ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı İstanbul İlinde tescilli olması şartının getirildiği, her ne kadar söz konusu şartın ihale aşamasına ilişkin olmadığı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenen bir koşul olduğu anlaşılmış olsa da, kiralanacak araçların tamamının 34 plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri İstanbul İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İstanbul iline tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İstanbul’a nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı
Devamı...

ihalede işin yapılma süresi olan 240 günlük sürenin dışındaki bir süreçte gerçekleştirileceği, bu kapsamda şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları nedeniyle işin yapılması için belirlenen 240 günlük sürede herhangi bir eksilme meydana gelmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından idare tarafından ihalenin, yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının neden olduğu süre kaybından dolayı ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için artık yeterli sürenin bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği 
Devamı...

İhaleye aynı  aynı IP numarası üzerinden ihaleye teklif sunmasının anılan isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına ve bu koşullarda aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğuna dair kuvvetli karine oluşturduğu, dolayısıyla bahse konu istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği anlaşılması
Devamı...

ihale konusu işi yürütecek olan yüklenicinin kendi sorumluluk alanlarına idarenin de dahil edilmesinin beklenemeyeceği, yüklenicinin ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle yükümlü olduğu, isteklilerin yüklenicinin görev ve sorumluluğu olarak belirtilen kriterlere göre tekliflerini hazırlanması gerektiği
Devamı...

ihale dökümanında İşçilerin işten çıkması veya çıkarılması durumunda yerine çıkan işçi ile aynı niteliklere haiz yeni bir işçi 2. (ikinci) gün içerisinde işe başlatılır. İşçilerin 3 (üç) günden fazla sağlık raporu nedeniyle sağlık iznine ayrılması, doğum öncesi ve sonrası izine ayrılması, her türlü işveren tarafından ücret ödenmeyen izin hallerinde söz konusu işçi/işçilerin yerine eksik işçi sayısını tamamlamak amacıyla işçi çalıştırılmasının istenmesi hususu mevzuat gereğince mümkün olmakla birlikte, yapılan düzenlemenin geçici olarak işçi tamamlanması yerine izinli durumdaki personelin işten çıkarılarak yerine yeni işçinin işe alınması anlamı çıkacak şekilde mevzuata uygun olmayan ve çelişki doğurucu nitelikte bir düzenleme olduğu
Devamı...

ihale dökümanında araçların tamamının Teknik Şartname’de yer alan özellikleri haiz şekilde en geç 10 (on) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi ve yüklenicinin eksiksiz şekilde tüm araçları teslim ederek işe süresinde başlayamaması hallerinde 4735 sayılı Kanununa göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği ve belirlenen sürenin makul olmadığı da dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve engelleyici nitelik taşıdığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale  doküman düzenlemelerinden işe başlama tarihinin sözleşme imzalanmasından itibaren 10 gün içinde olacağı,  2016 model veya üstü araçların istenildiği, araçların yakıtının idare tarafından karşılanacağı ve taşıtların bakım ve lastik değişimi için günlük yaklaşık 150 km öngörülerek hesaplama yapıldığının ifade edildiği; bu bağlamda, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda istenilen araç modellerinin makul olduğu, ihalede çalıştırılacak araçların yüklenici tarafından kiralanabileceği/satın alınabileceği, dolayısıyla araçların iş sürecinde isteklilerin kendi malı olması gibi bir zorunluluğun da bulunmadığı, bu bağlamda isteklilerin maliyetlerini göz önünde bulundurarak teklif fiyatı oluşturabileceği ve söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltmadığı; ayrıca idarece, günlük yaklaşık olarak 150 km mesafe alınacağının öngörülmesi sebebiyle istekli olabileceklerin bu mesafeyi göz önünde bulundurarak ihale süresince ne kadar mesafe gidileceğinin hesaplanabileceği anlaşıldığı
Devamı...

ihale konusu işi yürütecek bir isteklinin kendi sorumluluk alanlarına idarenin de dahil edilmesinin beklenemeyeceği, yüklenicinin görev ve sorumluluğu olarak belirtilen kriterlere göre tekliflerin hazırlanması gerektiği, idarenin ihale konusu iş için iş yeri teslimini yapmakla, yüklenicinin de ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle yükümlü olduğu, başvuru sahibi tarafından itirazen şikayete konu edilen hususların işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik olduğu, yukarıda yer verilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 39’uncu maddesinde de belirtildiği üzere yüklenicinin bizzat çalıştıracağı personelin haklarına ilişkin yükümlülüklerle sorumlu olduğu
Devamı...

İhale doküman düzenlemelerinde Teknik Şartnamede olmayan yemeklerde (normal yemek, diyet yemeği, normal kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün) kullanılacak gramajların verilen gramaj listesindeki benzer yemekler temel alınarak diyetisyenler, idare ve yüklenici ile birlikte karar verilerek uygulanacağı 
Devamı...

ihalede şikâyete konu hizmet işinin kesintisiz olarak yerine getirilmesinin sağlanmasının amaçlandığı, anılan düzenlemenin önceden öngörülmesi mümkün olmayan durumlara ilişkin tedbir amaçlı düzenleme olarak nitelendirilebileceği bu kapsamda günlük yemek ihtiyacının karşılanmasında herhangi bir nedenle doğacak aksaklıkta yüklenicinin sorumluluğunun  temin ile sınırlı olduğu anlaşıldığı
Devamı...

ihalede iş kalemi için istelinin vermiş olduğu teklif bedelinin 2022 yılı için belirlenen ulusal bayram ve genel tatil günleri hesabında esas alınacak birim fiyatın altında olmadığı tespiti  
Devamı...

ihale konusu hizmet kapsamında fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması ve konaklama yapılmaması durumunda idarece yükleniciye ödeme yapılmayacağı hususunun düzenlendiği görülmüş olup yüklenici tarafından gerçekleştirilmeyen işler için idarece ödeme yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalede teklif verilmesini engelleyici herhangi bir belirsizlik bulunmadığı araçların idarenin otoparkında hazır bulunmasının ve idarece yükleniciye bir gün önceden haber verilmek suretiyle şoförlerin göreve hazır olmalarının talep edilmesinin isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde oluşturmalarına engel teşkil etmediği
Devamı...

ihale dokümanın farklı IP’ler üzerinden indirildiği, yine tekliflerin farklı IP’ler üzerinden farklı tarihlerde sunulduğu, sunulan teminat mektuplarının düzenlenme tarihlerinin farklı tarihler olduğu gibi ayırt edici numaralarının da sıralı olmadığı, bahse konu isteklilerin ikamet adreslerinin aynı mevkiinde olmasının tek başına isteklilerin birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği
Devamı...

ihalenin yapıldığı  İlde mutfak sahibi olan isteklilere avantaj sağlayıcı nitelikte olduğu zira İl dışından ihaleye katılımda bulunmak isteyen isteklilerden ayrıca noter onaylı kira sözleşmesi istenilerek eşit rekabet koşullarına aykırı olacak biçimde il mutfağı olan isteklilerden farklı düzenleme öngörülmesinin ayrıca kiralanan mutfağa ait işletme kayıt belgesinin ise yalnızca bir firma tarafından kullanılması hususunda yapılan kısıtlayıcı düzenlemenin henüz ihalenin kendi üzerlerinde kaldığı hususu kesinleşmeden noter onaylı sözleşmenin teklif dosyası kapsamında istenmesinin de istekliler açısından ek maliyet doğurucu, rekabeti kısıtlayıcı ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu
Devamı...

ihale dökümanında trafik tescil işlemlerinde gerçek kişiler adına MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiler adına ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunun yetkili olduğu, tescile ilişkin bilgilerden ise adres esaslı bir sistemin belirlendiğinin anlaşıldığı, Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemesinde ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı İstanbul İlinde tescilli olması şartının getirildiği, bu kapsamda kiralanacak araçların tamamının 34 plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri İstanbul İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İstanbul İline tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İstanbul’a nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı
Devamı...

ihalenin yapıldığı  İlde mutfak sahibi olan isteklilere avantaj sağlayıcı nitelikte olduğu zira İl dışından ihaleye katılımda bulunmak isteyen isteklilerden ayrıca noter onaylı kira sözleşmesi istenilerek eşit rekabet koşullarına aykırı olacak biçimde ilde mutfağı olan isteklilerden farklı düzenleme öngörülmesinin ayrıca kiralanan mutfağa ait işletme kayıt belgesinin ise yalnızca bir firma tarafından kullanılması hususunda yapılan kısıtlayıcı düzenlemenin henüz ihalenin kendi üzerlerinde kaldığı hususu kesinleşmeden noter onaylı sözleşmenin teklif dosyası kapsamında istenmesinin de istekliler açısından ek maliyet doğurucu rekabeti kısıtlayıcı ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu
Devamı...

ihale dokümanında ihbar ve kıdem tazminatının yüklenicinin sorumluluğunda olduğuna ilişkin açık bir düzenlemenin de yer almadığı, bunların yanı sıra ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından net olarak belirlenemeyeceği
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosu kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği  bu çerçevede istekli tarafından sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının EKAP’ta yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamadığı görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

İhale dokümanında söz konusu alım kapsamında işlerin takibi amacıyla yükleniciden yakıt dahil olarak talep edilen 2 adet binek otomobilin çalıştırılacağı iş, yapacağı güzergah ve kilometre bilgisine dair herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, Teknik Şartname’de alım konusu ürünün tankerler ile sevkiyatının yapılacağı ilçeler ve ilçelerin merkeze uzaklıklarına yer verildiği, ancak bahse konu düzenlemenin talep edilen binek araçlara ilişkin bir düzenleme olmadığı, dolayısıyla bahse konu araçların başvuruya konu ihalede hangi iş veya işler için kullanılacağının belli olmadığı, araçların yakıt, bakım, lastik değişimi, köprü ve otoyol geçişi gibi giderlerinde kilometrenin önem arz ettiği, bu durumun söz konusu gider kalemleri için teklif fiyatı oluşturma aşamasında isteklileri tereddüde düşürebileceği, ayrıca başvuruya konu alımın bir mal alımı ihalesi olduğu, bu açıdan bahse konu alım kapsamında istenen binek araçların ihale konusu işin mahiyetine uygun olmadığı, bununla birlikte ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu araçlar için ayrı bir satır açılmadığı hususu da bir arada değerlendirildiğinde, dokümandaki söz konusu düzenleme ile isteklilerin sağlıklı teklif vermesi ve verilen tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı 
Devamı...

ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam engelli personel sayısının 80 olarak belirtildiği, bu itibarla istenilen asgari engelli personel sayının karşılandığı, engelli personel sayısının net olarak %3 şeklinde belirlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı, aktarılan Tebliğ açıklamasından asgari şartın sağlanması gerektiği ve asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılmasının mümkün olduğu
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında yer alan tesislerin 24 saat süreyle korunmasına ve tesislerin her türlü güvenliğinin sağlanmasına yönelik işin münhasıran farklı bir ihalenin konusu olabileceği ve çalıştırılacak güvenlik personelinin sayısının belli olmaması
Devamı...

ihale konusu işe ait atıkların depolanması için sorumlu olan Belediyeden gerekli izinlerin alındığına dair her hangi bir belge tevsik edilmediği kazı malzemesinin asfalt kazıma işlemi sonucu elde edilecek asfalt atığı olduğu bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer vb. malzemeler bulunduğu tarım arazilerine ve çevreye zarar verebilecek depolanması esnasında yangın vs risklere açık ve ayrıca kamuya ait kıymetli bir malzeme olduğu gelişigüzel şahıs arazilerine depolanmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale dokümanı içerisinde kullanılması öngörülen araçların teknik özelliklerine ayrıntılı şekilde yer verilmesine karşın anılan özelliklerin karşılanıp karşılanmadığının tespitine yönelik olarak herhangi bir katalog veya teknik dokümanın yeterlik belgesi olarak belirlenmediği, söz konusu araçların teknik özellikleri karşılamadığı sonucuna ulaşılmasının ihale dokümanı düzenlemeleri ve yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı olacağı anlaşıldığından idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin araçların Teknik Şartnamenin söz konusu araçlara ilişkin maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği hk
Devamı...

ihale sürecinde yukarıda anılan teknik özelliklerin isteklilerce karşılanıp karşılanmadığına yönelik bir tespit yapılması mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri ile mümkün bulunmamakla birlikte Teknik Şartnamede yer alan tüm özellikleri karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğundan, anılan özellikleri taşımayan araçların sözleşmede kullanılması durumunun 4735 sayılı Kanunda yer alan “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü dahlinde değerlendirileceği ve söz konusu yüklenici hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı da göz önünde bulundurulmalıdır
Devamı...

ihale konusu işte kullanılması öngörülen binek cinsi araçlara ilişkin * yılı Ocak ayına ait kasko sigorta değerinin teklif kapsamında beyan edilmesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği anılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılması öngörülen binek cinsi araca ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen kasko sigorta değerinin * yılı Ocak ayına ait olmadığı, bu çerçevede, * yılı Ocak ayı kasko sigorta değer listesinde, beyan edilen kasko sigorta değeri bulunmayan araçlar için teklif edilen fiyatın ihale dokümanına uygunluk yönünden değerlendirmesinin yapılamayacağı
Devamı...

İhale dökümanında araçlara ait km sınırının gerekçesinin idare tarafından açıkça belirtilmediği şikâyet üzerine başvuru sahibine de bir cevap verilmediği göz önünde bulundurulduğunda araç tiplerine göre getirilmiş olan km sınırının düşük olduğu, idarenin kendisine tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı ve şikâyete konu km şartı ile rekabet ilkesinin kısıtlandığı anlaşılmış Bu bağlamda, km sınırının ihalede daha yeni araçların kiralanmasını/satın alınmasını gerekli kılacağı ve bunun da teklif maliyetlerinin yükselmesine sebep olacağı, bahse konu düzenlemenin bu şartlar altında objektif bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği, rekabet ilkesi açısından uygun olmadığı ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında kullanılacak aracın işin süresi boyunca toplam kaç km yapacağının kesin olarak belirlenmesinin ve dokümanda bu yönde bir düzenleme yapmasının mümkün olmadığı zira işin doğası gereği söz konusu araçların öngörülenden az yahut daha fazla km yapmasının mümkün olduğu, araçların aylık yapacağı kilometrenin çalışacağı görevin niteliğine göre farklılık göstereceği, söz konusu araçların kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde hizmetin ifası sırasında kullanılacağı, ihale dokümanındaki düzenlemelerin kamu hizmetinin gereklerini aşacak şekilde değerlendirilemeyeceği; ayrıca araçların akaryakıt, köprü, otoyol, arabalı vapur geçiş giderlerinin idare tarafından karşılanacağı, ihaleyi yapan idarenin görevi ve yetkisi çerçevesinde söz konusu araçların şehir içinde yapacağı kilometrelerin basiretli istekliler tarafından önceden öngörülebileceği, şehir dışı kullanımlarına ilişkin olarak kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı bir durumun mevcudiyeti halinde yüklenicinin bu hususa itiraz edebileceği, bu bakımdan söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine engel bir durum oluşturmadığı 
Devamı...

İhale konusu iş onayının alındığı, harcama talimatının * yılı içinde verildiği dolayısıyla aylık kiralama bedelinin tespitinde harcama talimatının verildiği yıl olan *yılının Ocak ayı itibariyle yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko değerinin esas alınması
Devamı...

İhale konusu işte  çalıştırılacak aracın * model ve iş bitimine kadar 3 yaşını doldurmamış olmasının istenildiği ve işin süresinin de * ay olduğu dikkate alındığında, bu şartların birlikte sağlanmasının mümkün olmadığı; örneğin, alım konusu aracın * yılı * ayında alınmış olması halinde, * yılı Aralık ayında 3 yaşını doldurmuş olacağı, bu durumda aracın işin bitim tarihinden  önce 3 yaşını doldurmamış olması şartının sağlanamayacağı anlaşılmış olup bahse konu düzenlemenin de birbiriyle çelişkili olduğu
Devamı...

ihale dokümanında yüklenicinin sözleşme karşılığında çalıştırdığı işçiler ile alakalı olarak İş Kanunu’ndan, iş sözleşmesinden veya taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan haklarına ilişkin yargı organları tarafından idare aleyhine hükmedilecek her türlü işçilik alacağı ve yargılama giderleri ile bunların fer’ilerinden tek başına sorumlu olduğu yönünde düzenleme yapılmışsa da ilgili Kanun hükmü karşısında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağı ve bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı, sözleşme taraflarının sözleşmenin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları dikkate alındığında mevcut düzenlemenin teklif verilmesine engel bir durum oluşturmadığı
Devamı...

yüklenicinin iş kazalarından korunma usul ve tedbirlerini personele öğretmekle mükellef olduğu ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim ve bilgi verilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu Doküman kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak personele verilecek eğitimlerin çalışma saatleri dışında ve fazla çalışmaya yol açacak şekilde yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığı hk
Devamı...

 idarelerin ihale dokümanındaki düzenlemelerinde isteklilere fırsat eşitliği sağlamaları gerektiği, rekabeti ve katılımı üst düzeyde tutmaları gerekmekte olup mevcut durumda idare tarafından istenilen hizmetin niteliklerine, miktarına ve zaman çizelgesine ayrıntılı şekilde ihale dokümanı içerisinde yer verildiği, isteklilerin bu hizmeti dokümana uygun şekilde ifa etmek üzere yeterli sayıda personeli istihdam etmek zorunda oldukları hususu ile şikayete konu hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmamasından dolayı idarenin hizmet ihalesini doküman içerisinde bu şekilde düzenleyebileceği
Devamı...

ihale konusu içme suyu arıtma ve atık su arıtma tesisleri ile pompa ve terfi istasyonlarının güvenlik hizmetini içerdiği tesislerin 24 saat süreyle her türlü güvenliğinin sağlanacağına ve güvenlik elemanlarının çalıştırılacağına yönelik ihale dokümanında düzenleme yapıldığı, bu kapsamda anılan güvenlik hizmeti kapsamında çalıştırılacak güvenlik personelinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında belirtilen güvenlik personeli ile aynı muhtevayı ifade edebileceği bu itibarla ihaleye teklif veren ve ihale konusu iş kapsamında faaliyet gösteren firmaların söz konusu personeli çalıştırmasının mümkün olmadığı 
Devamı...

idarece ihale konusu işte yüklenicinin kullanımına verilecek idare malı araçların sigorta ve kasko hizmetleri için ayrı bir ihale yapılması genel kural olmakla birlikte, sigorta ve kasko hizmetleri için ayrı bir ihale yapılmayarak, söz konusu giderlerin mevcut ihale kapsamında teklif fiyata dahil edilmesi hususunun istekliler bakımından bir hak kaybına yol açması ancak söz konusu sigorta gider kalemlerinin teklifine sağlıklı yansıtılamaması halinde söz konusu olabileceği Bu açıdan bakıldığında sigortalanacak idare malı araçların plaka, şase ve motor numaralarının ihale dokümanında belirtilmediği görülmüş olup, ihaleye teklif vermeyi düşünen isteklilerin söz konusu sigorta ve kasko maliyetlerini teklif fiyatlarına sağlıklı şekilde dahil edemeyebileceği sonucuna varılması
Devamı...

İhale konusu menüde yer alan yemeklerin gıda rasyo bilgilerine ihale dokümanında yer verilmediği bu kapsamda istekliler tarafından yemek giderinin net bir şekilde öngörülebilmesinin mümkün olmadığı hk
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında yer alan malzemeli yemek hizmeti alımı ile büro-kırtasiye araç gereç temini kalemlerinin ayrı bir ihale konusu olabilecek nitelikte ve büyüklükte olduğu değerlendirildiğinden söz konusu işlerin tek bir ihale altında birleştirilerek ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale dokümanı alanlardan  sadece 2’si tarafından teklif verildiği bu isteklilerden birinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu teklif fiyatının ise yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber yaklaşık maliyetin %99’u oranında ve yaklaşık maliyete çok yakın olduğu gerekçesi ile ihalenin iptali edilmesi
Devamı...

ihale dokümanı indirme işlemini aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden yapması dışında, isteklilerin irade birliği içinde hareket ettiğini ortaya koyan başkaca somut bilgi ve belge dosyaya sunulmadığından, düzeltici işlem belirlenerek davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir
Devamı...

ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında Sözleşme Tasarısı’nın Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli ile teknik dokümana kıyasla öncelikli olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde idarece ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının
Devamı...

İdari Şartnameye göre meslek mensubunun raporuna ek olarak ruhsat veya demirbaş defteri/amortisman defterine de kayıtlı olduğuna dair belgelerin sunulması
Devamı...

ihale iptal işleminden önce doküman satın alma listesinde ismi yer almayan istekli tarafından yapılan ihbar dilekçesi dışında idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada firmanın doküman satın almadığı veya indirmediği, dolayısıyla istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olmadığı ve başvuru ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu dilekçenin de idareye yapılan şikâyet başvurusu niteliğinde olmadığı ve iptal kararının şikâyet başvurusu üzerine alınmadığı tespit edildiği
Devamı...

teklif dosyası kapsamında, İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği düzenlenen belgeleri sunmadığı tespit edilmiştir. İhaleye ilişkin belge kontrol tutanağı incelendiğinde, idarece belge kontrol tutanağında İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi için tek bir sütun açıldığı, bu kapsamda istenilen her belge için ayrı bir sütun bulunmadığı görülmüştür
Devamı...

İdari Şartname’de mesleki ve teknik yeterlik kapsamında düzenlenen isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgeleri teklif ekinde sunmayan söz konusu isteklilerin tamamının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İdari Şartname’de mesleki ve teknik yeterlik kapsamında düzenlenen ve isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeleri teklif ekinde sunmayan söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinden şikayete konu ihalede, ihaleye katılamayacak olanların tespit edilebilmesi ve bu husustaki teyit işlemlerinin yapılabilmesi için şahıs şirketi ortakları ve yarıdan fazla hisseye sahip olan sermaye şirketi ortaklarının, teklifi imzalayan vekil ve temsilcinin Vergi/T.C kimlik numaraları ile geçici teminat mektubunu veren şubenin faks numarası bilgilerinin firmanın antetli kağıdında yazılarak firmanın yetki verdiği kişi tarafından imzalanıp kaşeleneceği, bu belgenin ihale dosyasında bulundurulmasının zorunlu olduğu, bu belgenin bulunmadığı teklif dosyalarının değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.
Devamı...

İhale dokümanına ve ilana yönelik şikayetlerde dilekçe ekinde sunulması gereken ihale konusu alanda faaliyette bulunduğuna dair bir belgedir.
Devamı...

ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, her ne kadar imal edilecek mekanik otopark sisteminin bir takım teknik özellikleri bakımından idarece asgari ve azami boyutlar verilmiş olsa da, projeler ve ilgili dokümanlar kapsamında vaziyet planı, sistem yerleşim planı, lift adetlerini ve yerleşimdüzenini, imalatların gerçekleştirileceği farklı otoparkların mevcut durumlarını gösteren plan ve projelerin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, başvuruya konu ihalede idarece hazırlanmış projelerin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınabilmesi için hazırlanması gerekli olan yapının her türlü ayrıntısının hiçbir tereddüde yer verilmeyecek şekilde belirtildiği uygulama projeleri niteliğinde olmadığı, bu durumun da sağlıklı teklif oluşturulmasına engel teşkil ettiği belirlenmiş, bu itibarla, başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Devamı...