ihaleye ait dokümanda iş kapsamında çalıştırılacak olan araçların sürücülerine ilişkin olarak haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, dokümanda servis araçları ve sürücülerinin belirtilen saatler haricinde serbest olduğu ve idare ile hiçbir bağlantısının bulunmadığının düzenlendiği, bu doğrultuda servis sürücülerinin yalnızca taşıma işinin gerçekleştirildiği süreler içerisinde çalıştırılacağının anlaşıldığı, ayrıca idarece şikâyete verilen cevapta da söz konusu hizmetlerin sefer olarak istendiği ve güzergâhların bir gün içerisinde yaşanan şoför değişiklikleri nedeniyle çok farklı kişilerce hizmet vermesi durumunun da yaşandığının belirtildiği, dolayısıyla idarece sürücü personel için idarece (a1) katsayısına ilişkin bir belirleme yapılması zorunluluğunun bulunmadığı,
Devamı...

idarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilebilmesi için yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanması gerektiği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesiyle ihale sürecinin ve sözleşme sürecinin aksamadan yürütülmesinin sağlanacağı, ihalelerde idarelerce isteklilerin teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ile ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyetin önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesine doğrudan etkisi olduğu ihalenin iptali hk
Devamı...

İhale İlan ile ihale dokümanında R katsayısının idare tarafından hatalı belirlendiği anlaşılması
Devamı...

ihale işi kapsamında yüklenicinin en az toplam 11 eleman bulunduracağının düzenlendiği personelin tam zamanlı çalıştırılacağına dair bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığı ayrıca diğer ihale dokümanı düzenlemeleri kapsamında ihale dokümanında personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin de olmadığı, dolayısıyla ihale dokümanında personele fiyat farkı verilmesini öngörecek şekilde düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olmadığı 
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında yer alan Mahal Listesini İdarenin belirleyeceği İlçe sınırları içerisinde bulunan ek hizmet ve kamu binalarında bakım ve onarım yapılacaktır ifadelerine yer verildiği ve işin yapılacağı binalara ilişkin bunun dışında herhangi bir mahal listesi veya projeye yer verilmediği tespit edilmiş olmakla birlikte, birim fiyat teklif alınan yapım işi ihalelerinde; iş kapsamındaki imalat miktarlarının istekli olabileceklere verildiği, bu bağlamda; birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen inceleme konusu ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde de ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen iş kalemlerinin isimlerinin ve imalat miktarlarının yer aldığı, ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiğinden teklif fiyatlarının oluşturulmasında imalâtın nerede yapılacağından ziyade iş kalemlerinin miktarlarının esas alınması gerektiği, bunların yanı sıra ihale dokümanının kapsamında yer alan Proje Birim Fiyatlı Poz Tarifleri listesinde de söz konusu iş kalemlerinin tanım ve tariflerinin belirtildiği ayrıca işin yapılacağı ilçenin ve dolayısıyla söz konusu ilçe sınırları içerisindeki ek hizmet binalarının da belli olduğu ve İdari Şartnamede isteklilerin veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binalara girilmesi için gerekli izinlerin idare tarafından verileceği hususları bir arada değerlendirildiğinde isteklilerin mevcut doküman düzenlemeleri çerçevesinde teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri anlaşılması
Devamı...

ihale dokümanı düzenlemelerinde, hizmetin ifasıyla ilgili görevli personele ödenecek günlük brüt yol ücretine ilişkin tutarsızlık bulunduğu ve bahse konu üç düzenlemenin birbiriyle çeliştiği, bu sebeple isteklilerce teklif edilecek günlük brüt yol ücretine dair belirsizlik olduğu
Devamı...

ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kalemlerine ilişkin teklif edilen birim fiyatların toplamı
Devamı...

ihale Şartnamesinde  kiralanacak araca ait taşıt belgesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması gerektiğinin hatalı olduğu hk
Devamı...

İhale ilanında söz konusu husus katılımı daraltıcı mahiyette bir düzenleme olması nedeniyle, ihale ilanını inceleyip ilandaki şartları taşımayan isteklilerin ihaleye katılmayacağı, zeyilname ile yapılan düzeltmenin ise ihaleye katılıma ilişkin yeterlik kriterini genişletici nitelikte olduğu ve sadece doküman indirenler tarafından görülebileceği hususları göz önüne alındığında, ihalenin düzeltme ilanı yapılmadan gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklitarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin teklif edilen fiyatların ihale dokümanı uyarınca hesaplanması gereken tutarın altında olduğu, anılan istekliye ait teklifin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği
Devamı...

ihale konusu işe ilişkin bilgi ve deneyimlerini gösteren iş deneyim belgelerinin veya iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini tevsik edici belgelerin sözleşme veya ihale konusu işin ihale dokümanına ve taahhüt edilen sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlanması durumunda elde edildiği, hali hazırda devam eden bir hizmet alımına ilişkin düzenlenen sözleşme ve ilgili diğer belgelerin hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini tevsiken kullanılmasının mümkün olmadığı, öte yandan tarafların sözleşmeyi iş eksilişi yaparak sona erdirdiğine ilişkin bir belgenin de bu kapsamda sunulmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgelerin Yönetmeliğie uygun olmadığı
Devamı...

ihale Dokümanda araçlara ait bakım onarım başlıklı bölümde “Aracın periyodik trafik muayenesi, sigorta vb. yasal işlemleri ile bir yıllık mutat bakım ve onarımları zamanında yapılmış olacaktır şeklinde yıllık mutat bakım ve onarımların yapılacağının belirtiği istekli tarafından sadece yağ bakımını açıkladıklarının belirtildiği ayrıca Tebliğ maddesine uygun olarak fiyat teklifinin ve eki tutanakların sunulmadığı yapılan açıklamaların bu haliyle uygun olmadığı 
Devamı...

ihale dokümanı düzenlemeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde ihale konusu işin gerçekleştirileceği yere ilişkin çelişkili bir düzenleme bulunmadığı, ayrıca dokümanda belirtilen trafik sigortası ve fenni ve egzoz muayenelerinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin yapılan düzenlemenin hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin usul ve esaslara ve kamu ihale mevzuatına bir aykırılık teşkil etmediği, belirtilen giderler kanunen yaptırılması zorunlu giderler olmakla birlikte ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların idarenin hizmetinde kullanılacağı, dolayısıyla iddia konusu giderlerin teklif fiyata dahil olmasının mevzuata uygun olduğu, idarece gönderilen işlem dosyasında da söz konusu giderlerin mevzuata uygun olarak yaklaşık maliyete dahil edildiği anlaşılması
Devamı...

ihalede  hakedişin tahakkuka bağlanması ve ödeme yapılması için öngörülen süreler ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun yine yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca işçi ücretlerini aylık dönemlerde ödeme yükümlülüğü bulunduğu dikkate alındığında, yüklenicinin çalıştırmış olduğu personel maaşlarını ödenmesi gereken süre ile idarece düzenlenerek yükleniciye yapılacak hakedişin ödenmesi gereken sürenin birbirinden farklılık gösterebileceği ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirlenen usul doğrultusunda idarece hakediş ödemesi yapılacak dönemin ücreti henüz yükleniciye ödenmemişken, yüklenicinin işçi ücretlerini ödeme yükümlülüğünün doğabileceği
Devamı...

ihalede idare tarafından kesin teminattan kesinti yapılabileceğine yönelik bir düzenlemenin yer almadığı yüklenicinin kendisine teslim edilen demirbaşların eksik şekilde teslim edildiğinin sözleşme süresi bitimine müteakip tespiti halinde kesin teminattan kesinti yapılabileceğine yönelik bir düzenleme yapıldığı anlaşıldığından ihale dokümanı düzenlemesinin anılan Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemelerine aykırı olmadığı 
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu teklif fiyata dâhil giderler arasında işçilik giderine yer verildiği, yine ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olması nedeniyle idarenin fazla çalışma toplam saatini ihale dokümanında belirtilmesine ilişkin bir gerekliliğinin bulunmadığı 
Devamı...

ihale dökümanında  Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesine ilişkin detay bilgileri ile TPE Kurumunun internet sitesi üzerinden yer alan detay bilgilerinin örtüştüğü hususları dikkate alındığında Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesi dikkate alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılmasının yeterli olduğu, ayrıca marka tescil belgelerinin faaliyet alanına yönelik İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenme yapılmadığı
Devamı...

ihale konusu işte çalışacak personele ödenecek olan kıyafet bedelinin bordroda gösterilip gösterilmeyeceğinin belli olmadığı iddiasına yönelik ihale dokümanında giyim bedelinin bordroda gösterilmesi gerektiğine yönelik bir düzenleme bulunmadığından bu hususun isteklilerin tekliflerini vermesini engellemediği
Devamı...

ihalede işin süresinin 250 iş günü olduğu, hizmet araçlarının 2023 model ve üzeri sedan model, araçların kilometrelerinin en fazla (otuz bin) kilometre olması gerektiği yönündeki sınırlamaları içeren düzenlemeler ile birlikte motor hacmi ve gücü için azami değerlerin düzenlenmesine karşın bagaj hacminin spesifik bir değer olarak (471 litre) belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde bahse konu düzenlemelerin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu ve sağlıklı teklif verilmesini engellediği
Devamı...

ihalede yüklenicinin sorumluluğunda olan kasko ve sigorta bedellerinin düşük tutulması veya tarihi geçtiği halde yeniletilmemesi gibi nedenlerden dolayı sözleşme süresince bir kazada herhangi bir ödeme ortaya çıkacak olursa ve bu ödemenin idare tarafından yapılması durumu oluşursa, anılan bedelin yüklenicinin hakediş, alacak veya kesin teminatından kesileceği
Devamı...

ihalede araçların, periyodik bakım, tamir, lastik değişimi ve onarımında yapılacak kilometre önem arz etmekle birlikte, ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli tacir niteliğini haiz istekliler tarafından ihale dokümanında araçlara ilişkin öngörülen süre ve koşullar doğrultusunda maliyet oluşturulmasının mümkün olduğu, nitekim araç kiralama firmalarınca belirlenen süre içerisinde sınırsız kilometre üzerinden de kiralamaların yapılabildiği ve böylesi durumun da fiyatlandırılabildiği dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine engel teşkil etmediği
Devamı...

İhalede kullanılacak araçlar için taşıt tanıma sistemine kayıtlı akaryakıt istasyonu listesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmesi rekabet ilkesini engelleyici nitelikte temel ilkelere aykırı bir düzenleme olduğu
Devamı...

idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili düzenleme yapabilecekleri, ancak kendi hizmet binalarında gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi istenmeyeceği, ayrıca kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ve niteliği gereği hizmet yeterlik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgelerinin istenemeyeceği 
Devamı...

ihale konusu işin yapısı ve niteliği itibarıyla Kanun maddesinde arsa temini mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartının aranmayacağı belirtilen “çmesuyu isale hattı projesi kapsamında değerlendirilebileceği
Devamı...

İstekliler tarafından ihalede beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla bu farklılığın tekliflerin geçerliliğini etkilemeyeceğine ilişkin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifini anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olmadığı
Devamı...

idarece araç kiralama hizmet alım ihalesine ilişkin olarak araçların kaç km yapacağının tespitinin teknik olarak mümkün olmadığı oluşabilecek olayların yeri ve miktarına göre belirleneceğinden idarenin ihale dokümanında herhangi bir km yazmasının fiilen imkanın olmadığı, en büyük maliyet kalemi olan akaryakıt giderini de idarenin kendisinin karşılayacağı
Devamı...

ihale dokümanında çalıştırılacak personele verilecek ücretin açık olarak belirlendiği, istekliler tarafından şoför maaşlarına ilişkin teklif edilecek ücretin de yine yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin %30 fazlasının altında ve %35 fazlasının üzerinde olamayacağının düzenlenerek net bir şekilde belirleme yapıldığı, anılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde yüklenici tarafından şoförlere verilecek aylık maaşın yürürlükteki asgari ücretin %30 fazlası olacağının görüldüğü, tüm bu düzenlemeler kapsamında tekliflerin eşit şartlar altında değerlendirilmesini ve sağlıklı teklif fiyatı oluşturulmasını engelleyecek bir husus bulunmadığı
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlar için saat ve kilometre sınırı belirlenmesi daha uygun olmakla birlikte, ihale konusu hizmetin ifa şekli ve ifa zamanı hakkında açıklamalar yapıldığı ve ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli tacir niteliği haiz istekliler tarafından ihale dokümanında araçlara ilişkin öngörülen süre ve koşullar doğrultusunda maliyet oluşturulmasının mümkün olduğu, ayrıca sınırsız kilometre yapılmasına ilişkin durumun araçların yapı denetim görevlisi emrinde ve denetim görevinin ifası sırasında kullanılacağı gözetildiğinde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olacağının anlaşıldığı, dolayısıyla başvuruya konu ihalede  söz konusu düzenlemenin teklif vermeye engel teşkil etmediği
Devamı...

ihale doküman düzenlemelerinin yüklenicinin mutfağının kiralık bir tesis olabilmesine de imkan tanıdığı dikkate alındığında, İhale İlanı’ndaki iddia konusu hususların rekabeti kısıtlayıcı nitelikte düzenlemeler olmadığı
Devamı...

İhale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden ihale üzerinde bırakılan isteklinin idarece beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması konulu yazısına cevaben yazı ekinde özel güvenlik faaliyet izin belgesini idareye sunulması
Devamı...

 ihale dokümanı düzenlemeleri ile söz konusu hallerin genişletilmesinin de yasal olarak mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde idarenin onayı alınmaksızın personelin iş akdinin yüklenici tarafından fesih edilmesi nedeniyle işçiye yapılacak tüm ödemelerin yüklenicinin teminatından kesileceğine ilişkin söz konusu ihale dokümanı düzenlemelerinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği 
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verildiği, yine ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı nedeniyle idarenin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için, çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtilmesine ilişkin bir gerekliliğinin bulunmadığı hk
Devamı...

 ihalede, işin adının Park, Yeşil Alan ve Mesire Alanlarının Revizyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi olarak belirlendiği ve ihale konusu iş kapsamında bulunan iş kalemleri dikkate alındığında, (yapım işi kalemleri ile hizmet ve montajlı mal alımı iş kalemleri) bu işlerin ister yapım işi, ister hizmet alımı veya mal alımı niteliğinde olsun, parklardaki, yeşil alanlardaki ve mesire alanlardaki çevre düzenlemesine ilişkin işlerin yerine getirilmesinde tamamlayıcı nitelik taşıdığı ve bir arada yapılmasının ihale konusu işin mahiyeti itibariyle koordineli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde zorunluluk arz ettiği, dolayısıyla söz konusu yapım işi kalemleri ile hizmet ve mal alımı iş kalemleri arasında doğal bir bağlantı olduğu anlaşılması
Devamı...

ihale dökumanında hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde 90 gün olarak belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca aynı düzenleme içerisinde yer verilen ödemeye ilişkin süreler arasında çelişki bulunduğu 
Devamı...

 ihale dökumanında  farklı nitelikteki araçlar için azami yaş ve kilometre sınırı istenildiği ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların renklerinin sözleşme yapıldıktan sonra ilgili ünitesi ile mutabakat sağlanarak belirleneceği hk ihale dokümandaki düzenlemeler
Devamı...

İhale dokümanında engeli bulunan öğrenci sayılarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden ihale dokümanında bedensel veya ortopedik engeli bulunan öğrencilerin taşınacağı güzergâhlarda çalıştırılacak araçların belirlenmediği hk
Devamı...

Öğrenci taşıma ihalesinde araçlarda güzergâh ve isim listelerinin araçta görülebilecek bir yere asılması zorunludur
Devamı...

Öğrenci taşıma ihale dokümanına göre birim fiyat teklif cetvelinde rehber personelin işçilik giderlerine ilişkin ay üzerinden teklif alınma zorunluluğunun bulunmadığı, bu nedenle rehber personelin işçilik giderlerine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde gün üzerinden teklif alınmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği hk
Devamı...

ihalede İngilizce olarak sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümelerinin sunulan belgeler arasında yer almadığı dolayısıyla ilgili belgelerin tercümeleri ile birlikte sunulmasına ilişkin mevzuat ve doküman düzenlemelerine uygun sunulmaması
Devamı...

muhtelif hastanelerde malzemeli yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmeti alım ihalesi olduğu ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşımadığı ihale dokümanında birim fiyat teklif cetvelinde personel için ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, buna ek olarak sadece işçilik girdisine veya tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verileceği, ancak idare tarafından başvuruya konu  ihalede sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacağı hk
Devamı...

ihale dokümanında kendi malı araçlar için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da mali müşavir raporunun kiralık araçlar için ise noter onaylı kira sözleşmesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması istenilemez
Devamı...

ihale dokümanında kesin teminatın gelir kaydedileceği hallerin sınırlı olarak belirlendiği ihale dokümanı düzenlemeleri ile söz konusu hallerin genişletilmesinin mümkün olmadığı
Devamı...

araçlar için istenilen Kasko Sigorta Değerini Gösteren Belgeler  özellikleri sağlayıp sağlamadığının ihale aşamasında tespit edilemeyeceği, idarece sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği
Devamı...

HBYS yazılım programı ihalesi hizmet alımı maliyetinden oluştuğu, dolayısıyla ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşımadığı ihale dokümanında engelli işçi çalıştırılıp çalıştırılmayacağına, engelli işçilerin ücretine ve sayısına yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde engelli personel için ayrı bir satır açılmaması  isteklilerin tekliflerini doküman düzenlemelerini dikkate alarak vermeleri gerektiği mevcut doküman düzenlemelerine göre teklif bedeli üzerinden engelli işçilere yönelik ayrıca bir teklif verilme verilmediğinden bu hususa yönelik denetim veya değerlendirme yapılamayacağı
Devamı...

İhale dokümanının şikayete konu edilen düzenlemesinden yüklenicinin ve personelinin idareye herhangi bir zarar verdiği, yüklenicinin faaliyetinden doğan ve çalıştırılan personelle ilgili doğabilecek tüm borçlar ve doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetlerin ile bunlara yönelik olarak idare tarafından yapılacak tüm ödemelerin öncelik sıralaması olmaksızın yüklenicinin kesin teminatı veya hakedişinden kesebileceği anlaşılmış olup, kamu ihale mevzuatında kesin teminatın gelir kaydedilebileceği ve kesinti yapılabileceği hallerin mevzuatta sınırlı olarak belirlendiği hususu dikkate alındığında, ihale dokümanı düzenlemeleri ile bu hallerin genişletilemeyeceği
Devamı...

yüklenicinin ihalede tahsis edeceği araçların plaka marka model ve yolcu kapasitelerini gösterir liste ile ruhsat fotokopileri araç şoförlerine ait listenin sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edileceği Şartnamede ise personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak ve yüklenicinin öz malı olmayan her bir araç için, yüklenici ile araç sahibi arasında ihale konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin, sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmasının zorunlu olduğu yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgenin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenemeyeceği hk
Devamı...

 İhale dokümanları incelendiğinde klor dağıtımının esaslı bir iş olduğu görüldüğü ancak söz konusu dokümanın incelenmesi neticesinde montaj-bakım-onarım gibi faklı iş konularının da ihaleye dahil edilmiş olduğunun görüleceği hk itirazen şikayet
Devamı...

ihale dokümanında çalıştırılacak personel listesine ve yemek bedellerine yer verildiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçireceği anlaşılmakla birlikte, şikâyete konu ihalenin ihale dokümanı ve yaklaşık maliyeti birlikte incelendiğinde işçilik maliyetinin toplam yaklaşık maliyetinin %70’inin altında olduğu anlaşıldığından, şikâyete konu ihalenin kamu ihale mevzuatı açısından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu, niteliği gereği personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı işinde, hizmetin ifasında çalışacak personeller için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasını zorunlu kılan herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, bu giderlere ilişkin maliyetlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemi içerisinde değerlendirilerek teklif oluşturulmasının önünde engel bulunmadığı
Devamı...

ihale konusu işte çalıştırılacak aracın tahditli plaka olmasının zorunlu olduğu *ilinde ruhsatlandırılmış tahditli plakalı araç sayısının ise bu sayının çok üzerinde olduğu, ayrıca ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçlara ilişkin kendi malı olma zorunluluğunun da bulunmadığı  dolayısıyla söz konusu tahditli plakalı araçların piyasadan temin edilebileceği hk
Devamı...