ihalede Kesin hakedişten önce açılan dava yönünden kesin hakedişe yapılan kesinti yönünden ihtirazi (şerh) kayda gerek olmadığı hk.
Devamı...

kesin kabulün yapılarak onaylandığı idare teknik elemanlarınca düzenlenen tutanakla teras çatılardan su sızmaları tespit edilmiş olup İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 25’inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 26’ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26’ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar
Devamı...

kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yapılan Müdürlükçe talep edilen proje ve keşif değişikliklerinin herhangi bir keşif artışı verilmeden sözleşme maddesi uyarınca yaptırılmasının  kabul edildiği söz konusu işin kesin hesabında ortaya çıkan iş değişikliği ve maliyet artışı dolayısıyla *tutarında ve *oranında artış meydana getiren iş değişikliklerinin sözleşme genel şartlarının maddesinde öngörülen sözleşme bedeline göre %15’lik artış limiti içinde değerlendirilerek yönetim kurulunca uygun görüldüğü  sözleşme ile davalı taahhüdüne verilen kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yapılan işe ilişkin idarenin yönetim kurulu kararında yapılan soruşturma raporunda tuvanen dolgulu kablo kanalı yapılması iş kalemine yüklenicinin yüksek fiyat verdiği dikkate alınarak bu iş kalemi için sözleşmenin hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilerek bu iş kalemi için talep edilen revize birim fiyatın sözleşmede yer alan miktar dışındaki kısmına uygulandığında dava konusu iş için hesap edilen tutarın davalıdan tahsil edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına ait  dava kararı
Devamı...

ilave iş kesin kabul eksik ve ayıplarının giderim bedeli düşüldükten sonra cezai şartla ilgili herhangi bir indirim yapılmaksızın sonucuna uygun bir karar verilmesi olmalıdır Bu hususlar üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile asıl davanın yazılı miktarda kısmen kabulü doğru olmamıştır
Devamı...

ihale evrakının ekinde bulunan *maddesinde kesin hesaplar ve kesin kabul tutanağının düzenlenmesinden sonra kesin hakediş raporunun düzenleneceği yüklenicinin kesin hesapların idareye tesliminden sonra itirazı olursa itirazlarının yerlerini açık seçik belirtmek suretiyle anılan Şartname maddesindeki usuller çerçevesinde idareye dilekçe ile bildirmesi gerektiği belirtilmiş * maddesinde ise müteahhidin itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı hükmüne yer verilmiştir Sözleşme ve eki şartnamenin bu hükmü HUMK ve HMK maddeleri uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olup taraflarca ileri sürülmese dahi görevi gereği mahkemece resen gözetilmek zorundadır Tarafların birlikte düzenlediği kesin hakediş davacı yüklenici şartnamenin yukarıda belirtilen usulüne uymadan sadece “itirazî kayıtla” demek suretiyle imzalandığından hakedişin yüklenici bakımından kesinleştiğinin kabulü gerekir O halde kesin hakedişte saptanan *TL yüklenici borcunun teminat tutarından mahsubuyla kalanının iadesine karar verilmesi yerine bilirkişi görüşüyle bağlı kalınarak davanın kısmen kabulü doğru görülmemiş kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

Davacı idare tarafından davalı yükleniciye ya da müşavire fazla ödeme yapılıp yapılmadığı, davacının alacaklı ya da borçlu olup olmadığı ancak işin kesin hesabının çıkarılmasıyla belirlenir. Davacı idare tarafından işin kesin hesabı çıkarılmadığına ve uyuşmazlık dava konusu yapılarak mahkemeye intikal ettirildiğine göre kesin hesabın mahkemece görevlendirilecek bilirkişilerce çıkarılması gerekir. Mahkemece hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak işin kesin hesabının sözleşme ile sözleşme eki yönetmelik ve şartnameler çerçevesinde çıkarttırılması ve sonucuna göre hükme varılması gerekirken, kesin hesap çıkarttırılmadan ve fazla işler bedeli mahsup edilmeden yazılı şekilde davanın kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bozulması hk
Devamı...

ihalede Binanın kesin kabul noksanlıklarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 inci maddesi kapsamında doğrudan temin yolu ile yaptırıldığı ve bedelinin üniversite bütçesinden ödenmesi
Devamı...

bilirkişi kurulundan alınacak rapor ile çıkartılması zorunludur Mahkemece kesin hesap konusunda bilirkişiden rapor alınmadan yüklenicinin tek taraflı olarak düzenlediği kesin hesap itibar edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, uzman bilirkişi aracılığıyla çıkartılacak kesin hesap sonucuna göre davadaki talepler değerlendirilmek suretiyle karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

 Davalı kesin hesaptan sonra tek taraflı düzenlediği tutanak ile yemek bedeli adı altında davacının hakediş alacağından kesinti yapmış ise de bu tutanakta davacının imzası bulunmadığı gibi aralarında yazılı sözleşme olmadığından yemek bedelinden davacının sorumlu tutulacağı kanıtlanmış değildir. Kaldı ki kesin hakediş yapıldığı sırada taraflar yemek bedelini mahsup etmeden davacı alacağını belirleyerek imza altına almışlardır. Yine aynı biçimde davacı da tek taraflı düzenlediği “İbraname” başlıklı ve kesin hesaptan sonra * tarihli belgeye dayanarak çalışılmayan dönem zararını istemekte haklı kabul edilemez. Zira kesin hesap yapılarak bunun dışında kalan hususlarda birbirlerini ibra ettikleri ortadadır. Bu nedenle hakediş bedelinden davacının ne miktar bakiye alacağı olduğunun belirlenmesi gerekir
Devamı...

sözleşme kapsamında fazla imalât yapıldığı halde, bedeli ödenmediği gibi tüm işin geçici kabulünün yapılmasına rağmen kesin kabulünün yapılmadığı, hakedişlerden kesilen teminatların da iade edilmediği iddiasıyla alacak isteminde bulunulmuştur. * tarihinde düzenlenen geçici kabul tutanağında, yolda oluşabilecek bozulmalara karşın %5 oranında teminatın tutulması kaydıyla geçici kabulün * tarihi itibar edilerek yapılması uygun görülmüştür. Ancak bu tarihten sonra sözleşme ve eklerine uygun olarak kesin kabul yapılmadığı gibi kesin hesap çıkartılmamıştır. Davada teminat kesintisi istendiğine göre mahallinde keşif yapılarak imalâtın kesin kabule uygun olup olmadığı ve buna göre de kesin hesabın çıkarılması gerekir. Oysa mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde kesin hesabın çıkarılması hususu kendi görevleri dahilinde olmasına rağmen yetkili mercice görevlendirilecek heyetçe açıklanması gereğine değinilerek uyuşmazlık ortada bırakılmıştır. Bu haliyle raporun hükme dayanak alınamayacağı ve davalının tek taraflı yaptırdığı tespit raporuna dayalı olarak hüküm kurulması doğru olmamıştır
Devamı...

taraflar aralarında imzaladıkları eser sözleşmesinde yapılan iş bedelinin belirlenmesi için müzayaka halinde imzalandığı protokolün maddesinde Kesin hesap tutarı haricinde taraflar bu işle ilgili herhangi bir parasal talepte bulunamazlar hüküm bulunmakta * maddesinde ise kesin hesap tutarının *TL, KDV %18 *TL, genel toplam*TL, bugüne kadar ödenen *TL ve kalan bakiye * TL olarak belirlenmiştir Bu bedelin de ödenmiş olduğu tarafların iddia ve savunmalarından açıkça anlaşılmaktadır Bu protokolün 6. maddesinde ki açık hüküm tarafları bağlayıcı niteliktedir  bu protokolün müzayaka halinde imzalandığı konusunda, özellikle, protokolün imza edilmesinden 3 gün öncesinde düzenlenen Noterliğin *tarih ve yevmiye numaralı * no’lu Noterliği’ne Beyanımdır başlıklı belgeye dayanmaktadır Bu belge, tek taraflı düzenlenmiş olup, müzayaka halinin varlığını kanıtlamakta yeterli kabul edilemez. Öte yandan davacı taraf, kredi borçlarına ilişkin kayıtlara dayanmakta ise de, bu kayıtlar da sadece rakamları içermekte olup banka kayıtlarından doğrulanmış ve müzayaka halini ispata yarar nitelikte değildir açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere göre müzayaka halinin varlığı ispatlanamamış durumdadır Bu nedenlerle davanın tümden reddine karar verilmesi gerekir iken yazılı gerekçe ile hükme varılması doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir
Devamı...

Dava, kesin hesaptan yapılan kesintilerden dolayı borçlu olunmadığının tespiti ve kesintilerin istirdadı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar
Devamı...

ihalede yüklenicinin kesin hesapların idareye tesliminden sonra itirazı olursa itirazlarının yerlerini açık seçik belirtmek suretiyle anılan Şartname maddesindeki usuller çerçevesinde idareye dilekçe ile bildirmesi gerektiği hk
Devamı...

kesin hesap,Taraflarca ittifakla hazırlanan kesin hesap mevcut olmadığından ve uyuşmazlık kesin hesaptan kaynaklandığından kesin hesabın mahkemece tayin olunacak konusunda uzman üç kişilik teknik bilirkişi kurulundan alınacak rapor ile çıkartılması zorunludur. Mahkemce kesin hesap konusunda bilirkişiden rapor alınmadan yüklenicinin tek taraflı olarak düzenlediği kesin hesaba itibar edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, uzman bilirkişi aracılığıyla çıkartılacak kesin hesap sonucuna göre davadaki talepler değerlendirilmek suretiyle karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir
Devamı...

mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde kesin hesabın çıkarılması hususu kendi görevleri dahilinde olmasına rağmen yetkili mercice görevlendirilecek heyetçe açıklanması gereğine değinilerek uyuşmazlık ortada bırakılmıştır. Bu haliyle raporun hükme dayanak alınamayacağı ve davalının tek taraflı yaptırdığı tespit raporuna dayalı olarak hüküm kurulması doğru olmamıştır. O halde mahkemece yapılması gereken iş; mahallinde seçilecek uzman bilirkişilerle keşif yapmak ve tespit dosyasındaki belgeler de gözetilerek varsa ayıplı imalât bedelini yüklenici alacağından mahsupla sonucuna uygun hüküm kurmaktan ibarettir. Eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporu ile hükme varılması usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
Devamı...

sözleşme eki projelere uygun biçimde ve yine ekli teknik şartname koşullarında asfalt kaplama işinin yapımı kararlaştırılmıştır. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. Davada sözleşme kapsamında fazla imalât yapıldığı halde, bedeli ödenmediği gibi tüm işin geçici kabulünün yapılmasına rağmen kesin kabulünün yapılmadığı, hakedişlerden kesilen teminatların da iade edilmediği iddiasıyla alacak istemi
Devamı...

Davacının yaptığı yazılı bildirime cevap vermeyen davalının hazır bulunmaması üzerine sözleşmeeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 41. maddesine göre davalının gıyabında kesin hakediş raporu hazırlanmış ve yüklenici borcu olarak belirlenen tutarın tahsili
Devamı...

Mahkemece, davacının şartnamenin 41. maddesine göre davalıya kesin metraj ve hesapların incelenmesi için 60 gün süreli bir tebligat yapmadığı, dolayısı ile kesin hakedişin ve hesap kesme işleminin delil sözleşmesi niteliğindeki 41. madde uyarınca henüz kesinleşmediği gerekçesi
Devamı...

davalı davaya karşı çıkmak suretiyle idarece hazırlanan tek taraflı kesin hesaba itiraz ettiğinden oluşan kesin hesap uyuşmazlığının giderilmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve kesin hesap bilirkişi marifeti ile çıkarılarak uyuşmazlığın giderilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
Devamı...