Yapım ihale İşinde sözleşme ve süre uzatım kararıyla toplam 360 gün olarak belirlenen iş süresine sözleşmeye aykırı olarak, fen noktasında çalışmaya uygun olmayan *günlük sürenin de ilave edilmesi sonucu iş bitim tarihinin hatalı olarak belirlenmesi nedeniyle gecikme cezasının kesilmemesi
Devamı...

Muhtelif Demirbaş Malzemeleri Alım ihale işinde yersiz olarak süre uzatımı verilmesi
Devamı...

ihalede yapı ruhsatının geç düzenlenmesi nedeniyle 74 gün ek süre verildiği böylece teslim tarihinin *günü olduğu davalının iş programının gerisinde kaldığını, *tarihli ihtarnameyle işin hızlandırılmasının ihtar edildiğini İl Müdürlüğünün yazıyla herhangi bir faaliyet bulunmadığını tespitle sözleşmenin feshedilmesinin uygun olacağını bildirdiğini keşide edilen ihtarnameyle gecikme cezası uygulanacağı ve işin 10 gün içerisinde tamamlanmasının aksi halde sözleşmenin feshedileceğinin ihtar sonrası hk Yargıtay K.T 2022
Devamı...

ihalede cezalı süre vermesi gerekirken bu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair dosyaya bir delil sunulmadığı işin süresi içinde bitirildiğine dair davacının 30.11.2010 tarihli başvurusuna da davalının gecikmeli olarak cevap verdiği yapımı gerçekleştirilen işlerin bedeli ile sözleşme bedeli oranlandığında işin yaklaşık %95 seviyede tamamlanmış olduğu gerekçeleri ile dava kabul edilmiş idare kararı ile tesis edilen işlemin iptaline ait karar(Yargıtay K1)
Devamı...

İhale feshinde yükleniciye 60 günlük ek süre verilerek işin bu süre içinde bitmemesi halinde 2. bir uyarıya mahal vermeden sözleşmenin feshinde eksik görülenler için iş mahallinde keşif de yapılarak, davacının fesih tarihi itibari ile sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalât oranı, sözleşme dışı ilave iş ya da iş artışı nedeni ile fazla imalât yapıp yapmadığı ve bunun süreye etkisi ile davacı yüklenicinin fesih tarihinde temerrüdünün gerçekleşip gerçekleşmediği ve davalı iş sahibinin fesihte haklı olup olmadığı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp bu taleple ilgili sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği hk (Yargıtay K)
Devamı...

ihalelerde İş artışında yükleniciye ilave süre verilmesi prensibinden hareketle KİSK m.24 kapsamında meydana gelebilecek iş azalışlarında da toplam sürede bir azalışa gidilip gidilmeyeceği (Sayıştay Kararlı)
Devamı...

sözleşme eki ihale şartnamesinde süre uzatımı verilecek haller ve şartları belirlenmiş, aynı şartnamenin hizmet bedeli ve ödeme biçimi başlıklı maddesinin son cümlesinde hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyeceği de belirtilmiş Bunun dışında sözleşme ve eki olan şartnamelerde ya da başkaca bir belgede davalı iş sahibinin iş ve imalâtın sözleşmede öngörülen tarihler dışına yüklenicilerin kusurlu olmaksızın sarkması halinde, iş bedelinin eskale edileceği ya da fiyat farkı ödeneceğine dair bir düzenleme olmadığı gibi davalının taahhüdü de bulunmamaktadır. Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmaması ve yasal dayanağının olmaması halinde sırf iş süresinin uzandığından bahisle ve TMK maddesinden hareketle yüklenici ya da iş sahibi yararına güncelleme yapılması ve fiyat farkı ödenmesi mümkün değildir
Devamı...

ihalede yer teslimi yapılan işin bitim süresinin *tarih olarak kararlaştırıldığı işin çeşitli ve haklı gerekçelerle zamanında bitirilmediği davalı yanca müvekkiline dört kez süre uzatımı verildiği son süre uzatımı ile *tarihine kadar süre verildiği davalının * tarihli ihtarnamesiyle sözleşmenin gereğince sözleşmeyi feshedeceğini bildirdiği bu ihtarnameden sonra davalının müvekkilince teminat olarak verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesi için * tarihli yazıyı gönderdiğini ve nakde çevirdiği müvekkilince keşide edilen * tarihli ihtarname ile yapılan işlemin haksız olduğu işin gecikmesinde davalı idarenin kusurlu olduğu özellikle projelerin tasdiklerinin geciktiği ve bunun da süre uzatımını gerektirdiği belirtilerek haksız fesih işleminden dönülmesinden istenildiği davalının iş bu ihtarnameyi dikkate almadan *tarihinde fesih tutanağını düzenlediğini ve fesih tespit raporunu tanzim ettiği bu tutanakların müşavir firma olan firma tarafından müvekkili şirket yetkilisine * tarihinde elden tebliğ edildiği davalı idarece yaptırılan fesih tespit tutanağında işin gerçekleşme oranının %78 olarak belirlendiği oysa işin fiilen %82-84 aralığında gerçekleştiği müvekkilinin * tarihli ihtarnameyle fesih ve feshe bağlı işlemlere itiraz ettiği davalı yanca yapılan feshin haksız olduğu müvekkili firmadan kaynaklanmayan ve işin zamanında bitirilmesine engel olan proje değişikliğinin yapıldığı müvekkilince yaptırılan Mahkeme tespit dosyasından açıkça anlaşılacağı üzere inşaatın fiilen gerçekleşme oranının %82 olduğu belirterek haksız fesih nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı olarak şimdilik kar mahrumiyeti alacağı olarak *TL’nin davalı idarenin fesih tutanağındaki işin gerçekleşme oranı olarak bildirilen %78 oranıyla müvekkilince yaptırılan tespitte belirlenen %82 oran arasındaki fark olan %3 fark imalat bedeli için şimdilik *TL’nin haksız fesih nedeniyle müvekkilinin uğradığı maddî ve manevi kayıpları için açılan dava kararı
Devamı...

Yapım ihalesine ilişkin sözleşme kapsamında davacı tarafından davalıdan süre uzatım talebinde bulunulduğu söz konusu süre uzatım talebinin davalı tarafından reddedildiği hususlarında taraflar arasında uyuşmazlığın bulunmadığı taraflar arasındaki uyuşmazlığın davacının söz konusu süre uzatım talebinin reddine ilişkin kararın iptalini isteyip isteyemeyeceği isteyebilecek ise red kararının haklı olup olmadığı noktasında toplandığı mevcut olayımızda her iki tarafında Özel Hukuk Tüzel kişisi olduğu Özel Hukuk Tüzel kişileri arasında sözleşme hürriyetinin bulunduğu bu hürriyet kapsamında taraflar karşılıklı olarak kanununun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartı ile sözleşme imzalayabilecekleri feshedebilecekleri karşılıklı yazışma yapabilecekleri birbirinin taleplerini kabul ya da reddedeceklerinin aşikar olduğu davacı tarafından talep edilen süre uzatım talebinin davalı tarafından reddedildiği bu durumun tamamen sözleşme hürriyeti kapsamında kaldığı bundan dolayı red kararının davacı tarafından iptalinin istenemeyeceği
Devamı...

Ortada mücbir sebep sayılabilecek bir durum bulunmamasına rağmen idarece yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde ihalede gecikme cezası tahakkuk ettirilmemiş olmasından doğan kamu zararı sorumlulara ödetilir
Devamı...

düzenlenmiş sözleşmenin maddesi uyarınca işin birim fiyatla yapılacağı teklif edilen birim fiyata göre toplam bedelin *TL olduğu, sözleşmenin*maddesi gereğince işin teslim tarihinden itibaren 45 günde bitirileceği kararlaştırılmış. Sözleşme maddesinde yapım işleri genel şartnamesi sözleşmenin eki olarak kabul edilmiştir. Daha sonra davalı iş sahibi idarece …tarihinde *TL tutarında iş artışı yapılarak 20 gün ek süre verilmiş toplam sözleşme bedeli *TL’ye çıkarılması
Devamı...

yükleniminde bulunan *TL toplam sözleşme bedelli Yapım İşinde 4 no’lu hakedişte mevzuata aykırı süre uzatımı verilerek müteahhitten gecikme cezası kesilmemesi
Devamı...

ihale Sözleşmesine göre, işin bitim tarihi * olan iş için sözleşmeye aykırı olarak süre uzatımı verilmesi sonucunda sebebiyet verilen *TL tutarındaki kamu zararına ilişkin karar
Devamı...

binada işler devam ederken oluşan yeni taleplere göre inşaat yerindeki sürecin de dikkate alınarak süre verilmesi gerekir Süre uzatımı verilmesi gereken imalatların özel sipariş verilerek yapılan imalat olması durumunda imalatın yapım süresi de dikkate alınarak süre belirlenebilir
Devamı...

yüklenici firmaya idare tarafından yapılacak altyapı hazırlıklarında diğer kurumların kazılarından kaynaklanan gecikme ve aksamaların yaşandığı gerekçesi ile*gün ve *tarihinde de aynı gerekçeye dayanılarak * gün süre uzatımı kararı verildiği, bahse konu süre uzatımı kararları ile birlikte iş bitim tarihinin *olarak gerçekleştiği, bu iki süre uzatımı sebebiyle de yükleniciye firmaya sözleşme ve şartnamesinde öngörülmediği halde fiyat farkı ödendiği görülmüştür
Devamı...

Süre uzatımı kararının sözleşme eki genel şartnamede yer alan gerekçelere uygun olmadığı, yersiz olarak süre uzatımı verilerek yüklenicinin kusurlarının gizlendiği, zamanında bitirilmeyen işte gecikme cezası uygulanmaması neticesinde *TL kamu zararına sebebiyet verildiği hk
Devamı...

ihalede süre uzatım kararları neticesinde sözleşmesinde öngörülmediği halde yükleniciye fiyat farkı ödenmesi sonucunda *TL kamu zararına neden olunması
Devamı...

uygulama sürecinde işe başlayan davacının, idarece ihalesi yapılan işin projesi ile yapılacak işler arasında uyumsuzluk bulunduğunu gördüğünü, idareye defalarca başvurulmasına rağmen cevap verilmediğini, bazı işlerin yine de yapılmasına çaba gösterildiğini, sözleşmedeki sulh yoluyla çözüm önerisinin kabul görmediğini, ek süre talebinin reddedildiği
Devamı...

İdare tarafından yapılan yazışmalar ve tespitlere göre işin başında ödenek tahsisi konusunda sıkıntı olmasına rağmen bu nedenle davacıya süre uzatımı verildiği, verilen süre uzatımına rağmen davacının imalâtı tamamlamadığı ortadadır. Bu durumda davalı tarafından yapılan fesih işleminin haksızlığından söz edilemeyeceğinden mahkemece davacının kâr mahrumiyeti talebi ile teminat mektubu bedeli ile ilgili taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru olmamış, bozulması gerekmiştir
Devamı...

Davacı ayrıca verilen kesin teminat mektubunun nakde çevrilmemesine karar verilmesini de talep etmiştir. Bu talep ihtiyati tedbir istemi gibi görülmekte ise de; davacı tarafça teminat mektubu değeri üzerinden peşin nispi harç ödenerek dava açıldığı, davadan önce bu konuda ihtiyati tedbir karar verilmiş olduğu ve hukuki vasıflandırma hakime ait olduğundan davacının bu konudaki talebinin teminat mektubuna sataşmanın (müdahalenin) önlenmesi vasfında olduğunun kabulü gerekir. Bu ihtilâfın çözümü de davacının süre uzatımı talebinde haklı olup olmadığı, imalât seviyesinin belirlenmesi ve yüklenicinin temerrüde düşüp düşmediğinin araştırılmasına bağlıdır
Devamı...

sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartname maddesin de aynı hükümler tekrar edilmiştir.Davalı iş sahibince ** tarihli yazı ile davacı yükleniciye sözleşmenin **ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin ** maddesi gereğince **tarihinden itibaren 67 günlük süre uzatımı verilmiş ** tarihli yazı ile ** tarihine kadar 67 günlük süre verilmesine rağmen işin bitmemesi nedeni ile işin tamamlanabilmesi için sözleşmenin 25. maddesi gereği yükleniciye 60 günlük ek süre verilerek işin bu süre içinde bitmemesi halinde ikinci bir uyarıya mahal vermeden fesih yoluna gidileceği bildirilmiş, **tarihli yazı ile de davalı yanca sözleşme İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun ** maddesine istinaden fesih edilmiştir.Davanın devamı sürecinde taraflarca ** tarihinde sözleşme konusu işlerle ilgili yapılan/yapılmayan işleri belirleyen kısmı sulh protokolü düzenlenerek imzalanmıştır. Fesih tarihi itibari ile davacının sözleşme kapsamı ve dışında gerçekleştirdiği imalat oranı konusunda sulh protokolü de dikkate alınarak bir inceleme yaptırılmamıştır
Devamı...

Dosya kapsamına göre davalı yüklenicinin uzatılan sürede de edimini yerine getirmediği ve davacı arsa sahiplerine ait bağımsız bölümleri bitirip teslim etmediği anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarına göre fesih halinde sözleşmede kararlaştırılan BK'nın maddesine uygun ifaya ekli gecikme cezası ya da müspet zarar kapsamındaki gecikme tazminatının talep edilmesi mümkün değil ise de; sözleşmedeki cezai şart gecikme halinde fesih edilemeyen süreyle ilgili olarak kararlaştırılmış olduğundan, bu hüküm gereğince yüklenici temerrüdü gerçekleşse dahi belirtilen süre geçinceye kadar arsa sahibinin sözleşmeyi fesih etmesi mümkün değildir. Bu halde davacı arsa sahibi daha sonra fesih hakkını kullansa dahi fesih edilemeyen cezalı süreyle sınırlı olarak gecikme cezası ya da tazminatını isteyebilir.
Devamı...

Süre uzatımına ilişkin verilen revize iş programının damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı
Devamı...