ihalede ilave kırım işlemi teknik şartname proje veya eklerinin herhangi bir yerinde belirtilmediğinden teklif verme aşamasında tarafımızdan fiyatlandırılmamıştır. Bu işlere ait tarafımızdan yapılan ilave keşif dilekçemizin ekinde yer almaktadır.” denilmek suretiyle konunun incelenerek çözüme kavuşturulması talep edilmiş, akabinde Sözleşme Fesih” konulu dilekçede, “Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde götürü bedel işlerde ilave imalatların ihale bedelinin %10’unu geçemeyeceği hükmü mevcuttur. Yapılması teknik açıdan mecburiyet arz eden söz konusu ilave imalatların, ihale bedelinin %10’unu geçmesi sebebiyle işin yapılamayacağı açıktır.” gerekçesi ile sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminat mektubunun çözülerek iade edilmesi(Danıştay kararı2)
Devamı...

sözleşmenin haklı nedenlerle feshi halinde kesin teminat mektubu ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar DİE tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarının yükleniciden tahsil edileceği
Devamı...

İhalenin haksız feshedildiği nakde çevrilen teminat mektubu bedelinin 3 nolu hakedişten yapılan kesintinin sözleşmenin kurulması için yapılan masrafların tahsili ayrıca  kanun maddesine göre sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’inin makine ekipmanlar ve personel giderlerinin tahsili hk 
Devamı...

ihalede yer teslimi yapılan işin bitim süresinin *tarih olarak kararlaştırıldığı işin çeşitli ve haklı gerekçelerle zamanında bitirilmediği davalı yanca müvekkiline dört kez süre uzatımı verildiği son süre uzatımı ile *tarihine kadar süre verildiği davalının * tarihli ihtarnamesiyle sözleşmenin gereğince sözleşmeyi feshedeceğini bildirdiği bu ihtarnameden sonra davalının müvekkilince teminat olarak verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesi için * tarihli yazıyı gönderdiğini ve nakde çevirdiği müvekkilince keşide edilen * tarihli ihtarname ile yapılan işlemin haksız olduğu işin gecikmesinde davalı idarenin kusurlu olduğu özellikle projelerin tasdiklerinin geciktiği ve bunun da süre uzatımını gerektirdiği belirtilerek haksız fesih işleminden dönülmesinden istenildiği davalının iş bu ihtarnameyi dikkate almadan *tarihinde fesih tutanağını düzenlediğini ve fesih tespit raporunu tanzim ettiği bu tutanakların müşavir firma olan firma tarafından müvekkili şirket yetkilisine * tarihinde elden tebliğ edildiği davalı idarece yaptırılan fesih tespit tutanağında işin gerçekleşme oranının %78 olarak belirlendiği oysa işin fiilen %82-84 aralığında gerçekleştiği müvekkilinin * tarihli ihtarnameyle fesih ve feshe bağlı işlemlere itiraz ettiği davalı yanca yapılan feshin haksız olduğu müvekkili firmadan kaynaklanmayan ve işin zamanında bitirilmesine engel olan proje değişikliğinin yapıldığı müvekkilince yaptırılan Mahkeme tespit dosyasından açıkça anlaşılacağı üzere inşaatın fiilen gerçekleşme oranının %82 olduğu belirterek haksız fesih nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı olarak şimdilik kar mahrumiyeti alacağı olarak *TL’nin davalı idarenin fesih tutanağındaki işin gerçekleşme oranı olarak bildirilen %78 oranıyla müvekkilince yaptırılan tespitte belirlenen %82 oran arasındaki fark olan %3 fark imalat bedeli için şimdilik *TL’nin haksız fesih nedeniyle müvekkilinin uğradığı maddî ve manevi kayıpları için açılan dava kararı
Devamı...

ihalede sunulan Teminat mektubunun amacı yüklenicinin iş verenden aldığı iş nedeniyle işveren aleyhine oluşacak maddi zararları karşılamak olup teminat mektubu ile banka veya finans kuruluşu başkasının edimi nedeniyle oluşacak rizikoyu taahhüt altına almaktadır Bu nedenle teminat mektubunun teminat kapsamına aldığı rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği veya gerçekleşme ihtimalinin değerlendirilmesi gerekir Teminat mektubu özelliği gereği teminat fonksiyonlarının devam ettiği sürece iadesi talep edilemez ve teminat mektuplarının iadesi şartlarının da sözleşme yazılı hükümlere göre belirlenmesi gerekir
Devamı...

İhaleyi alan yüklenici ile 2 farklı iş için alt taşeronluk sözleşmesi yaptığı proje kapsamında üzerine aldığı işi bitiremediği eksik bıraktığı davalı ile karşılıklı olarak işin tasfiyesine ilişkin olarak mutabakat düzenledikleri bu iş nedeniyle verilen teminat mektuplarıyla teminat senedinin iade koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davacının bu iş nedeniyle dava konusu ettiği tüm taleplerinin reddine birleşen dava dosyasındaki maddi ve manevi tazminat talebinin de bu dava dosyasındaki teminat mektuplarının paraya çevrilmesine ilişkin dava kararı
Devamı...

İhale sözleşme maddesi uyarınca *TL bedelli teminat mektubu verildiği teminat mektubunun süresinin *tarihine kadar uzatıldığı sözleşme konusu işi yerine getirdiğini sözleşme maddesinde “Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra SGK dan alınan ilişiksiz belgesinin idareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı yükleniciye iade edilecektir” hükmünün düzenlendiğini hizmet işleri kabul tutanağı ve SGK ilişiksiz belgesi ile taahhüt sözleşmesinin sona erdiğinin sabit olduğunu ilişiksiz belgesinin davalıya teslimine rağmen teminat mektubunun iade edilmediğini davalı tarafça önce tüm işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiğine ilişkin dekont örneklerinin gönderilmesinin istendiğini, müvekkilince sözleşmenin ifasında çalışan işçilerin daha sonra ihaleyi alan şirketlerde çalışmaya devam ettikleri dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazanmadıkları  iş Kanunu maddesi gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının idarelerce ödenmesi gerektiği hususlarının bildirildiği davalı tarafça * tarihi itibariyle iş akitleri feshedilen * işçinin alacaklarının ödenmesi aksi halde teminat mektubunun nakde çevrileceğinin bildirildiğini teminat mektubunun nakde çevrilmemesi için ihtirazı kayıtla *TL’nin ödendiği bu işçilerin halen asıl işveren olan davalı bünyesinde yeni ihaleyi kazanan şirkette çalışmalarına devam ettikleri iş sözleşmeleri sona ermemiş olmakla kıdem ve ihbar tazminatı haklarının doğmadığı işçilerin açtıkları davalar bulunmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere * TL. bedelli teminat mektubunun iadesine, haksız olarak ödenmek zorunda kalınan *TL’nin *ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile tahsiline ait karar(yargıtay kararı gerekçeli)
Devamı...

kabul Haksız ihale feshinde Yüklenicinin idareye verilen teminatın nakde çevrilmesinin önlenmesi yönünde verilen ihtiyati tedbir kararının hukuka uygun olduğu teminat mektubunun dava sonuçlanıncaya kadar paraya çevrilmemesi yönünde verilen ihtiyati tedbir kararının Dairemizce dosya kapsamına usul ve yasa hükümlerine uygun görülmesi nedeniyle mahkemece davalı idarenin bu karara yaptığı itirazın reddine karar verilmiş olması da bu kapsamda doğru olduğundan davalı idare avukatının verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin RED edildiği Dava Kararı  (bu karar 29 Eylül 2021 Tarihinde Tarafımızca aldırılmıştır)
Devamı...

davacının yapmış olduğu ihale işlerinden davalı tarafından geçici ve kesin kabul teminatı adı altında kesinti yapıldığı, kesilen miktarın *TL olduğu, bu hususlarda taraflar arasında anlaşmazlığın bulunmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlığın davalı tarafından yapılan kesintileri davacının isteyip istemeyeceği, söz konusu kesintilerin muaccel olup olmadığı noktasında toplandığı, taraflar arasındaki sözleşme maddesinde davalı tarafından yapılan kesintilerin dayanağının ve ne zaman ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunduğu, söz konusu maddeye göre “İşveren taşerona verilen işlerden oluşan hakedişlerinden geçici kabul eksiklikleri için %5’e kadar teminat kesintisi yapmakta serbesttir
Devamı...

İhalede sunulan teminat mektupları hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil edip o nedenle haczedilebilir
Devamı...

Teminat mektubunun tedbir kararı verilmemesi halinde paraya çevrilmesinin mümkün olduğu ancak, iadesinin gerekip gerekmediği ve koşullarının oluşup oluşmadığının yargılamayı gerektirdiği davacı açısından tedbir verilmemesi halinde kanun maddelerinde belirtilen güç bir durumun doğacağı bu hali ile tedbirin usul ve yasaya uygun olduğu her ne kadar tedbire itiraz edenin belirttiği şekilde taraflar arasındaki sözleşme maddesinde ” her ne suretle olursa olsun  idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ” hükmü bulunsa da henüz doğmayan bir haktan önceden vazgeçmenin geçerli olmayacağı yine Yasanın maddeleri gereğince verilen tedbir kararının dahi değişen hal ve koşullara göre değiştirilmesi veya yeniden talebinin mümkün olduğu bir durumda hakimin takdiri olan bir hususta bu düzenlemenin tarafları bağlamayacağı verilen tedbir kararının usule ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle tedbirin kaldırılması yönündeki itirazının reddine karar verilmiştir
Devamı...

ihalede covid-19 salgın hastalığı mücbir sebebi nedeniyle teklif geçerlilik süresi içerisinde sözleşme imzalama noktasında  teklif geçerlilik süresinin dolması ile idareden ikinci kez sözleşme imzalama süresinin uzatılması talebinde bulunduğu teklif geçerlilik süresinin dolduğunun farkına varmış olması gereken başvuru sahibince sözleşme imzalama süresinin uzatılması talebinde bulunulmasının, esasında teklif geçerlilik süresi dolmuş olsa da covid-19 hastası olmaması ve sözleşme imzalama süresinin idarece uzatılması halinde başvuru sahibinin ihalenin üzerinde kalan kısımlarında sözleşmeyi imzalamak istediğinin kabulü anlamına geldiği anlaşıldığından ve idare tarafından sözleşme imzalama süresinin uzatılmasıyla sözleşmenin imzalanması gereken en son tarihinde sözleşme imzalanmadığı görüldüğünden geçici teminatın iade talebi hk
Devamı...

ihale sözleşmesinin yürürlükte ve yanları bağlayıcı olduğuna karar verilmesinin yerinde olduğu ancak sözleşme hükümleri ile sözleşmenin eki olan  Genel Şartname maddesi hükmünde teminat mektuplarının iadesinin gerektiğine ilişkin koşullar gözetilmeden teminat mektupları ya da bedellerinin davacılara iadesine karar verilmesi doğru olmadığı gerekçesi ile mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş Mahkemece bozmaya uyularak asıl davada sözleşmenin haksız feshedildiğinin tespitine, kesin teminatın dava tarihi itibarıyla paraya çevrilmiş olması nedeniyle irad kaydedilmesi işleminin iptâli talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, birleşen davada yine sözleşmenin feshinin iptâli ile sözleşmenin geçerli olduğunun tespitine, * TL teminat bedelinin dava tarihinden itibaren davalıdan alınıp davacıya verilmesine ait karar 
Devamı...

istekli firmanın sunmuş olduğu beş adet teminat mektubu verdiği yaptıkları araştırmada iki adet teminat mektubunun sahte olduklarının anlaşılması üzerine ilgili yasa hükümleri gereğince dava dışı yüklenici  ile yapılan sözleşmenin feshedildiğini ve buna bağlı olarak dava konusu yukarıda bilgileri verilen *TL’lik teminat mektubunun nakde çevrilmesi 
Devamı...

ihale İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalandığını, söz konusu iş ortaklığının, davalıya ait binaların genel temizlik işini yerine getirmek maksadıyla kurulduğunu, sözleşme kapsamında davalıya, * tarih,*TL bedelli teminat mektubu verildiğini, işe başlama tarihinin *, işin bitiş tarihinin * olduğunu, sözleşme konusu işi sözleşmeye uygun olarak yerine getirdiğini ve sözleşmede kararlaştırdığı gibi* tarihinde teslim ettiğini, buna rağmen davalı idare tarafından teminat mektubunun iade edilmediğini, teminat mektbunun süresinin sürekli uzatıldığını, müvekkili tarafından yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek öncelikle, borçlu olmadıkları bir sözleşme gereği verilen teminat mektubunun paraya çevrilmesinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir kararı
Devamı...

sözleşme uyarınca şirketin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini yaptığı işler karşılığında davalı taraftan fazla ödeme almadığını * yılına ait istihkak tanzim tutanaklarında fazla ödemenin bulunduğuna ilişkin davalı tarafından yapılmış bir tespitin olmadığını müvekkili şirketin ödemek zorunda kaldığı meblağın hukuki mesnedinin bulunmadığını davalı tarafın banka teminatlarını paraya çevirmesi halinde müvekkili şirketin ihale yasaklısı olacağı ve ticari itibarının zedeleneceğini ihtarname ile ödenmemesi gereken *TL’nin iade edilmesinin istenildiği hizmet alım ihalesinde 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 3/g maddesi gereğince çıkartılan Yönetmelik Hükümlerine göre ihale işlemlerinin incelenmesi hk karar
Devamı...

inşaatın yapım işi için ön protokol hazırlandığını müvekkili tarafından davalıya *Bankasının *TL avans teminat mektubu güvence olarak verildiği buna ilişkin ön protokol imzalandığını sonrasında davalının ön protokole binaen imzalanması gereken sözleşme imzalanmadığından kendisine teslim edilen *TL bedelli teminat mektubunun iade edildiği ancak davalının *TL bedelli teminat mektuplarını iade edilmediği davalının teminat mektuplarının nakde çevrilmesi için bankalara başvurduğu *TL bedelli teminat mektubunun iadesinin anılan sözleşmenin yapılmayacağına ilişkin en büyük karine teşkil ettiği teminat mektuplarının iade edilmemesi hukuka aykırı olduğu gibi banka tarafından verilen teminat mektuplarının da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işler için verildiğini özel iş amacıyla verilmiş olması taraflar arasında yapılmış bir herhangi bir sözleşme olmaması iş başı dahi yapılmamış olmasına karşın müvekkilinin davalı tarafından müvekkile ait teminat mektuplarının nakde çevrilmesi tehdidi ile karşı karşıya bırakıldığını davalının dolandırıcılık suçu ile yargılandığı dava bulunduğu gibi borçlu olarak hakkında birçok icra takibi başlatıldığını davalıya ait birçok çekinde karşılıksız çıktığının haricen öğrenildiğini, teminat mektuplarının nakde çevrilmesi durumunda müvekkilinin uğradığı zararın davalı tarafından tazmin edilmesi hk karar
Devamı...

içme suyu ihale inşaatı fiyat farkına ilişkin şirketin kesin teminat mektubunun idarece kaybedilmesi hk yargı kararı
Devamı...

ihale kesin kabulün gecikmesi durumunda davalı tarafa teminat mektuplarının süresinin uzatılmasını isteme yetkisi verilmesine rağmen davacı tarafça bu yetki kullanılmadığı gibi sözleşmenin hükümlerine göre teminat mektuplarının SGK kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesinin davalıya sunulmaması veya davacıya ait diğer sözleşme ihlalleri halinde paraya çevrilebileceği işçilerden alınacak ibranamelerin teminat mektubunun karşılığı olarak düzenlenmemesi
Devamı...

asfalt yüzeyinde ağır tahribatlar ile deformasyonlar bulunduğu, imalâtların uzman kadrolarca incelenmesi gerektiğine dair tutanak tutulmuştur. Mahkemece mahallinde yapılan keşif sonucu alınan teknik raporda, temel malzemesi kalınlığının yetersiz bulunması nedeniyle yüklenicinin kusurlu bulunduğu, ancak yol üzerinde biriken yağmur suları için gerekli tahliye sisteminin yaptırılmaması nedeniyle de belediyenin kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34/son maddesi uyarınca her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar üzerine tedbir konulamaz. Anılan yasa hükmü emredici nitelikte olduğundan mahkemece dikkate alınarak, itirazın kabulü ile ihtiyati tedbirin kaldırılması gerekirken, itirazın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
Devamı...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34/son maddesi uyarınca her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar üzerine tedbir konulamaz. Anılan Yasa hükmü emredici nitelikte olduğundan mahkemece dikkate alınarak, itirazın kabulü ile ihtiyati tedbirin kaldırılması gerekirken, itirazın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın, bu nedenle bozulması gerekmiştir
Devamı...

ikmâl inşaatı işi ihalesine katılmak için sunduğu geçici teminat mektubunun … tarafından nakde çevrilmesine ilişkin çalışma başlatıldığını belirterek, telafisi güç zararların oluşmasının önlenmesi için geçici teminat mektubunun paraya çevrilmesinin ihtiyati tedbir kararı verilerek önlenmesi
Devamı...

maddi tazminatın davalıdan tahsili, teminat mektubunun davacıya iadesi ile teminat mektupları için dava tarihinden itibaren ödenecek komisyon masraflarının tespiti ile bunlara ve munzam zarara ilişkin hakların saklı tutulmasına karar verilmesi istemleriyle açılmış; Tahkim Kurulu'nca davanın kısmen kabulüne ve fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, davanın esası haklarında verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Devamı...

sözleşmeye konu işle ilgili alınan teminat mektuplarının iadesinde herhangi bir sakınca olmadığı davalı idareye bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda kesin hesap çıkarılmış davacı yüklenici tarafın alacaklı olduğu kuşkuya yer vermeyecek derecede açıklık kazanmıştır. O halde …. ilişiksizlik belgesi dava tarihinden sonra sunulmuş olsa da, kesin teminat mektuplarının tamamının iade edilmesinde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Bu bakımdan yerel mahkemece açıklanan olgular gözetilip teminat mektuplarının tam
Devamı...

uyuşmazlık konusu avans teminat mektubunun avas olarak verilen bedelin riskini koruma altına aldığı ve geçici kabulde tespit edilen noksanlıkların da geçici kabulden sonra 2 yıl geçerli olmak üzere verilecek kesin teminat mektubunun koruması altına girdiği, buna göre tedbir talebinde bulunan yüklenicinin yaklaşık olarak haklılığını kanıtladığı anlaşıldığından avans teminat mektubunun bankaca ödenmemesi konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekirken talebin reddine karar verilmiş olmasının doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

Davacı davasında davalının ihale ile üstlendiği işin sözleşmesinin feshedildiğini, teminat mektubunun nakte çevrilmesi sırasında sahte olduğunun anlaşılması üzerine nakde çevrilemediğini belirterek, teminat mektubu bedeli 100.200,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, mahkemece davalının davadan sonra iflas ettiği gerekçesi ile konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir
Devamı...

Davalı tarafından hesaplanan ve yazıda doğru olarak hesaplanıp gösterilen güncellenmiş kesin teminat tutarı, 67.896,13 TL'dir. Bu miktarın yatırılan 73.000,00 TL teminat miktarından mahsubu gerekir. Çünkü, davalı idarenin az yukarıda açıklanan yasal nedenle güncellemeden kaynaklanan fark tutarı, davalı idarenin alacağı olup, fazla yatırılan teminattan mahsubu gerekir. Mahsup ise, itiraz niteliğinde olup mahkemece doğrudan gözetilmesi gerekir
Devamı...

eser sözleşmesinden kaynaklanan kesin kabulün yapılması gereken tarihte yapılmaması nedeniyle geçen sürede oluşan teminat mektubu komisyon bedeli ile iş sahibinde kalan araç, casper marka bilgisayar, demirdöküm marka klima, 1500 m2 10 cm’lik kilit parke taşı, 9 adet 315 mm kayarmarşon ve bol miktarda karayolu ve bahçe bordürünün iadesi, birleşen karşı dava eksik ve ayıplı imalât ile kullanılan boruların yeniden standartlara uygunu ile değiştirilmesi için mahkemece yapılacak tespit sonucu belirlenecek alacağın tahsili istemi
Devamı...

Banka teminat mektubunun, yasal olmayan yollarla muhataptan alınarak bankaya verilmesi durumunda ve bankanın da bu hususta bilgi sahibi olduğu yahut olması gerektiği takdirde
Devamı...

Dairemizin yerleşik içtihatları gereğince teminat mektupları, hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil edip, o nedenle haczedilebilecektir. Başka bir iş için haczi mümkün olmadığından, şikayetin kabulü ile teminat mektupları üzerine konulan hacizlerin kaldırılması gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.
Devamı...