kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yapılan Müdürlükçe talep edilen proje ve keşif değişikliklerinin herhangi bir keşif artışı verilmeden sözleşme maddesi uyarınca yaptırılmasının  kabul edildiği söz konusu işin kesin hesabında ortaya çıkan iş değişikliği ve maliyet artışı dolayısıyla *tutarında ve *oranında artış meydana getiren iş değişikliklerinin sözleşme genel şartlarının maddesinde öngörülen sözleşme bedeline göre %15’lik artış limiti içinde değerlendirilerek yönetim kurulunca uygun görüldüğü  sözleşme ile davalı taahhüdüne verilen kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yapılan işe ilişkin idarenin yönetim kurulu kararında yapılan soruşturma raporunda tuvanen dolgulu kablo kanalı yapılması iş kalemine yüklenicinin yüksek fiyat verdiği dikkate alınarak bu iş kalemi için sözleşmenin hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilerek bu iş kalemi için talep edilen revize birim fiyatın sözleşmede yer alan miktar dışındaki kısmına uygulandığında dava konusu iş için hesap edilen tutarın davalıdan tahsil edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına ait  dava kararı
Devamı...

şirket faaliyetlerinin sunulu revize proje hedeflerine uygun ilerlediği revize projede belirtilen sermaye artış ve ödemelerinin yapıldığı şirketin alacaklıları ile görüşmeler yaparak borçlarını yapılandırmak suretiyle ödeme gayreti içinde olduğu firmanın geçen süre içinde taahhüdünde bulunan işlerin sözleşmelerine uygun şekilde yapılması ve firmanın faaliyet alanı ile ilgili ihaleleri takip ederek, yeni teklifler verilmesi ve yeni işler alınması konusundaki çabaları ile bugüne kadar elde edilen sonuçların kayyım heyeti tarafından olumlu karşılandığı, davacı şirketin iflas ertelemenin şartlarını taşıdığı mütalaa edilmiş Yapılan yargılama sonucu toplanan tüm delillerden davacı şirketin borca batık durumda olduğu ancak şirketin borca batıklıktan çıkmaya yönelik sunduğu projelerin uygulanabilir ciddi ve samimi olduğunun bilirkişi ve kayyım raporları ile anlaşıldığı iflasının ertelenmesi halinde borca batıklık durumundan kurtulabileceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat hasıl olduğundan İİK nun maddesindeki iflas erteleme şartlarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne ve davacı şirketlerin iflasının bir yıl süre ile ertelenmesine ait karar
Devamı...

İhale edilen bir yapım işinde herhangi bir imalat yapılmayarak, işin yüklenicisi ile anlaşma yoluyla, iş programı ve ödenekler revize edilerek ve sözleşme hükümleri değiştirilerek % 10 iş artışıyla birlikte başka yerlerde yapılan imalat bedellerinin ödenmesi
Devamı...

Kaba İnşaat Halindeki Mevcut Binanın İnce İnşaat Yapım İşi”nde, iş artışı kapsamında proje revizyonu ile öngörülen imalat kaleminin değiştirildiği ancak vazgeçilen imalatın bedelinin iş eksilişi yapılarak hakedişlerden düşülmemesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası
Devamı...

revize iş programının sözleşme iş programı ile uyumsuz olarak düzenlenerek fiyat farkı ödemelerinin de revize iş programında yer alan ödenek dilimlerine göre geçmişe dönük olarak tekrar hesaplanması
Devamı...

revize iş programının ilk iş programı ile uyumsuz olarak düzenlenmesi ve geçmişe dönük ödenek dilimlerinin yüklenici lehine değiştirilmesi suretiyle  hakediş ile fiyat farklarının geçmişe dönük olarak tekrar hesaplanması
Devamı...

iş kapsamında revize iş programı yapıldığı, revize iş programı öncesinde gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının geriye yönelik tekrar hesaplanıp güncellenmesi suretiyle *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi hk
Devamı...

ihale iş kapsamında revize iş programı yapıldığı, revize iş programı öncesinde gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının geriye yönelik tekrar hesaplanıp güncellenmesi suretiyle *TL kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

ihale kapsamında yüklenilen işin işçilik maliyetinin artışlar oranında revize edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkil firmaya eksik ödenen kısımların tespiti hk yargı kararı
Devamı...

ihale inşaatı peyzaj imalatı Kazı dolgu ve tüm bu işlere ait nakliye işleri olduğunu imalata başlanmasından sonra davalı idare tarafından 1. keşifte bulunmayan ancak temel artışını ve üst yapı artışını zorunlu hale getiren revize ve yeni projeler yapıldığını bahsedilen bu proje değişikliklerinin ilave projeler ve revize projelerin sunulması sebebiyle idare tarafından keşif artışının yapıldığını ve davacı müvekkili firmaya ilave süre verilerek iş bitim tarihinin değiştirildiğini yer teslimi sırasında kısmi yer teslimi yapılmış olmasına ek olarak revize ve yeni projelerin sunulması üzerine işin ve imalatın yapılmasının müvekkili firmaya büyük zorluklar çıkardığını yeni ve revize projelerin ortaya çıkması ile yıllara ait ödenekler ile işin ve imalat bedelinin farklılık gösterdiğini ve bu sebeple ödenek yetersizliği sebebiyle müvekkili firma imalatlarının hakedişe sokulmadığını ve bu doğrultuda tüm hakedişlerde eksik ödeme yapılmasına sebebiyet verildiği 
Devamı...

mahkemece raporda belirlenen fiyatların, sadece birim fiyat olduğu gözönünde bulundurulmamıştır. Şöyle ki raporda hesaplanan bu birim fiyatlar üzerinden revize fiyat farkı hesabının; işin %20'sini aşan miktar ile revize birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan rakamdan, davalı idarenin hesapladığı bedel arasındaki fark şeklinde yapılması gerekir. Başka bir ifadeyle T.03 Pozu için işin toplam maliyeti revize birim fiyat (124,79 TL) x işin %20'sini aşan miktar (1.872,63 metre) = 233.685,49 TL bedelden – davalının hesapladığı 226.269,97 TL'nin tenzili ile bulunan 7.415,52 TL revize fiyat farkı bedelinin; T.06 Pozu için işin toplam maliyeti birim fiyat (616,42 TL) x işin %20'sini aşan miktar (27 adet) = 16.643,34 TL bedelden – davalının hesapladığı 16.558,56 TL'nin tenzili ile bulunan 84,78 TL revize fiyat farkı bedelinin toplamı 7.500,30 TL revize fiyat farkı bedelinin davacı yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir
Devamı...