Geçici Kabul Komisyonunun İşi Geçici Kabule Uygun Bulmaması

image_pdfimage_print
62 / 100

Geçici Kabul Komisyonunun İşi Geçici Kabule Uygun Bulmaması

Kabul komisyonu kabule engel kusur ve eksiklikler tespit ederse durumu tutanakla kayıt altına alır ve tutanak idareye sunulur. Kabul gerçekleştirilmez. Kabul komisyonunun bu
durumda eksikliklerin tamamlanması için süre tayin etme yetkisi de bulunmamaktadır. Sayıştay 1. Dairesi K.10664 T.T:10.11.2017

Kabul komisyonunun bildirimi üzerine idare yükleniciye ihtar vererek eksik ve kusurların giderilmesini talep eder. Yüklenici ihtarla bildirilen süre zarfında işleri tamamlamaya gayret gösterir. İşleri geçici kabule hazır hale getirdiğini düşündüğünde idareye geçici kabul başvurusunu sunar.

Geçici Kabul Komisyonunun Kabule Engel Nitelikte Olmamakla Birlikte Yapılan İşte Kusur ve Eksiklikler Tespit Etmesi

YİGŞ m. 41’in 5’inci bendi kapsamında kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir.

Uygulamada en çok karşılaşılan durum bu seçenektir. Bu noktada yapılan bir hata ise nefaset kesintisine tabi işler için süre verilmesidir. Tamamlanması için süre tayin edilen eksik ve kusurlu işler nefaset kesintisinin konusunu oluşturmamaktadır.

Zaten tamamlanabilen bir iş nefasete konu olmamalıdır. Diğer bir deyişle giderilmesi mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybı gerektiren kusur ve eksiklikler için süre tayin etmek yersiz olacaktır ki nefaset kesintisinin konusunu bu tür işler oluşturmaktadır.

Kabul Komisyonunun Tespit Ettiği Eksikliklerin, Belirlenen Sürede Yüklenici Tarafından Giderilmemesi

Bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.

Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

Bu noktada eksikliklerin makul bir süre içerisinde tamamlanabilecek mahiyette olması gerektiği düşünülmektedir. Bu makul sürenin 2-4 ay olabileceği, zaten tamamlanması 4 aydan fazla sürmesi beklenen eksiklikleri kabul komisyonunun kabule engel olarak nitelendirmesi gerektiği düşünülmektedir.

Örneğin eksik işlerin idarece tamamlattırılması 6 ay sürecekse idarenin yükleniciye 6 aylık gecikme cezası uygulaması gerekecektir ki bu durum hakkaniyetli olmayacaktır.

image_pdfimage_print