ihalede İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin aktarılan Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı için öngörülen, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz etme koşullarını sağlayıp sağlamadığı hususunda idarece gerekli değerlendirmenin yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belge tutarının sağlaması gereken tutarı karşılamadığı, belgenin tam olarak değerlendirilemeyeceği ayrıştırma yapılması gerektiği, yalnızca inşaat imalatlarının bulunduğu, elektrik ve mekanik tesisata ilişkin herhangi bir imalatın bulunmadığı, bu açıdan benzer işe uygun olmadığı, özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin şirket ortağına ait olduğu ancak ortaklık durum belgesinin sunulmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin de fazla olduğu bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

iş deneyim belgesine konu iş kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde iki blok’un da baştan sona tamamlanmadan işin tasfiye edildiğinin anlaşıldığı, yukarıda yer verilen Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde tamamlanamayan işlerde birden fazla bloktan oluşan yapım işlerinde esaslı unsurun BII/BIII olarak belirlenebilmesi için inşaatların birinin temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanmasının gerektiği, binalarının hiçbirinin bir bütün olarak tamamlanmaması halinde esaslı unsur belirlemesinin yapılamayacağı hk
Devamı...

Benzer İş Grupları ihale Tebliği’nde üstyapı işleri yeni yapım, restorasyon, ikmal(tamamlama) ve bakım onarım şeklinde 4 ana başlıkta toplanmaktadır Anılan Tebliğ’de restorasyon işlerine B-I grubunda, belirli özel fiziki niteliklere sahip işler B-II grubunda, bunun dışında kalan bina işlerine ise B-III grubunda yer verilmiş olup, 2.4’üncü maddesinde onarım işlerinde ve ikmal(tamamlama) işlerinde benzer iş belirlemesinin ne şekilde yapılacağı açıklanmış ve temelden çatıya bir yapım işinden farklılık ortaya konulmuştur iş deneyim belgelerinde esaslı unsur belirlemesi yapılırken işin binaların temelden çatıya bir bütün halinde gerçekleştirilmesi haline vurgu yapılmış ve bu nitelikte yapı olmaması halinde esaslı unsur belirlenmemesi gerektiği açıklanmış olup Tebliğ’in genel kurgusundan hareketle, bir işin B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün halinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğunun kabulü gerektiği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin konusunun akarsularda ölçü için seçilen en kesit boyunca belirlenen noktalarda su hızını verebilen; elektromanyetik muline (hidrometrik gözlem aleti) ve veri okuyucu ekipman temini olduğu; teknolojik ürün deneyim belgesinin ise veri kaydedici üniteye yönelik olduğu, yani iş deneyim belgesine konu işin akarsu debilerinin ölçümüne; teknolojik ürün deneyim belgesinin ise veri kaydına yönelik olduğu görüldüğünden her iki belgenin de su yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasını bütünüyle kapsamadığı değerlendirilerek iş deneyimini gösteren belgelerin benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

ihalede Özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihalede tanımlanan benzer işe uygun olduğu, belgenin EKAP üzerinden güncellenmesi sonucunda hesaplanan tutarın *TL olduğu ve bu tutarın anılan iş ortaklığında özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının  söz konusu işin geçici kabul tarihinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde olduğu alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme bedeli ile belge tutarının aynı olduğu, bu kapsamda ilave iş yapılmadığının tespiti
Devamı...

iş bitirme belgesine konu işte yer alan sanatçıların temini, ulaşımı ve reklam çalışmalarının başvuru konusu ihalede belirlenen benzer işler kapsamında değerlendirilemeyeceği, idare tarafından belgeye konu işin bir bütün halinde yapıldığının ifade edildiği, dolayısıyla idarece gönderilen cevabi yazıdan hareketle anılan istekli tarafından sunulan belgenin benzer işe uygun olan kısımları yönünden ayrıştırma yapma imkanının mümkün olmadığı
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin adının Otobüs Kiralanması olduğu,  anılan iş deneyimine konu ihaleye ait doküman incelendiğinde işin Otobüs Kiralanması  yer aldığı aynı Şartnamede yer verilen düzenlemelerden söz konusu araçların mesai saatleri içinde personel servis taşımacılığı yapmak üzere istenildiği bu yönüyle ihaleye ait İdari Şartname’de öngörülen benzer iş tanımına uygun olmadığı
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihale Şartnamesinde benzer işin “AXVIII Grup: Saha İşleri” işleri olarak belirlendiği, Yapım Tebliği uyarınca “AXVIII Grup: Saha İşleri” kapsamının ise “AV, AVI, AVII, AVIII, Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri, Peyzaj sahaları tanzim işleri ve Yüzey ve platform işleri” olarak belirlendiği, bunlardan AVIII grubu işlerin “Barajlar” olduğu, incelemeye konu iş deneyim belgesinde de esas unsurun “AVIII. Grup Barajlar” olarak belirlendiği dolayısıyla yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı adına sunulan iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun İdari Şartnamede belirlenen benzer işe uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

anahtar teslimi götürü bedel ihale usulü ile çıkılan bir yapım işi ihalesinde sözleşme süresince gerçekleştirilmiş olan benzer iş kalemi imalatlarının doğrudan ilgili ihale dokümanında yer alan pursantajlardan hesaplanmasının doğru sonuç vermeyebileceği hk
Devamı...

ihale Sözleşme sürecinde yaşanabilecek iş artışları, proje değişiklikleri gibi işlemlerin pursantaj tablosunda yer alan imalat yüzdelerinden farklı oranlarda imalat yapılmasına sebebiyet verebileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda idarenin söz konusu iş deneyim belgesine konu işin sahibi Belediye Başkanlığından Yönetmelik maddesinin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak benzer iş imalatlarının belirlenmesine yönelik olarak ilgili bilgi ve belgelerin talep edilerek, ilgili idare tarafından gönderilecek bilgi ve belgeler üzerinden başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belge tutarının benzer iş tanımına uygunluk değerlendirmesi yapılması gerekirken sadece EKAP’ta yer alan ihale dokümanı üzerinden benzer işe ilişkin değerlendirme yapılması mevzuata uygun bulunmayacağı hk
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesine konu işin ise yapım işi olduğu yapım işleri ile hizmet alımı ihalelerine yönelik farklı ikincil mevzuat bulunmakla birlikte rekabetin arttırılması amacıyla yapım işinde yer alan benzer hizmet işlerinin ayrıştırılarak iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

ihalenin konusunun otobüs kiralama hizmet alım işi olduğu ve benzer iş olarak kabul edilecek işlerin kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı her türlü araç kiralama hizmet alımı işleri şeklinde belirlenmesinin benzer işe uygun olduğu
Devamı...

İhalede  benzer işin katı atık nakli ve/veya transfer istasyonlarının işletilmesi işleri olarak düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ise “Kent İçi Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde, Sokak, Park ve Kamusal Alanların Temizliği İşi”ne ait olduğu, her ne kadar işin tanımında katı atık nakli ifadesi yer alsa da, bahse konu işe ait Teknik Şartname kapsamından söz konusu işin evlerden toplanan çöplerin depolama alanına taşınması işi niteliğinde olduğunun anlaşıldığı ve iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından da iş kapsamında çöp nakli dışında başkaca bir katı atık nakil işleminin yapılmadığının belirtildiği hususları dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu iş kapsamındaki çöp naklinin mevcut ihale kapsamında katı atık aktarma istasyonlarından entegre atık değerlendirme geri kazanım ve bertaraf tesisine yapılacak olan katı atık nakli kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen hizmet alımı işinden elde edilmiş söz konusu yüklenici iş bitirme belgesine konu işin İdari Şartnamesi ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde hizmet alımı kapsamında birçok mal kaleminin de temini ve montaj işlerinin yapıldığı dikkate alındığında, idarece bahse konu iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerden ihale konusu işe veya benzer işe uygun olan kısımların ayrıştırılarak değerlendirme yapılması gerekmekte olup idarece söz konusu ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra değerlendirme yapılmasının yerinde olacağı
Devamı...

ihale konusu iş veya işin bölümleri ile çeşitli yönlerden benzerlik taşıyan işler olarak yapıldığı iş deneyim belgelerindeki ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin kısımlara ait tutarların değerlendirilmesine imkân tanıdığı, bu doğrultuda hizmet alımına ilişkin bir iş deneyim belgesi ile mal alımı ihalelerine katılımı mümkün kılacak bir yorumun benzer iş kavramıyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına daha uygun olacağı aksi durumda ihale konusu işte tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu doğuracağı ayrıca mal alımı ihalelerinde hizmet alımı ihalelerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin (ihale konusu iş ve/veya idarece belirlenen benzer işe uygun olmak kaydıyla) kullanılmasını engelleyen bir hükmün de bulunmadığı
Devamı...

ihalede ise B-III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği, ancak idare tarafından bu grubun ihtiva ettiği işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri gibi işlerin benzer iş kapsamında kabul edileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görüldüğünden, hâlihazırda mevcut bulunan bodrum katı aynen korunarak zemin ve 1. Katının tadilatını ihtiva eden itirazen şikâyete konu yüklenici iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,  dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işte yapılan imalatlar dikkate alındığında gerek ihale konusu işe gerekse de ihalede istenilen B-III grubu benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığı
Devamı...

İş deneyim belgesinin eski bir versiyonunun da bulunduğu eski versiyon belgede belgenin esaslı unsuru Bölge Müdürlüğü tarafından “A-I Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” olarak belirlenmişken incelemeye konu ihale sürecinde değiştirilerek bu defa A-V Grup (Altyapı+Üstyapı) olarak belirlendiği görülmü iş deneyim belgesinde mevzuatın öngördüğü haliyle hem tutar dağılımı hem de işin yapım amacı ile işlevi dikkate alındığında esaslı unsurun hatalı şekilde belirlendiği iddiaya konu belgenin başvuruya konu ihaledeki benzer işe uygun olan A-V grubu işler kısmına isabet eden tutarının da İş Ortaklığı’nın pilot ortağı asgari iş deneyim tutarını sağlayamadığı
Devamı...

İdari Şartnamede AXVIII. Grup işlerin benzer iş olarak belirlendiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinin  sıra numaralı iş kalemleri içerisinde yer alan 27 iş kaleminin çim biçme, çapalama, budama, sulama gibi işlerin hizmet işi olduğu ve tamamının işçi marifetiyle gerçekleştirildiği  * sıra numaralı iş kalemleri ile * sıra numaralı iş kaleminin araç kiralama işine ilişkin olduğu, İhale Genel Tebliğinde mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama cadde sokak meydan vb. temizlik işleri bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işlerin İhale Genel Tebliğde yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceği hk
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname’de iş deneyim kriterlerine ilişkin olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C/II grubu işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işlerin ve makine mühendisliğine ait mezuniyet belgelerinin benzer iş olarak kabul edileceği
Devamı...

İdarenin hem İhale İlanında hem de İdari Şartnamede mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bir kriter belirlemediği İdari Şartnamede boş bırakıldığı her ne kadar benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği görülmüş ise de bu durumun iş deneyiminin istenildiği sonucunu doğurmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimine ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yakıt hariç şoförlü araç kiralama hizmeti işinden alınmış söz konusu yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesinde belgeye konu işin  A/V Karayolu İşleri olarak belirtildiği bu nedenle belge tutarının tamamının değerlendirmeye esas alınması gerektiği 
Devamı...

iş deneyim belgesine konu işin * Evi Bakım Onarım İşi olduğu  iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler ile iş deneyim belgesinde bulunan bilgiler doğrultusunda; iş deneyim belgesine konu iş kapsamında bakım onarım işi ile birlikte bina inşaat işlerinin de (temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak) tamamlandığı ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği uyarınca da iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurun “B.III Grup Bina İşleri” olarak belirlenerek bu hususun iş deneyim belgesine derç edildiği dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun İdari Şartnamede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde (B) Üstyapı (Bina) İşleri kapsamında “III. Grup: Bina İşleri” olarak düzenlenen benzer işe uygun olduğu
Devamı...

ihalede benzer iş,Peyzaj Alanlarının Rehabilitasyonu, Sorumluluk Alanlarımız İle Geçici Barınma Merkezlerinde Peyzaj Düzenlemeleri Yapım İşi”  ihalesi kapsamında bulunan iş kalemleri dikkate alındığında, bu işlerin ister yapım işi, ister hizmet alımı veya mal alımı niteliğinde olsun, çevre düzenlemesine ilişkin işlerin yerine getirilmesinde tamamlayıcı nitelik taşıdığı ve bir arada yapılmasının ihale konusu işin mahiyeti itibariyle koordineli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde zorunluluk arz ettiği, dolayısıyla söz konusu yapım işi kalemleri ile hizmet ve mal alımı iş kalemleri arasında doğal bir bağlantı olduğu hk
Devamı...

 iş deneyim belgesine konu işin sosyal hizmet kuruluşlarına sunulan hizmet olduğu  benzer iş tanımının ise yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü malzeme dahil  hizmetler olarak belirlendiği dikkate alındığında, belgenin benzer iş tanımında belirlenen sağlık kuruluşundan farklı niteliğe haiz sosyal kuruluşlara sunulan hizmetlere ilişkin olduğu anlaşılmış, ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımını karşılamadığı
Devamı...

Yemek hizmet alım ihalesinde benzer iş deneyimi( iş deneyim belgesinin öğle yemeği alımı işine ait olduğu, iş kapsamında yemeklerin dağıtımı ile yemekhanenin temizliği işinin de bulunduğu, ancak iş deneyimine konu işin sözleşmesinin birim fiyat üzerinden imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinde dağıtım ve temizlik için ayrı bir satır açılmadığı ve tabldot birim fiyatı üzerinden işin gerçekleştirildiği, bu nedenle tabldot birim fiyatın içerisindeki ne kadarlık bir kısmın dağıtım ve temizlik işini oluşturduğunun tespitinin yapılmasının mümkün olmadığı hk)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu esas işin sadece idarenin ihale konusu işin kapsamını oluşturan kent temizliğinde ihtiyaç duyulan araç, ekipman ve iş makinalarının kiralanmasına yönelik olduğu, bu doğrultuda alt yüklenici ile ilgili kısmında bu olduğu dikkate alındığında anılan istekli tarafından sunulan söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesinin Şartnamede düzenlenen benzer iş olarak kabul edilecek işler kapsamında yer almadığı
Devamı...

İhale iş kalemlerine ait toplam iş miktarının %90’ı kadar toplam metrajın parke döşemesi işi yapımını tek seferde yapmış olmak şartının sağlanması halinde 9 puan verileceğinin belirtildiği, parke döşemesi işinin malzemeli ya da malzemesiz olması gerektiğine ilişkin herhangi bir ek düzenlemeye yer verilmeyerek sadece parke döşeme işinin yapılmış olmasının arandığı, dolayısıyla tek seferde yapılmış olan hem malzemeli hem de malzemesiz parke döşemesi işlerinin değerlendirmeye alınmasının mümkün olduğu
Devamı...

İhale Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş bitirme belgesinin esaslı unsuru “D-I- / D-III GRUBU İŞLER” olarak belirlenmiş olup, iki farklı iş grubunun esaslı unsur olarak belirlenmesinin Benzer İş Grupları Tebliğde yer alan açıklamalara uygun olmadığı dikkate alınarak tek bir iş grubunun esaslı unsur olarak belirlenmesi gerektiği
Devamı...

 İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun kısımlarının ve ilgili belge tutarlarının tespiti için anılan istekliden talep edilen belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerine ilişkin idarece benzer işe uygunluk değerlendirmesinin yapılması için ihtiyaç duyulan belgelerin söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idareden talep edilmesi ve buna göre teklif değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi
Devamı...

ihalede B-III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği, ancak idare tarafından bu grubun ihtiva ettiği işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri gibi işlerin benzer iş kapsamında kabul edileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görüldüğünden, halihazırda mevcut bulunan ve birkaç bölümden oluşan çarşının ihtiyaç görülen kısımlarının tadilatı, onarımı ve rehabilitasyonunu ihtiva eden itirazen şikâyete konu alt yüklenici iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı, dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin gerek ihale konusu işe gerekse de ihalede istenilen B-III grubu benzer iş tanımına uygun olmadığı
Devamı...

İhale  Yeterlik Bilgileri Tablosunda  iş deneyim belgesi beyan edilmiştir. Söz konusu belgenin Yapım İşi olduğu belgenin esaslı unsurunun ihale konusu işte benzer iş olarak tanımlanan AXVIII Grubu saha işleri olduğu, dolayısı ile ihale konusu işte belirlenen benzer işe uygun bir belge olduğu, güncel tutarının * TL olduğu dolayısıyla ile teklif edilen bedele göre iş deneyim oranının sağlandığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede bitümlü sıcak karışım malzemesi üretimi veya satışı yapmış olmanın benzer iş olarak belirlenmiş olup ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı  teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş bitirme belgesine esas işin konusunun Bitümlü Sıcak Karışım Binder Asfalt Yama Malzemesi Temini olduğu İdari Şartnamede benzer iş kapsamında bitümlü sıcak karışım malzemesinin istekli tarafından üretilmesi gerektiği yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığı anlaşılması
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yapım işine ait alt yüklenici iş bitirme belgesine konu iş yapım işine ilişkin olmakla birlikte aynı nitelikteki ihtiyaçların idarelerce farklı değerlendirmek suretiyle mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi olarak gerçekleştirdikleri göz önünde bulundurulduğunda ihale türü ile işin niteliğinin bir arada dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği, anılan belgeye konu iş kapsamındaki iş kalemlerinin Şartnamede benzer iş olarak belirlenen peyzaj düzenleme ve peyzaj bakım işleri veya peyzaj sahaları bakım işleri veya fidan dikim ve bakım işleri veya ağaçlandırma sahalarının bakımı ve arazözle bitki sulama işleri veya park, bahçe, fidanlık, otomatik – damlama sulama sistemi ve orman tesis edilmesi işleri ile uyumluluk gösterdiği, dolayısıyla sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu hk
Devamı...

 ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesine konu işlerin benzer iş kapsamında yer almadığı gerekçesiyle anılan isteklinin  teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki için iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüş, söz konusu iş deneyim belgesine konu işin başvuruya konu ihale dokümanında benzer iş olarak belirlenen işi kapsamında olduğu anlaşıldığından teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin uygun olmadığı 
Devamı...

İhale Genel Tebliğinde mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edileceğinin açıklandığı, her ne kadar idare tarafından ihale yapım işi ihalesi olarak gerçekleştirilmiş ise de ihale konusu işin yarısından fazlasının park, bahçe ve onarım işine yani hizmet alımı işine ait olduğu, bu kapsamda ihalenin 696 sayılı KHK’daki belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı olarak hizmet alımı gerçekleştiremeyeceğine ilişkin yasağa aykırı olarak gerçekleştirildiği, mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi hizmet alımının yapılmasının kamu ihale mevzuatı kapsamında mümkün olmadığından ihalenin iptalinin gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bazı kalemlerin budama, biçme, temizlik ve sulama gibi hizmet kalemleri olduğu, söz konusu kalemlerin 696 sayılı KHK’ya aykırı olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan diğer yapım işleri, malzeme alımı ve araç kiralama girdi kalemlerinden ayrılarak ihale edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

iş deneyim konusunun tesisinin bakım onarım faaliyetinin gerçekleştirildiği ve tesisin işletilmesi işini içermediği, sözleşme konusu iş kapsamında enerji iletim hattının bakım onarımına yönelik bir hizmetin yerine getirilmediği hususunun yazıda açıkça ifade edildiği, bu durumda anılan istekli tarafından sunulan sözleşme konusu iş kapsamında İdari Şartnamede belirtilen benzer iş tanımındaki 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım onarımına yönelik herhangi bir hizmetin yerine getirilmediği, bu itibarla isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu sözleşmenin konusunun ve faturalarda yer alan iş kalemlerinin benzer işe uygun olmadığı hk
Devamı...

 iş bitirme belgesine konu işin bir hizmet alımı işi olduğu görülmekle birlikte, aynı nitelikteki ihtiyaçların idarelerce farklı değerlendirilmek suretiyle mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi olarak gerçekleştirildiği hususu da göz önünde bulundurulduğunda, ihale türü ile işin niteliğinin bir arada dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu iş kapsamında mezkur ihaleye ilişkin benzer iş tanımına uygun bir işin gerçekleştirildiği ve söz konusu iş deneyim belgesi tutarı ile anılan isteklinin karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarının karşılandığı tespiti
Devamı...

açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenecek bir oranda ihale konusu işe veya benzer işe uygun iş deneyimi istenileceği, bir yıldan fazla süreli işlerde ise 4/5’i alınarak (teklif bedelinin %20’si ile %40’ı aralığında) bu oranlar dahilinde yeterlik kriteri öngörüleceği, şikayete konu 21 ay süreli ihale konu işte ise teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere isteklilerin iş deneyimi gösteren belgeleri sunması gerektiği
Devamı...

 Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği maddesi uyarınca birden fazla gruba da atıf yapılabilmesi için açık bir şekilde atıf yapılan grupların örnekte verildiği gibi aralarına “veya” konulmak suretiyle belirtilmesi gerektiği
Devamı...

İdari Şartnamede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde bulunan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı )’’ düzenlemesinde (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı ) işlerin ifade edildiği, söz konusu ifadede benzer işlerin karayolu işleri ile sınırlı olduğunun anlaşıldığı, belirtilen ifadeden AI, II, III, IV ve V grubu işlerin benzer iş kapsamında olduğu manasının çıkarılamayacağı
Devamı...

Benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği, malzemeli yemek hizmetinin ana çiğ girdi işçilik ve yardımcı giderlerden oluştuğu ve malzeme tedarik edilmesinin işin esaslı unsurlarından biri olduğu, malzemesiz yemek hizmetinin ise sadece işçilikten ibaret olduğu hususları dikkate alındığında, malzemeli ve malzemesiz yemek hizmetlerinin nitelik ve gerçekleştirilme usulü bakımından benzerlik gösterdiğinin kabul edilemeyeceği
Devamı...

ihalede Hizmet Binasının rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri güçlendirme projeleri ve detay projelerinin hazırlanması işinde uygulanan mühendislik gereksinimleri ve çözümlerinin aynı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe ve benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılabilecekleri, benzer iş tanımında araç kiralama işlerine yer verilmemiş olmasının idarenin ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılmak üzere sürücüsüz araç kiralama işlerinden edinilen iş deneyim belgelerinin kullanılmasına engel teşkil etmeyeceği, araç kiralama işlerinin birbirinden farklılık arz edebileceği, binek araç vb.lerinin kiralanması işleri ile mevcut idare ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılacak araçların kiralanması işlerinin uzmanlık ve organizasyon gerekliliklerinin aynı olmadığı, her türlü araç kiralama işlerinin benzer iş olarak belirlenmesi noktasında idarenin takdir yetkisi
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işe uygun olmadığı, benzer iş açısından da sunulan iş deneyim belgesinin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermediği, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilemeyeceği, teçhizat, ekipman, uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşımadığı anlaşılması
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesine konu işe ilişkin ihale dokümanı EKAP üzerinden sorgulandığında anılan işin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olmadığı hk
Devamı...

 ihale kapsamında yer verilen her bir iş kaleminin tek basına ihale konusu edilebilecek nitelikte olup birbirine benzerlik göstermeyen, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmeyen işler olduğu hk
Devamı...

ihalede sunulan  iş deneyim belgelerine konu işler kapsamında bulunan ihale konusu işe benzer veya benzer iş tanımına uygun işlerin tutarının ilgili yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı idare tarafından tespit edilmemesi 
Devamı...