ihalede Yeni birim fiyat tespitinde, idarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçlerin veya birim fiyatların İnşaat Maliyeti Endeksleri esas alınmak suretiyle güncellenerek kullanılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

İhale birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer bir ifadeyle birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilerek teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı, kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde ise, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihalenin sonuçlandırılacağı
Devamı...

Hükme esas alının raporu düzenlenen bilirkişi rapor ve ek raporundaki uzayan süreyle ilgili istenebilecek komisyon ve masraflar yönünden yapılan hesaplamalar yeterli isede sözleşme dışı imalâtlar yönünden farklı değerlendirme yapıldığından her iki dava konularının aynı olması halinde farklı sonuçlara ulaşılmış olacağından inceleme yeterli olmamıştır Bu durumda mahkemece öncelikle emsal olduğu ileri sürülen  Mahkemenin yeniden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan özellikle sözleşme dışı ve sözleşmede fiyatı bulunmayan imalâtlarla ilgili sözleşme hükümlerine ve emsal teşkil ettiğinin değerlendirmesi halinde sunulan bozma kararına göre davacının isteyebileceği alacak miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp ilk raporlardan farklı sonuç bildirilmesi halinde bu farklılık da gerekirse yeniden oluşturulacak 3. bilirkişi kurulundan rapor alınıp giderildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın yazılı miktarda kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...

yargılama aşamasında alınan ikinci bilirkişi kurulu raporunda davacı yüklenicinin tüm yaptığı işler bedelinin işin ihale edildiği * yılı birim fiyatlarıyla kırımsız olarak * TL olduğu, bundan davalı  tarafından kırımsız olarak yapılan ödeme toplamı * TL düşüldüğünde * TL kaldığı, kalan bu miktara davacı yüklenicinin yaklaşık maliyette belirtilen fiyatlar üzerinden ihaleyi %74 kırım ile aldığı anlaşıldığından bu kırım oranı uygulandığında * TL iş bedeli alacağı bulunduğu, yargılama aşmasında alacağını temlik eden yüklenici bu işi temlik alan diğer ortağı  ile ortak girişim olarak aldığından ve %98 ortak girişimde pay sahibi olduğundan bu oran uygulandığında * TL iş bedeline hak kazandığı belirtilmiş mahkemece de bu rakama KDV uygulanarak * TL’ye hükmedilmesi
Devamı...

yeni fiyatın ne şekilde hesap edildiği gerekçeli ve denetime elverişli olarak gösterilmemiştir. Sözleşme ve eklerine aykırı olarak tespit edilmiş yeni birim fiyatları idarece onaylanmış olsa dahi sözleşme eki haline gelmez ve taraflar için bağlayıcı olmaz, yeşil defter ve ataşmanlara göre kullanılıp kullanılmadığı ya da kuru sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı katkı maddesi kullanılıp kullanılmadığı, kullanılan katkı maddesi ve gerçekleştiren imalâtın sözleşme ve eki birim fiyat cetvellerinde fiyatının olup olmadığı, varsa buna göre eksik ödeme yapılıp yapılmadığı, yoksa ve yeni birim fiyat tespiti gerekiyorsa sözleşmenin *maddesine göre eki olan Genel Şartname maddesi yönteme göre olması gereken yeni birim fiyatın ne miktarda olacağı belirlenip, belirlenecek yeni birim fiyata göre değerlendirme ve hesaplama yapılmak suretiyle davacı yükleniciye eksik ödeme yapılıp yapılmadığı ve miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu hususlar dikkate alınmaksızın yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür
Devamı...

pozların yeni birim fiyat tutanakları yapılırken, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün * poz nolu birim fiyatlarının esas alındığı bu pozların benzer mahiyette olan birim fiyat tarifleri içerisinde,* birim fiyatı içinde yer alan bitümlü malzeme ile agreganın iş yerine taşınması fiyatı ile bu malzemelerin taşıma işlemi için taşıtlara yüklenip taşıtlardan boşaltılmaları yer almaması
Devamı...

Malzemenin Temin ve Montajının Yapılması iş kalemine ilişkin yeni birim fiyatın tespiti sırasında ticaret Odası tarafından onaylanan faturanın esas alınmasının mevzuata aykırı olduğu; yeni birim fiyata esas alınan malzemenin temin edildiği firmanın merkezinin bulunduğu  ticaret Odasından fatura tarihi itibariyle rayiç fiyatının araştırılması ve buradan gelecek cevaba göre kamu zararı tutarının tespitinin gerektiği hk
Devamı...

İş Ortaklığı yükleniminde gerçekleştirilen “Moloz Taş Duvar ve Betonarme İstinat Duvarı Yapımı” işinde, işin devamı sırasında oluşturulan poz yeni fiyat analizinin sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun olarak hazırlanmaması neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi
Devamı...

ihale işinin imalatının yeni birim fiyat analizi yapılırken, yüklenicinin ilk keşifte verdiği birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen yük asansörü imalatına ait ihale tenzilatı oranının uygulanması gerekirken buna uyulmaması 
Devamı...

ihale imalatının analizinde, işçilik girdisi olarak duvarcı ustası alınması gerekirken mütehassıs usta yardımcısının esas alınması ile işin devamında ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yapılan yeni birim fiyatların ihale bedeli/yaklaşık maliyet oranından hareketle teklif fiyata dönüştürülmemesi sonucunda kamu zararı
Devamı...

Müteahhit kârı ve genel gider oranının birim fiyat analizinde yer alan malzeme,işçilik, makine vs. gibi fiyatın bedelini oluşturan girdilerden biri olduğu hususu dikkate alınarak bahis konusu işte yeni birim fiyatların; Y.İ.İ.U.Y.’nin * ve İdari Şartnamenin * maddesine istinaden yüklenicinin teklifi ekinde verdiği analizler de göz önünde bulundurularak yeni birim fiyatların Y.İ.G.Ş.’nin *maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda müteahhitle birlikte idaresince hazırlanmasının mümkün olduğu
Devamı...

Taahhüt edilen teknik personelin iş başında bulundurulmaması, Ayrı ihale edilmesi gereken iki farklı işin birleştirilmesi, yeni fiyatların sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı yapılması
Devamı...

ÖZEL pozla ödeme yapılan alan için *bedeli ödenmişken ÖZEL* pozuyla bir kez daha * bedeli ödenerek mükerrer ödeme yapılması (yeni birim fiyatının hatalı belirlenmesi)
Devamı...

 iş artışına konu doğalgaz tesisatı ile ilgili yeni birim fiyatların tespiti amacıyla piyasa fiyat araştırması yapılmış, bu kapsamda üç adet firmadan fiyat teklifi alınmış ve bu tekliflerin aritmetik ortalaması esas alınarak yeni birim fiyat tespiti edilmiştir Ancak piyasa fiyat araştırması kapsamında teklifi alınan üç firmadan biri olan Şti in teklifi piyasa fiyat araştırma tablosuna yanlış aktarılmıştır Bunun neticesinde verilen tekliflerin aritmetik ortalaması olması gerekenden fazla hesaplanmıştır
Devamı...

poz numaralı * İmali ve Yerine Döşenmesi imalatına ilişkin yeni fiyatın tespitinde Karayolları Genel Müdürlüğünün * yılında güncellenen analizlerin kullanılması gerekmekte iken ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait analizlerin kullanılması sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiği
Devamı...

belli istekliler arasında ihale usulüyle Şti ihale edilen yapı İşinde *poz numaralı “Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi imalatına ilişkin yeni fiyatın tespitinde Karayolları Genel Müdürlüğünün *yılında güncellenen analizlerinin kullanılması gerekmekte iken ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait analizlerin kullanılması sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiği hk
Devamı...

ek rapora göre sözleşme, sözleşme eki özel teknik şartname hükümleri ve teklif birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatların analiz ve tarifleri ile yapılacak kazı ve dolgu işlerinde, fiiliyatta kazıların şevli yapılması veya iksa uygulanması halinde de kazı ve dolgu hacimlerinin sözleşme eki projede gösterilen kutu kesit üzerinden ödeneceği, derinlik zammı ve müşkülat zammının ödenmeyeceğinin hükme bağlandığı; proje revizyonuna bağlı olarak kazı derinliklerinin artması nedeniyle davacının söz konusu derinliklerde yapılan imalâtlar için derinlik zammı ve müşkülat zammı taleplerinin sözleşme eki birim fiyat tarif ve analizleri, teklif birim fiyatlar ve sözleşme eki şartnamelere göre yerinde olmadığı, proje değişikliği sonucu artan ilave iş olarak anılan artan kazı ve dolgu miktarlarının idare tarafından sözleşme ve eklerine göre belirlenerek ödemesinin yapıldığı, yeni birim fiyat yapılsa dahi Yapım İşleri Genel Şartnamesi 23. maddesinde belirtilen kurala göre sözleşme
Devamı...

yapılan kesintinin işin projelerinde ve mahal listelerinde olmayan hayali imalâtların yapımından vazgeçilme bedeli olarak yapıldığını, proje ve mahal listesinde olmayıp sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesinin 22. maddesine istinaden davalı tarafından davacıya ilave olarak yaptırılan işlerin bir bölümünün bedelinin ödendiğini, bir bölümünün bedelinin ise halen ödenmediğini, sözleşmede birim fiyatlarından tenzilat düşüleceğine dair bir hüküm olmamasına rağmen ilave olarak yaptırılan işlerin birim fiyatlarından hiçbir mesnedi olmayan % 39,7737 oranında kesinti yapıldığını belirterek sözleşme dışı yaptığı ek işlerin bedelinin tahsili için başlattığı takibe yapılan itirazın iptâline karar verilmesini talep etmiş mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir
Devamı...

HMK'nın maddesi gereğince, gerçeğin ortaya çıkması için öncekiler dışında, konularında uzman yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile birlikte mahallinde keşif de yapılarak, sözleşme dışı yapılan ilave ve yeni işlerin bedeli Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin maddeleri uyarınca sözleşme fiyatları ile, %10'u aşan imalâtın sözleşme ve işin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan..Kanunu'nun ** ve devamı maddeleri gereğince iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle bedelinin denetime elverişli ve gerekçeli olarak bilirkişilere hesaplattırılıp yüklenicinin hakedişinin bulunarak oluşacak sonuca uygun bir karar verilmesinden ve davalıyı harçla sorumlu tutmamasında ibaret olmalıdır
Devamı...

proje ve mahal listesinde olmayıp sözleşme eki yapım işleri genel şartnamesinin 22. maddesine istinaden davalı tarafından davacıya ilave olarak yaptırılan işlerin bir bölümünün bedelinin ödendiğini, bir bölümünün bedelinin ise halen ödenmediğini, sözleşmede birim fiyatlarından tenzilat düşüleceğine dair bir hüküm olmamasına rağmen ilave olarak yaptırılan işlerin birim fiyatlarından hiçbir mesnedi olmayan % 39,7737 oranında kesinti yapıldığını belirterek sözleşme dışı yaptığı ek işlerin bedelinin tahsili için başlattığı takibe yapılan itirazın iptâline karar verilmesini talep etmiş mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir
Devamı...

Davacı idare tarafından ihale tenzilatının düşük tutulduğu, yeni birim fiyatların sözleşmeye göre belirlenmediği iddiasıyla dava açılmış ise de, ahde vefa kuralı gereği davacı idarenin sözleşme ile bağlı olduğu açıktır
Devamı...

mahkemece önceki bilirkişilerden farklı olarak, konusunda uzman bilirkişi heyeti oluşturulmak suretiyle yeniden keşif yapılarak sözleşme ve eklerine göre davacı yüklenicinin gerçekleştirdiği ilave işler ve ek imalâtların ayrı ayrı nelerden ibaret olduğu, bunlardan hangilerinin sözleşme kapsamında yaptırılan ilave işler olduğu, hangilerinin de sözleşmede bulunmayan işler kapsamında kaldığı tespit ettirildikten sonra sözleşme kapsamında yaptırılan ilave işlerin işin götürü bedelli olması sebebiyle %10’una isabet eden kısmının sözleşme fiyatlarıyla, bu oranı aşan bölümünün iş sahibi yararına ise yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre bedeli, sözleşmede bulunmayan yeni iş kalemleri veya gruplar olup da bunların ihale dökümanı ve tebliğ kapsamında fiyatları varsa kararlaştırılan fiyatlara göre yoksa, Yapı İşleri Genel Şartnamesi’nin 23. maddesi’nin 2. fıkrasına göre yeni tespit edilecek fiyata göre bedeli denetime elverişli ve gerekçeli olarak hesaplattırılıp, ispatlanan ödemelerin düşülmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde kısmen kabul kararı verilmesi doğru olmamıştır
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin tahsili istemine ilişkin olup mahkemece dava
Devamı...

mahkemece hükme esas rapor veren bilirkişi kurulundan alınacak ek raporla sözleşme ve eklerine göre davacı yüklenicinin gerçekleştirdiği ilave işler ve ek imalâtların ayrı ayrı nelerden ibaret olduğu, bunlardan hangilerinin sözleşme kapsamında yaptırılan ilave işler olduğu, hangilerinin de sözleşmede bulunmayan işler kapsamında kaldığı tespit ettirildikten sonra, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22. maddesinin 2. fıkrasına göre; yeni tespit edilecek fiyata göre bedeli denetime elverişli ve gerekçeli olarak hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak ve sözleşme dışına çıkılarak birim fiyatlarıyla hesaplama yapan bilirkişi raporuyla bağlı kalınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan mahkemece önceki bilirkişilerden farklı olarak, konusunda uzman bilirkişi heyeti oluşturulmak suretiyle yeniden keşif yapılarak sözleşme ve eklerine göre davacı yüklenicinin gerçekleştirdiği ilave işler ve ek imalâtların ayrı ayrı nelerden ibaret olduğu, bunlardan hangilerinin sözleşme kapsamında yaptırılan ilave işler olduğu, hangilerinin de sözleşmede bulunmayan işler kapsamında kaldığı tespit ettirildikten sonra sözleşme kapsamında yaptırılan ilave işlerin işin götürü bedelli olması sebebiyle %10’una isabet eden kısmının sözleşme fiyatlarıyla, bu oranı aşan bölümünün iş sahibi yararına ise yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre bedeli, sözleşmede bulunmayan yeni iş kalemleri veya gruplar olup da bunların ihale dökümanı ve tebliğ kapsamında fiyatları varsa kararlaştırılan fiyatlara göre yoksa, Yapı İşleri Genel Şartnamesi’nin 23. maddesi’nin 2. fıkrasına göre yeni tespit edilecek fiyata göre bedeli denetime elverişli ve gerekçeli olarak hesaplattırılıp, ispatlanan ödemelerin düşülmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde kısmen kabul kararı verilmesi doğru olmamıştır. 
Devamı...