İdari Şartnamede istenilen kritere ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Hizmet Yeterlilik Belgesine konu hizmetin kapsamının yük taşımada kullanılan motorlu araçlara (N Sınıf) ve itfaiye araçları, vidanjör, çöp toplama ve yol temizlik araçları, kar küreme araçları vb. araçlara ilişkin olduğu, dolayısıyla anılan belge kapsamında verilen hizmetin ihale konusu alım kapsamında yer alan araçları kapsamadığı hk
Devamı...

ihale yeterlik kriteri olarak  Teknik Şartname’de Sertifikaya ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin bir yeterlik kriteri olmadığı bu kapsamda anılan sertifikanın istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesine gerek bulunmadığı, bahse konu sertifikayı haiz olup olmama denetiminin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu hk
Devamı...

ihale itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirme işlemi aşamasında yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmayacağı
Devamı...

İhalede tür değiştirerek A.Ş dönüştüğü unvan değiştirerek katılan isteklinin  iş bitirme belgesine dayanak belgelerin kendi içerisinde çelişki taşıdığı ve ilgili iş bitirme belgesinin idarece söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu, öte yandan söz konusu belgeyi düzenleyen belediye tarafından gönderilen yazıların da kendi içinde tutarlı olmadığı, söz konusu yazılar arasında da çelişki bulunmakla birlikte, ilgili iş bitirme belgesinin EKAP kaydının belgeyi düzenleyen Belediye tarafından silindiği gelinen aşamada yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bahse konu iş deneyim belgesinin EKAP kaydının bulunmadığı bir diğer ifade ile geçersiz konuma geldiği  idarece tesis edilen anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

İhale Şartname hükümlerinin uygulanması sırasında idareye zarar verildiği takdirde idarenin doğacak zararları yüklenicinin öncelikle hak edişinden kesinti yapacağı, kesin teminattan kesinti yapılabilme imkanının ise ancak iş tamamlandıktan sonra bahse konu hususlardan kaynaklı olarak idareye borcunun bulunması halinde mümkün olabileceği, dolayısıyla idarece işin sürmesi veya kabul işlemlerinin tamamlanması gibi bir süreç ayrımına gidildiğinden yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı idareye sözleşme konusu iş devam ederken bir borç çıkarılması durumunda kesin teminattan kesinti yapılması durumunun ortaya çıkmayacağı, kesin teminattan kesinti yapılmasına ilişkin düzenlemenin işin kabulünden sonraki aşamaya ilişkin olduğu  değerlendirildiğinden anılan düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği
Devamı...

yüklenici iş bitirme belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli adına * tarihinde düzenlendiği, bu nedenle ayrıca ortaklık tespit belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı, kesin kabul tarihinin * olduğu itirazen şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin ise * olduğu dolayısıyla süre yönünden mevzuatta aranan şartı sağladığı iş bitirme belgesine konu mal alımının konusunun mevcut ihalede aranılan benzer iş tanımına uygun olduğu, bahse konu iş bitirme belgesinin EKAP’a kayıtlı ve EKAP üzerinden sorgulanıp teyit edilebilen bir belge olduğu 
Devamı...

 idare tarafından, yüklenicinin ihale sözleşmesinde yazılı süre içinde işe başlayabilmesini teminen idarece verilecek olan her türlü demirbaşa ilişkin maliyet unsurlarının teklif fiyata dahil edilebileceği öte yandan demirbaşlara ilişkin olarak verilen ayrıntılar ile ilgili ürünlerin tesliminden önce her iki taraf arasında tutulacak tutanağın söz konusu ürünlerin kırılması, bozulması, yıpranması gibi durumlarda hangi nitelikteki demirbaş malzemenin piyasadan temin edilip yerine konulmasının istendiği hususu ile tazmini olarak tutar tespitinin ne şekilde yapılacağının düzenlendiği, söz konusu demirbaş tutanak ile teslim alınacağından ürünlerin mevcut durumlarının bu tutanakta belirtilmesine engel bulunmadığı, netice itibariyle iddiaya konu madde düzenlemelerinin tekliflerin oluşturulması bakımından herhangi bir engel teşkil etmediği 
Devamı...

ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin ihale komisyonunun takdirinde olduğu
Devamı...

elektronik ihale ortamında alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi durumunda standart forma uygunluk denetiminin aranmayacağı
Devamı...

ihalelere yönelik başvuruların, anılan Yönetmelik’in elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu olduğu hk
Devamı...

ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen idareye şikayet dilekçelerinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin EKAP’ta yer alan belgenin veya bu belgeye ait bilgilerin dilekçe ekine EKAP’tan aktarılması gerektiği hk
Devamı...

idare tarafından  Kurul kararının uygulanması amacıyla ihale sürecine ilişkin yeni bir ihale komisyonu kararı alınması bu kararın onaylanmasından önce mevzuat hükümleri uyarınca idarece yasaklılık teyidi gerçekleştirilmesi ve bu teyit neticesinde başvuru sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

idare tarafından ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere Sözleşme Tasarısı’nda yer verileceği, bu kapsamda her ne kadar ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 33’üncü maddesinin boş bırakıldığı görülse de idare tarafından ihale konusu iş kapsamında kullanılacak teknik personel ve makine, araç, ekipman ile ilgili hususlara Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde yer verildiği, dolayısıyla söz konusu hususlara ilişkin ayrıntılara Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddesinde yer verilmese de ihale dokümanının bir bütün olduğu ve bahse konu düzenlemelere Teknik Şartname’de yer verildiği görüldüğünden bu konuyla ilgili ihale dokümanında herhangi bir belirsizliğin olmadığı, söz konusu düzenlemenin, ihalede yeterlik kriteri veya kendi malı şartı getirilerek fiyat dışı unsur olarak da belirlenmediği, tekliflerin hazırlanması açısından belirsizliğe mahal verecek bir durum oluşturmadığı
Devamı...

ihalenin İdari Şartnamesinde ihale konusu işte kullanılacak midibüse ilişkin olarak D türü yetki belgelerinin ve S türü güzergâh belgelerinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, dolayısıyla ilgili belgelerin yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihalede meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin (katalog ve/veya fotoğraf) sunulmasının istenildiği (eksik bilgi/belgelerin tamamlanmasına ilişkin talepte bulunulmadığı) teklifinde beyan edilen belge ve bilgileri doğrulayan belgelerin sunulmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90-%110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için belirlenmiş olan puanların verileceği (Alınabilecek azami fiyat dışı unsur puanı 60 puandır), aksi halde ise puan verilmeyeceği hk
Devamı...

EKAP üzerinden e-şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet dilekçesi ekinde yer alan “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı belgede teyit adresi olarak Sicil Gazetesine atıf yapıldığı  Söz konusu sayfa incelendiğinde tescil konusunun “şirket müdürünün görev süresinin uzatılması”  konusuna yönelik olduğu, ancak başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

e-ihale teklif kapsamında birim fiyat teklif cetvelinin EKAP’ta oluşturulduğu ve istekliler tarafından sadece iş kalemlerine ilişkin teklif fiyatlarının verildiği ve ilgili birim fiyat teklif cetvelinde değişiklikte bulunamayacaklarından standart forma aykırı teklif sunulmasının mümkün olmadığı
Devamı...

ihale yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı veya ikinci teklif olarak belirlenip belirlenmemesine ilişkin olarak idarelere bu teklifleri kabul edip etmeme hususunda takdir yetkisi verildiği hk
Devamı...

İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin  maddesi gereğince istekliler tarafından, alım konusu malı teklif etmeye yetkili olunduğunun tevsiki amacıyla “Yetki Belgesi” ile medikal eldiven için “AB Uygunluk Beyanı” sunmaları gerektiği, dolayısıyla beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen nitelikteki söz konusu belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin ya da idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması gerektiği
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması için verilen süre geçtikten sonra idareye ulaşan belgelerin ise dikkate alınamayacağı
Devamı...

ihaleye katılan şirketin tür değiştirme sonucunda kurulan bir ticaret şirketinin tür değiştiren ticari işletmeye ait bir belgeyi kullanma hakkı olmamasına rağmen kullanmasının yaptırımı Kanun kapsamında teklifinin değerlendirme dışı bırakılması olup bu davranışın tek başına 17. madde gereği yasak fiil veya davranışlar kapsamında da bulunduğunun kabul edilmesi mümkün olmadığı
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi satırında beyan edilen iş deneyimine konu belgenin mevzuat gereği EKAP’a kayıt edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu yüzden iş deneyimini tevsik için EKAP’a kayıt edilmeksizin kullanılamayacağı, EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda tarih ve sayısının beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede isteklinin ticari işletmesinin gerçek kişi tacir olduğu, ticari bir şirket olmadığı ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesi durumunda uygulanması gereken kanun maddelerinin açıkça belirtildiği ve ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesinin, bir şirketin başka bir şirkete dönüşmesi niteliğinde olmadığının açık olduğu, bu itibarla Şirketinin eski ticari işletmesinin devamı niteliğinde sayılamayacağı dolayısıyla istekli adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin doğrudan başvuru sahibi istekli  Şirketi tarafından kullanılamayacağı hk
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısı ve “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazılarda sunulması istenilen bilgilere/belgelere açık ve net bir şekilde yer verildiği tebliğ edilen “Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği” konulu yazı ve ekindeki tutanakta anılan istekli tarafından sunulan bilgi ve belgelerde eksikliklerin tespit edildiği ve başvuru sahibi ile sözleşme yapılmamasına ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verildiği, mevcut ihalede Teknik Şartnamedeki düzenlemeye ilişkin olarak Kuruma yapılan bir itirazen şikâyet başvurusunun bulunmadığı, dolayısıyla doküman düzenlemelerinin mevcut haliyle kesinleştiği, doküman düzenlemelerinin kesinleşmiş mevcut haliyle kabul edilerek teklif sunulduğu, “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazıya da itirazın bulunmadığı, bu açıdan sözleşme öncesinde sunulması istenen belgelerin eksiksiz sunulması gerekliliğini yerine getirmediği anlaşılan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmayarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi
Devamı...

ihalede tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman iş makinesi analiz girdilerine ilişkin açıklamaların, resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabileceği üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin ancak resmi rayici bulunmayan iş makineleri için kullanılabileceği, isteklilerin kendi malı olan iş makinesinin satın alma bedeli üzerinden yapacağı açıklamalarda, bu hususları tevsik eden belgelerin açıklama kapsamında sunulması zorunlu olduğu, amortisman sürelerinin isteklinin kendi malı olan makine ile açıklama yapması durumunda dikkate alınması gerektiği  makineler için resmi rayiçler üzerinden açıklama yaptığı ve kullandığı rayiçlerin doğru rakamlar olduğu belirlendiği
Devamı...

idarece aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde gönderilen analiz formatlarının birebir kullanıldığı, analiz formatlarında belirtilen miktarların aynen alındığı, söz konusu analizlerin içerisinde yer alan ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin karşısında “açıklama istenilmedi” bilgisine yer verildiği, diğer girdilerin karşısına hangi kamu kurum ve kuruluşunun rayiçlerinin kullanıldığının belirtildiği görülmüştür. Analizlerde yer alan işçilik girdilerinin karşısında 2023 yılı 2. dönem asgari işçilik ücretinin kullanıldığının ifade edildiği ve asgari saatlik ücretin 67,00 TL/saat olarak kullanıldığı, 2023 yılı 2. dönemi için asgari saatlik ücretin 13.414,50/30/7,5 = 59,62 TL olduğu belirlendiği
Devamı...

ihale konusu işin eksik personel ile yapılması durumunda yükleniciye ilk sözleşme bedelinin binde biri oranında ceza uygulanmasının öngörüldüğü, düzenlemeye konu hususun ihale konusu işin ihale dokümanına uygun olarak yapılmaması halinde uygulanacak bir ceza niteliğinde olduğu ve  SGK Kanunu ile ilgilisinin bulunmadığı ve düzenlemenin mevzuata aykırılık içermediği
Devamı...

ihale dökümanında aynı anahtar teknik personel listesi ile farklı ihalelerin ön yeterliğine başvuruda bulunulmuş olması halinin bir puanlama kriteri olarak belirlenmesine rağmen bu kriterin daha sonraki tarihlerde yapılacak ihalelerde yapılacak puanlamalarda esas alınacağı anlaşıldığından incelemeye konu ihalede kullanılmasının da mümkün olmadığı  ihalenin iptal edilmesi gerektiği soncuna ulaşılmakla birlikte, ihalenin ihale yetkilisi tarafından ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek iptal edilmesi
Devamı...

ihalede  üstlenilen işler için kontrol teşkilatının öngöreceği formda ve detaylarda ayrıntılı bir iş programı düzenleyeceği ve kontrol teşkilatının uygun görüşüne sunacağı, yüklenicinin, idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorunda olduğu hükmüne yer verildiği Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinde yüklenicinin iş programına göre daha fazla iş yapması halinde, idarenin fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde ödeyeceğinin düzenlendiği, idare tarafından hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nda da söz konusu matbu ifadenin korunduğu
Devamı...

ihalede en avantajlı 2.teklif sahibi olarak belirlenen istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosunda TOBB tarafından düzenlenmiş kapasite raporunun beyan edildiği beyan edilen bilgiler ile sunulan belgedeki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu söz konusu belgenin ihale tarihi itibarıyla geçerliliğinin devam etmekte olduğu İdari Şartnamede belirtilen kapasiteyi karşıladığı
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilmeyen herhangi bir ihale dokümanı düzenlemesinin başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, bu kapsamda İdari Şartname maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara ilişkin ihaleye katılan isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenmeyeceği
Devamı...

ihalede idarece numune değerlendirilmesi işlemi sırasında gözlemlenemeyen özelliklere ilişkin ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen şartları sağladığına ilişkin belge ve raporların istekli tarafından getirilmesi talebinde bulunulmasının mevzuata açıkça aykırı olduğu, idarece ürünlerin uygunluk değerlendirilmesinin kesinleşen ihale dokümanına göre ancak sunulan numuneler üzerinden yapılabileceği, ayrıca teklif edilen tüm ürünlerin Şartname düzenlemelerine uygun olup olmadığı hususunun muayene kabul aşamasında da değerlendirileceği
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) internet sayfası üzerinden sorgulama yapılmasına olanak sağlayacak herhangi bir yetki belgesi beyanında bulunulmadığı, bu noktada bahse konu hususun bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği
Devamı...

mal alımı ihalelerine yönelik olarak ihaleye verilen tekliflerin, diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle kıyaslanmak suretiyle, hangisinin veya hangilerinin aşırı düşük teklif olarak belirleneceği hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda  iş denetleme belge sahibi inşaat mühendisinin Limited Şirketinde şirket müdürü olarak münferiden yetkili olduğu ortaklık oranın ise %100 olduğu dolayısıyla anılan Yönetmeliğin İş deneyim belgelerinin verilmesi  maddesinde yer alan en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olma şartlarını sağladığı
Devamı...

Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamalarında poz numaralı Motorin girdisi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiç fiyatı kullanıldığından ayrıca belge sunulmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

E-ihalelerde ortak giriişimlerin birim fiyat teklif mektubu standart formunun 5 numaralı dipnotunda yer alan ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubunun bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerektiği hükmü gereği teklif mektubunun iş ortaklığını oluşturan şirketleri temsil ve ilzama yetkili olan kişileri tarafından ayrı ayrı e-imza ile imzalanması gerektiği
Devamı...

ihalede iş ortaklığının pilot ortağı ve özel ortağı tarafından İdari Şartnamede düzenlenen yeterlik kriterine ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosuna ayrı ayrı bilgi girişinde bulunulması gerekirken pilot ortak tarafından istenilen yeterlik kriterine yönelik herhangi bir bilgi girişinde bulunulmaması
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu dikkate alındığında, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılma zorunluluğunun bulunmadığı
Devamı...

İdarece EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edilmesi üzerine, anılan istekli tarafından süresi içerisinde kendilerine hitaben anlaşma yapılan ve A.Ş. tarafından imzalanan Antlaşmanın sunulduğu  Anlaşma metninin ise “kabul ve taahhüt ediyoruz” şeklinde olduğu anlaşılmış olup Yapılan inceleme neticesinde “kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesinin;  “kabul ediyoruz” ifadesini kapsar nitelikte olduğu kabul edilmesi
Devamı...

istekli tarafından elektronik ihale ortamında alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği
Devamı...

İhale  yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, şirketin %100 hissesine sahip ortağının ve şirketin tek yönetim kurulu üyesinin şahsın olduğu, söz konusu şirketin tek ortaklı yapıda olduğundan dolayı yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında beyan edilen bilgilerin MERSİS sisteminde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu 
Devamı...

ihaleye katılımda sahte belge kullanmak suretiyle yasak fiil ve davranışta bulunduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve anılan kararda şirketin ihale komisyonu kararı onaylanmadan önce ihalelere katılmaktan yasaklı olması gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede  isteklinin gerçek kişi olduğu, başvuru sahibinin iddialarının tüzel kişilerin teklif vermesi, tüzel kişiliklerin mahiyetindeki değişikliklerde son durumu gösteren bilgiler, tüzel kişi şirketlerdeki ortaklık yapıları, pay miktarları, MERSİS numarasının beyan edilmemesi gibi hususlara ilişkin olduğundan, gerçek kişi olan istekli yönünden ilgili hususların incelenemeyeceği anlaşıldığı
Devamı...

ihale kullanılacak araçların yolda arıza yapan hizmet araçları için firma yol yardımı uygulanacağı araçtaki arızanın azami 2 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, geçici olarak şartnameye uygun idarenin onaylayacağı teknik özelliklere sahip bir araç tahsis edileceği, ayrıca, sepetli araçta oluşan herhangi bir arızadan dolayı ve yedek araç temin edilmediği takdirde çalışmadığı günlerin ödemesine ilişkin hakedişten kesinti yapılacağı, basiretli tacir olma yükümlülüğü çerçevesinde yüklenicinin ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle sorumlu olduğu
Devamı...

ihalede  hakedişin tahakkuka bağlanması ve ödeme yapılması için öngörülen süreler ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun yine yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca işçi ücretlerini aylık dönemlerde ödeme yükümlülüğü bulunduğu dikkate alındığında, yüklenicinin çalıştırmış olduğu personel maaşlarını ödenmesi gereken süre ile idarece düzenlenerek yükleniciye yapılacak hakedişin ödenmesi gereken sürenin birbirinden farklılık gösterebileceği ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirlenen usul doğrultusunda idarece hakediş ödemesi yapılacak dönemin ücreti henüz yükleniciye ödenmemişken, yüklenicinin işçi ücretlerini ödeme yükümlülüğünün doğabileceği
Devamı...

ihalede sunulan KİK031.1/Y no’lu ortaklık tespit belgesi incelendiğinde, belge düzenleme tarihinin * tarihi olduğu, şahsın şirketin %100 ortağı olduğu ve belgenin düzenlenme tarihinden geriye doğru bir yıldır kesintisiz olarak yarıdan fazla ortağı olduğu ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu ifade edilmiş ise de başvuru sahibi istekli tarafından ortaklık tespit belgesi ile birlikte sunulan ticaret sicil tasdiknamesi ile ticaret sicil gazeteleri incelendiğinde şahsın temsil ve yönetim yetkisinin * tarihinden itibaren başladığı, EKAP üzerinden yapılan ticaret sicili bilgileri sorgulama sonucunda da bu bilgiye ulaşılabildiği tespit edildiğinden şahsın beyan edildiği şekilde belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olmadığı
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimini tevsik için * adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile tüzel kişiliğin %100’üne sahip olunduğuna dair SMMM tarafından onaylanan ortaklık tespit belgesinin beyan edildiği, idarenin EKAP üzerinden ilettiği talep yazısı üzerine de anılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin idareye sunulduğu ancak sunulan ortaklık tespit belgesinde belge sahibinin imzasının bulunmadığı
Devamı...

 ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işi olmadığı anlaşılmış olup ihalede ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personel giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasını zorunlu kılan herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığından  bu giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasının zorunlu olmadığı
Devamı...