elektronik ihale ortamında düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin bankalar tarafından EKAP’a aktarılacağı, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verileceği ve bu numaranın istekliler tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderileceği hk
Devamı...

elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin ise banka tarafından EKAP’a aktarılması gerektiği hk
Devamı...

Bankanın ihaleyi gerçekleştiren idareye hitaben yazılan bir yazının sunulduğu söz konusu BANKA REFERANS MEKTUBU yazısında ***GAYRINAKDİ KREDİSİ *TL  OLAN MEKTUP ŞİRKET ADINA BANKAMIZCA DÜZENLENMİŞTİR ÖRNEKTİR İBARESİ SEHVEN MEKTUP SAYFASINDA YER ALMIŞTIR İLGİLİ MEKTUP ASLI GİBİ OLUP MEKTUBUN İŞLEME ALINMASI UYGUNDUR hususlarının belirtilmesi ihaleden elenirmi
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında yer verilen banka referans mektubu standart formuna uygun olmadığı dolayısıyla söz konusu istekliye ait teklifin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

istekli tarafından Banka Referans Mektubu Bilgileri (Müşterinin talebi üzerine düzenlenen kopyadır) adındaki belgenin teklif dosyası kapsamında sunulduğu söz konusu belgenin ihale dokümanı kapsamında yer verilen banka referans mektubu standart formuna uygun olmadığı ve banka yetkililerin isim unvan ve imzalarını içermediği, dolayısıyla idarece söz konusu istekliye ait teklifin banka referans mektubunun imzasız olarak sunulduğu ve standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hk 1
Devamı...

Banka referans mektubunun teklif dosyasında sunulmasının mezkur ihalede bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği ihale dokümanında yer alan Sunulmayacak Belgeler Tablosu standart formunda banka referans mektubuna ilişkin satır açılmadığı dolayısıyla ihaleye katılan istekliler tarafından banka referans mektubunun fiziki ortamda sunulması gerektiği hk 1
Devamı...

Banka referans mektubunun teklif dosyasında sunulmasının mezkur ihalede bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, istekliler tarafından banka referans mektuplarının fiziki ortamda veya EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilebilir olması halinde e-ihale olarak gerçekleştirilmeyen ihalelerde Sunulmayacak Belgeler Tablosunda banka referans mektubu bilgileri ile teyit bilgilerine yer verilerek sunulabileceği,
Devamı...

ihalede iş ortaklığı tarafından beyan edilen ve sunulan banka referans mektubu nasıl olmalı
Devamı...

ihale dokümanı düzenlemelerinden, isteklilerin teklif ettikleri bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunmalarının zorunlu olduğu ve banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının gerektiği
Devamı...

ihale dosyasında sunulan banka referans mektubunun standart forma uygun olmadığı bu bakımdan teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale teklifinde banka referans mektubu sunulmamış olduğu görüldüğünden ve teklif kapsamında sunulmayan belgeye ilişkin olarak ise herhangi bir teyit yahut bilgi tamamlatma uygulamasına gidilemez
Devamı...

ihalede isteklinin teklifinin referans mektubunu getirmemesi neticesinde eksik evrak bulundurmaktan elenmesi ile bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılamaz
Devamı...

ihalede banka referans mektubunun sunulduğu mektupta kullanılmamış gayri nakdi  kredisinin * TL olarak belirtildiği kullanılmamış nakit kredisi ile üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduat tutarlarının ise 0 TL olarak belirtildiği kullanılmış gayri nakdi kredisinin ise * TL olarak gösterilmesi 
Devamı...

düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin gerekli yazışmalar yapılarak anılan hususun açıklığa kavuşturulması, ihaleyi yapan idare tarafından, anılan iş denetleme belgesi sahibi  iş denetleme belgesine konu iş kapsamında ilgili tarihler arasında görev yapıp yapmadığının tespiti amacıyla SGK başkanlığı, iş denetleme belgesine konu işin yüklenicisi ve ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılıp araştırıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırılması, söz konusu iş denetleme belgesinin mevzuata uygun şekilde düzenlenmediğinin tespit edilmesi durumunda belgenin iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir
Devamı...

doküman düzenlemelerine göre, isteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunmasının zorunlu olduğu
Devamı...

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında Banka Şubesi tarafından ihale dokümanı kapsamında verilen standart form esas alınarak düzenlenmiş, İdari Şartname’de düzenlendiği şekilde “idarenin adı, işin adı ve ihale kayıt numarası” ile “nakdi kredisi ve gayri nakdi kredi bilgisi” içeren bahsi geçen şubede yönetmen yardımcısı olarak çalışan kişiye imzalı banka referans mektubunun sunulduğu görülmüştür.
Devamı...

ihale komisyonu tarafından alınan düzeltici ihale komisyonu kararına göre, İş Ortaklığı tarafından sunulan teklif dosyasında, geçici teminat mektubu, banka referans mektubu ve ciro tutarları yetersiz olduğu
Devamı...

teklif dosyası içerisinde banka referans mektubunun olmamasının sınır değer hesabında dikkate alınmalarına engel bir durum teşkil etmediği
Devamı...