ihalelerde isteklilere ait bilanço ve gelir tablosu EKAP üzerinden temin ve teyit edilmesi

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir…” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Yemek Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü: Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri için 24 Aylık (5 Kısım) Yemek Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Genç, Solhan ve Karlıova İlçe Devlet Hastaneleri

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İstekli firmalar tarafından İşletme Kayıt Belgesi veya “Gıda Üretim İzin Belgesi”ni teklif ekinde sunacaktır…” düzenlemesi,

 

            İdari Şartname’nin  “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

30.11.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararına göre 73 adet ihale dokümanı indirilen ihaleye 13 adet teklif verildiği, Ulgar Et ve Süt Ürünleri Gıda Paz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin herhangi bir belge sunmaması sebebiyle, Hazar Aş Tabldot Gıda Üretim Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubu, geçici teminat, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, işletme kayıt belgesi, bilanço ve iş deneyim belgesi sunmaması sebebiyle, Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kapasite raporu ve hizmet yeterlilik belgesi sunmaması sebebiyle, Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnş. Taah. Oto. Med. Hazır Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi sunmaması sebebiyle, Eylülüm İnş. Gıda Çağrı Hizm. Sosyal Hiz. Tem. Oto Kiralama Peyzaj ve Tic. İhr. İth. A.Ş.- Sd Oto Kiralama Sos. Hiz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının kapasite raporu ve hizmet yeterlilik belgesinin geçerli olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş- Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ihale konusu işin bütün kısımlarında aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği ve ilgili firmadan aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş- Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığının, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise başvuru sahibi Emir Sosyal Hiz. İş Sağ. ve Güvenliği Gıda İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.- Kadoğlu Hayvancılık Yemek Gıda İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının belirlendiği görülmüştür.

 

05.01.2021 tarih ve E.2021/229 sayılı yazı ile idareden istekliler tarafından teklif kapsamında sunulan imza beyannamesi, imza sirküleri, vekaletname ile katılım gerçekleşmiş ise vekaletname ile vekile ait imza beyannamesi ve işletme kayıt belgelerinin asılları istenmiş olup, 06.01.2021 tarih ve E-81127300-949 sayılı yazı ile Kuruma gönderilen belge asılları üzerinden inceleme yapılmıştır.

 

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş.- Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında T.C. Trabzon 1. Noterliği tarafından düzenlenen 20.11.2019 tarihli imza sirküleri, T.C. Sürmene Noterliği tarafından düzenlenen 06.12.2019 tarihli vekaletname, T.C. Ankara 51. Noterliği tarafından düzenlenen 27.11.2017 tarihli imza beyannamesi ve TR-61-K-010674 numaralı İşletme Kayıt Belgesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ise T.C. Bingöl 1. Noterliği tarafından düzenlenen 05.02.2016 tarihli imza sirküleri ve TR-12-K-000994 numaralı İşletme Kayıt Belgesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş.- Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan bahse konu belgelerin idare tarafından “idarece aslı görülmüştür” şerhiyle kaşelenip imzalandığı, belgelerde yer alan imzaların ıslak imza olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından sunulan ilgili belgelerin idarece “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülen belgeler olduğu, bu açıdan bahse konu belgelerin ihale mevzuatında yer alan belgelerin sunuluş şekli düzenlemesine uygun sunulduğu anlaşıldığından anılan iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından her ne kadar bahse konu istekli tarafından sunulan bilanço ve gelir tablosunun da belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı iddia edilse de, isteklilere ait bilanço ve gelir tablosu EKAP üzerinden temin ve teyit edilebildiğinden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin yedinci fıkrası gereği bahse konu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı ve anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No 2021/006
Gündem No 59
Karar Tarihi 10.02.2021
Karar No 2021/UH.II-383

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz