibaren ruhsat alımı için 3 aylık süre gerektiği saptanmış olduğundan inşaatın başlama tarihi * olmaktadır. Eldeki dava, * günü açıldığına göre, inşaat süresinin henüz başlangıcında davanın açılmış olduğu görülmektedir
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi incelendiğinde, davacı tarafın makul bir süre içerisinde inşaat ruhsatını almadığı, davanın açıldığı tarih itibariyle inşaatın mühürlü olduğu anlaşıldığından, davalı arsa sahibinin davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden söz edilemez. Bu nedenle, davalı arsa sahibinin yargılama giderleri ve vekalet ücretinden dolayı sorumlu tutulmaması gerekirken sorumlu tutulmuş olması doğru değilse de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediği hk
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi incelendiğinde, davacı tarafın makul bir süre içerisinde inşaat ruhsatını almadığı, davanın açıldığı tarih itibariyle inşaatın mühürlü olduğu anlaşıldığından, davalı arsa sahibinin davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden söz edilemez. Bu nedenle, davalı arsa sahibinin yargılama giderleri ve vekalet ücretinden dolayı sorumlu tutulmaması gerekirken sorumlu tutulmuş olması doğru değilse de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden6100 Sayılı HMK nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK nın 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur
Devamı...

7143 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi İmar Barışı Kayıt Bedeli Taşınmazın Maliyetine Eklenmesi
Devamı...

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu davacı şirketin uhdesinde kalan ulaştırma hizmeti ile ilgili yapım işi nedeniyle, söz konusu idarenin uygun gördüğü yere yapıldığı anlaşılan işleme konu yapıların, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca yapı ruhsatına tabi olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesinde hukuki isabet yoktur.
Devamı...

TAPU TAHSİS BELGESİ
Devamı...

YAPI RUHSATI İPTALİ
Devamı...

Yapı Kullanma İzni Verilebilme Koşulları
Devamı...

YAPI RUHSATI ( Yapılar Tamamlanmadan ve Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeden İptal Edilmiş Olduğundan Yargı Kararı Gereği Yerine Getirilmeksizin Aynı İçerikte Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptali Gerektiği )
Devamı...

Yapı Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi
Devamı...

davalı Belediye tarafından kaçak öğrenci yurtları hakkında yapılan işlemler, hafriyat döküm sahasının yeri ve bunun için yapılan harcama tutarı, gezi ve taşıma işi için araç tahsis edilen dernekler ve bu sebeple yapılan harcama tutarı, bazı derneklerin üyelerinin yurt dışı seyahatleri için yapılan ödemelerin tarihi, tutarı ve kapsamı, yardım için dağıtılan kömürün hangi yöntemle, kimden alındığı ve yapılan ödemenin tutarı, "F1 Derneği"nin desteklenmesinin hukuksal dayanağı hakkında bilgi ve belge istenilmesine ait başvuruya, öğrenci yurtlarının açılması ve izinsiz açılan yurtlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin mevzuat bilgilerinin verilmesi, hafriyat döküm alanının yeri, alanı, kullanımının dayanağı ve yapılan giderin açıklanması, ilgili derneklerin isimlerinin verilmesi ve ayni ve nakdi yardım yapılmasının hukuksal dayanaklarının gösterilmesi,
Devamı...

taşınmazın malikleri olduklarından bahisle bu taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu işleten.Ltd. Şti.'ne verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi istemiyle yapılan başvuruların zımnen reddine ilişkin işlemin ve davalı idarece anılan şirkete verilmiş olan GSM ruhsatının iptali istemiyle açılan davada;uyuşmazlık konusu gayri sıhhi müessese ruhsatının yönetmeliğe aykırı hale gelmemesi için ya taşınmazın maliki olması gerektiği veya taşınmaz sahibi ile aralarında kira sözleşmesi olması gerektiği,
Devamı...

bağımsız bölümünde bulunan taşınmazda, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatların ruhsata bağlanması mümkün olmadığından 3194 sayılı Yasanın 32. maddesine göre yıkımına ilişkin … Belediye Encümeni'nin sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada;… Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün …. sayılı Tespit Tutanağında; … tarihli tutanakla tespit edilen izinsiz uygulamaların 18.02.2016 tarihinde yerinde yapılan incelemede kaldırıldığının tespit edildiği"nin belirtildiği, dava konu
Devamı...

 parsel üzerinde bulunan davacı spor klubüne ait halı sahanın kaldırılmasının Belediye Başkanlığı'ndan istenilmesine ilişkin..Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün … sayılı işlemi ile anılan halı sahasının 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca kaldırılmasını Zabıta Müdürlüğünden telep eden .. Belediye Başkanlığının …sayılı işleminin ve bu işlem doğrultusunda söz konusu tesislerin 15 gün içinde kaldırılmasını ihtar eden….Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personelince düzenlenen işlemin iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

taşınmaz üzerinde kamyon garajı, sosyal tesis binasına idare tarafından verilen uygulama projesi, yapı ruhsatıve hazırlanacak teknik ve idari şartnameye uygun olarak tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydı ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince yap-işlet-devret müdeli ve sınırlı ayni hak tesis edilerek 30 yıl süre ile işletilmesi hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi ihalesi
Devamı...

bağımsız bölümünde bulunan taşınmazda, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatların ruhsata bağlanması mümkün olmadığı
Devamı...

toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı ve çeşitli işler yapımı işi" işinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan hammaddenin karşılanması amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne hammadde üretim izni verilmesine ilişkin hammadde üretim izni belgesi ile söz konusu iş için verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali istemiyle açılan dava
Devamı...

İnşaat Ruhsatının Düzenlenmesi Tek Başına Yeterli Olmadığı – Davalı İdarece Yapının Ruhsatının İptal Edilerek İnşaatın Mühürlenmesi Bu Aşamaya Kadar Gelmiş Yapının Fiili Durumunun da Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği
Devamı...

Yapı ruhsatının ve dayanağı uygulama imar planının iptali istemiyle açılan davada, yapı ruhsatına dayanak alınan imar planının hukuka aykırılığı saptanarak yargı yerince iptal edilmiş olması karşısında inşaat ruhsatının da dayanağının kalmadığı, hukuka aykırı olan ruhsata göre inşa edilen yapının ilgiliye ileriye yönelik olarak koşulsuz bir kazanılmış hak tanımasının olanaklı olmadığı hk
Devamı...

Taşınmaz üzerinde yer alan yapıya ek inşaat için verilen inşaat ruhsatının iptalini kabul eden İdare Mahkemesinin kararının iptali ve ruhsatsız duruma düşen yapının yıkımı için alınan Encümen kararının iptali istemiyle dava açılmış, dava sonucu; imar planın değişikliğine uygun olarak verilen  yapı ruhsatına dayanılarak inşa edilen binaların tamamen bitmesi nedeniyle kazanılmış hak söz konusu olduğu, bu nedenle yapının ruhsatsız duruma düştüğünden bahisle verilen yıkım kararında hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

RUHSAT ALINARAK BAŞLANAN VE TAMAMLANAN, RUHSATININ İPTAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BİR BİLGİ VE BELGE DE BULUNMAYAN İNŞAATIN, RUHSATA AYKIRILIĞI TESPİT EDİLMEDEN YA DA RUHSATI İPTAL EDİLMEDEN, SADECE DAYANAĞI İMAR VE PARSELASYON PLANI İPTAL EDİLDİĞİ GEREKÇESİ
Devamı...

Belediyece hatalı verilip iptal edilen ruhsat nedeniyle tazminat gerekir
Devamı...

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, imar planının sonradan iptali, inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olmadığı, inşaat açısından kazanılmış hakkın varlığı
Devamı...

TADİLAT RUHSATI DÜZENLENMESİ • RUHSATA TABİ OLDUĞU ANLAŞILAN ESASLI TADİLAT • İMARA AYKIRILIK
Devamı...

RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR
Devamı...

YAPI RUHSATI ( Yapılar Tamamlanmadan ve Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeden İptal Edilmiş Olduğundan Yargı Kararı Gereği Yerine Getirilmeksizin Aynı İçerikte Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptali Gerektiği )
Devamı...

YAPI RUHSATI ( Müktesep Haktan Bahsedebilmek İçin Yapı Ruhsatının Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Kamuoyuna Duyurulduğu 11.12.1986 Tarihinden Önce Alınmış ve Yapıya Başlanılmış Olması Gerektiği )
Devamı...

ONDAJ KAZISI YAPILMASINA İZİN VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA
Devamı...

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN VERİLEN YAPI RUHSATININ İPTALİ TALEBİ
Devamı...

İNŞAAT RUHSATININ DÜZENLENMESİ ( Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı – Davalı İdarece Yapının Ruhsatının İptal Edilerek İnşaatın Mühürlenmesi Bu Aşamaya Kadar Gelmiş Yapının Fiili Durumunun da Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
Devamı...