Teknik Şartnamede sigorta poliçelerinin sunulmasına ilişkin düzenlemede yer alan hususların Sözleşme Tasarısı’nda mevzuata uygun şekilde düzenlendiği, yüklenici sorumluluğunda olan sigorta poliçelerinin Sözleşme Tasarısı’nda belirtildiği üzere işin sözleşmesi imzaladıktan sonra işe başlama tarihinde sunulması gerekeceği dolayısıyla Teknik Şartnamede düzenlemesinin esasa etkili aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği hk

image_pdfimage_print
51 / 100

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde 

Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde “… (3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19’uncu maddesinde “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz…” düzenlemesi,

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 18 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

70 kalem – 18 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri ve Ek Binaları” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3.1…

f) Diğer giderler: 

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye ait olup teklif fiyata dahildir. Sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesinde gerekli olan teknik şartnamede belirtilmiş her türlü malzeme giderleri birim fiyatlara dahildir. İsteklinin teklifine ayrıca işçi ücret giderleri, işçilere ait giyim giderleri, gıda malzemesi, sanayi tüpü giderleri, ev tüpü giderleri, temizlik sarf ve diğer malzeme giderleri, yemek taşıma ile ilgili tüm giderler, ilaçlama giderleri, hizmetin ifası ile ilgili diğer her türlü (teknik şartnamede belirtilen) giderler teklif fiyata dahildir…” düzenlemesi,

 Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye aittir.

21.2. İşyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19. maddesi hükümleri gereği, yüklenici firma besin zehirlenmeleri ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarından meydana gelebilecek her türlü olası risklere karşı, işin başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan en az 18 (onsekiz) ay süreli sözleşme bedelinin en az %6`sı kadar teminatlı üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası poliçesini fiili işe başlama tarihinde ibraz edecektir. Sigorta ibraz edilmediği takdirde yükleniciye hakediş ödemeleri yapılmayacaktır. Bu sigorta, sigorta şirketinin genel müdürlüğünce onaylı olacaktır. “ düzenlemesi,

 Teknik Şartname’nin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “…6.32. İhale üstüne kalan istekli sözleşme imzalanmadan önce besin zehirlenmeleri ile yemek pişirme ve dağıtımındaki meydana gelebilecek yangınlara karşı sözleşme bedelinin %6’sı oranında asgari sözleşme süresince geçerli olan sigorta poliçesini idareye teslim edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve düzenlemelerine göre hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği, sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, yüklenicinin istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermesinin zorunlu olduğu, bu doğrultuda ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı anlaşılmaktadır.

 Teknik Şartname’nin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 6’ncı maddesinde ihale üstüne kalan isteklinin besin zehirlenmeleri ile yemek pişirme ve dağıtımındaki meydana gelebilecek yangınlara karşı sözleşme bedelinin %6’sı oranında asgari sözleşme süresince geçerli olan sigorta poliçesi yaptıracağı ve bu poliçeyi sözleşme imzalanmadan önce idareye sunacağı düzenlemesine, 

Sözleşme Tasarısı’nda iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun, Genel Şartname’nin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye ait olduğu ve Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde yüklenicinin üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası poliçesini Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19’uncu maddesi hükmüne göre işe başlama tarihinde idareye sunacağı düzenlemesine yer verildiği,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19’uncu maddesinde yüklenicinin, idarelerce istenen sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorunda olduğunun belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde yüklenicinin üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası poliçesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19’uncu maddesi hükmüne göre idareye verileceğinin belirtildiği görülmüştür.

Teknik Şartnamenin “İstenen Belgeler” başlıklı 6.32’nci maddesinde yüklenicinin yemekhanelerde yaşanabilecek olası besin zehirlenmesi ve diğer olumsuz durumlara karşı “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası” yaptıracağı ve bu poliçeyi sözleşme imzalanmadan önce idareye sunacağı düzenlemesine yer verildiği, Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde ise yüklenici tarafından üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası poliçesini Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu maddesi hükmüne göre idareye verileceğinin düzenlendiği, bu durumda işin yürütülmesi aşamasındaki yüklenici (ihale üzerinde bırakılarak sözleşme imzalanan istekli) yükümlülüklerinin belirtildiği Teknik Şartname’de sigorta poliçelerinin sunulmasına ilişkin düzenlemede yer alan hususların Sözleşme Tasarısı’nda mevzuata uygun şekilde düzenlendiği, yüklenici sorumluluğunda olan sigorta poliçelerinin Sözleşme Tasarısı’nda belirtildiği üzere işin sözleşmesi imzaladıktan sonra işe başlama tarihinde sunulması gerekeceği dolayısıyla Teknik Şartname’nin 6.32’nci madde düzenlemesinin esasa etkili aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Toplantı No2023/029
Gündem No28
Karar Tarihi17.05.2023
Karar No2023/UH.I-763
image_pdfimage_print