vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleri ile istenebileceği kabul edilmektedir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının tek taraflı olarak olarak düzenlediği toplam çatı maliyeti başlıklı belgeye göre sözleşme dışı iş yapıldığı belirtilmiş ise de söz konusu belge davalı tarafından kabul edilmemektedir. Bu durumda mahkemece, teknik bilirkişi marifetiyle yerinde keşif yapılarak davacının sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalâtların bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, sözleşme dışı iş gerçekleştirmiş ise de bu imalâtların bedelinin ise vekâletsiz iş görme hükümlerine göre yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplattırılıp, bundan hatalı ve kusurlu imalâtlar için belirlenen nefaset kesintisi ile davalı tarafından gerçekleştirilen ödeme düşülerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır. Açıklanan bu nedenlerle kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Davacı yüklenici, taraflar arasında düzenlenen tarihsiz tamir ve boya işleri sözleşmesi ile sözleşme dışı yapılan ilave işler nedeniyle toplam iş bedelinin 138.500,00 TL olduğunu, işlerin tamamlanıp teslim edildiğini, bakiye iş bedelinin ödenmediğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak şimdilik 33.800,00 TL’nin davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı iş sahibi site yönetimi adına cevap veren yöneticiler, site yönetiminin tüzel kişiliği bulunmadığını, davacıya herhangi bir borç bulunmadığını, davacının Mahkeme dosyasında feragat ettiği alacak için tekrar talepte bulunamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda toplam iş bedeli 138.500,00 TL kabul edilmek suretiyle, davalının işletme defterindeki kayıtlarına ve ödemelere göre 13.800,00 TL bakiye iş bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Kural olarak eser sözleşmelerinde işin teslimini kanıtlama yükü yükleniciye, bedelin ödendiğini kanıtlama yükü ise iş sahibine aittir.Somut olayda, davalının işletme defterindeki kayıtlar esas alınmak suretiyle toplam ödemenin 124.700,00 TL olduğu kabul edilmişse de, davalı tarafından tek taraflı olarak tutulan defter kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanun maddeleri kapsamında kesin delil olduğu kabul edilemez. Bu nedenle kesin delil vasfı olmayan işletme defterinde gösterilen ödemelere dayanılarak düzenlenen yetersiz incelemeye dayalı bilirkişi raporuyla hükme varılamaz

Uyuşmazlık, eser sözleşmesi sebebiyle dava dışı yüklenicinin alacağını temlik alan başlatmış olduğu takibe itiraz edilmemesi nedeniyle ödendiğinden bahisle açılan istirdat davasıdır. Davacı, dava dışı yüklenici ile yapılan sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini, kamu zararı oluştuğunu, alacakları bulunduğunu ileri sürerek başlatılan takip sonucu ödenen bedelin hataen itiraz süresinin kaçırılması nedeniyle ödendiğini bildirmiştir. Davacı iş sahibi ile dava dışı yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerin sıhhati konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dava konusu işle ilgili olarak sözleşmenin

konularında uzman yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile birlikte mahallinde keşif de yapılarak, sözleşme dışı yapılan ilave ve yeni işlerin bedeli Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22 ve 23. maddeleri uyarınca sözleşme fiyatları ile, %10’u aşan imalâtın sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 410 ve devamı maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle bedelinin denetime elverişli ve gerekçeli olarak bilirkişilere hesaplattırılıp yüklenicinin hakedişinin bulunarak oluşacak sonuca uygun bir karar verilmesinden ve davalıyı harçla sorumlu tutmamasında ibaret olmalıdır

Oysa yapılması gereken iş, öncelikle mevcut imalâtın kimin yararına olarak gerçekleştirildiğini saptamak, Belediye yararına yapıldığı anlaşılırsa BK’nın 410 ve devamı maddeleri uyarınca yapıldığı tarihteki piyasa fiyatlarıyla (sözleşme fiyatını aşmamak üzere) imalât bedelini hesaplatmak, saptanan bedelden kuyudan su çıkmadığı gözetilerek ve yöresel uygulamalar da değerlendirilmek suretiyle hakkaniyet dairesinde indirim yapıldıktan sonra tazmini gereken bedelin belediyeden tahsiline karar vermek

Davalı Belediye, sözleşmeye itiraz ederek kuyu açma işlemi ile ilgili herhangi bir ihale evrakı bulunmadığı gibi faturasının da kendilerine tebliğ edilmediğini, kuyu ile alakalarının bulunmadığını savunmuştur. Davalı Belediye kamu kurumu olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbidir. Yapılan tüm sözleşmelerin bu Yasa kapsamında olması gerekir. Sözleşme Kamu İhale Yasası’na uygun imzalanmadığından Belediyenin sözleşme ile sorumluluk altına girdiğinden sözedilemez

konularında uzman yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile birlikte mahallinde keşif de yapılarak, sözleşme dışı yapılan ilave ve yeni işlerin bedeli Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin maddeleri uyarınca sözleşme fiyatları ile, %10’u aşan imalâtın sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan  Kanunu’nun 410 ve devamı maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle bedelinin denetime elverişli ve gerekçeli olarak bilirkişilere hesaplattırılıp yüklenicinin hakedişinin bulunarak oluşacak sonuca uygun bir karar verilmesinden ibaret olmalıdır.Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir

Davalı Üniversite olup Devlet İhale Kanunu ya da Kamu İhale Kanunu’na göre usulüne uygun ihale sürecinden geçilerek sözleşme yapılmadığı ve akdî ilişki kurulmadığından gerçekleştirilen imalât bedeli eser sözlemesi hükümlerine göre talep edilemez. Ancak sözleşme olmaksızın ya da sözleşme dışı fazla imalâtların yüklenici tarafından yapılıp teslim edilmiş olması ve yapılan bu iş ve imalâtların iş sahibinin yararına bulunması halinde dava ve karar tarihinden yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 410 ve devamı maddelerinde düzenlenen vekâletsiz iş görme hükümleri gereğince yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplanacak bedeli iş sahibinden talep edilebilir

mahkemece hükme esas raporu veren bilirkişi kurulundan, davalının rapora itiraz dilekçesinde belirttiği itirazlarını teker teker inceleyip karşılamak, özellikle başhekimlik binası zeminindeki güçlendirme işlerinin sözleşme dışı fazla imalât olup olmadığı, buradaki kayma ve çürümenin oluşması ve zararın artmasında davacı yüklenicinin katkısı bulunup bulunmadığı ve oranı ile ihale öncesi projelerde ameliyathane binası zemin kat üst kotuna kadar gösterilmeyip de .. İnşaat Emlak Daire Başkanlığı talimatıyla yapılan kaplama ve ısı yalıtımlarının taraflar arasında imzalanan .. tarihli tutanakta talep edilmeyeceği kabul ve taahhüt edilen imalât olup olmadığı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor, bunun yeterli görülmemesi halinde yeniden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişilerden rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur

Şartnamesi’nin 22. maddesine göre anahtar teslimi götürü bedel işlerde sözleşme bedelinin %10’unun geçilemeyeceğinden en fazla 108.000,00 TL ye %10 eklenerek 118.800,00 TL + KDV’siyle 140.184,00 TL ödeme yapılması gerekirken davacı yükleniciye 180.600,00 TL ödeme yapıldığından fazla ödenen 40.416,00 TL nin mahsubu ile idareye ödenmesi gerektiği,iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle sözleşmede ve eki belgelerde bulunmayıp idare tarafından talep edilen ihale dökümanı ve teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemleri ve gruplarının bedellerinin de şartnamenin 23. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirlenerek yükleniciye ödenmesi gerekir.

yapılan kaplama ve ısı yalıtımlarının taraflar arasında imzalanan .. tarihli tutanakta talep edilmeyeceği kabul ve taahhüt edilen imalât olup olmadığı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor, bunun yeterli görülmemesi halinde yeniden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişilerden rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur