ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı
Devamı...

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklif edilen araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinde belirtilen hükmün kontrolü için araçların markası, modeli, model yılı ve motor hacmini gösterir listenin teklif zarfında sunulmasının istenildiği, ancak İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı, bu kapsamda istekliler tarafından teklif zarflarında Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için teklif dosyalarında belge sunulmasına gerek bulunmadığı, idare tarafından söz konusu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceği anlaşıldığı hk (Danıştay K)
Devamı...

mahalli idarelerin (belediyelerin) %50 nin üzerinde hissesi bulunan iştirak şirketlerince yapılan ihalelere ilişkin olarak ihaleden yasaklama işlemlerinin hangi kurum tarafından yapılması gerektiği ilişkin Kamu İhale Kurul kararında Kanunda belirtilenden farklı bir yol öngörülmüş ise de bu hususun net bir şekilde kanuni düzenleme ile hüküm altına alınmasından dolayı söz konusu kararda belirtilen usule itibar edilemeyeceği hk (Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklifi açıklamasındaki nakliye girdisine ilişkin açıklamalarının, ihaleyi gerçekleştiren idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle Birim Fiyat Kitabı’nda belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığı halde, atıf yapılan tablolarının nakliye girdilerine ilişkin ve nakliye formülleri sonucunda ulaşılan değerlerde çok daha düşük olması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan belgede işin maliyetinin sunulan teklifin yaklaşık altında yapılabileceğinin beyan edildiği bu durumdan kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı sonucunun çıkarılabileceği ihalede rekabetin oluştuğundan ve yeterli indirim yapıldığından söz edilemeyeceği ve bu hâliyle ihaleden beklenen kamu yararının gerçekleşmediği anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

Yapım ihale İşine ait Sözleşmede işyeri teslim tarinden itibaren 45 gün içerisinde taahhüdün tümünün tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesinin belirtildiği yapım işi için durum tespit tutanağı düzenlendiği düzenlenen tutanağa göre süresi biten sözleşme konusu işin * tarihi itibarıyla %31,12 seviyesinde tamamlandığı, yapılan bu tespitler üzerine sözleşme maddesi uyarınca davacıya işin son teslim tarihinden itibaren 25 takvim günü ihtarlı süre verildiği, akabinde davacının idareye başvurarak işin geçici kabulünün yapılmasını istediği geçici kabul başvurusuna istinaden durum tespit tutanağı düzenlendiği, işin genel seviyesinin %51,89 olduğu yapılan kontrolde imalatların eksik olduğunun tespiti ile sözleşmenin Feshi (Danıştay K)
Devamı...

21/b ye göre ihale yapma koşulları arasında işin belirli bir sürede bitirilmesi olmadığından, işin süresinin 600 gün olmasının işin ivediliğiyle bağdaşmadığı gerekçe olara kabul edilemez
Devamı...

ihalede şirket tarafından ihalenin gerçekleştirilme tarihi  itibarıyla tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinden  şirketin tek ortağı olduğunun anlaşıldığı bu itibarla ihale üzerinde bırakılan müdahil şirketin teklif kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerin pay defterleri ile uyumlu olduğu ve son durumu gösterdiği, öte yandan sunulan birim fiyat teklif mektubunun … tarafından imzalandığı ve teklif dosyası içerisinde anılan kişi adına düzenlenen  vekâletname ile imza beyannamesinin yer aldığı, ihale evraklarının …’nın tayin ettiği … tarafından imzalandığı anlaşıldığı (Danşıtayın KİK Başvurusunu RED ETTİĞİ Karar)
Devamı...

ihale dokümanında yer alan ön projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tarifelerine dayalı olarak belirlenen bedel üzerinden sözleşme imzalandığı Sözleşmeye göre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ve taahhüdün tümünün iş yeri teslim tarihinden itibaren 600 gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hâle getirileceğinin kararlaştırıldığı, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı günlerin ise 75 gün olarak belirlendiği sonrasında davacıya, anılan Sözleşme gereğince iş programına uygun iş yapılmadığından bahisle tutanaklar ile 10’ar günlük süre verilerek işin iş programına uygun hâle getirilmesi gerektiğinin ihtar edildiği, ihaleyi yapan idare bünyesindeki teknik personellerce incelemede herhangi bir iş ve işlemin yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sözleşmenin fesh edilmesi
Devamı...

ihaleye katılırken sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunun 3. maddesinde yer alan ifadesinin 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde dokuz bent hâlinde sayılan taahhütname kapsamında nitelendirilmesinin mümkün olmadığı Bu itibarla davacının teminat mektubunu nakde çevrildiği tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gerektiği istekliye ödenmesine karar verilmiştir (Danıştay K)
Devamı...

ihalede şirketin kendisine yapılan bildirime ve verilen süreye rağmen taahhüdünü sözleşmede öngörülen süre içeresinde ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği hususunun sabit olduğu, davacı şirketin bu durumun aksini ispat eder herhangi bir bilgi veya belge sunamadığı dolayısıyla ihale sözleşmesindeki teslim yükümlülüğü çerçevesinde taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği açık olan davacı şirketin 4735 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 2 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

İhale işinin teslim tarihinden itibaren 120 gün içinde bitirilmesi gerektiği yüklenici tarafından henüz işe başlanmadığı davalı idarece davacı şirkete verilen 30 günlük ilave sürede de işin tamamlanmadığı, bilahare  gerçekleştirilen denetimde de işin tamamlanmadığının tespit edildiği açık olduğundan, dava konusu yasaklama işleminde hukuka aykırılık bulunmaması ile ihalenin feshi
Devamı...

Yapım İhalesine ait analizlerde yer alan makine girdilerinin kendi malı araçlarla açıklanmadığı, açıklama istenilen iş kalemlerinden makine ile her derinlikte dar, derin, yumuşak, sert toprak kazılması, serilmesi ve düzeltilmesi iş kalemi ile kırılmamış elenmemiş çakıllı malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması yapılması iş kaleminin girdilerinin tümü için birer adet fiyat teklifi alındığı, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analizlerin, idarece sorgulama yazısı ekinde isteklilere gönderilen analiz formatına uygun olmadığı, başka bir ifadeyle, anılan fiyat tekliflerinde “makine, yakıt, işçilik, malzeme vb.” şeklinde ayrı ayrı girdilere yer verildiği, ancak isteklilere gönderilen analiz formatındaki girdi cinslerini belirtir şekilde bir açıklamaya yer verilmediği, dolayısıyla analiz formatına aykırı açıklamalarda bulunulduğu, davacının idare tarafından oluşturulmuş olan analiz formatını kullanarak açıklama yapması gerekirken, belirtilen iş kalemlerinin girdilerinin tamamı için fiyat teklifi almasının mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığı
Devamı...

ihale sözleşme ve şartnamelere uygun şekilde ifa edilmediğinin tespit edildiği işin bitirilmesi gereken tarihin işin bitme oranın %48,80 olduğu, 30 günlük ek süre sonunda ise işin bitme oranın %74,25 olarak hesaplandığı ve işin bitirilemediği nin anlaşıldığından ihale dokümanı veya sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünün yerine getirmediği açık olan davacı şirketin 1  yıl süreyle tüm ihalelere katılmaktan yasaklanması hk (Danıştay Kararı)
Devamı...

Yüklenici tarafından operatörün sebep olduğu hataların yol açacağı arızalarda dahil ücretsiz teknik destek sunulmasını öngören düzenlemenin, idarece operatör olarak istihdam edilen personelin sebep olduğu hatalardan kaynaklanan arızalara ilişkin maliyetin de davacıya yüklenmesi sonucunu doğuracağından teklif verenler için ek bir külfet oluşturabileceği, bu külfetin de önceden öngörülemeyen ve teklif verenler açısından maliyet unsuru olarak hesaplanamayacak nitelikte olduğu, bu hâliyle şartname’nin ilgili hükmünün istekli olabilecekler açısından tereddüt yaratabileceği hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

Yüklenicinin ihale işini tamamladığını belirterek geçici kabule arz ettiği ihaleyi yapan idarenin teknik personelince yapılan inceleme neticesinde ise işin sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmadığının ve geçici kabule hazır olmadığının tespiti ile mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle sözleşmenin feshi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede sunulan sözleşmede bahsedilen işin konusunun idarece Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in 5B Grubunda yer almadığının değerlendirilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

İhaleye katılan isteklilerin teknik değer nitelik puanlamasına dahil edilebilmeleri için Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan ”A/XVIII grubu ”Spor ve Rekreasyon Alanları İçin Saha Tanzim İşleri” yaptığına dair bir iş deneyim belgesinin sunulacağı, bu iş deneyim belgesinde ise iş bitirme alanının m² olarak belirtileceği, iş deneyim belgesinin toplam alanının tek sözleşmede * m² ve üzerinde olması durumunda istekliye tam puan verileceği, altında olması halinde ise puanın doğrusal orantı yapılmak suretiyle hesaplanacağı hk (Danıştay K)
Devamı...

iş deneyim belgesine konu işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hâllerde işin esaslı unsurunun belirlenemeyeceği açık olup, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, işin tasfiye edildiği aşamada teklif birim fiyatlı işlerden hat üst yapısı, mekanik sistemler, elektrik sistemleri ve güç temini işlerinin imalatlarının yapılmadığı, anahtar teslim götürü bedel işlerden ise elektrik sistemleri, güç temini, kontrol ve haberleşme ile ray sistemi imalatlarının yapılmadığının görüldüğü; bu durumda, söz konusu işe ilişkin düzenlenecek iş deneyim belgesinde ilgili mevzuat uyarınca esaslı unsur belirlemesi yapılamayacağından, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğunun kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

Yapım ihale İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin bina işlerine ilişkin gruplandırmaları göz önüne alındığında, bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün hâlinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğu, davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerin, bir bina inşaatının temel karakteristiğini yansıtan unsurlarının bir bölümünü içerdiği kadar bir bölümünü de içermediği, dolayısı ile söz konusu belgenin baştan sona gerçekleştirilen B-II grubu bir üst yapı işine ait olmadığı anlaşılması hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale konusu iş makinelerine ilişkin olarak teklif kapsamında kesinleşen şartname hükümlerinde belirtilen ruhsat veya ruhsatı bulunmayan iş makineleri için ruhsat yerine istenilen fatura aslı veya noter onaylı suretinin sunulmadığı hk (Danıştay K)
Devamı...

ihalede revize iş programı ve termin planının ivedilikle sunulmasının ve en kısa sürede işe başlanmaması hâlinde 4735 İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin başlatılacağının bildirildiği 10 gün içerisinde revize iş programı ile termin planının sunulması ve ivedilikle işe başlanılması gerektiğinin, aksi takdirde, ihalenin feshedileceğinin ihtar edildiği tarihde yapılan denetimde çalışmalara başlanılmadığının tutanak altına alındığı; bu itibarla, davacının mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği anlaşıldığından 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

ihalede şirket ve ortağının banka hesaplarının aktif olarak kullanıldığı bu hesaplarda ciddi tutarda para giriş ve çıkışlarının bulunduğu, anılan şahıs hakkında verilen ve Mahkemece hükme esas alınan beraat kararının FETÖ/PDY terör örgütüne yardım etme suçu açısından verildiği ihalede şirket ve ortağının terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair araştırma tutanaklarının olduğu terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin de bu kapsamda olduğu, buna rağmen ihaleye katılanların ihale dışı bırakılacağı ve haklarında 4734 sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince ihalelerden yasaklama kararı verileceği, bu nedenle davacı şirket hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale revize iş programındaki artışları şerhli imzalandığı ve onay kısmının boş olduğu bu nedenle davacı şirketin taahhüdünü iş programına uygun olarak yerine getirmesi gerektiği bildirimlerinin ödenek yetersizliğinden kaynaklanan ek süre uzatımı sonrasında yapıldığı, revize iş programında işin bitim tarihinin açıkça belirtilmediği Genel Şartnamede idare tarafından onaylanan iş programına yüklenicinin uymak zorunda olduğunun ve ihale konusu işin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin programın idare tarafından onayladıktan sonra geçerli hâle geleceğinin düzenlendiği anlaşıldığından, davacının 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin Danıştay K
Devamı...

ihaleye katılan 2 farklı şirketlerden birinin farkında olmadan farklı 1 günde komşu şirketinin kullanmış olduğu internete dizüstü bilgisayarın bağlanması neticesinde aynı IP adresinden e-teklif verildiği ileri sürülmüş ise de, aynı ihaleye teklif verecek olan iki farklı isteklinin, farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak elektronik teklif vermiş olmasının rekabeti etkileme ihtimali hk (Danıştay K)
Devamı...

İhalelerden yasaklama hükümlerinin genişletilmesi(Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” maddesi ile 2020/DK.D-222 sayılı Kurul kararında, Elektronik İhale Uygulama Yönetmelik maddesine uygun olarak elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektubunu (asıllarını) idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanun’un 17. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi öngörülmüş Böylece, söz konusu Yönetmelik kuralı ve Kurul kararı ile anılan fiil, ihale kararını etkileyip etkilemediğine ilişkin ihaleyi gerçekleştiren idarelere niteleme imkânı tanınmaksızın ve somut olayın koşulları ve mâkûl bir sebebi bulunup bulunmadığından bağımsız olarak mutlak bir yasaklama sebebi olarak düzenlenmiş, dava konusu düzenleyici idarî işlemler ile ihalelerden yasaklamaya ilişkin fiil ve davranışları belirleyen Kanun hükmünün kapsamı ve çerçevesi genişletilmiştir) Danıştay K
Devamı...

ihale yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği belgelerin ve elektronik olarak alınmamış olan geçici teminat mektubunun süresi içinde sunulmadığı, bunun üzerine ihale komisyonunca teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve Mal AlımUygulama Yönetmeliği uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınması gerektiğine karar verildiği yapılan yasaklama talebi üzerine  Bakanlığın  ihalelere katılmaktan 1 yıl süreyle yasaklanmasına karar verildiği, teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sunduğu geçici teminat mektubu tutarının gelir kaydedilmesinin davacının fiilinin bulunmadığı sırf Yönetmeliğin bu maddeye göndermede bulunması nedeniyle kanuni dayanak olmaksızın davacıya yasaklama verilemeyeceği açık olduğundan, davacı şirketin bir (1) yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk(Danıştay K)
Devamı...

ihalede pay defterlerinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerden olduğu, dolayısıyla idarece istenildiği Uygulama Yönetmeliğinin Elektronik ihale maddesi çerçevesinde fiziki olarak sunulması gerektiği verilen makûl süre içerisinde sunulmadığı takdirde ise isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerektiği anlaşıldığından, idarece verilen süre zarfında belgelerini sunmayan davacının teklifinin değerlendirilme dışı bırakılarak, geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, pay defterinin istenmesine ilişkin EKAP üzerinden yapılan tebligatın usulüne uygun olduğu, davacının bu tebligattan geç haberdar olmasının tebligatın aynı gün yapılmış sayılmasına engel teşkil etmediği, idarenin takdir yetkisi kapsamında tayin edilen sürenin makul olduğu sonucuna varıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesi işleminde ve buna karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihalede şirketin müdürünün şirketin %50‘sinden fazlasına sahip ortağı olduğu ve yapılan güvenlik soruşturması sonucunda hakkında terör örgütü adına kurumların internet sitelerinin çökertilmesine yönelik program yapma suçundan işlem yapıldığı bu nedenle ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak fiilini işlediğinden bahisle davacı şirket hakkında ihalelerden yasaklama kararı verilmiş ise de, davacı şirketin müdürü hakkında açılmış bir kamu davası bulunmadığından, davalı idarece, şirket müdürü hakkında güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle davacı şirketin kamu ihalelerinden bir yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır(Danıştay K)
Devamı...

ihaleden 1 yıl süreyle sehven yasaklanmış olan firmanın Resmi Gazete yayınlanan ilanla söz konusu işle ilgili tüm ihalelere katılmaktan yasaklanması kaldırılmıştır ifadelerine yer verildiği dilekçe ekinde de davacının  Yapım İşi ihalesinden kaynaklı olarak 1 yıl süreyle tüm ihalelerden yasaklanması kararının kaldırılmasına dair işlemin ibraz edildiği bu durumda davacının ihaleden kaynaklı olarak 1 yıl süreyle tüm ihalelerden yasaklanması yönünde tesis edilen işlemin ortadan kaldırıldığı davanın konusuz kaldığı sabit olduğundan, konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine imkân bulunmadığı hk(Danıştay K)
Devamı...

EKAP üzerinde yer almayan iş deneyim belgesinin de taraflarından istenildiği iddia edilmekle birlikte, davacıya gönderilen yazının ekinde yer alan ve başvuru sahibi ile birlikte bir diğer istekliye dağıtımlı olarak gönderilen yazıda iddia konusu belge ile ilgili bilgiye yer verilmiş ise de davacıya özel olarak gönderilen yazıda anılan belgenin istenilmediğinin davalı idarece belirtildiği, ayrıca uyuşmazlığın konusunun yalnızca iddia edilen belge olmadığı, söz konusu diğer belgelerinde süresinde gönderilmediğinden davacının anılan iddiası yerinde görülmediği, dava konusu Kurul kararında “…sunulan geçici teminat tutarının teklif edilen bedelinin %3’ünü aşan kısmının başvuru sahibine iadesi gerektiği” yönünde karar verdiği, bu durumda, davacı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin süresinde teslim edilmediğinden bahisle davacı hakkında tesis edilen işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

muhtelif okul binalarının enkazından çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkım ve hafriyatların kaldırılması ihalesinin iptaline ilişkin işlem ile aynı işin 15/06/2021 tarihinde ihaleye çıkılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiş Mahkemece verilen kararda şirketin 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı bu işlemin iptali istemiyle açılan davada Mahkeme kararıyla davanın reddine karar verildiği davacı tarafından her ne kadar ihalenin yasaklama kararından evvel yapıldığı ileri sürülmüş ise de ihale komisyonu tarafından alınan ihale kararlarının ita amirince onaylanacağının düzenlendiği ita amirince onaylanmadan ihalenin tamamlandığından söz edilemeyeceğinden davacının söz konusu iddiasına itibar edilmediği bu durumda, dava konusu ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararı ile aynı işin  ihale edilmesine ilişkin ihale komisyonu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından İhale Komisyonu Kararı’nda Tebliğde belirtilen açıklama çerçevesinde yapılan değerlendirmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni birim fiyatların yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine ihale tarihindeki TÜİK veri değişimleri de göz önüne alındığında yeni hazırlanacak yaklaşık maliyetin yükseleceği gerekçesiyle yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiğinin belirtildiği,Bu durumda, Tebliğ’in ilgili hükmünde tanınan yetki kapsamında işlem tesis edildiği anlaşıldığından, davacıların bahse konu iddiasının reddine yönelik Kurul kararında bu iddia yönünden de hukuka aykırılık bulunmadığı Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine ait karar 
Devamı...

ihalede sınır değerin altında kalan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi/belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmalarının talep edildiği, anılan yazıda atıf yapılan İdari Şartname düzenlemesinin ihaleye katılımda yeterlik belgelerinin sunulmasında aranılacak kriterlere yönelik olduğu ve dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ve fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların ekinde yer alan imza sirkülerlerinin kamu ihale mevzuatı gereğince belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması açıkça talep edilmedikçe söz konusu belgelere ilişkin sunuluş şekli şartlarının aranmasına imkân bulunmadığı
Devamı...

ihalede sunulan fiyat tekliflerinde belirtilen malzemeler ile fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarındaki malzemenin aynı malzeme olup olmadığı değerlendirilirken sadece malzeme kalınlıklarının birbiriyle uyumlu olduğu gerekçesiyle aynı malzeme oldukları kabul edilmiş ise de, Kurulca yalnızca malzeme kalınlıklarının aynı olduğundan bahisle eksik incelemeye dayalı karar verildiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen ve … şirketince sunulan fiyat tekliflerine konu malzemeler ile fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki malzemelerin aynı malzeme olup olmadığının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından, bu kısım yönünden eksik incelemeye dayalı olarak alınan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı
Devamı...

ihalede fiyat teklifi ekinde dayanak olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağının “Fatura Bilgileri Tablosu” bölümünün “Faturaya konu malın veya işin nevi” kısmında “Modifiye edici asfalt katkı malzemesi (SBS)” olarak belirtildiği, bu durumda, Kurulca, … Grup şirketi tarafından söz konusu modifiye edici katkı malzemesi girdisine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifine konu malzeme ile idarece gönderilen analizdeki malzemenin aynı malzeme olup olmadığının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı karar verildiği, bu itibarla, … Grup şirketinin “Modifiye edici katkı malzemesi” girdisine ilişkin açıklamasının mevzuata uygun olmadığına yönelik iddia bakımından Kurulca yeniden inceleme yapılması gerektiği anlaşıldığından, bu kısım yönünden eksik incelemeye dayalı olarak alınan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde yer alan girdi cins, ölçü birimi ve miktarlar ile idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde verilen analizlerde yer alan girdi cins, ölçü birimi ve miktarların aynı olduğu, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde sorgulamaya konu iş kalemleri için belirlenen açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerine göre açıklama yapılması yükümlülüğü doğrultusunda hareket edildiği, analizlerde kâr oranı ve genel giderin gösterildiği, aynı analiz girdileri için farklı iş kalemlerinde farklı fiyatların kullanılmadığı, açıklama istenilen nakliye analiz girdilerine ilişkin hesabın idare tarafından belirlenen nakliye formülleri ve mesafeler dikkate alınmak suretiyle yapıldığı, K katsayısı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan * yılı rayicinin kullanıldığı, açıklamada kullanılan diğer rayiçlerin de güncel olduğu, açıklama kapsamında sunulan analizlerde hangi kamu kurum ve kuruluşunun kâr ve genel gider hariç birim fiyatının kullanıldığının belirtildiği, açıklama istenilmeyen analiz girdileri için miktar ve birim fiyatın belirtildiği ve analizlerde herhangi bir aritmetik hata yapılmadığı, Sorgulamaya konu iş kalemlerinde yer alan mazot analiz girdisi için * TL/kg fiyatın kullanıldığı, bu itibarla mazot analiz girdisine yönelik olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu
Devamı...

ihalede sunulan teminat mektubunda idarenin ihale konusu işin adının ve isteklinin ticaret unvanının doğru bir şekilde yazıldığı ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli A.Ş. tarafından geçici teminat mektubu ayırt edici numarasının sunulmayacak belgeler tablosunun ilgili kısmında beyan edildiği EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan teminat mektubunun ihale konusu işe ve söz konusu istekli adına yönelik düzenlendiği görüldüğünden, dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine ait karar
Devamı...

teklifi ihalede hesaplanan sınır değerin altında olan istekliler özelinde yapılacağı, teklifi belirlenen sınır değerin üzerinde olan isteklilerin ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde yapıp yapamayacağı denetiminin bu kapsamda yapılamayacağından bahisle başvurunun reddedildiği, ihaleyi gerçekleştiren idarece aşırı düşük teklif açıklaması yazı ekinde gönderilen söz konusu ihaleye ilişkin iş kalemleri pozu yerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen benzer nitelikli ihale iş kalemlerine ait pozlar kullanılarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının söz konusu analizlerin nitelik ve nicelik olarak birbirinden farklı olması nedeniyle mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından davacı şirketin ihaleye katılan diğer şirketlere nazaran avantajlı olduğu hususunun davalı idarece değerlendirilmemesinde de hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir
Devamı...

Aşırı düşük için alınmış bahse konu fiyat teklifinin eki niteliğinde olan Ek-0.5 Maliyet Tutarı Tespit Tutanağında Yazılım Proje ve Şartnamesine Uygun (Yüklü Programların Lisansı ile Birlikte Komple) girdisine yönelik maliyet bileşenlerine yer verildiği, birim işçilik maliyeti kısmında “yazılım mühendisi birim işçilik * TL” ifadelerine yer verilmek suretiyle fiyat teklifinin ekinde sunulan satış tutarı tespit tutanağında hesaplama hatası yapıldığı gerekçesiyle davacı iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakıldığı Ek-0.5 maliyet tutarı tespit tutanağının maliyet tutarı kısmında sehven “yazılım mühendisi birim işçilik (TL ifadelerine yer verilerek fiyat teklifinin ekinde sunulan satış tutarı tespit tutanağında hesaplama hatası yapıldığı, ancak söz konusu toplam tutar düzeltilerek *TL alındığında dahi toplam maliyet tutarının fiyat teklifindeki *TL bedelin altında kaldığı anlaşıldığından ve Ek-0.5 maliyet tutarı tespit tutanaklarındaki söz konusu hata, fiyat teklifinde herhangi bir belirsizliğe yol açacak nitelikte olmadığı hk (Danıştay K 2023)
Devamı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda bulunan şirket başta olmak üzere ihale kapsamında sunduğu teklifi geçerli kabul edilen diğer şirketlerin biyopsi masa/sandalyesi kalemi açısından teklif ettiği ürünün anılan Kurum nezdinde tutulan Ürün Takip Sistemine kayıtlı olup olmadığının araştırılmayarak karar  verilemeyeceği hk (Danıştay K 2023)
Devamı...

ihalede sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve itirazen şikâyet başvurusunun da Kamu İhale Kurulunca reddedildiğinden pazarlık usulü ile yapılan dava konusu ihaleye davet edilmemesi hk Danıştay K 2023
Devamı...

iş deneyim belgesinin tevsiki amacıyla sunulan faturalarda ana sözleşmede belirtilen fiyatlar haricinde dosyada bulunan Ek Protokol’de yer alan birim fiyatların kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gerektiği hk(Danıştay K 2023)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilen girdiler içerisinde yer alan motorin girdisine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının * yılı yayımlanmış rayiç fiyatının kullanıldığı Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının rayiç fiyatlarının kullanılması durumunda ayrıca başka açıklama sunulmasına gerek bulunmadığı ve istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan kamu kurum kuruluşları tarafından ilan edilen birim fiyatların ayrıca bir liste halinde açıklamaları kapsamında sunulduğu tespit edildiğinden isteklinin açıklamalarının bu yönüyle mevzuata aykırı olmadığı
Devamı...

idarenin ihale davet mektubu gönderme zorunluluğu bulunmadığı isteklinin ihaleye kendilerinin de katılması için davet mektubu gönderilmesine ilişkin başvurusunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk(Danıştay K 2022)
Devamı...

İhaleden haksız yasaklamada Manevî tazminata hükmedilirken ilgililerin sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak olay nedeniyle duyduğu elem ve ızdırabın kısmen giderilmesini ifade edecek, idarenin hukuka aykırılığını ortaya koyacak ve hukuka aykırılığı özendirmeyecek bir miktarın belirlenmesi gerektiğinden ihaleden yasaklama işlemi nedeniyle davacı şirketin ticarî itibarının zedeleneceği, güvenirliliğinin azalacağı tartışmasız olup, bu nedenle davacı lehine manevî tazminata hükmedilmesi yerinde olduğu hk (Danıştay K 2022)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasının analiz formatına uygun olarak yeniden tanzim edilmesinin talep edildiği *TL bedelli ihaleye ilişkin olarak anılan firma tarafından *TL tutarındaki kısım için tanımlanmış iş kalemlerinin poz numaraları belirtilerek açıklama yapıldığı ayrıca inşaat iş kalemleri birim fiyat analizlerinin usulüne uygun olarak belirtildiği bu durumda aşırı düşük teklif açıklama talebinin usulüne uygun yapılmadığı yönündeki Kamu İhale Kurulu’nun düzeltici işlem belirlenmesi kararında tespit edilen eksikliklerin davalı idarece giderildiği sonucuna varıldığından, dava konusu ihale işleminde hukuka aykırılık görülmediği hk (Danıştay K 2022)
Devamı...

3 g istisna kapsamında pazarlık usulü ihale gerçekleşen ihaleye gerekçe olan covid salgını gerekçe gösterilmesi
Devamı...

ihale dokümanında yer alan ve sözleşmenin eki bir belge olan mimari projenin başka bir kuruma ait ve onaysız olduğunu, zemin etütlerinin yapılmadığını bilen veya bilmesi gereken davacı tarafından, ihale konusu işin projesine ilişkin şikâyetlerinin ihale ilanından sonra yada ihalenin değerlendirilmesi aşamasında şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu ile ileri sürülmesi gerekirken, ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanmasından sonra ihale konusu işin projesinin başka bir kuruma ait olduğu, zemin etüdünün yapılmadığı yönündeki iddialar ile ihalenin iptalinin talep edilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk (Danıştay K 2022)
Devamı...

ihale konusu işin önemli bir kısmının ölçüm ve haritalama kadastro uygulamalarına ilişkin olduğu, bu itibarla işin sadece orman mühendislerine özgülenerek bu alanda çalışan ve yeterlilikleri bulunanlara ihaleye katılma hakkı tanınmasının hukuka aykırı olduğu belirtilmiş, ancak mevzuat uyarınca haritalama konusunda yetki ve sorumluluk verilen harita ve kadastro mühendisleri veya teknikerlerine ve bunların büro ve şirketlerine ihaleye katılma hakkı tanınmamasının ihalelerde rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu hk(Danıştay K 2022)
Devamı...