Sözleşmelerde yer teslim süresinin uzatılması konusunda idareye tanınan hak, sözleşmenin ifa süresi de gözetilerek en geç çalışılamayacak dönemin başlangıcı olan “… Kasım(-)… gün=… Kasım” gününe kadar kullanılması gerekirken çalışılmayan dönem içinde kalan Ocak tarihinde yer teslimi yapılmak istenmesi ve davacının yer teslimine yanaşmaması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinde davalı idare haksız olup, davacı talepleri yönünden işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davalı idarenin, sözleşmeleri feshinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir