ihalenin tasfiye talebi kabul edilerek tasfiye hesabından geriye *m3 taş payının kaldığı kabul edildiğinden, davacının payını zamanaşımı süresi içinde istemesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak davacının dilekçesindeki ilk talep *TL olup bozmadan sonra verilen * tarihli ıslah dilekçesiyle artırılan talebin mahkemece kısmende olsa kabulü usul ve yasaya uygun olmaması hk(Yargıtay k)
Devamı...

ihalenin keşif artışları ile bitmemesi nedeniyle tasfiye kabul tutanağı düzenlendiği taraflar arasında ihtilafsız 10 hakediş imzalandığı ancak işin kesin hesabının çıkartılmadığı müfettiş raporu ile yükleniciye fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle eldeki davanın açıldığı, yargılama aşamasında davacı idare tarafından çıkartılan kesin hesaba göre yüklenicinin *TL borçlu göründüğü yüklenici tarafından çıkartılan  kesin hesaba göre ise yüklenicinin * TL alacaklı göründüğü anlaşılmış ise de hükme esas alınan 3. bilirkişi kurulu tarafından çıkartılan kesin hesapta davalı yüklenicinin * TL borçlu olduğu hesaplanmış ve mahkemece de bu bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş ise de; bir alacağa temerrüt faizi yürütülebilmesi için alacağın muaccel olması yeterli olmayıp alacaklının yöntemine uygun ihtarı ile borçlunun temerrüde düşürülmesi ya da kararlaştırılan kesin vadede borcun ödenmemiş olması gerekir. Eldeki davada kesin vade bulunmadığı gibi davadan önce usulen temerrüt ihtarı da bulunmadığından temerrüt faizinin dava tarihinden işletilmesi gerekirken ödeme tarihinden işletilmesi doğru olmamıştır (Yargıtay K)
Devamı...

İhale sözleşmesinin iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât ile haksız fesih iddiasıyla ilgili bir talebi olmayıp, iş tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanması sözkonusu olmadığı ve bu maddelerdeki kâr kaybı koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme ile kabulüne karar verilmiş olması ve ayrıca karar başlığında … İl Özel İdaresi’nin devredildiği kurum ünvanının eksik yazılmış olması doğru olmamış olup kararın bozulması gerektirmiştir(Yargıtay K)
Devamı...

ihale işinde taraflar arasındaki sözleşmede dava dışı iş sahibinin yüklenicilere uygulayacağı cezanın taşerona oransal olarak yansıtılacağına dair bir hüküm yer almadığı sözleşmede bilirkişilerce hesaplanan cezai şart tutarının tasfiye kesin hesabında yüklenici alacağına dahil edilmesi doğru olmamıştır Ayrıca hükme esas alınan bilirkişi ek raporunda verilmesi gereken teminat miktarı da yüklenici alacağına dahil edilmiş Sözleşmede kesin kabule kadar banka garantisi verecektir hükmüne yer verilmiş olup bu hükümde yer alan tutar kesin teminat niteliğindedir Sözleşmede kesin teminatın taşeronun borcundan mahsup edilmeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır Hükme esas alınan ek bilirkişi raporunda eksikliklerin giderim bedeli hesaplandığından, ayrıca taşeron tarafından yüklenicilere verilmeyen banka garantisinin kesin hesapta taşeron borcu olarak yüklenici alacağına dahil edilmemesi gerekirken tasfiye kesin hesabında yüklenici alacağına dahil edilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur(Yargıtay K)
Devamı...

 ihalede tasfiye kesin hesabı çıkartılmış olup o dava dosyasında hükme esas alınan bilirkişi raporunda %8,8 oranında üç defa iş artışı gerçekleştiği hakedilen bedel ve yapılan ödemeler dikkate alınarak gecikme cezası, teminat güncelleme bedeli şantiyeden götürülen malzemeler nefaset işçi alacakları ve yüklenicinin şantiyeyi terk etmesi sebebiyle güvenlik şirketine ödenen bedel karşılığı iş sahibinin yükleniciden toplam *TL alacağı olduğu kabul edilerek tahsiline karar verildiği ve derecatten geçmek suretiyle kesinleştiği tespit edilmesi
Devamı...

Sözleşmede olmayan ancak işin yapıma başlanması sırasında uygulama projesinin esasına dayanan bir konuda revizyona gidilmesi sonucu ilave iş gerektiren imalatların götürü bedelin % 10 üzerinde gerçekleşecek olması sonucu, projenin ilk haliyle devam edilmesinin de imkansız olmasının anlaşılması üzerine sözleşmenin feshedilerek işin sonlandırılması gerektiği
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra uyuşmazlık çıkmış olsa bile, sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak idarenin kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak tesis ettiği 4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 4. maddeden yararlanma (TASFİYE veya Devir) istemiyle yapılan başvurudan kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde idarî yargı yerleri görevli olduğundan, davanın görev yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine dair Bölge İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamış olup karar bozulmuştur (Danıştay K7)
Devamı...

4734 sayılı kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden sözleşmelerde imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak fesh edilip tasviye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarında ilk ihale şartları devir tarihi itibariyle aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz…Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir… ” düzenlemesine yer verilmiş olup, maddenin uygulama alanı bulması için madde yürürlük tarihi itibariyle sözleşmelerin devam etmesi gerekmekte olup, somut olayda taraflar arasında ki sözleşme bu tarihten önce feshedilmiş olup bu maddenin davacı lehine uygulanamayacağı hk
Devamı...

Yüklenicinin İşi Vadesinde Yetiştirmeyeceğinin Anlaşılması Üzerine Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

Anahtar teslimi götürü bedel ile ihale edilen işin sonucu maliyeti artmış olup Bu halde iş artışının %10’dan fazla olması sebebiyle işin sözleşme fiyatlarıyla yaptırılması olanağı bulunmadığından işin tasfiye edilmesi gerekirken tasfiye cihetine gitmemek ve sözleşmeyi feshetmek suretiyle davalı iş sahibi fesihte kusurlu olduğu gibi davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı sona ermiş olmasına rağmen işi tamamlamayıp %25 seviyesinde bıraktıkları ve düzenlenen tutanaklara göre imalâtı da durdurduklarından yükleniciler de fesihte kusurludur Tarafların fesihte ortak kusurlu olmaları halinde teminat mektubunun irad kaydedilmesi mümkün olmayacağından iade edilmesi gerekmektedir Bu durumda mahkeme tarafların fesih irade beyanlarını açıklamaları ve karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurduğu ve toplanan kanıtlara göre taraflar fesihte ortak kusurlu olduklarından teminat mektubunun iadesi isteminin kabulüne teminat mektup bedeli üzerinden davalının ücreti vekâlet, harç ve yargılama giderinden sorumlu tutulmasına, fesih iradesini açıklayan tarafı sözleşmeyle bağlı kalmaya zorlama sonucunu doğuracak şekilde feshin iptâline karar verilemeyeceğinden feshin geçersizliğinin tesbit ve iptâli talebinin reddine feshin haklılığı ile ilgili ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ihalede yüklenicinin kârına karşılık sözleşme bedelinin %80 ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki farkın %5’inin verilebilmesi için işin tamamlanmış ancak tamamlanan işin bedelinin sözleşme bedelinin %80’inden daha az olması gerekmektedir Somut olayda davacının iddiası ve dosya kapsamına göre * TL bedelli işte *TL lik imalât yapılmış olup iş davalı iş sahibince teknik sebeplerle tasfiye edilmiştir İşin sözleşme bedelinin %80’inden düşük bedelle tamamlanması hali sözkonusu değildir Davacının işin tamamlandığına dair bir iddiası bulunmadığı gibi gerçekleştirdiği imalât bedeli ile ilgili bir talebi de yoktur Bu durumda mahkemece taraflar arasındaki sözleşme ve Genel Şartname maddesine göre davalı iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât ile haksız fesih iddiasıyla ilgili bir talebi olmayıp iş tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanması söz konusu olmadığı ve bu maddelerdeki kar kaybı koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme ile kabulüne karar verilmiş olması ve ayrıca karar başlığında * İdaresine devredildiği kurum ünvanının eksik yazılmış olması doğru olmamış kararın bozulması gerektirmiştir
Devamı...

ihale işinin tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanması söz konusu olmadığı
Devamı...

mahkemece taraflar arasındaki sözleşme 4735 sayılı KİSK’nın 23 ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 48. maddesine göre davalı iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât ile haksız fesih iddiasıyla ilgili bir talebi olmayıp, iş tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanması sözkonusu olmadığı ve bu maddelerdeki kâr kaybı koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi yerine yanlış değerlendirme ile kabulüne karar verilmiş olması ve ayrıca karar başlığında İdarenin devredildiği kurum ünvanının eksik yazılmış olması doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

ikmâl inşaatı sözleşmesinin teknik zorunluluk nedeniyle tasfiye edilmiş olması nedeniyle 4735 sayılı KİSK’nın 24 ve YiGŞ’nin 22 maddesi uyarınca tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir
Devamı...

YAPIM İŞLERİNDE, İDARİ YARGI KARARINA DAYALI OLARAK DÜZELTİCİ İŞLEM BELİRLENMESİ VE/VEYA İHALE İŞLEMLERİNİN İPTALİ NEDENİYLE ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ
Devamı...

İHALE SÖZLEŞMELERİNİN SULH YOLUYLA TASFİYESİ
Devamı...

Kamu İhale Sözleşmelerinin Karşılıklı Anlaşma Yolu İle Sona Erdirilmesi
Devamı...

sözleşme Tasfiye sonrası iş ve işlemlerfiyatlar, idare ve diğer idarelerdeki fiyatlar ve piyasa rayiçleri ile yaklaşık maliyete esas fiyatların birlikte değerlendirilmesi sonucu her bir iş kalemine ait en uygun fiyatların belirlenmesine müteakip, belirlenen bu fiyatların; yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, tasfiye edilen işe ait gerçekleşme oranı belirlenebilecektir. Bulunan bu gerçekleşme oranının sözleşme götürü bedeli ile çarpılması suretiyle yapılan işlerin götürü bedel karşılığı belirlenmiş, bu bedel hesap kesme hakedişine yansıtılmak suretiyle tasfiye kesin hesabı yapılmış olacaktır. Yapılan bu kesin hesap sonucunda yüklenici borçlu ise, bu borcun ödenmemesi halinde teminatından karşılanması, bu da yeterli olmaz ise yargı yoluyla tahsili cihetine gidilmelidir. Diğer taraftan; yüklenicinin, tasfiye geçici kabul tutanağına ve hesap kesme sonucuna itiraz edebileceği ve dava yolunun açık olduğu hususları da dikkate alındığında, belki de hiç itirazla sonuçlanmayabilecek hesap kesme işlemi mümkün iken, idarelerce önemli bir nedene bağlı olmadan bu hesap kesme işleminin yapılmayıp, mahkemelere bırakılmasının doğru ve faydalı olmayacağı açıktır. Ayrıca; kesin hesabın başlangıçta mahkemelere taşınması, doğabilecek muhtemel idare alacağının dava sonucunu beklemesi gibi istenmeyecek bir duruma yol açabileceği gibi, varsa yüklenici alacağının gecikmesi, teminat iadesinin yapılamaması gibi farklı hukuki sonuçları olabilecek süreçlerin yaşanmasını beraberinde getirebilecektir.
Devamı...

Tasfiye edilen sözleşme
Devamı...

sözleşme tasfiyesinde yatırılan sözleşme bedeli karşılığı olan karar pulu ve damga vergisinin iadesi hk
Devamı...