iş deneyim konusunun tesisinin bakım onarım faaliyetinin gerçekleştirildiği ve tesisin işletilmesi işini içermediği, sözleşme konusu iş kapsamında enerji iletim hattının bakım onarımına yönelik bir hizmetin yerine getirilmediği hususunun yazıda açıkça ifade edildiği, bu durumda anılan istekli tarafından sunulan sözleşme konusu iş kapsamında İdari Şartnamede belirtilen benzer iş tanımındaki 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım onarımına yönelik herhangi bir hizmetin yerine getirilmediği, bu itibarla isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu sözleşmenin konusunun ve faturalarda yer alan iş kalemlerinin benzer işe uygun olmadığı hk
Devamı...

 iş bitirme belgesine konu işin bir hizmet alımı işi olduğu görülmekle birlikte, aynı nitelikteki ihtiyaçların idarelerce farklı değerlendirilmek suretiyle mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi olarak gerçekleştirildiği hususu da göz önünde bulundurulduğunda, ihale türü ile işin niteliğinin bir arada dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu iş kapsamında mezkur ihaleye ilişkin benzer iş tanımına uygun bir işin gerçekleştirildiği ve söz konusu iş deneyim belgesi tutarı ile anılan isteklinin karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarının karşılandığı tespiti
Devamı...

açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenecek bir oranda ihale konusu işe veya benzer işe uygun iş deneyimi istenileceği, bir yıldan fazla süreli işlerde ise 4/5’i alınarak (teklif bedelinin %20’si ile %40’ı aralığında) bu oranlar dahilinde yeterlik kriteri öngörüleceği, şikayete konu 21 ay süreli ihale konu işte ise teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere isteklilerin iş deneyimi gösteren belgeleri sunması gerektiği
Devamı...

 Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği maddesi uyarınca birden fazla gruba da atıf yapılabilmesi için açık bir şekilde atıf yapılan grupların örnekte verildiği gibi aralarına “veya” konulmak suretiyle belirtilmesi gerektiği
Devamı...

İdari Şartnamede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde bulunan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı )’’ düzenlemesinde (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı ) işlerin ifade edildiği, söz konusu ifadede benzer işlerin karayolu işleri ile sınırlı olduğunun anlaşıldığı, belirtilen ifadeden AI, II, III, IV ve V grubu işlerin benzer iş kapsamında olduğu manasının çıkarılamayacağı
Devamı...

Benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği, malzemeli yemek hizmetinin ana çiğ girdi işçilik ve yardımcı giderlerden oluştuğu ve malzeme tedarik edilmesinin işin esaslı unsurlarından biri olduğu, malzemesiz yemek hizmetinin ise sadece işçilikten ibaret olduğu hususları dikkate alındığında, malzemeli ve malzemesiz yemek hizmetlerinin nitelik ve gerçekleştirilme usulü bakımından benzerlik gösterdiğinin kabul edilemeyeceği
Devamı...

ihalede Hizmet Binasının rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri güçlendirme projeleri ve detay projelerinin hazırlanması işinde uygulanan mühendislik gereksinimleri ve çözümlerinin aynı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe ve benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılabilecekleri, benzer iş tanımında araç kiralama işlerine yer verilmemiş olmasının idarenin ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılmak üzere sürücüsüz araç kiralama işlerinden edinilen iş deneyim belgelerinin kullanılmasına engel teşkil etmeyeceği, araç kiralama işlerinin birbirinden farklılık arz edebileceği, binek araç vb.lerinin kiralanması işleri ile mevcut idare ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılacak araçların kiralanması işlerinin uzmanlık ve organizasyon gerekliliklerinin aynı olmadığı, her türlü araç kiralama işlerinin benzer iş olarak belirlenmesi noktasında idarenin takdir yetkisi
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işe uygun olmadığı, benzer iş açısından da sunulan iş deneyim belgesinin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermediği, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilemeyeceği, teçhizat, ekipman, uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşımadığı anlaşılması
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesine konu işe ilişkin ihale dokümanı EKAP üzerinden sorgulandığında anılan işin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olmadığı hk
Devamı...

 ihale kapsamında yer verilen her bir iş kaleminin tek basına ihale konusu edilebilecek nitelikte olup birbirine benzerlik göstermeyen, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmeyen işler olduğu hk
Devamı...

ihalede sunulan  iş deneyim belgelerine konu işler kapsamında bulunan ihale konusu işe benzer veya benzer iş tanımına uygun işlerin tutarının ilgili yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı idare tarafından tespit edilmemesi 
Devamı...

iş deneyim belgesi tutarının teklif edilen bedelin %40’ı olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartnamede belirlenen benzer işe uygun olduğu ve yukarıda yapılan değerlendirme çerçevesinde belge tutarının tamamının dikkate alınması gerektiği
Devamı...

ihaleye konu işin muhtelif bina yapımı işi olduğu, idare tarafından BIII grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sunduğu yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği iş deneyim belgesinden, belgeye konu işin esaslı unsurunun “(B) Üst Yapı Bina İşleri III. Grup” olarak belirlendiği görülmekle birlikte, iş deneyim belgesine konu ihale dokümanı üzerinden yapılan incelemelerden; işin konusunun İnönü İlkokulu deprem güçlendirme işi olduğu, bir yapının bütünüyle temelden inşa edilmesine yönelik olmadığı, halihazırda bir binanın deprem güçlendirilmesi niteliğinde olduğu anlaşıldığından bahse konu iş deneyim belgesinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

ihale tarihi itibariyle EKAP’ta kayıtlı ve ihale işlem dosyasında yer alan iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun bir iş deneyim belgesi niteliğinde olduğu belirlendiğinden anılan isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

 iş deneyim belgesinde de esaslı unsurun “B III Grubu İşler” olarak belirlendiği iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği Ancak, belgeyi düzenleyen idarece belgeye konu işin esaslı unsurunun B III grubu işler olarak belirlendiği görülmekle birlikte idarece gönderilen bilgi ve belgelerde yer alan yeşil defterde yer alan imalat kalemleri ve imalat pursantajları üzerinden belgeye konu işin esaslı unsuru bakımından değerlendirme yapıldığında, söz konusu işin inşaat imalatlarının yapısal peyzaj ve altyapı işlerinden oluştuğu ve üstyapı bina işi olmadığı bu nedenle işin esaslı unsurunun B-III grubu bina işi olarak değerlendirilemeyeceği, söz konusu belgede esaslı unsurun  A – XVIII (Saha işleri) olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Öte yandan iş deneyim belgesine konu olan işin içeriğinde ihale konusu iş veya benzer iş tanımını karşılayacak bütünlükte bir işin yer almadığı, dolayısıyla iş deneyim belgesinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalede benzer iş olarak kabul edilecek olan işlerin ise BIII grubu inşaat veya* yapım işleri olarak belirlendiği, ayrıca teknik şartnameler mahal listeleri ve projeler incelendiğinde söz konusu işin mevcut bir binanın onarımı yapılarak *merkezine dönüştürülmesi işi olduğu söz konusu işin yeni bir bina inşaatı işi olmadığı Tebliğde yer alan açıklama uyarınca tamamlama onarım sondaj güçlendirme montaj işleri vb yapım işlerinde işin niteliği göz önünde bulundurularak benzer iş tanımının “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi gerektiğinin belirtildiği itirazen şikâyete konu olan ihalede ise benzer iş tanımının BIII grubu inşaat veya * yapım işleri olarak belirlendiği iş kapsamının onarım işi olduğu dikkate alındığında “BIII grubu onarım işi” tanımının da benzer iş tanımları arasında yer alması gerektiği “BIII grubu onarım işi” tanımının benzer iş tanımı içerisinde yer almaması rekabet ilkesine aykırı olduğu hk
Devamı...

ihalede sunulan iş denetleme/yönetme belgesinin standart forma uygun olduğu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlendiği ayrıca itirazen şikâyete konu olan iş denetleme/yönetme belgesindeki işin İnşaat işi olduğu ve uygulanan yapı tekniğinin *olarak belirtildiği dolayısıyla söz konusu belgenin benzer iş tanımının AVIII grubu işler arasında yer aldığı ihale dokümanında benzer iş tanımının AIX grubu olarak belirlendiği AIX grubu işler arasında AVIII grubu işlerin de yer aldığı bu itibarla belge tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği  hk
Devamı...

iş deneyim belgesinin değerlendirilmesine ilişkin olarak benzer iş gruplarının ayrıştırılması yoluna gidildiği ve iş kapsamında yer alan parke taş kanalizasyon ve yağmur suyu hattı işlerinin tutarlarının ayrıştırılarak sadece kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kapsamında yapılan işlerin değerlendirmeye alındığı iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin ihale ana konusunun beldenin cadde ve sokaklarının yağmur suyu ve pis su hatlarının tamamlanması olduğu aynı kapsamda yağmur suyu ve pis su hatlarının güzergahında bulunan ve bu işlemden zarar gören cadde ve sokakların parke taş ve kaldırımlarının yenilenmesi işlerini de kapsadığı, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işlerin ayrıştırılmadan değerlendirilmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

ihalede istenilen iş deneyim belgesi için benzer iş tanımının her türlü nakliye işleri şeklinde yapıldığı ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin kömür alımı olduğu Kurumumuza gönderilen yaklaşık maliyet cetveli incelendiğinde kömür alımına ilişkin bedelin ne kadarlık kısmının kömür bedeli ne kadarlık kısmının ise yükleme, taşıma ve boşaltma işlerine karşılık olduğunun tespitinin mümkün olmadığı bu nedenle ayrıştırılabilir nitelikte olmayan belge tutarı üzerinden benzer işe uygunluk değerlendirmesi yapılamayacağı hk
Devamı...

 ihale konusu iş ve benzer iş ile belgeye konu olan iş arasında nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik olması ve aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması hususu olduğu, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin benzer iş tanımının çerçevesini daralttığı ve bu nedenle rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu
Devamı...

İhale dokümanında yer verilen düzenlemelere göre ihale konusu işin Atıksu Araç Kiralama olduğu her türlü araç kiralama hizmet alımı işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği
Devamı...

İdari Şartname içeriğinde benzer iş tanımı “iş makinası kiralama işleri” olarak belirtilmiş olsa da, ihale konusu işin içerisinde servis aracı minibüs, kamyonet ve kamyonların da kiralanacağının düzenlendiği, iş makinası kiralama işlerinin yanında bu tür araçların da birlikte kiralandığı işlerin herhangi bir ayrıştırmaya gidilmeden belge tutarının tam olarak değerlendirilmesi gerektiği hk
Devamı...

İhale konusu iş kapsamında idarelerin sorumluluk alanı içerisinde yer alan tesis, mabet, okulların temizliği ile havuzların hijyenik bakımlarının yapılacağı, benzer iş tanımının kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektöre gerçekleştirilmiş tesisler, spor kompleksi ve yüzme havuzlarının hijyenik temizliğinin birlikte yapılması şeklinde belirlenmesinin rekabeti daralttığı
Devamı...

isteklinin belgeye konu işi gerçekleştiren iş ortaklığının % 40 hisseli ortağı olması nedeniyle anılan istekliye isabet eden imalatın toplam imalat tutarının oranlanması belirleneceği anılan iş kapsamında araçlar ile gerçekleştirilen iş kalemlerinin ise benzer iş tanımına uygun olmadığı, istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun kısmının güncellenmiş tutarının, sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının altında olduğu
Devamı...

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinden benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat ekipman mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği teklifler değerlendirilirken ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirmeye alınacağı hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin altyapı ikmal yapım işi ve uygulanan yapı tekniğinin içmesuyu yapım işi olduğu dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu iş kapsamında ağırlıklı olarak içme suyu ve kanalizasyon imalatlarının gerçekleştirildiği iş deneyim belgesini düzenleyen Kurul tarafından da belgeye konu iş kapsamında gerçekleştirilen altyapı ikmal yapım işinin AIV grubu işlerden oluştuğunun belirtildiği de dikkate alındığında başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin AXVIII grubu saha işleri kapsamında olmadığının tespiti hk
Devamı...

İhalede benzer işin (A) Alt Yapı İşleri bölümündeki XVIII Grup şeklinde belirlendiği ve bu grubun aynı bölümdeki V Grup işleri de kapsadığı ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bilgileri beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun da (A) Alt Yapı İşleri bölümündeki V Grup olarak belirlendiği bu itibarla belgeye konu işin esaslı unsuru benzer işe uygun olduğundan belge tutarının ayrıştırılmasına gerek bulunmadığı ve belge tutarının yeterlik kriterini karşıladığı hk
Devamı...

Yapım ihale  konusu bir işin B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun yapının bir bütün halinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğunun kabulü gerektiği hk
Devamı...

ihale dokümanında yapılan düzenleme uyarınca arazi toplulaştırma hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştirdiğini gösteren deneyim belgesine sahip olmayan ancak AXX gurubu iş deneyimi olan yapım müteahhitlerinin ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “Alt Yükleniciye Yaptırılması Düşünülen İşler” bölümünde işin alt yükleniciye yaptırılacak arazi toplulaştırma mühendislik hizmetleri kısmını belirtmeleri gerektiği başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı tarafından iş deneyimini tevsik için mezuniyet belgesi kullanılmış olmakla birlikte bu mezuniyet belgesinin işin yapım kısmı için sunulması gereken AXX gurubu iş deneyimi belgesinin yerini kaim bir belge statüsünde olduğu işin mühendislik hizmeti kısımları için tevsik edilmesi gereken deneyim belgesini karşılamayacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin, işin mühendislik gerektiren kısımları için alt yüklenici beyanında bulunulmamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırılık teşkil etmediği hk 1
Devamı...

İhalede istekli tarafından beyan edilen ve EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgesi incelendiğinde yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin deneyim belgesi olduğu işin adının *kompleksi inşaatı” olduğu uygulanan yapı tekniği kısmında “betonarme ve çelik yapı(B.II)” ifadesinin yer aldığı tespit edilmiş olmakla birlikte işin niteliğinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan B.II grubu işler kapsamında değerlendirilemeyeceği ancak B.III grubu dahili bina işlerinde değerlendirilmesinin mümkün olabileceği anılan konuya ilişkin olarak belge sahibi istekliden iş deneyimine konu işe ait açıklayıcı belgelerin ihale Kanun maddesi uyarınca idare tarafından  istenildikten sonra anılan belgenin B.III grubu işlerde kullanılıp kullanılmayacağına karar verilmesi hk
Devamı...

 alt yüklenici iş bitirme belgesinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ maddesi açıklamaları dikkate alınarak ihale komisyonunca değerlendirmeye alınması gerektiği anılan istekli tarafından benzer iş deneyim şartının sağlanmasına yönelik olarak teklifi kapsamında işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter yeminli mali müşavir serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter yeminli mali müşavir serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı hk 1
Devamı...

İdari Şartname’de A / V grubu yapım işlerinin benzer iş olarak belirlendiği isteklinin yurt içinde kamuya yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve belirlenen iş kalemlerine ilişkin iş deneyimlerinin olmasının fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinin ilave iş deneyim belgesi istenilmesi anlamına gelmeyeceği, söz konusu hususun bir yeterlik kriteri olmadığı, puanlamada yer alan iş deneyim konularına ilişkin tevsik işleminin gerçekleştirilmemesi durumunun teklifin geçerliliğine etki eden bir durum olmadığı, bu durumda isteklinin sadece teknik değer nitelik puanı alamayacağı, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda isteklilerin tekliflerinin fiyat dışı unsur puanlamasına tabi tutulmasının idareye tanınan bu takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, idarenin benzer iş belirlemesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan iş grupları listesinden herhangi bir ayrıştırma yapmadığı
Devamı...

ihalede sunulan Ticaret Sicili Gazetesinin “İşletmenin Faaliyet Konusu” bölümünde ticari işletmelerin faaliyet alanının üst yapı işleri olduğu ve bahse konu alanın ihale konusu iş olan “yağmursuyu şebekesi yapım işlerini barındırmadığı bu bağlamda anılan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hk 1
Devamı...

 yapım ihale işlerinden atık bertaraf etme tesisleri kapsamında bünyesinde tam otomatik mekanik ayırma tesisi ve kompost tesisi inşaatını birlikte bulunduran iş deneyim belgesi sunması şartıyla verileceğinin belirtildiği, yapılan düzenlemenin ilave iş deneyim belgesi istenilmesi anlamına gelmeyeceği, söz konusu hususun bir yeterlik kriteri olmadığı puanlamada yer alan iş deneyim belgesinin sunulmaması durumunda teklifin geçerli olacağı bu durumda isteklinin sadece teknik değer nitelik puanı alamayacağı, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda isteklilerin tekliflerinin fiyat dışı unsur puanlamasına tabi tutulmasının idareye tanınan bu takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, idarenin benzer iş belirlemesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan iş grupları listesinden herhangi bir ayrıştırma yapmadığı ve ihalelere ait ihale dokümanlarında yeterlik değerlendirmesine ilişkin düzenlemelerin farklılık arz edebileceği hk 1
Devamı...

İhale Şartname maddesinde yer alan söz konusu ifadeden her türlü ambulans temini işleri ile evde bakım işlerinin birlikte veya hasta bakım işleri şeklinde anlaşılacağı gibi ambulans temini işleri ile evde bakım işlerinin birlikte veya ambulans temini işleri ile hasta bakım işleri şeklinde anlaşılabileceği dolayısıyla benzer iş düzenlemesinin isteklileri tereddüde düşürebileceği öte yandan idare tarafından şikayete verilen cevap yazsında da benzer iş tanımındaki tereddüdün açıklığa kavuşturulmadığı bu itibarla anılan düzenlemenin ihaleye katılımda isteklileri tereddüde düşüreceği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

 ihalede sadece B/III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği, B/III grubuna ait işlerle ilgili tamamlama işlerinin benzer iş olarak belirlenmediği Bina işlerinde niteliği gereği birçok imalatın yer aldığı bu nedenle bina işlerine ilişkin ihalelerde idare tarafından ikmal, tamamlama veya onarım işlerinin açıkça benzer iş olarak belirlenmemesi durumunda iş deneyimin tevsiki amacıyla baştan sona bütün imalatların yapıldığı işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin iş deneyimi tevsik eder nitelikte belge olarak değerlendirileceği Alt yüklenici iş bitirme belgesine konu imalatların tetkiki neticesinde söz konusu belgenin hizmet binasının baştan sona yapımını içerdiği anlaşıldığından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

ihale dokümanında fiyat dışı unsur değerlendirilmesinde belirlenen “A/III grubu yapım işlerinden içmesuyu isale hatları inşaatı”, “A/IV grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu şebeke inşaatı” ve “A/IV grubu yapım işlerinden kanalizasyon ve/veya yağmursuyu şebeke inşaatı” işler kapsamına giren iş deneyim belgelerin sunulması
Devamı...

İhaleye teklif veren tüm isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları iş deneyim belgelerindeki belge tutarı kısmına ilgili işe ait faturaların toplanması suretiyle gerçekleştirilen iş tutarının yazılması gerekirken anılan işe ait ilk sözleşme bedelinin yazılması nedeniyle bahse konu iş deneyim belgelerinin tutarlarının belgeyi düzenleyen idarelerce yanlış belirlendiği, bu sebeple iş deneyim belgelerini düzenleyen idarelerden ilgili belge tutarlarının teyidinin yapılması gerektiği, ayrıca isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinde yer alan gerçekleştirilen iş tutarlarının İdari Şartname’de düzenlenen asgari iş deneyim oranını karşılamadığı
Devamı...

ihalede idarece benzer iş olarak belirlenen mezarlık ve gasilhane hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonuna ilişkin personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri ile ihale konusu işin aynı olduğu, dolayısıyla benzer iş tanımının ihaleyi katılımı arttıracak şekilde değil sadece ihale konusu iş ile aynı işi yapanların ihaleye katılabilmesini sağlayacak şekilde yapıldığı, bu durumun anılan Kanun maddesinde aykırı olduğu
Devamı...

İhale konusu işin adında ilçe geneli katı atıkların toplanması, taşınması ve kent temizliği, hususlarına yer verildiği, dolayısıyla ihale konusu işin ilçe geneli katı atıkların toplanması ve nakli, kent temizliğini kapsarken, benzer iş tanımının ise ilçe geneli katı atıkların toplanması ve taşınması işlerini kapsadığı, söz konusu düzenlemenin sadece ilçe geneli katı atıkların toplanması işlerinin ihaleye katılımına imkân verdiği ve ilçe geneli dışında gerçekleştirilmiş olan katı atıkların toplanması işlerini gerçekleştirmiş olan istekli olabileceklerin ise ihaleye katılımını engelleyeceği anlaşılmıştır. Bu itibarla benzer iş tanımının amacının ihale konusu işin yanı sıra ihale konusu işe benzer iş deneyimlerin de kullanılmasını sağlayarak ihaleye katılımı arttırmak olduğu, ancak mevcut ihalede benzer iş tanımının ihale konusu işe göre dar belirlendiği ve sadece ilçe geneli katı atıkların toplanması taşınması ile sınırlandırılmasının uygun olmayacağı hk
Devamı...

istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin; mevcut elektrik tesisinin rölöve projelerinin hazırlanması ruhsat dosyası için gerekli olan hazırlıklar ile mevcut elektrik tesisindeki uygunsuzluklara ilişkin çalışmaların yapılması olduğu, dolayısıyla söz konusu istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin, ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmaması
Devamı...

alt yüklenici iş bitirmesine konu işin altyapı ve üstyapı işlerinin bir arada olduğu karayolu yapım işlerinin belirtildiği A/V grubu işlere benzer nitelikte olduğunun kabul edilemeyeceği, ayrıca söz konusu iş deneyim belgesi kapsamındaki işlerin tümünün ihale konusu karayolu üstyapı işi ile aynı nitelikte olmadığı, ilgili mevzuat hükümleri gereğince istekliler tarafından benzer iş tanımına uygun işler yanında, ihale konusu işe uygun işlere ait iş deneyim belgesi sunulabileceği, ancak Şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinin gerek ihale konusu işe gerekse de idarece belirlenen benzer işe uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olmadığı hk
Devamı...

ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatların yaklaşık maliyet hesabında kullanılacağı düzenlemesinden hareketle, daha önce iptal edilen ihale ile incelenen ihalenin büyük oranda aynı şekilde kurgulandığı, her ne kadar birim fiyat teklif cetvelindeki ay biriminde farklılık olsa da bunun maliyeti önemli ölçüde etkileyecek nitelikte olmadığı, ayrıca iki ihalenin tarihi arasında da güncelleme gerektirecek bir zaman farkının bulunmadığı, dolayısıyla idarenin yaklaşık maliyet işlemlerinde kamu ihale mevzuatında belirtilen kurallara aykırılık olmadığı
Devamı...

benzer iş tanımına göre ihale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen teçhizat ekipman mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak değerlendirilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihalede sunulan Belgeye konu işin sözleşme tarihinin * olarak belirtildiği  Söz konusu tarihte Resmî Gazetede yayımlanan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılan yeni hesaplama neticesinde iş deneyim belgesinin benzer işe uyumlu kalemlerinin toplam tutarının *olduğu, ihale usulü dikkate alınarak pazarlık usulü 21/b yapılan yeni hesaplamada iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarının * TL olduğu dolayısıyla anılan istekli tarafından ihalede teklif edilmesi gereken asgari iş deneyim tutarını sağlanamadığı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihalede benzer iş tanımı dikkate alındığında uygulanan yapı tekniği “zemin iyileştirilmesi yapılarak kilit parke yapılması” olan bir “parke döşenmesi, bordür döşenmesi” işinin gerektirdiği “inşaat tekniği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ihtisas ve organizasyon gerekleri” ile sıcak asfalt yol yapımı işinin gerektirdiği “inşaat tekniği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ihtisas ve organizasyon gerekleri”nin “aynı veya benzer” nitelikte olduğunun kabulünün mümkün olmadığı, bu itibarla anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin somut olayda uygun olmadığı iddialarına ait  kamu ihale kararı
Devamı...

ihalede benzer iş olarak belirlenen A/VI grubu işlerin (Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı), “altyapı” ve “üstyapı” işlerinin her birinin gerçekleştirildiği demiryolu işlerini belirttiği, dolayısıyla isteklilerce sunulacak iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olması için demiryolları kapsamında yapılacak altyapı ve üstyapı işlerinin her ikisini de içeren işe ait iş deneyim belgesi sunulmasının gerektiği
Devamı...

ihale dışı bırakılan Şirketin Yapım İşine ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgesini sunduğu uygulanan yapı tekniğinin İnşaat işleri elektrik işleri ve mekanik işleri B/III grubu yapım işleri  işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının inşaat işleri, elektrik işleri ve mekanik işleri sözleşme bedelinin *TL alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşme bedelinin *TL işin geçici kabul tasfiye belge tutarının * olarak belirtildiği belgenin de B/III grubuna uygun olduğu anlaşılması
Devamı...

ihalede Benzer iş kapsamındaki işlerin Kent temizliği veya çöp toplama kapsamında  iş makinası veya araç kiralama  işleri olarak belirlendiği Şti tarafından sunulan sunulmuş plakalı araçların * süre ile kiralanmasına ait sunulan özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin düzenlenmiş sözleşmenin ve faturaların ihale konusu iş veya benzer iş tanımı kapsamında belirtilen işleri kapsamadığı görüldüğünden teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...