ihalede yapı ruhsatının geç düzenlenmesi nedeniyle 74 gün ek süre verildiği böylece teslim tarihinin *günü olduğu davalının iş programının gerisinde kaldığını, *tarihli ihtarnameyle işin hızlandırılmasının ihtar edildiğini İl Müdürlüğünün yazıyla herhangi bir faaliyet bulunmadığını tespitle sözleşmenin feshedilmesinin uygun olacağını bildirdiğini keşide edilen ihtarnameyle gecikme cezası uygulanacağı ve işin 10 gün içerisinde tamamlanmasının aksi halde sözleşmenin feshedileceğinin ihtar sonrası hk Yargıtay K.T 2022
Devamı...

ihalede cezalı süre vermesi gerekirken bu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair dosyaya bir delil sunulmadığı işin süresi içinde bitirildiğine dair davacının 30.11.2010 tarihli başvurusuna da davalının gecikmeli olarak cevap verdiği yapımı gerçekleştirilen işlerin bedeli ile sözleşme bedeli oranlandığında işin yaklaşık %95 seviyede tamamlanmış olduğu gerekçeleri ile dava kabul edilmiş idare kararı ile tesis edilen işlemin iptaline ait karar(Yargıtay K1)
Devamı...

ihalede yer teslimi yapılan işin bitim süresinin *tarih olarak kararlaştırıldığı işin çeşitli ve haklı gerekçelerle zamanında bitirilmediği davalı yanca müvekkiline dört kez süre uzatımı verildiği son süre uzatımı ile *tarihine kadar süre verildiği davalının * tarihli ihtarnamesiyle sözleşmenin gereğince sözleşmeyi feshedeceğini bildirdiği bu ihtarnameden sonra davalının müvekkilince teminat olarak verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesi için * tarihli yazıyı gönderdiğini ve nakde çevirdiği müvekkilince keşide edilen * tarihli ihtarname ile yapılan işlemin haksız olduğu işin gecikmesinde davalı idarenin kusurlu olduğu özellikle projelerin tasdiklerinin geciktiği ve bunun da süre uzatımını gerektirdiği belirtilerek haksız fesih işleminden dönülmesinden istenildiği davalının iş bu ihtarnameyi dikkate almadan *tarihinde fesih tutanağını düzenlediğini ve fesih tespit raporunu tanzim ettiği bu tutanakların müşavir firma olan firma tarafından müvekkili şirket yetkilisine * tarihinde elden tebliğ edildiği davalı idarece yaptırılan fesih tespit tutanağında işin gerçekleşme oranının %78 olarak belirlendiği oysa işin fiilen %82-84 aralığında gerçekleştiği müvekkilinin * tarihli ihtarnameyle fesih ve feshe bağlı işlemlere itiraz ettiği davalı yanca yapılan feshin haksız olduğu müvekkili firmadan kaynaklanmayan ve işin zamanında bitirilmesine engel olan proje değişikliğinin yapıldığı müvekkilince yaptırılan Mahkeme tespit dosyasından açıkça anlaşılacağı üzere inşaatın fiilen gerçekleşme oranının %82 olduğu belirterek haksız fesih nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı olarak şimdilik kar mahrumiyeti alacağı olarak *TL’nin davalı idarenin fesih tutanağındaki işin gerçekleşme oranı olarak bildirilen %78 oranıyla müvekkilince yaptırılan tespitte belirlenen %82 oran arasındaki fark olan %3 fark imalat bedeli için şimdilik *TL’nin haksız fesih nedeniyle müvekkilinin uğradığı maddî ve manevi kayıpları için açılan dava kararı
Devamı...

düzenlenmiş sözleşmenin maddesi uyarınca işin birim fiyatla yapılacağı teklif edilen birim fiyata göre toplam bedelin *TL olduğu, sözleşmenin*maddesi gereğince işin teslim tarihinden itibaren 45 günde bitirileceği kararlaştırılmış. Sözleşme maddesinde yapım işleri genel şartnamesi sözleşmenin eki olarak kabul edilmiştir. Daha sonra davalı iş sahibi idarece …tarihinde *TL tutarında iş artışı yapılarak 20 gün ek süre verilmiş toplam sözleşme bedeli *TL’ye çıkarılması
Devamı...

yükleniminde bulunan *TL toplam sözleşme bedelli Yapım İşinde 4 no’lu hakedişte mevzuata aykırı süre uzatımı verilerek müteahhitten gecikme cezası kesilmemesi
Devamı...

binada işler devam ederken oluşan yeni taleplere göre inşaat yerindeki sürecin de dikkate alınarak süre verilmesi gerekir Süre uzatımı verilmesi gereken imalatların özel sipariş verilerek yapılan imalat olması durumunda imalatın yapım süresi de dikkate alınarak süre belirlenebilir
Devamı...

ihalede süre uzatım kararları neticesinde sözleşmesinde öngörülmediği halde yükleniciye fiyat farkı ödenmesi sonucunda *TL kamu zararına neden olunması
Devamı...

uygulama sürecinde işe başlayan davacının, idarece ihalesi yapılan işin projesi ile yapılacak işler arasında uyumsuzluk bulunduğunu gördüğünü, idareye defalarca başvurulmasına rağmen cevap verilmediğini, bazı işlerin yine de yapılmasına çaba gösterildiğini, sözleşmedeki sulh yoluyla çözüm önerisinin kabul görmediğini, ek süre talebinin reddedildiği
Devamı...

Sözleşmelerin …. maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın … takvim günü içinde idarece yer teslimi yapılacağı, yer tesliminden itibaren … takvim günü içinde işe başlanacağı ve işin … takvim günü içinde bitirilerek teslim edileceği yazılıdır. Sözleşmenin anılan maddesine şerh düşülerek “idarenin yer teslim süresini uzatıp uzatmamakta serbest olduğu” belirtilmiştir.
Devamı...

davalı taşeronun işe başlayıp yürütmesinin mümkün olup olmadığı, biraz önce belirtilen belgeler teslim edilmeksizin işe fiilen başlanmasının mümkün olmaması halinde ne kadarlık süre uzatımına neden olacağı tespit ettirilip, buna göre davacı-karşı davalı yüklenicinin gecikme cezası ile diğer zararlar ve eksik ve kusurlu işlerin giderme bedelini istemekte haklı olup olmadığı ve miktarı ile davalı-karşı davacının varsa ödenmeyen iş bedeli alacağı ile miktarının önceki raporlardaki çelişkileri de giderecek şekilde hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar vermek olmalıdır
Devamı...