ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından da net olarak belirlenemeyeceği, bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

ihalede aşırı düşük teklif açıklamasında mazot analiz girdisi için 6,5147 TL/kg fiyatın kullanıldığı, bu itibarla mazot analiz girdisine yönelik olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu
Devamı...

ihale konusu işin  il sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olduğu iş yerinde söz konusu plent dışında başkaca makine teçhizatın bulundurulması gerekmekte olmasına karşın idarece fiyat dışı unsur puanlamasında yalnızca kendi malı plent olması kriterinin dikkate alınacağının düzenlenmiş olduğu söz konusu kriterin mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, anılan fiyat dışı unsur kriteri ile idarenin ihale konusu işin daha kaliteli yapılmasını ve ihale konusu işin bitirilmesiyle meydana gelecek yapının zamanında kamunun kullanımına sunulmasının amaçlandığı birlikte değerlendirildiğinde Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata aykırı olmadığı 
Devamı...

Benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği, malzemeli yemek hizmetinin ana çiğ girdi işçilik ve yardımcı giderlerden oluştuğu ve malzeme tedarik edilmesinin işin esaslı unsurlarından biri olduğu, malzemesiz yemek hizmetinin ise sadece işçilikten ibaret olduğu hususları dikkate alındığında, malzemeli ve malzemesiz yemek hizmetlerinin nitelik ve gerçekleştirilme usulü bakımından benzerlik gösterdiğinin kabul edilemeyeceği
Devamı...

ihalede Hizmet Binasının rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri güçlendirme projeleri ve detay projelerinin hazırlanması işinde uygulanan mühendislik gereksinimleri ve çözümlerinin aynı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe ve benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

ihale dokümanında ihbar ve kıdem tazminatının yüklenicinin sorumluluğunda olduğuna ilişkin açık bir düzenlemenin de yer almadığı, bunların yanı sıra ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından net olarak belirlenemeyeceği
Devamı...

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden; EKAP üzerinden yapılan erişimlerin yine EKAP’ta kayıt altına alındığı ve ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alındığı, ihale sürecinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce EKAP üzerinden işlem yapılamaması halinde söz konusu sürece ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesini teminen Kurumun, ihale işlemlerini durdurma, erteleme, yenileme ya da iptal etme yetkisinin bulunduğu
Devamı...

ihale teklif dosyasında yer alan pay defterinin mevzuat hükümleri ile İdari Şartnamede yer alan belgelerin sunuluş şekline ilişkin hükümlere uygun olmaması
Devamı...

idarenin mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmet alımı olduğu başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen belgede faaliyet alanının “süt ürünleri toptan ticareti” ve “gıda” olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hk
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin aktarılan maddelerinde ise, tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, söz konusu bilgilerde değişiklik yapılmasının gerekli olduğu hallerde, değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak 35 adet binek araçtan en az 7 adetinin isteklinin kendi malı olmasının istenildiği, söz konusu araçların model yıllarının ise 2016 ve 2017 olarak belirtildiği, başvuru sahibi tarafından 2015 model yılına ilişkin aracın ruhsatının sunulduğu, sunulan 1 adet aracın model yılının yeterlik kriterini sağlamadığı, anılan istekli tarafından 7 adet araç ruhsatı dışında başka bir belgenin sunulmadığı, kendi malı araçlara ilişkin mizan defterinin de EKAP üzerinden teyidinin yapılmadığı
Devamı...

İhale birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin kısımları için teklif ettiği tutarlar miktar ve birim fiyatların çarpımı ile uyumlu olmayan, diğer bir ifade ile teklifinde aritmetik hata bulunduğu anlaşılan söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

personel çalıştırılan ihale işlerinde sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığına ilişkin SGKurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulacağına yönelik hüküm dikkate alındığında,  bahsi geçen sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırılacağına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı ancak buna ilişkin belgelerin sözleşme ekinde sunulmadığı anlaşıldığından anılan istekli tarafından iş deneyimine ilişkin sunulan belgelerin bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalede sunulan iş denetleme/yönetme belgesinin standart forma uygun olduğu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlendiği ayrıca itirazen şikâyete konu olan iş denetleme/yönetme belgesindeki işin İnşaat işi olduğu ve uygulanan yapı tekniğinin *olarak belirtildiği dolayısıyla söz konusu belgenin benzer iş tanımının AVIII grubu işler arasında yer aldığı ihale dokümanında benzer iş tanımının AIX grubu olarak belirlendiği AIX grubu işler arasında AVIII grubu işlerin de yer aldığı bu itibarla belge tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği  hk
Devamı...

ihale konusu işe ait atıkların depolanması için sorumlu olan Belediyeden gerekli izinlerin alındığına dair her hangi bir belge tevsik edilmediği kazı malzemesinin asfalt kazıma işlemi sonucu elde edilecek asfalt atığı olduğu bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer vb. malzemeler bulunduğu tarım arazilerine ve çevreye zarar verebilecek depolanması esnasında yangın vs risklere açık ve ayrıca kamuya ait kıymetli bir malzeme olduğu gelişigüzel şahıs arazilerine depolanmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu analizde aritmetik hata bulunmadığı, analiz girdilerinin doğru şekilde açıklandığı, analizler içerisinde miktar ve tutar çarpılırken herhangi bir yuvarlama yapılmadan ilgili sütunun hesaplandığı ve son aşamada birim fiyat hesaplanırken yuvarlama yapıldığının tespit edilmesi
Devamı...

ihalede istenen D2 yetki belgesinin suretinin sunulduğu ve söz konusu belgenin geçerlilik tarihinin uygun olduğu  isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan ettiği bilgiler ile aynı olduğu görülmüş ve belgenin doğruluğu suret üzerinde bulunan karekod ve barkod numarası vasıtasıyla e-devlet uygulaması üzerinden teyit edilmesi
Devamı...

İhale konusu işe ait iş deneyim belgesindeki belge tutarı * TL olup iş deneyim belgesindeki belge tutarının sözleşme bedelinden fazla olmasının nedeninin ilk sözleşme bedeli üzerinden %20 iş artışı yapılmasından kaynaklandığının tespit edilmesi
Devamı...

ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen işin miktarı ile niteliğinin değişmesi hususlarıyla ilgili olarak Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki değişikliklerin neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği, yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplamada bulunulmadığı hk
Devamı...

iş durum belgesi incelendiğinde bahse konu iş durum belgesinin düzenlenme tarihinin * olduğu ihalenin * tarihinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında yüklenici iş durum belgesinin ihale tarihi itibariyle son kullanım tarihinin dolduğu idarece  İş Ortaklığı’nın teklifinin söz konusu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan  Anonim Şirketi’nin tek ortaklı bir anonim şirket olduğu bu nedenle ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesinin gerekmediği 
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında kullanılacak aracın işin süresi boyunca toplam kaç km yapacağının kesin olarak belirlenmesinin ve dokümanda bu yönde bir düzenleme yapmasının mümkün olmadığı zira işin doğası gereği söz konusu araçların öngörülenden az yahut daha fazla km yapmasının mümkün olduğu, araçların aylık yapacağı kilometrenin çalışacağı görevin niteliğine göre farklılık göstereceği, söz konusu araçların kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde hizmetin ifası sırasında kullanılacağı, ihale dokümanındaki düzenlemelerin kamu hizmetinin gereklerini aşacak şekilde değerlendirilemeyeceği; ayrıca araçların akaryakıt, köprü, otoyol, arabalı vapur geçiş giderlerinin idare tarafından karşılanacağı, ihaleyi yapan idarenin görevi ve yetkisi çerçevesinde söz konusu araçların şehir içinde yapacağı kilometrelerin basiretli istekliler tarafından önceden öngörülebileceği, şehir dışı kullanımlarına ilişkin olarak kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı bir durumun mevcudiyeti halinde yüklenicinin bu hususa itiraz edebileceği, bu bakımdan söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine engel bir durum oluşturmadığı 
Devamı...

Yapım ihaleleri aşırı düşük savunmasında meslek mensuplarından fiyat teklifine dayanak olan (Ek-O.6) satış tutarı tespit tutanakları istenilmiş olup,  yeniden iddia konuları bakımından yapılan incelemede her hangi bir aykırılık içermediği, öte yandan şikâyete konu ihalenin tarihinin *olduğu, her ne kadar,  bahse tutanaklarda ihale tarihinde tutanaklarda ihaleyi yapan idarenin adı, ihalenin adı ve ihale kayıt numarası gibi ihaleyi tanımlayıcısı esaslı unsurların yer aldığı görüldüğünden, ihale tarihinin yanlış yazılmasının esasa etkili bir hata olmadığı 
Devamı...

ihalede sunulan geçici teminat mektupları elektronik ortamda düzenlendiğinden bahse konu teminat mektuplarının mevzuata uygun şekilde düzenlendiği kabulünün gerektiği
Devamı...

Yemek alım ihalesinde dağıtılan yemek nedeniyle gıda zehirlenmesinin meydana gelmesi hallerinin ağır aykırılık halleri olarak belirlendiği, söz konusu ağır aykırılık halleri sayılan aykırılık hallerinin farklı niteliklerde olduğu, birbirilerini kapsayacak haller olmadığı ve dolayısıyla söz konusu ihale dokümanı düzenlemelerinde aynı fiil için birden fazla yaptırımın öngörüldüğünden bahsedilemeyeceği hk
Devamı...

İhalede teklif edilen 1 aylık araç kiralama bedeli ile 1 aylık şoför ücreti toplamının bir diğer deyişle aylık kiralama bedelinin, 1 aracın %2 kasko sigortası değeri ile brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının 1 aylık bedeli toplamının altında kaldığı ve bu durumun bütün araç ve işçilik kalemi toplamlarında geçerli olduğu
Devamı...

İhale konusu işin büyüklüğü isteklilerin teklif fiyatlarını oluştururken ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerini esas alarak teklif ettikleri birim fiyatları oluşturmaları gerektiği, iş sağlığı ve güvenliği giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğunun idare tarafından belirtildiği, anılan giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin içine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatlarını oluşturabilecekleri, dolayısıyla anılan giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının gerekmediği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP üzerinden kaydedilen teklif mektubunda ihale tarihi itibariyle Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan durumlarda olmadıklarının taahhüt ettiği kabul edilir
Devamı...

İş deneyimi teşvik etmek amacıyla sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırıldığı açık olduğundan ilgili mevzuat hükümleri gereği personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından bu hususta herhangi bir belge sunulmaması
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi maddesinde mevcut düzenlemenin Hizmet İşlerine Ait Tip Sözleşme Tasarısı’nın Sözleşmeye aykırılık halleri cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı maddesine uygun olarak düzenlendiği, sözleşme maddesinde  sadece sözleşmenin feshine ilişkin yaptırımların bulunduğu ve  söz konusu düzenlemenin teklif fiyatı oluşturulmasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı hk
Devamı...

idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin gün belirlemesini engelleyen bir kısıtlama olmadığı gibi idarece yapılan düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle, personelin maaşlarını, personelin çalıştığı ayı takip eden ayın sekizinci gününe kadar yatırılmasına ilişkin söz konusu düzenlemede bir aykırılık olmadığı
Devamı...

ihale dokümanında yüklenicinin sözleşme karşılığında çalıştırdığı işçiler ile alakalı olarak İş Kanunu’ndan, iş sözleşmesinden veya taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan haklarına ilişkin yargı organları tarafından idare aleyhine hükmedilecek her türlü işçilik alacağı ve yargılama giderleri ile bunların fer’ilerinden tek başına sorumlu olduğu yönünde düzenleme yapılmışsa da ilgili Kanun hükmü karşısında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağı ve bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı, sözleşme taraflarının sözleşmenin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları dikkate alındığında mevcut düzenlemenin teklif verilmesine engel bir durum oluşturmadığı
Devamı...

itirazen şikayet dilekçesinde geçici teminatlarının irat kaydedilmek üzere  ilgili bankalardan geri istenilmesine yönelik idare işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararına aykırı olduğu, geçici teminatlarının irat kaydedilemeyeceği iddia edilmekte ise de, incelenen ihalede tesis edilen işlemler değerlendirildiğinde, idarece teminat mektuplarının iadesini müteakiben ilgili bankalarla yazışmalar yapıldığı, bankalarca geçici teminat mektubunun vadesinin uzatılması veya vade uzatımı yapılmaması durumunda mektubun nakde çevrilmesi talebinin hukuken mümkün olmadığının belirtildiği, idare ve ilgili bankalar arasında yapılan söz konusu yazışmalar sonucunda teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir işlemin tesis edilmediği, dolayısıyla iddiaya konu edilen hususta idarece yürütülmesi zorunlu icrai nitelikte bir idari işlem tesis edilmediği anlaşılması
Devamı...

ihaleden yasaklama kararının verildiği isteklinin sadece yasak fiil veya davranışa iştirak eden ortak hakkında yasaklama kararı verilmesi gerekirken iş ortaklığının tüm ortakları hakkında yasaklama kararı verilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun herhangi bir görevi ve yetkisinin bulunmadığı hk
Devamı...

İdari Şartnamede söz konusu hususların belgelendirilmesi gerekliliğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, söz konusu maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının beklenmeyeceği
Devamı...

yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflere ilişkin kararın idarenin takdirine bırakıldığı anlaşılmış olup, somut olayda takdir yetkisinin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması yönünde kullanıldığı görüldüğünden, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin idare tarafından kabul edilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

İhalede önemli teklif bileşeni olarak belirlenen “bakım-onarım” giderine ilişkin olarak, Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemeleri uyarınca, 2 adet manuel binek araçlardan bir tanesinin yıllık 30000 km diğerinin yıllık 45000 km mesafe kat edeceği söz konusu gidere ilişkin yapılan açıklamada “…her otomobil için 10.000 km’de 1 periyodik bakım ve onarım hizmeti öngörülmüştür. 2 adet otomobilden biri için 5 periyodik bakım ve onarım hizmeti, diğeri otomobil için ise 8 adet periyodik bakım ve onarım hizmeti öngörülmüş ancak yapılan incelemede toplamda 60.000 km yol kat edecek olan araç için 50.000’inci km yapılması öngörülen periyodik bakım ve onarımın hesaplanmadığı, bir başka ifadeyle son periyodik bakımın hesaplamalara dahil edilmediği, dolayısıyla periyodik bakım ve onarım gideri için hesaplamanın hatalı yapıldığı aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği
Devamı...

İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anılan Şartname maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının ve değerlendirilmesinin beklenmeyeceği
Devamı...

İhalede teklif edilen ürünlerin idarece belirlenen teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunda, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla, idarelerce numune değerlendirmesi yapılarak, teklif edilen ürünün ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespiti yapılabilmekte olup, söz konusu işlemlerdeki yetki ve sorumluluğun idareye ait olduğu
Devamı...

isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerinin idarece EKAP’tan alınacağı, bu nedenle idare tarafından EKAP’tan edinilemeyen söz konusu bilgilere ilişkin olarak isteklinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenlemelerin ihale konusu işte çalıştırılacak personelin hizmetin gerektirdiği ve idarece belirlenen şartlara uygun olup olmadığı hususunu sağlama amacını taşıdığı, söz konusu düzenlemeden personel istihdamıyla ilgili idareye başvuru sahibi tarafından iddia edildiği gibi bir yetki tanındığı anlamının çıkarılamayacağı, bahse konu düzenlemenin işe alınacak ya da işten çıkarılacak personelle ilgili bütün yetkiyi idareye veren nitelikte bir düzenleme olmadığı, bu noktada söz konusu düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda belirtilen hükmü uyarınca idareye verilmiş olan hakkın kullanılması kapsamında olduğu
Devamı...

yüklenicinin iş kazalarından korunma usul ve tedbirlerini personele öğretmekle mükellef olduğu ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim ve bilgi verilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu Doküman kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak personele verilecek eğitimlerin çalışma saatleri dışında ve fazla çalışmaya yol açacak şekilde yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığı hk
Devamı...

Aşırı düşük Savunmada makine girdilerine ilişkin amortisman değerinin düşülerek girdi maliyetinin hesaplanmadığı bununla birlikte ekskavatöre ilişkin analiz girdisinin *şeklinde düzenlendiği, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ekskavatörün kova kapasitesini tevsik edici hukuken kabul edilebilir herhangi bir belgenin sunulmadığı, konuya ilişkin yapılan yazışma ve incelemede *model ekskavatörün kova kapasitesine ilişkin ölçü aralığının ilgili analiz girdisinde belirtilen kritere uygun olmadığının görüldüğü, bu açıdan ilgili analiz girdisinde açıkça yer verilen teknik özelliğe sahip olmayan ekskavatöre dayanılarak yapılan amortismana dayalı açıklamanın yerinde olmadığı anlaşılmış olup, bu yönüyle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı hk
Devamı...

yükleniciler tarafından yürütülen iş veya sözleşmenin kapsamında yer almayan herhangi bir iş nedeniyle bu işin niteliği gereği işyerinde veya işyeri yakınında çalıştırılması gereken ve usulünce yetkilendirilmiş olan şahıslar ile bunlara tâbi personele görevli veya yükümlü oldukları işleri yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacağı düzenlenmiş olup bu kapsamda işin gerçekleştirileceği yerde başka bir yüklenici varken bahse konu demirbaş ve malzemelerin getirilemeyeceği 
Devamı...

personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerde kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hususta asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğunun açık olduğu, başvuru konusu ihaleye ilişkin İdari Şartnamede işçi haklarının ödenmesinden yüklenicinin sorumlu olduğu düzenlensede Kanun hükmü karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağından bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı idarelerin de yükleniciler gibi ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları öte yandan ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin belirlenemeyeceği bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı 
Devamı...

Teknik Şartnamede malzemelerin istenilen şartlarda olmaması ve taahhüt edilen numunelerin dışına çıkılması durumunda sözleşmenin tek taraflı olarak idarece feshedileceği düzenlenmiş olsa da söz konusu düzenlemeye Sözleşme Tasarısında yer verilmediğinden anılan düzenlemenin uygulanabilirliğinin bulunmadığı
Devamı...

ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı veya personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı işlerden olmadığı, bu açıdan söz konusu ihalenin fiyat farkı hesaplanması zorunlu olan alımlar kapsamına girmediği
Devamı...

ihalede kiralanacak araçlarına getirilen model yıl sınırlamasının işin süresi 24 ay dikkate alındığında idarenin ihtiyaçları doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında yer aldığı
Devamı...

ihale sözleşmesinin feshini gerektiren aykırılık sayısının mevzuatta belirtilen asgari sayı dikkate alınarak 3 olarak belirlendiği ayrıca ihale konusu işin süresi (2 yıl) ve kiralanacak araç sayısının (5 adet) olduğu basiretli bir tacir olarak istekli olabileceklerin ihale dokümanına uygun ve işin doğası gereği ihale konusu işi kusursuz olarak yerine getirmek saikiyle teklif hazırlaması gerektiği sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının idarece 3 (üç) olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık görülmemesi
Devamı...

ihale sürecinde döviz kuru artışı ve ekonomik olumsuzluklar iddiasının ihaleye konu hizmet alımı işinin iptaline gerekçe gösterilemeyeceği mevzuat hükümleri ve mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği ihalenin kısım veya kısımlarının üzerinde kaldığı isteklilerin sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatının gelir kaydedilmesi
Devamı...