ihalenin yapım aşamasında proje ve pursantajın eksik olup, bazı imalâtların gösterilmeyerek işin bir kısmının gizlendiğini, davalıya uyarı yazısı gönderilmesi üzerine  cevabi yazıyla işin devam edilmesi gerektiğinin bildirildiği ilave iş yapıldığını ileri sürerek fazlası saklı kalmak kaydıyla * TL’nin davalıdan tahsiline ait karar(Yargıtay K1)
Devamı...

İhale dokümanlarında bahse konu imar planlarının ve etütlerin olmaması nedeniyle ilgi Sözleşmenin imza tarihi sonrasında yapılacak düzenlemeler, maliyet hesaplamalarını ve süreyi de olumsuz etkilemekte ve bu haliyle sözleşmenin dengesi yüklenici aleyhine bozulmuş olup fiili bir imkânsızlıktan söz etmek kaçınılmaz hale gelmesi (Danıştay – Yargıtay Emsal kararlı)
Devamı...

ihale Uygulama Projesinde Yaralan Ancak Teknik Şartnamede veya Mahal Listesinde Bulunmayan İmalatlar (Sayıştay ve Fen Kurul kararları)
Devamı...

İhale Uygulama uygulama projeleri ile mahal listesinde yar almayan ayrıca teknik şartnamelerde tarifi yapılmayan bir takım imalatlar hk(Fen Kurul kararlı)
Devamı...

İdarelerin ihale uygulama projelerinde değişiklik yapmak istediklerinde yapımından vazgeçtikleri işlerin bedelini ve yerine yapacakları imalatların fiyatlarını belirlemelerine ilişkin Yüksek Fen Kurulu ve Sayıştay Kararları
Devamı...

davacının hak edişler kapsamına girmeyen sözleşme fazlası olarak yaptığı işlerin mevcut olup bu imalat bedellerinin yapıldığı tarihteki serbest mahalli piyasa rayiçlerine göre toplam tutarının *TL olduğu kaba inşaat işlerine ilişkin alt yüklenici sözleşmesi kapsamında 11 adet hak ediş düzenlendiği ve davacının bu hak edişlerin tümünü itirazsız imzaladığı bu sebeple sözleşme kapsamında kalan eksik belirtildiği söylenen imalat bedelinden dolayı alacak isteminde bulunamayacağı ince işlere ilişkin sözleşmenin ise tarafların karşılıklı rızasıyla feshedilerek fesih tasfiye protokolü düzenlendiği bu sözleşme kapsamında da toplam 7 adet hak ediş düzenlendiği ve davacının bu hak edişleri de itirazsız imzaladığı bu sebeple bu sözleşme kapsamında kalan imalat bedellerinden dolayı da başkaca alacak isteminde bulunmayacağı davacının malzeme bedellerinin bir kısmının davacıya ödendiği bedeli ödenmeyen malzemelerin davacıya teslim edilmiş olduğunun fesih protokolünde düzenleme altına alınarak taraflarca imzalandığı davacının ıslah dilekçesi de göz önüne alınarak sözleşme kapsamı dışında yapıldığı anlaşılan imalat bedellerine yönelik olarak davacının *TL talep edebileceği kabul edilerek davanın bu miktar üzerinden kısmen kabulüne fazlaya ilişkin istemin ise reddine karar verilmiş bu karara karşı davalı vekili tarafından yukarıda belirtilen gerekçelerle istinaf yasa yoluna başvurulmuş olup toplanan deliller değerlendirilerek yasal düzenlemelere uygun ve isabetli gerekçeyle karar verilmiş olduğu ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında sözleşme dışı yapıldığı anlaşılan fazla imalatların davalı yüklenici tarafından yapıldığının davalı tarafça usulüne uygun delillerle ispatlanamadığı kaba inşaatlara ilişkin alt yüklenici sözleşmesi yönünden taraflar arasındaki sözleşme feshedilmemiş olduğundan iş mahallindeki imalatların fazla imalatlar da dahil taraflar arasındaki sözleşme kapsamında alt yüklenici tarafından yapıldığının karine olarak kabulü gerektiği hk
Devamı...

Yapım İşi ihale başlıklı sözleşme ve dava tarihinde yürürlükte bulunan Kanun maddelerinde düzenlenen bir eser sözleşmesi niteliğindedir Davacı yüklenici sözleşme dışı yaptığı işlerin bedelinin tahsilini talep etmektedir Mahkemece yargılama sırasında bir kez bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır, bir kez de ek rapor alınmıştır. Alınan ilk bilirkişi raporunda sözleşme dışı yapılan beton koruma duvarının gerekli olduğu ve bedelinin *TL olduğu proje bedelinin yüklenici tarafından ödendiğine dair dosyada herhangi bir bilgi olmadığı rapor edilmiş bilahare alınan ek bilirkişi raporunda ise genleşme derzleri için kullanılan profil demirlerin kök raporda hesaba katılmadığı bu kalemin de hesaba katılması ile sözleşme dışı yapılan işlerin bedelinin *TL olduğu belirtilmiş ve mahkemece ek bilirkişi raporu hükme esas alınmıştır Yanlar arasındaki sözleşme birim fiyat esasıyla imzalanmış olup sözleşme maddesinde öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde Genel Şartname hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup hesaplamaların buna göre yapılması gerektiği halde bilirkişi raporlarında hesaplamanın bu düzenlemelere uygun yapılmadığı esasen, hesaplamanın neye göre yapıldığı husus da açıklanmış değildir Ayrıca, bedeli ödendiği iddia edilen projenin getirtilip incelenerek sözleşme dışı yapılan işler için gerekli olup olmadığı gerekli ise yukarıda açıklanan Genel Şartnamesi maddesi uyarınca bedelinin hesaplanarak sonucuna göre karar verilmesi yerine proje bedelinin yüklenici tarafından ödendiğine dair dosyada herhangi bir bilgi olmadığı gerekçesi ile bu konuda inceleme yapmayan bilirkişi raporunun hükme esas alınması da hatalıdır Bu hali ile hesaplamanın nasıl yapıldığı belirlenemeyen ve proje konusunda eksik bir başka deyişle denetime elverişli olmayan bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması doğru olmamıştır
Devamı...

sözleşme kapsamında proje değişikliği sonucu yapılan iş ise sözleşmenin malzeme temini başlıklı bölümüne göre sözleşmedeki birim fiyatların esas alınacağı kabul edilmiştir Sözleşmeye dayalı proje değişikliği sözkonusu iş olmayıp ilaveten iş yapılmış ise; bu imalât sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK’nın 413. maddesi uyarınca vekâletsiz iş görme kapsamında kabul edilecek ve yapıldığı tarihteki piyasa fiyatları değerlendirilecektir. Bilirkişilerce bu hususlar denetime elverişli biçimde açıklama yapılmadığından raporun hüküm kurmaya yeterli olduğu kabul edilemez. O halde mahkemece yapılması gereken iş, 6100 HMK’nın 281/3. maddesi uyarınca yeniden 
Devamı...

uygulama projesi kapsamında kalmakta ise uygulama projelerinde bu işin miktarının ne olduğu, gerçekleştirilen mimari proje uygulamasının miktarının da ne kadar olduğu ile bunun sonucu olarak davacı yüklenicinin mimari proje nedeniyle sözleşme dışı fazla imalât bedelinden istemekte haklı olduğu miktar doğrultusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınarak, diğer sözleşme dışı işlerden hakedilip bozmadan önce hükme esas alınan raporda hesaplanan miktara eklenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken peyzaj mimarisiyle ilgili bilirkişi raporunda farklılıklar ve ayrılıklar giderilmeksizin ve ikinci rapora itibar edilmesinin dayanağı açıklanmaksızın eksik inceleme ile davanın yazılı miktarda kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

Davacıya teslim edilen uygulama projelerinde eksiklik ve hata bulunduğu hususu davalı idarece kabul edilmemesine rağmen davacı davalıya muhtelif tarihli yazılar yazarak ısrarla projelerde eksiklik ve hata bulunduğunu, bu eksik ve hataların projelerde değişiklik yapılmasını ve imalat artışına gidilmesini zorunlu kıldığını belirterek keşif artışı ve ek süre talebinde bulunmuş, bu talebi davalı idarenin muhtelif tarihli cevabı yazıları ile uygun görülmeyerek reddedilmiş, sözleşme ve eklerine göre işe devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Davalı idarece son olarak sözleşmede öngörülen yapım süresinin dolduğu belirtilerek 20 gün içinde imalâtın tamamlanmaması ile sözleşmenin feshinde her iki tarafında ortak kusurlu olduğu Mahkemece sözleşme ve eki şartnamelerin ilgili hükümleri değerlendirilmeksizin fesihte davalı idarenin tam kusurlu olduğu kabul edilerek fesih kesin hesabı çıkarılması ve davacı taleplerinin bu kabul doğrultusunda değerlendirilmesi hatalı olmuştur. Taraflar fesihte ortak kusurlu olduklarından uyuşmazlığın tasfiye kesin hesabı çıkarılmak suretiyle sonuçlandırılması gerekmektedir
Devamı...

için hizmet alımı ihalesi ile çizdirilen projenin yapım işi mahallindeki zemine uygulanamaması nedeniyle proje revizyonuna ihtiyaç duyulduğu fakat söz konusu revizyona ilişkin bedel için asıl projeyi çizen firmaya rücu edilmesi gerekirken bu bedelin yapım işinin yüklenicisi konumunda olan firmaya ödenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

yer teslimi yapıldıktan sonra yerinde yapılan incelemede ihale kapsamındaki bazı binaların röleve uygulama projesi ile yerindeki bina görünüş ve ölçülerinin tutmadığı, bu nedenle söz konusu binalar için revize röleve projeler hazırlanması hk
Devamı...

İhale dokümanı eki Uygulama Projesi gereğince tüm ıslak zeminler (… yemekhane alt zemin kat dahil) mahallerinde alüminyum asma tavanların yerden 3,60 metre yüksekliğinde yapılması gerektiği halde bu imalatın fiilen zeminden 3,07 metre yüksekliğinde yapıldığı, (50 cm’lik kısmın seramik + seramik altı sıva ameliyesinin eksik tatbik edildiği)
Devamı...

Yapılan hesaplama neticesinde bahse konu işin uygulama projelerine göre söz konusu gruba ait imalatın pursantaj değerinin %6,70 olduğu ve  Genel Şartnamenin maddesi gereğince yapılan imalatın uygulama projesine göre daha bir bedel içerdiği değerlendirildiğinden bu mahalle ait imalat yapılmış olarak hesaplara dahil edildiği
Devamı...

işin projesinde kalıp sistemi olarak döşemelerin asmolen döşeme olarak tasarlandığı ve asmolen malzemesi olarak tuğla verildiği, ancak uygulama esnasında bu malzemenin m²ye düşen ortalama ağırlığının tabliye betonuna ek bir ağırlık olarak hesaplandığı için bu yüklerde * poz numaralı Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması imalatının kullanılması halinde sehim yapması ve can güvenliğini tehlikeye atmasının muhtemel olduğu anlaşıldığından bu alanlardaki imalat pozunun *ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması” olarak revize edilmesinin Kontrol Teşkilatınca uygun görüldüğü hk
Devamı...

ihale Uygulama projesi ve mahal listesinde bina dış cephe imalatının tamamının * cephe kaplama olacağı belirtildiği halde * kısımları için dış cephede bütünlüğün sağlanması amacıyla*kaplama imalatının düşülerek granit cephe kaplama imalatı yapıldığı gerekçesiyle iş artışı ile ilave bedel ödenmesi 
Devamı...

ihale konusu projelerin çiziminin ve statik hesaplarının davacı tarafından yapıldığı anlaşıldığından proje bedelinin de davacı tarafından istenebilir olduğu sonucuna varılmıştır Sözleşme kapsamında yapılan iş ve sözleşme harici yapılan işin bedelinden davalı tarafından yapılan ödemelerin tenzili sonucu kalan kısmın davacıya ödenmesi gerektiği sözleşme harici işler yönünden birim fiyat tespit edilerek bedelin belirlendiği bu sebeple nakliye ve vinç bedelinin yine sözleşme maddesi kapsamında birim fiyata dahil olması karşısında ayrıca davacı tarafından istenebilir olmaması bu yönden teknik bilirkişi tarafından düzenlenen ayrık rapordaki açıklamaya itibar edilmediği hk
Devamı...

ikmal ihalesinde kullanılan projelerin uygulanamaz nitelikte olduğundan kullanılamayacağına yönelik yargı mercilerince verilmiş bir hüküm bulunmaması gerekçesi ile mevcut projeler kullanılarak ihaleye çıkılılabilir
Devamı...

; idare tarafından ihale dökümanları arasında davacıya teslim edilen projeler ile sözleşme imzalandıktan sonra davacıya verilen uygulama projelerinin farklı olması nedeniyle, ihale aşamasındaki projelerde gösterilmeyip sonradan verilen projelerde yer alan ve davacının yapıp teslim ettiği işler ile sonradan verilen uygulama projelerinde bile bulunmadığı halde yaptırılan ve mahkemeye tesbit ettirilen ek imalâtların bedelinin ayrıca idarece haksız kesilen gecikme cezasının davalı idareden tahsilini istemektedir
Devamı...

sözleşme uyarınca proje yapım esnasında ekteki krokiye ilave olarak bağımsız bölümler çıktıktan sonra arsa sahiplerinin hisseleri oranında %30 paylarına düşen kısmı alacaklarını, sözleşme uyarınca inşaat süresi sözleşme tarihinden  sonra 3 yıl olup, sözleşme uyarınca belirlenen 3 yıl içerisinde yapımcı tarafından bitirilmediğini, ayrıca projede tadilat yapılarak ilave bağımsız bölüm çıktığı
Devamı...

Mahkemece, … geçici kabul heyeti tarafından projede yer alan yavaş çalışma pisti inşaatından vazgeçildiği, bunun yerine proje değişikliği yapılarak, sözleşmenin %30'unu aşmayan imalat değişiklikleri ve ilave imalatlar yapılmadığı, kontrol teşkilatının yazısı ve ekindeki listede karar altına aldığı imalat değişiklikleri ve ilave imalatların davalı müteahhit tarafından …'nün yazılı onayı beklenmeksizin geçici kabule hazır hale getirildiği, … İnşaat ve Teknik İşler Daire Başkanlığı'nın  yazısında yavaş çalışma pisti inşaatının yapımından vazgeçildiği, bu vazgeçilen imalatlar yerine ilave işler ve değişikliklerin yaptırıldığı, yaptırılan ilave işler ve değişik işlerin toplam bedelinin *TL olduğu ve bu bedelin yapımından vazgeçilen yavaş çalışma pistinin ihale bedeli olan * TL olduğunun belirtildiği, tüm bu hususlar dikkate alındığında, sözleşmeye göre yapılması gerekip de, yapılmayan eksik bırakılan iş olarak yavaş çalışma pistinin yapılmadığı ve bu yavaş çalışma pisti bedelinin sözleşmeye göre * TL olduğu, sözleşme dışı keşif artışı ve sözleşme dışı imalatlar sebebiyle yapılan fazla imalat ve değişikliklerin ise toplam değerinin *TL olduğu, dolayısıyla davalı yüklenicinin yapmış olduğu ilave imalat ve işler bedelinin yapılmayan imalat bedelinden daha fazla olduğu ve …nün kontrol heyeti tarafından ilave yapılan imalat işler bedelinin sözleşmeye göre yapılması gerekip de, yapılmayan yavaş çalışma pist bedeline bağlandığı, yani mütaahhide daha fazla bir bedel ödenmesi gerekirken, daha az bir bedelin ödendiği, bu bakımdan davacının fazla yapmış bir ödeme bulunmadığı gerekçeleriyle, davacının davasının sübut bulunmadığı 
Devamı...

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Asıl davada arsa sahibi, sözleşmeye ek olarak düzenlenen taahhütnamenin geçersizliğinin tesbitini, birleşen davalarında eksik ve kusurlu işler bedeliyle gecikme tazminatının ödenmesini istemiştir. Davalı yüklenici karşı davasında, sözleşmenin ifa ile sonuçlandığını belirterek bağımsız bölümlerinin adına tescilini, birleşen davasında ise fazladan gerçekleştirilen imalat bedelinin ödenmesini istemesi hk
Devamı...

sözleşme ve ekleriyle birlikte yerinde keşif yapılmak ve yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle bedeli istenen işlerin, sözleşme dışı işler olup olmadığının açıklıkla belirlenmesi ve varsa sözleşme dışı işlerin bedellerinin, yukarıda açıklanan yasal yönteme göre saptanması ve varılacak sonucuna göre istenebilir iş bedeli tutarının belirlenmesi ile uyuşmazlığın hükme bağlanmasından ibaret olmalıdır.
Devamı...