ihalede iş hacmini gösteren belgeler kapsamında * ve * yılı toplam cirosunu gösteren gelir tablosundaki net satış tutarlarının dikkate alındığı, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler
Devamı...

ihalede teklifin cari orana ilişkin asgari oranları sağlayamadığı gerekçesiyle teklifinin yeterlik aşamasında değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idare tarafından uygun bulunması işlemi mevzuata aykırı bulunması
Devamı...

ihalede sunulan bilanço * yılına ait söz konusu toplam cironun ihale ilan tarihine göre güncellenmesi sonucunda güncellenmiş toplam ciro tutarının  olduğu [(Güncel endeks/baz endeks= TL], İdari Şartname gereğince istenilen asgari iş hacmi tutarının *TL (toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmaması: ** x %20)  olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin güncellenmiş toplam ciro tutarının asgari yeterlik kriterini karşıladığı 
Devamı...

ihalede özel ortağın Standart Form KİK024.2/Y numaralı yapım işleri ciro bilgileri tablosunu sunmadığı anlaşıldığından,  ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgelerini sunması gerektiği; cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranında ihalede istenilen şartları karşılaması gerektiği; bir önceki yılda karşılanmaması halinde son iki yıla ait belgelerin sunulabileceği ve bu durumda son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı, ihale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde ise bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, bu belgelerde anılan kriterleri sağlayamayanların ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilecekleri
Devamı...

ihalede bölünen bir şirketin bölünme sonucunda infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirmesi durumunda, bölünmeden önceki döneme ait ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin verileri ve yine bölünmeden önce kendi adına düzenlenmiş deneyim belgelerini kullanmaya devam edebileceği anlaşılmaktadır. Bir şirketin sermayesini azaltması durumunda ekonomik ve mali verilerinin veya iş deneyim belge tutarlarının da azaltılarak kullanılabileceğine ilişkin olarak ise herhangi bir düzenleme bulunmamadığı Dolayısıyla A.Ş. bölünmeden sonra infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği için bölünmeden önceki döneme ait ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin verileri ve yine bölünmeden önce kendi adına düzenlenmiş deneyim belgelerini kullanmaya devam edebileceği
Devamı...

ihale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından yapım işleri cirosunu göstermek amacıyla sunulan yapım işi faturalarının güncellenmemiş toplam tutarının dahi anılan ortak tarafından sunulması gereken ilgili yapım işleri ciro tutarını karşıladığı ve yine anılan ortak tarafından sunulan şirket ortağına ait İş Yönetme Belgesi’ne ilişkin bilgi ve belgelerin ihale dokümanı düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sunulduğ
Devamı...

ihalede isteklilerin bilanço ve iş hacmi verilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarıldığı, yeterlik değerlendirmesinin de aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği, bu nedenle söz konusu entegrasyon ile erişilen bilanço verilerine yönelik ayrıca bir inceleme yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmi bilgilerine ilişkin * yılına ait toplam fatura tutarıdır beyanına yer verildiği görülmüş fatura tutarı bilgilerinin EKAP üzerinden temin edilecek belge kapsamında olmadığı, idarece söz konusu beyan edilen bilgilerin teyit işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği bu sebeple  Yönetmelik maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca istekliden hizmet işleri ile ilgili ciro bilgileri tablosunun istenerek ciroya ilişkin yeterlik değerlendirmesinin yapılması gerektiği  idare tarafından ciro bilgileri standart formu istenmeden ihale üzerinde bırakılan isteklinin belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale kapsamında teklif fiyata dahil edilen giderler içerisinde yer alan demirbaşlara ilişkin olarak ayrıntılı açıklamaların yer aldığı görülmüş olup, bu alanda faaliyet gösteren ve tecrübe sahibi olan tacirlerin teklif verirken doküman düzenlemelerini bir bütün olarak göz önüne alması gerektiğ
Devamı...

ihalede bilanço bilgilerine ilişkin fiziki ortamda da ilgili belgelerin sunulduğu,söz konusu belgelerin meslek mensubunca kaşelenip imzalanarak onaylandığı, beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinden teyit edildiği ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının her iki ortağı tarafından 2022 yılına ait bilanço bilgilerinin beyan edildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin bilanço bilgilerinin ait olduğu yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden hesaplanması gerekirken, rasyo ortalamaları üzerinden hesaplandığı iddiasının da yerinde olmadığı zira sadece 2022 yılına ait verilerin kullanıldığı anlaşıldığı
Devamı...

 ihalede özel ortak tarafından beyan edilen *yıllarına ait toplam ciro tutarlarının Uygulama Yönetmeliğinin İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellenmesinde yer alan hükümler dikkate alınarak güncellemesi yapıldığında *yılına ait toplam ciro tutarının *TL’ye tekabül ettiği, dolayısıyla pilot ortak tarafından gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması olan * TL üzerinden istenilen yeterlik kriterinin sağlandığı
Devamı...

ihalede özel ortak sıfatında olan Şirketin yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartname kapsamında * yılı toplam cirosunun *TL olarak beyan edildiği beyan edilen gelir tablosunun EKAP üzerinden indirilmesi üzerine toplam ciro bedelinin beyan edilen tutar olduğu, söz konusu ihale ilan tarihi itibarıyla güncellenmiş tutarının *TL olduğu ve İdari Şartname maddesi uyarınca özel ortak tarafından karşılanması gereken tutarın üzerinde olduğu 
Devamı...

ihalede araçlarla ilgili amortisman gideri öngörülebilmesi için, araçların isteklinin kendi malı olması ve bu durumun da ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da YMM raporu veya SMMM raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda inceleme yapıldığında, bahse konu belgede yer alan araçların isteklinin aktifinde kayıtlı olup olmadığını, aktife kayıt tarihlerini ve aktife kayıtlı tutarlarının sunulan cetveldeki “maliyet” tutarları ile uyumlu olduğunu teyit eden meslek mensubuna ait bir açıklamanın yer almadığı, ayrıca ilgili belgede araçlara ilişkin ayırt edici (plaka, şasi no) bilgilerin de bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu belgenin amortisman payı tespit tutanağı niteliğinde değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihalede İdarenin İş Ortaklığının açıklamasının reddine ilişkin gerekçede, anılan tutanakta * yılı 4’üncü geçici vergi beyanname dönemine göre işlem yapıldığı, işin ihale tarihine göre son geçici vergi beyanname döneminden bir önceki beyanname döneminin Ekim-Kasım-Aralık * olduğu, buna rağmen fatura bilgileri tablosunda * tarihlerine ait fatura kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

6 Şubat Depremleri sonrası OHAL bölgelerindeki firmaların ihale katılımlarında vergi borcu  ve bilanço değerlendirmesi hk
Devamı...

iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço ve iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden teyidinin yapılabildiği söz konusu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarılan bilgiler ile uyumlu olduğu, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yeterlik değerlendirmesinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler üzerinden yapılması gerektiği dikkate alındığında EKAP üzerinden teyidi mümkün olan söz konusu bilgiler için ayrıca belge sunulmasının talep edilmesinin mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalenin tarihi her ne kadar yılın ilk 4 ayında yer almasa da, 2023 yılı vergi beyanname süresi Gelir İdaresi Başkanlığınca uzatıldığından Tebliğ maddesi uyarınca şikayete konu ihalede isteklilerin 2021 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablolarını da sunabilecekleri ihtiyaç duyulması halinde bilanço için 2021, 2020 ve 2019, İş hacmi açısından 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ve 2016 tarihli belgelerin de sunulabileceği hk
Devamı...

İhalede en avantajlı 2. teklif sahibi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda *yılına ait bilanço ve iş hacmi verilerine yer verildiği öz kaynak oranının 0,15 den küçük olduğu (0,14) ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den büyük olduğu (0,71) anlaşılması ile ihaleden elenmesi
Devamı...

ihalede sunulan gelir tablosunda toplam cironun teklif edilen bedelin %25 oranını sağlamadığı, toplam ciro için; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirim tutarlarının düşülmesi gerektiği hk itiraz
Devamı...

ihalede bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyeti ile hakediş gelirlerinin gösterilmediği ve dolayısıyla cari oran ve öz kaynak oranı hesabında anılan gelirler düşülmeden hesaplama yapıldığı
Devamı...

ihalede toplam ciro tutarının hem yıl hem de tutar olarak İdari Şartname’de düzenlenen asgari kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, ihalenin kısımlarına teklif sunan isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerine ilişkin yasaklılık teyidinin yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi
Devamı...

GİB’nın Genelgesi ve vergi takvimine göre de OHAL kapsamında bulunan firmaların katıldığı ihalelerde bir önceki yıla ilişkin bilanço ve iş hacmine ilişkin aranan belgelerin 2021 ve öncesine ilişkin olması gerektiği, bunların ihalede sunulması/veya beyan edilmesinin yeterli olduğu hk
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında verilen Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “İş Hacmi Bilgileri” bölümünde yer alan “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği
Devamı...

isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu veya yapım işleri cirosunu gösteren belgeleri sunmasının bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, isteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmamasının gerektiği, ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yılın, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edileceği
Devamı...

İhale Yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartnameye uygun bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve idarece EKAP üzerinden teyit işleminin gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı bahsi geçen istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosu’nun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında * TL “Buraya girilen bilgi” kısmında “toplam fatura tutarıdır.” beyanlarına yer verildiği,  bahsi geçen fatura tutarı bilgilerinin EKAP üzerinden temin edilecek belge kapsamında olmadığı, bu çerçevede idarece beyan edilen bilgilerin teyit işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği Yönetmelik  uyarınca yeterlik tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak, istekliden ilgili faturaların istenerek söz konusu beyana yönelik değerlendirmelerin yapılması gerektiği 
Devamı...

ihale tarihi yılın ilk 4 ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait bilanço bilgilerini beyan etmeyen isteklilere, iki önceki yıla ait bilanço bilgilerini beyan edebilme imkânı tanıdığı, bu imkânın tanınmasının temel sebebinin, yılın ilk dört ayında bir önceki yıla ait mali tabloların tekemmül etmemiş olma ihtimalinin varlığı olduğu, dolayısıyla ihale tarihi itibari ile incelemeye konu ihalede istekliler tarafından 2022 yılına ait bilanço verilerinin sunulmaması makul görülmüş olup yıl atlanmamak suretiyle 2021 yılından başlanarak bilanço verilerinin sunulabileceği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise yeterlik bilgileri tablosunda  yıllarına ilişkin bilanço verilerinin beyan edildiği, yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede iki önceki yıl olan 2021 yılına ait bilanço verilerinin beyan edilmemesinin yeterlik kriterlerinin tespiti bakımından mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihalede istekli tarafından sunulan kendisine ait olan ve yayımlatma zorunluluğu olmayan bilançosuna ilişkin olarak; bilançosunun veya bilançosunun gerekli bölümlerini ya da bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını gösteren standart forma uygun belgenin dayanak alınmasının gerekli ve yeterli olduğu, anılan istekli tarafından Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hesaplanan bilanço bilgilerinin beyan edildiği, söz konusu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Kurum arasında yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarıldığı, dolayısıyla EKAP üzerinden teyit ve temin edilebilen bilgiler olduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda EKAP üzerinden yapılan inceleme neticesinde anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP’ta yer alan bilgilerin uyumlu olduğu; kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenen kriteri karşıladığının tespit edilmesi gerektiği
Devamı...

bilançolarda yılın ilk 4 ayında olan ihalelerde, bilanço ve ciro bilgilerine yönelik bir önceki yıl veya iki önceki yıla ait verilerin beyan edilmesinin isteklinin tercihine bağlı olduğu, başvuru sahibi isteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda, bilanço ve ciro bilgilerine yönelik olarak * yılına ait bilgilerin girildiği,  ihale tarihi ve vergi beyanname dönemleri dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilanço ve ciro bilgilerine yönelik olarak * yılına ait verilerin EKAP üzerinden teyit edilebilir nitelikte olmayabileceği, bu durumda idarece söz konusu beyanı teyit etmek üzere ilgili belgelerin istekliden istenmek suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin, bilanço oranlarının sağlaması gereken oranları sağladığı, iş hacmi açısından da anılan isteklinin hizmet işleri ile ilgili cirosunun teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmadığı SMMM tarafından düzenlenen tabloda ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait hizmet işleri ile ilgili ciro bilgilerinin yer aldığının yeterlik bilgileri tablosundan anlaşıldığı, anılan tablonun düzenlenme tarihinin ihale ilan tarihinden sonra olmasında mevzuata aykırı bir husus olmaması 
Devamı...

ihalede mali teklif dosyası kapsamında sunulması ihale dokümanı düzenlemesi ile zorunlu kılınan Maliyet Özeti Tablosu Ücretlerin Açılımı ve İş Kalemleri Açılımı Tablosu ve Diğer Kalemler Tablosunun istekli tarafından sunulmaması
Devamı...

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun sunulmasının gerektiği, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmasının zorunlu olduğu İş Ortaklığı tarafından iş hacmini tevsik etmek üzere gelir tablosunun sunulmadığı dolayısıyla anılan isteklinin toplam cirosuna ilişkin olarak herhangi bir veriye ulaşılmadığı ve İdari Şartname’de istenen asgari yeterlik kriterini karşılamadığı hk
Devamı...

ihalede bilanço ve toplam ciroya ilişkin yeterlik kriterinin sağlanabilmesi için * yılına ait bilanço ve gelir tablosunun da teklif zarfı içerisinde sunulmaması
Devamı...

istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarılan veriler ile uyumlu olduğu
Devamı...

bilançoya ilişkin belgelerde yer alan bilgiler üzerinden yapılan hesaplama sonucunda cari oranın “0,942”, öz kaynak oranının “0,346” ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0” olduğu ve söz konusu oranların kriterleri karşıladığı  sunulan belgelerde yer alan bilgilerin EKAP ile uyumlu olduğu
Devamı...

ortak girişimlerde yeterlik bilgileri tablosunda cari oran, özkaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı hususlarında beyanda bulunulduğu, beyan edilen bilgilerin idarece teyit edildiği, yapılan incelemede her dört tüzel kişiliğe ait bilançoların, İdari Şartname’nin yukarıda yazılı maddesinde aranan oranları karşıladığı görülmüş, elektronik ortamda teyit edilen bilgilere ilişkin olarak maddede yazılı şekli şartların aranmayacağı hk
Devamı...

İhale Teklif dosyası kapsamında sunulan *yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin onaylandığı tarih olup *tarihlerinde onaylanan Kurumlar Vergisi Beyannamesinin dikkate alınamayacağı isteklilerin bilanço oranlarına ilişkin yeterliliğinin ihale tarihi itibariyle sunulan belgeler üzerinden sağlanması gerektiği ihale tarihinden sonraki bir tarihde onaylanan düzeltmenin de bu aşamada dikkate alınamayacağı hk
Devamı...

ortak girişimde isteklilerin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin %25’inden yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin %15’inden az olmaması gerektiği bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği, öte yandan iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmasının zorunlu olduğu hk
Devamı...

ihalede bilanço verileri dikkate alınarak beyan edilen cari oranın öz kaynak oranının ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının şikâyete konu ihalede istenilen yeterlik kriterlerini sağladığı, beyan edilen oranlar ile EKAP üzerinden erişilen kayıtlar üzerinden hesaplanan oranların uyumlu olduğu
Devamı...

ihalenin gerçekleştirildiği yıl dikkate alındığında ihaleye katılan isteklilerin ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin sundukları belgelerin esas olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olması gerektiği mevzuatta belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan isteklilerin son 2 yıla ait belgelerini sunabilecekleri hk
Devamı...

ihalede sunulan iş hacmini gösteren belgelerin toplam ciroyu gösteren gelir tablosu veya yapım işleri cirosunu gösteren belge olduğu isteklilerin bu iki belgeden birini sunmasının yeterli olduğu, yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere meslek mensubunca standart forma uygun olarak düzenlenen belgenin sunulacağı hüküm altına alınmış olup ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yapım işleri cirosunun iş hacmine ilişkin kriteri karşılamada kullanılacağının beyan edildiği ancak buna ilişkin olarak meslek mensubunca düzenlenecek olan “KİK024 2/Y” numaralı standart forma uygun yapım işleri ciro bilgileri tablosunun sunulmadığı iş hacmine yönelik olarak sunulan belgenin yapım işleri ciro bilgileri tablosunun muhteviyatında yer alan bilgileri içermediği, bu çerçevede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda  yıl iş hacmine ilişkin toplam ciro bilgisinin beyan edildiği bu beyanında EKAP üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebildiği yeterlik bilgileri tablosunda hizmet işleri ile ilgili ciroya ilişkin herhangi bir faturanın beyan edilmediği ve bu faturalara ilişkin herhangi bir bilgi belgenin sunulmadığı  dolayısıyla e-teklif alınmak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirilen söz konusu ihalede beyan edilmeyen hizmet işleri ile ilgili faturaların dikkate alınamayacağı hk
Devamı...

ihaleye  ortak girişim olarak katılan her 2 ortak tarafından sunulan iş hacmine ilişkin bilgilerin sorgulanması sonucunda pilot ortağın  toplam ciroyu gösteren gelir tablosundaki net satışların ihalede sağlanması gereken teklif bedelinin kendi iş ortaklığı hissesi dikkate alındığında toplam ciroya göre %* sini sağladığı özel ortağının yapım işleri cirosunu gösteren belgelerdeki toplam fatura tutarının ihalede sağlanması gereken teklif bedelinin kendi iş ortaklığı hissesi dikkate alındığında yapım işleri cirosuna göre %15’ini sağladığının tespit edilmesi
Devamı...

ihale işlem dosyası ve başvuru sahibi istekli tarafından pay defteri olduğu belirtilerek idareye sunulan nüshalar incelendiğinde isteklinin üst yazısının ekinde 2 sayfa fotokopi evrakın yer aldığı belgelerin üzerinde fotokopi üzerine yapılmış mühür kaşe veya ıslak imzanın olmadığı yine belge üzerinde SMMM onayı yapıldığına ilişkin herhangi bir işaretin veya kaşenin olmadığı belgenin mevcut haliyle belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelere uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalede isteklinin sunmuş olduğu bilançoya ilişkin iş hacmine ilişkin iddialar bakımında ise istekli tarafından yeterlik kriterinin karşılanıp karşılanmadığının tespit edilebilmesi adına gelir tablosundaki bahse konu durumu açıklayıcı bilgi ve belgelerin idarece talep edilmesi ve değerlendirmenin bu belgeler çerçevesinde yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihalede sunulan bilanço oranlarını ve iş hacmini tevsik etmek için sunulan belgelerin doğruluğunun ilgili vergi dairesi müdürlüklerinden teyit edilmesi gerektiği iddia edilse de söz konusu belgelerin kamu güvenini haiz meslek mensuplarınca düzenlendiği ve onaylandığı bu meslek mensuplarının smm ile yetkilendirildikleri ve meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı isteklinin bilanço (303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri ve Kısa Vadeli Banka Borcu hesabına ilişkin kayıtların) ve ciroya ilişkin oranların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının vergi mevzuatı açısından araştırılmasının Kurumun görev alanında bulunmadığı gibi istekli tarafından sunulan gelir tablosunun Kurum tarafından yeniden incelenmesinin mümkün olmadığı hk
Devamı...

ihalede Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması başlıklı yazısında bilanço bilgilerinin de sunulması gereken belgeler arasında sayıldığı anılan istekli tarafından sunulan SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu ve eklerinde yer alan bilgilerin yeterlik tablosunda beyan edilen bilgiler ile uyumsuzluklar içerdiğinin tespit edilmesi
Devamı...

İhalede yeterlik kriterlerini sağlayamayan veya mevzuata aykırı teklif veren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı yeterlik bilgileri tablosunda doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu bilanço bilgilerine ilişkin olarak ihale tarihinden bir önceki yılda istenilen kriteri sağlayamayan isteklilerin son iki yıla ait bilgileri sunması gerektiği bu durumda da son iki yıla ait parasal tutarların ortalaması üzerinden değerlendirmenin yapılacağı başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2020 yılına ait bir bilgi girişinin yapılmadığı, yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyana yer verilmemiş bir hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı, bu kapsamda yeterlik bilgileri tablosunun eksiksiz ve tam olarak doldurulması hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının da yerinde olmadığı ve idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu hk
Devamı...

ihalede istenilen geçici vergi beyanname döneminin tespitinde ihale tarihinin esas alınacağı açıklanmış olup gerçekleştirilen ihalede son geçici vergi beyanname döneminin 2020 yılının ikinci dönemi bir önceki geçici vergi beyanname döneminin 2020 yılının birinci dönemi olduğu bu bağlamda anılan istekli tarafından yukarıda belirtilen satış tutarı tespit tutanaklarının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olmadığı anlaşıldığından açıklamanın bu yönüyle kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeler dikkate alınarak teklif verildiği beyanıyla ihaleye katılan başvuru sahibince ihale dokümanında standart form olarak yer verilen ve ihaleye katılımda yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gereken yapım işleri cirosuna ilişkin fatura bilgileri beyanında bulunulmaksızın yalnızca toplam ciroyu gösteren gelir tablosu bilgilerine yer verilmesinin İdari Şartname’ye aykırılık teşkil ettiği bu nedenlerle idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 1
Devamı...