ihalede sunulan özel sektöre gerçekleştirildiği ifade edilen işlere ilişkin sözleşme, fatura vb bilgilerin yer almadığı yeterlik değerlendirmesinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen fakat idareye sunulan özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin faturaların iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde dikkate alınamayacağı
Devamı...

İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmayacağı dikkate alındığında istekliler açısından eşitlik ilkesine aykırı durum oluşmayacağı
Devamı...

ihalede istekli tarafından sunulan kendisine ait olan ve yayımlatma zorunluluğu olmayan bilançosuna ilişkin olarak; bilançosunun veya bilançosunun gerekli bölümlerini ya da bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını gösteren standart forma uygun belgenin dayanak alınmasının gerekli ve yeterli olduğu, anılan istekli tarafından Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hesaplanan bilanço bilgilerinin beyan edildiği, söz konusu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Kurum arasında yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarıldığı, dolayısıyla EKAP üzerinden teyit ve temin edilebilen bilgiler olduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda EKAP üzerinden yapılan inceleme neticesinde anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP’ta yer alan bilgilerin uyumlu olduğu; kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenen kriteri karşıladığının tespit edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale konusu işin sürücüsüz araç kiralama hizmeti olduğu, dolayısıyla sürücü hatalarından kaynaklanan her türlü zarar ziyanın yüklenicinin sorumluluğunda olmayıp ilgili sigortası kapsamında karşılanacağının açık olduğu, bu çerçevede Teknik Şartname’de, kullanıcı hatasından kaynaklanan ve sigorta kapsamına girmeyen trafik cezalarının yine kullanıcısı tarafından ödenmesi gerektiğine yönelik yapılan düzenlemelerin de, kasko sigortasına ilişkin yapılan düzenlemeler ile çelişmediği, ayrıca ihaleye teklif verecek olan istekliler tarafından, araçların hasar görmesi durumunda bir sonraki yılın kasko sigortası ücretinde meydana gelebilecek artışların basiretli bir tacir olarak öngörülmesi ve tekliflerin söz konusu artışlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanması gerektiği
Devamı...

Teknik Şartname maddesinde teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilen personel servisi araçları için idarece istenilen ayni yol giderlerine ilişkin alınan fiyat teklifinin mevzuata uygun olduğu, aynı maddede düzenlenen şartları ve özellikleri düzenlenen ayrıca 24 saat işletmede bulundurulacak olan 1 adet hizmet aracına ilişkin açıklanması idarece istenilen zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti ve araç kasko giderine ilişkin sunulan belgelerin mevzuata uygun olması gerektiği
Devamı...

ihalede teklif sunan isteklinin ortak ve yönetici bilgilerinin teyit edildiği, EKAP’ ta yer alan istekliye ait bilgiler ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin karşılaştırılması neticesinde, anılan isteklinin yönetimindeki görevliler ile ortaklar ve ortaklık oranlarına, üyelerine, kurucularına ilişkin bilgilerinin güncel ve mevzuata uygun olması gerektiği
Devamı...

İdari Şartname maddesi kapsamında idarenin takdir yetkisi çerçevesinde düzenlenen işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurların belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik bir yönteme yönelik olduğu dikkate alındığında, fiyat dışı unsur değerlendirmelerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına engel oluşturmayacağı 
Devamı...

Anahtar teslim götürü bedel teklif alınan söz konusu kısma istekli tarafından 31.999.912,12 TL teklif verildiği, analiz tutarı ile işin miktarı çarpıldıktan sonra istekli tarafından öngörülen kar ve genel giderler tutarı eklendiğinde ulaşılan tutarın 31.999.921,14 TL olduğu, bu tutarın teklif bedelini aştığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ve Bakanlık görüşü çerçevesinde ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçeyle reddi gerektiği
Devamı...

ihale konusu işi yürütecek olan yüklenicinin kendi sorumluluk alanlarına idarenin de dahil edilmesinin beklenemeyeceği, yüklenicinin ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle yükümlü olduğu, isteklilerin yüklenicinin görev ve sorumluluğu olarak belirtilen kriterlere göre tekliflerini hazırlanması gerektiği
Devamı...

ihalede  sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına ve yöneticilerine dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği anlaşılmış olup, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu 
Devamı...

ihalede sunulan yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi internet sayfası üzerinde sorgulamada yapılacak herhangi bir beyanda bulunulmadığı, sonuç olarak idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu
Devamı...

ihale yaklaşık maliyetinin mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olduğu, anılan iş kaleminin birim fiyat tarifinde her türlü ekip ve ekipmanın temini ve bekletme masraflarının birim fiyata dâhil olduğunun belirtildiği, idarelerin ihtiyacını belirlemede yetki ve sorumluluğunun bulunduğu dolayısıyla özel iş kalemi/analiz girdisi niteliğinde olan “damperli kamyon 290 hp gücünde” girdisinde belirlenecek yakıt tüketiminin 120 HP gücündeki kamyonla aynı olmasının beklenemeyeceği
Devamı...

isteklinin fiyat dışı unsur kapsamında kalite ve teknik değer nitelik puanlama hesabına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmediğine yönelik iddialarına ilişkin olarak; idare tarafından fiyat dışı unsurlara yönelik hesaplamanın nasıl yapılacağının İdari Şartname’de açık bir şekilde düzenlendiği, bu çerçevede idarece ihale komisyonu kararında ihaleye katılan isteklilerin anılan Şartname’nin 35’inci maddesi uyarınca fiyat dışı unsur puanlaması kapsamında almış oldukları toplam puanların belirtildiği, idarece fiyat dışı unsur kapsamında isteklilere yönelik kalite ve teknik değer puanlamasının her bir istekli bazında ayrı ayrı olmak üzere İdari Şartname’nin 35’inci maddesi dikkate alınarak hesaplandığı ve buna ilişkin belgelerin ihale işlem dosyasında yer aldığı
Devamı...

ihale dökümanında asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğunun açık olduğu, başvuruya konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin anılan maddesinden kıdem tazminatı ödemelerinden yalnızca yüklenicinin sorumlu olduğu sonucu çıkarılsa dahi 4857 sayılı İş Kanunu’nun yukarıda anılan hükmü karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağından bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarısına aykırılık halinde verilecek ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 1’i olarak belirtildiği özel aykırılık hali olarak “İşin sözleşme ve ekinde yer alan Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi” ifadesine yer verilerek özel aykırılık haricindeki genel bir aykırılık halinin yazıldığı ve söz konusu durumun oluşması halinde ise sözleşme bedelinin on binde 1,50’si oranında ceza uygulanacağının düzenlendiği, dolayısıyla her iki maddede de genel aykırılık hallerine yer verildiği ve farklı oranların yazıldığı bu kapsamda Sözleşme Tasarı maddelerinde yer alan düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği
Devamı...

ihale konusu işi yürütecek bir isteklinin kendi sorumluluk alanlarına idarenin de dahil edilmesinin beklenemeyeceği, yüklenicinin görev ve sorumluluğu olarak belirtilen kriterlere göre tekliflerin hazırlanması gerektiği, idarenin ihale konusu iş için iş yeri teslimini yapmakla, yüklenicinin de ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle yükümlü olduğu, başvuru sahibi tarafından itirazen şikayete konu edilen hususların işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik olduğu, yukarıda yer verilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 39’uncu maddesinde de belirtildiği üzere yüklenicinin bizzat çalıştıracağı personelin haklarına ilişkin yükümlülüklerle sorumlu olduğu
Devamı...

ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceği belirlenemeyeceğinden bu gidere ilişkin hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla tekliflerin hazırlanmasında kıdem tazminatına ilişkin maliyetlerin dikkate alınmasına gerek bulunmadığı ve bu durumun teklif verilmesine engel bir durum oluşturmadığı,
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmış, bu değişiklikler ile hizmet alımı ihalelerinde kullanılan Tip Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi”  maddesinde revizyon yapılarak; cezaların uygulanmasında oluşabilecek muhtemel tereddütler giderilmiş, uygulanacak yaptırımların yalnızca sözleşmede yer alması ve ihale dokümanının diğer bileşenlerinde bu hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi halinde ise sözleşmede yer alan düzenlemelerin esas alınması sağlanmış olması
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun ilgili maddesinde  “trafik kazaları, araçların arızalanması, yolların kapanması, hava muhalefeti, okulların açıldığı ilk hafta” gibi durumların mücbir sebep kabul edilecek haller olarak ifade edilmediği, bunun yanı sıra, anılan madde kapsamında Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller olarak ifade edilen durumların da mücbir sebep kabul edilecek haller olarak hüküm altına alındığı, başvuru sahibinin iddiasının aksine, ihale mevzuatında mücbir sebep kabul edilecek hallere ilişkin uygulanacak cezai koşulların düzenlenmemesi
Devamı...

İhale doküman düzenlemelerinde Teknik Şartnamede olmayan yemeklerde (normal yemek, diyet yemeği, normal kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün) kullanılacak gramajların verilen gramaj listesindeki benzer yemekler temel alınarak diyetisyenler, idare ve yüklenici ile birlikte karar verilerek uygulanacağı 
Devamı...

ihale konusu işte nitelikteki personel giderlerine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede şikâyete konu hizmet işinin kesintisiz olarak yerine getirilmesinin sağlanmasının amaçlandığı, anılan düzenlemenin önceden öngörülmesi mümkün olmayan durumlara ilişkin tedbir amaçlı düzenleme olarak nitelendirilebileceği bu kapsamda günlük yemek ihtiyacının karşılanmasında herhangi bir nedenle doğacak aksaklıkta yüklenicinin sorumluluğunun  temin ile sınırlı olduğu anlaşıldığı
Devamı...

İhale Tebliğinin İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması maddesinin dördüncü fıkrasında sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiğinin kabul edileceği açıklanmış olup idarelerce sigorta limitlerine ilişkin limit belirleme zorunluluğunun bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede iş kalemi için istelinin vermiş olduğu teklif bedelinin 2022 yılı için belirlenen ulusal bayram ve genel tatil günleri hesabında esas alınacak birim fiyatın altında olmadığı tespiti  
Devamı...

ihalede şikâyete konu edilen istekliler tarafından aynı bankanın aynı şubesinden, aynı tarih ve saatte peş peşe numaralı elektronik geçici teminat mektuplarının alındığı, bu durumun bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varıldığı, dolayısıyla  teklifin idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

ihale konusu hizmet kapsamında fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması ve konaklama yapılmaması durumunda idarece yükleniciye ödeme yapılmayacağı hususunun düzenlendiği görülmüş olup yüklenici tarafından gerçekleştirilmeyen işler için idarece ödeme yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalede teklif verilmesini engelleyici herhangi bir belirsizlik bulunmadığı araçların idarenin otoparkında hazır bulunmasının ve idarece yükleniciye bir gün önceden haber verilmek suretiyle şoförlerin göreve hazır olmalarının talep edilmesinin isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde oluşturmalarına engel teşkil etmediği
Devamı...

idarenin yüklenicinin A1 yetki belgesi almasına olanak sağlamak için verdiği 20 günlük sürelerde otomobil cinsi taşıtların çalıştırılmaması durumunun dokümana aykırılık olarak değerlendiremeyeceği
Devamı...

ihale konusu iş ya da benzer iş tanımı dahilinde katı atık sahası rehabilitasyonu veya katı atık bertaraf işini yapmadığı, dolayısıyla bahse konu belgelerin değerlendirmeye alınması durumunda dahi, iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme konusu işin benzer iş tanımına uygun olmadığı
Devamı...

Teknik Şartnamede yer alan ‘‘Kendisine özgü olmalı’’ ifadesinin sübjektiflik içermediği, kullanıcı rol bazlı yetkilendirme mekanizmasına atıf yapılarak düzenleme yapıldığı, söz konusu hususun isteklilerin tekliflerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel olmadığı
Devamı...

ihale dokümanın farklı IP’ler üzerinden indirildiği, yine tekliflerin farklı IP’ler üzerinden farklı tarihlerde sunulduğu, sunulan teminat mektuplarının düzenlenme tarihlerinin farklı tarihler olduğu gibi ayırt edici numaralarının da sıralı olmadığı, bahse konu isteklilerin ikamet adreslerinin aynı mevkiinde olmasının tek başına isteklilerin birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği
Devamı...

Sözleşme Tasarısında yer alan yüklenici sorumlulukları kapsamındaki bazı konularda verilecek eğitimlerin (iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanı sıra iş esnasında uyulması gereken çevre kuralları, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi eğitimi gibi eğitimlerin) her bir işçilik birim fiyatı üzerinden %4 oranında hesaplanacak sözleşme giderleri ile genel giderler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan maddede bahsi geçen sorumluluklar kapsamında doğacak diğer giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasını zorunlu kılan herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, ilgili giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Malzeme ve Diğer Giderler” iş kalemine yansıtılması suretiyle tekliflerin oluşturulabileceği hk
Devamı...

ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından da net olarak belirlenemeyeceği, bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

ihalede aşırı düşük teklif açıklamasında mazot analiz girdisi için 6,5147 TL/kg fiyatın kullanıldığı, bu itibarla mazot analiz girdisine yönelik olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu
Devamı...

ihale konusu işin  il sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olduğu iş yerinde söz konusu plent dışında başkaca makine teçhizatın bulundurulması gerekmekte olmasına karşın idarece fiyat dışı unsur puanlamasında yalnızca kendi malı plent olması kriterinin dikkate alınacağının düzenlenmiş olduğu söz konusu kriterin mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, anılan fiyat dışı unsur kriteri ile idarenin ihale konusu işin daha kaliteli yapılmasını ve ihale konusu işin bitirilmesiyle meydana gelecek yapının zamanında kamunun kullanımına sunulmasının amaçlandığı birlikte değerlendirildiğinde Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata aykırı olmadığı 
Devamı...

Benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği, malzemeli yemek hizmetinin ana çiğ girdi işçilik ve yardımcı giderlerden oluştuğu ve malzeme tedarik edilmesinin işin esaslı unsurlarından biri olduğu, malzemesiz yemek hizmetinin ise sadece işçilikten ibaret olduğu hususları dikkate alındığında, malzemeli ve malzemesiz yemek hizmetlerinin nitelik ve gerçekleştirilme usulü bakımından benzerlik gösterdiğinin kabul edilemeyeceği
Devamı...

ihalede Hizmet Binasının rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri güçlendirme projeleri ve detay projelerinin hazırlanması işinde uygulanan mühendislik gereksinimleri ve çözümlerinin aynı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe ve benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

ihale dokümanında ihbar ve kıdem tazminatının yüklenicinin sorumluluğunda olduğuna ilişkin açık bir düzenlemenin de yer almadığı, bunların yanı sıra ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından net olarak belirlenemeyeceği
Devamı...

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden; EKAP üzerinden yapılan erişimlerin yine EKAP’ta kayıt altına alındığı ve ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alındığı, ihale sürecinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce EKAP üzerinden işlem yapılamaması halinde söz konusu sürece ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesini teminen Kurumun, ihale işlemlerini durdurma, erteleme, yenileme ya da iptal etme yetkisinin bulunduğu
Devamı...

ihale teklif dosyasında yer alan pay defterinin mevzuat hükümleri ile İdari Şartnamede yer alan belgelerin sunuluş şekline ilişkin hükümlere uygun olmaması
Devamı...

idarenin mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmet alımı olduğu başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen belgede faaliyet alanının “süt ürünleri toptan ticareti” ve “gıda” olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hk
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin aktarılan maddelerinde ise, tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, söz konusu bilgilerde değişiklik yapılmasının gerekli olduğu hallerde, değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak 35 adet binek araçtan en az 7 adetinin isteklinin kendi malı olmasının istenildiği, söz konusu araçların model yıllarının ise 2016 ve 2017 olarak belirtildiği, başvuru sahibi tarafından 2015 model yılına ilişkin aracın ruhsatının sunulduğu, sunulan 1 adet aracın model yılının yeterlik kriterini sağlamadığı, anılan istekli tarafından 7 adet araç ruhsatı dışında başka bir belgenin sunulmadığı, kendi malı araçlara ilişkin mizan defterinin de EKAP üzerinden teyidinin yapılmadığı
Devamı...

İhale birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin kısımları için teklif ettiği tutarlar miktar ve birim fiyatların çarpımı ile uyumlu olmayan, diğer bir ifade ile teklifinde aritmetik hata bulunduğu anlaşılan söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

personel çalıştırılan ihale işlerinde sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığına ilişkin SGKurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulacağına yönelik hüküm dikkate alındığında,  bahsi geçen sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırılacağına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı ancak buna ilişkin belgelerin sözleşme ekinde sunulmadığı anlaşıldığından anılan istekli tarafından iş deneyimine ilişkin sunulan belgelerin bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalede sunulan iş denetleme/yönetme belgesinin standart forma uygun olduğu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlendiği ayrıca itirazen şikâyete konu olan iş denetleme/yönetme belgesindeki işin İnşaat işi olduğu ve uygulanan yapı tekniğinin *olarak belirtildiği dolayısıyla söz konusu belgenin benzer iş tanımının AVIII grubu işler arasında yer aldığı ihale dokümanında benzer iş tanımının AIX grubu olarak belirlendiği AIX grubu işler arasında AVIII grubu işlerin de yer aldığı bu itibarla belge tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği  hk
Devamı...

ihale konusu işe ait atıkların depolanması için sorumlu olan Belediyeden gerekli izinlerin alındığına dair her hangi bir belge tevsik edilmediği kazı malzemesinin asfalt kazıma işlemi sonucu elde edilecek asfalt atığı olduğu bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer vb. malzemeler bulunduğu tarım arazilerine ve çevreye zarar verebilecek depolanması esnasında yangın vs risklere açık ve ayrıca kamuya ait kıymetli bir malzeme olduğu gelişigüzel şahıs arazilerine depolanmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu analizde aritmetik hata bulunmadığı, analiz girdilerinin doğru şekilde açıklandığı, analizler içerisinde miktar ve tutar çarpılırken herhangi bir yuvarlama yapılmadan ilgili sütunun hesaplandığı ve son aşamada birim fiyat hesaplanırken yuvarlama yapıldığının tespit edilmesi
Devamı...

ihalede istenen D2 yetki belgesinin suretinin sunulduğu ve söz konusu belgenin geçerlilik tarihinin uygun olduğu  isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan ettiği bilgiler ile aynı olduğu görülmüş ve belgenin doğruluğu suret üzerinde bulunan karekod ve barkod numarası vasıtasıyla e-devlet uygulaması üzerinden teyit edilmesi
Devamı...