ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz ettiği, ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde Tip Sözleşme maddesinin dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” ibaresine yer verilmediği anlaşılması
Devamı...

ihalede doküman düzenlemesinin yaklaşık maliyeti bilenlere avantaj sağlayacağı iddia edilmekteyse Kamu İhale Kanun maddesi ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinde yaklaşık maliyetin isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamayacağı hüküm altına alınmış olup bu doğrultuda yaklaşık maliyetin ihale öncesinde gizli tutulduğu, ihale ile ilgili görevli bulunmayan kamu çalışanlarına dahi açıklanmadığı ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince isteklilerin yaklaşık maliyeti bilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemenin hiçbir istekliye menfaat sağlamasının söz konusu olmadığı
Devamı...

ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak, EKAP üzerinde isteklilere gönderilen “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu yazıda “ihale konusu işin arazi keşfi ile metrajının yeniden incelenmesine ihtiyaç duyulmuş” ifadesine, idarece başvuru sahibine gönderilen “Şikayete Cevap Tebligatı” konulu yazıda da benzer şekilde “arazi keşif metrajının tekrardan incelenmesine karar verilerek tüm teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiş ve alınan iptal kararı isteklilere tebliğ edilmiştir.” ifadesine yer verildiği ancak iptale ilişkin somut ve açıklayıcı bir gerekçeye yer verilmediği görülmüş olup bu bağlamda idare tarafından ihalenin iptali yönünde kullanılan takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmadığı
Devamı...

ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz eden işlerde ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Tip Sözleşme maddesine ilişkin dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” ibaresine yer verilmediği bu itibarla Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinin Tip Sözleşme’nin ilgili dipnotuna uygun düzenlenmediği hk
Devamı...

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu, idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği, bu süreçte başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında başvuru sahibinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

 ihalede idarenin tedarik edilecek araçlar için getirilen model yılı sınırlamasının, işin süresi (24 ay) dikkate alındığında idarenin ihtiyaçları doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında yer aldığı araca yönelik olduğu belirtilen motor gücüne ilişkin kriterlere bakıldığında; Teknik Şartname’deki düzenlemelerin “en az” veya “en az-en fazla” ifadelerine yer verilerek yapıldığı ve hiçbir araç grubunda belli bir motor gücüne yönelik düzenleme yapılmadığı
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarı maddesinde, özel ve ağır aykırılık halleri dışında, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak ceza oranının belirtildiği maddede özel aykırılık hallerinin belirtildiği ve anılan aykırılıklar için öngörülen ceza oranı ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının düzenlendiği,
Devamı...

ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin bahse konu kalemlerinin miktarlarının yanlış hesaplanarak düzenlendiği, bu durumun ihalenin anılan kısımlarına teklif hazırlayan istekliler arasında çelişkiye neden olduğu, dolayısıyla idarece yapılan somut hatanın Kanun’un temel ilkelerinden olan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini zedelediği anlaşıldığından mevcut olayda idarenin ihaleyi iptal etme yönünde takdir yetkisini mevzuata uygun bir şekilde kullandığı
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenilen araçların ayrıntılı teknik özellikleri olan ve özel imalat süreci gerektiren nitelikli araçlar olduğu, (Özel Amaçlı Vinçli Konteyner Yıkama Aracı, Kanca Liftli Konteyner Taşıyıcı Kamyon, çöp kamyonları, kamyon, yol süpürme araçları, yükleyici, kepçe vb.), yüklenici tarafından temin edilecek araçların belgeleriyle birlikte (Araç ruhsatları, üretici firmadan alınan teknik dokümanlar, TSE belgeleri, araç kapasiteleri, güç ve teknik özelliklerine ait dokümanlar, araç plaka listesi, araçlara ait kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçesi, yüklenicinin kendi mülkiyetinde olmayan araçlara ilişkin sözleşme süresinin sonuna kadar yapılmış olan kira sözleşmeleri) sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde idarenin kurduğu kontrol teşkilatına teslim edileceği, araçların tamamının teknik şartnamede yer alan özellikleri haiz şekilde en geç 10 (on) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi ve yüklenicinin eksiksiz şekilde tüm araçları teslim ederek işe süresinde başlayamaması hallerinde 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği ve belirlenen sürenin makul olmadığı da dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve engelleyici nitelik taşıdığı
Devamı...

Teknik Şartname’de, Tebliğ’de belirtildiği şekliyle iki haftalık örnek menü bulunmadığı, yılsonuna kadar sunulması istenen yemeklerin günlük listesine yer verildiği, ancak yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarına şartnamede ve/veya sorgulama yazısında yer verilmediği görülmüş, aykırılığın tekliflerin oluşturulmasının yanında aşırı düşük teklife ilişkin açıklamada bulunulmasını da engeller ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması
Devamı...

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde verilecek ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 5’i olarak belirtildiği, 16.1.2’nci maddesinde ise özel aykırılık hali olarak “Yüklenicinin işin gerçekleştirilmesi esnasında teknik şartname hükümlerine aykırı davranması durumunda her bir aykırılık için” ifadesine yer verilerek yine genel aykırılık hallerine yer verildiği ve söz konusu durumun oluşması halinde ise sözleşme bedelinin on binde 6’sı oranında ceza uygulanacağının düzenlendiği, dolayısıyla her iki maddede de genel aykırılık hallerine yer verildiği ve farklı cezai oranlarının yazılmış olması
Devamı...

ihale Şartnamesinde isteklilerin teklifte bulunacakları araçların motorlu kara taşıtları kasko değer listesindeki marka, ticari ad ve model yılını yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiğinin de düzenlenmediği anlaşıldığından idarece anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılmasının ve ihaleye ait geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı 
Devamı...

ihale dökümanında araçların tamamının Teknik Şartname’de yer alan özellikleri haiz şekilde en geç 10 (on) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi ve yüklenicinin eksiksiz şekilde tüm araçları teslim ederek işe süresinde başlayamaması hallerinde 4735 sayılı Kanununa göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği ve belirlenen sürenin makul olmadığı da dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve engelleyici nitelik taşıdığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

İhale  Sözleşme Tasarısında yer verilmesi gereken aykırılık halleri ve tekrarı durumlarında cezai müeyyideler uygulanarak sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemelere ayrıca anılan Tasarı maddesinde yer verildiği, idarece Tip Sözleşme Tasarısı maddesine uygun şekilde düzenleme yapılmadığı,
Devamı...

ihale  doküman düzenlemelerinden işe başlama tarihinin sözleşme imzalanmasından itibaren 10 gün içinde olacağı,  2016 model veya üstü araçların istenildiği, araçların yakıtının idare tarafından karşılanacağı ve taşıtların bakım ve lastik değişimi için günlük yaklaşık 150 km öngörülerek hesaplama yapıldığının ifade edildiği; bu bağlamda, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda istenilen araç modellerinin makul olduğu, ihalede çalıştırılacak araçların yüklenici tarafından kiralanabileceği/satın alınabileceği, dolayısıyla araçların iş sürecinde isteklilerin kendi malı olması gibi bir zorunluluğun da bulunmadığı, bu bağlamda isteklilerin maliyetlerini göz önünde bulundurarak teklif fiyatı oluşturabileceği ve söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltmadığı; ayrıca idarece, günlük yaklaşık olarak 150 km mesafe alınacağının öngörülmesi sebebiyle istekli olabileceklerin bu mesafeyi göz önünde bulundurarak ihale süresince ne kadar mesafe gidileceğinin hesaplanabileceği anlaşıldığı
Devamı...

zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az 10 gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılmasının zorunlu olduğu
Devamı...

ihale sözleşmesinin uygulanması aşamasında uygulanacak ceza oranlarının farklı olması nedeniyle tereddüde sebebiyet vereceği
Devamı...

ihalede teknik görüş talep edilen akademik kuruluş tarafından gönderilen cevap yazısındaki değerlendirmelerde Teknik Şartname maddelerinin tek markayı işaret ettiği, idarece istenilen ilaçların direkt içeriğinin verilmesi yerine bileşimlerinin alt ve üst limitleri belirlenerek verilmesinin daha fazla firmanın ihaleye iştirak etmesini sağlayabileceği
Devamı...

ihale sözleşme tasarısındaki ceza oranı ile şartnamede belirtilen ceza oranının farklı olması
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 10’u olarak belirlendiği halde anılan Tasarı maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” halinde sözleşme bedelinin on binde 15’i oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği ancak idarece her ne kadar özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” durumu belirtilmiş olsa da söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu ve bu aykırılık hali için belirlenen ceza oranının (on binde 15) belirtimesi genel aykırılık halleri için belirlenen (on binde 10) orana uygun olmadığı dolayısıyla bahse konu iki düzenlemenin birbiri ile çelişkili olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında genel aykırılık hallerinde hangi oranda ceza kesileceği hususunda belirsizlik yaratabileceği hk
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemesi üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından her ne kadar belge ve belge üzerindeki geçiş tutarının hangisinin puan olarak kabul edileceğinin anlaşılamadığı ileri sürülse de, otoban, köprü ve tünel geçiş belgesinde yer alan tutarın aynı zamanda belge puanı olarak kabul edileceğinin açıkça düzenlendiği bu kapsamda belge üzerindeki geçiş tutarının belge puanı olarak kabul edileceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla Teknik Şartnamede yer alan geçiş belgesindeki tutarın belge puanı olarak kabul edileceğine yönelik düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek herhangi bir unsur taşımadığı
Devamı...

ihalede asfalt plentinin isteklilerin kendi malı olması yönünde bir şarta yer verilmediği belirlenen bölgede en az 6 adet asfalt plenti bulunduğunun idare tarafından ifade edildiği görülmüş olup asfalt plentinin mesafesinin artmasının taşımanın idarenin araçlarıyla yapılması sebebiyle idareye ek maliyet doğuracağının açık olduğu anlaşılsa da, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ile idarenin şikayete cevabı ve idarece Kuruma gönderilen  cevabi yazısında belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, idarece öngörülen mesafenin “20 km” olarak belirlenmesinde ve mesafenin karayolu mesafesi yerine yarıçap şeklinde belirlenmesinde makul bir gerekçenin ortaya konulamadığı, diğer taraftan plentten belli sıcaklıkta çıkan asfalt malzemesinin serim sıcaklığını koruyarak taşınması için bir mesafe sınırlaması yapılması gerekmekle beraber, idarece belirlenen plent lokasyonunun idare şantiyesine 20 km ile sınırlandırılmasının işin mahiyeti dikkate alındığında ölçülü olmaması
Devamı...

Sözleşme Tasarı maddesinde bir bütün halinde değerlendirildiğinde maddede yer alan aykırılık durumlarının birbiri ile aynı olmasına karşın ceza oranlarının birbirinden farklı olduğu, bu durumun sözleşmenin ifası sırasında gerek kesilecek ceza oranı gerekse sözleşmenin feshedilmesi sürecinde belirsizlikler yaratacağı hk
Devamı...

ihalede uygulanacak cezanın Sözleşme maddesinde sözleşme bedelinin on binde 1,00’i oranında belirlenmesine karşın Tasarı maddesinde yer alan aykırılık hallerinde yüklenicinin diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde” sözleşme bedelinin on binde 4,00’ü oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği ancak zikredilen “diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi” ifadesinin de genel aykırılık hali olduğu ve ceza oranının on binde 4,00 olarak belirlendiği, bahse konu iki düzenleme birbiri ile çelişkili olması
Devamı...

 ihale kapsamında yer verilen her bir iş kaleminin tek basına ihale konusu edilebilecek nitelikte olup birbirine benzerlik göstermeyen, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmeyen işler olduğu hk
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede çeşitli belgelerin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği  İdari Şartnamede isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin İdari Şartnamede sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği İdari Şartnamede ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir belgeye yer verilmediği Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı bu haliyle İdari Şartname ve Teknik Şartnamenin birbiri ile çeliştiği hk
Devamı...

ihalede sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartnamesindeki başlıkları altındaki tanımlamaları karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı
Devamı...

ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin Alt Yükleniciler maddesinin İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz şeklinde düzenlenebileceği ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenicinin ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabileceği, diğer taraftan ilaçlama giderinin öğün maliyetine dahil edilmek suretiyle teklif birim fiyatların oluşturabileceği
Devamı...

Teknik Şartnamede yer verilen düzenlemesinde ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı  İlde tescilli olması şartının getirildiği, idarece her ne kadar söz konusu şartın ihale aşamasına ilişkin olmadığı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenen bir koşul olduğu belirtilse de, kiralanacak araçların tamamının il plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri * İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İlde tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İle nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı 
Devamı...

İhale Genel Şartnamesinde belirtilen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli denetim, uyarı ve talimatlara rağmen gerçekleşen ve düzeltilmeyen aykırılıklar sonrasında kontrol teşkilatınca sözleşmenin feshi hususunda idareye verilecek görüş akabinde sürecin sözleşmenin feshine gideceği ve konunun değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin sorumluluğun idarenin üzerinde olduğu
Devamı...

ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğün yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği
Devamı...

İdari Şartnamedeki düzenlemeler  ile İş Ortaklığı’nın e-teklifi incelendiğinde iş ortaklığı beyannamesi kullanılmak suretiyle ihaleye teklif verildiği, yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” satırında belirtilen ifadelere yer verilmiş olmasının anılan isteklinin konsorsiyum olarak teklif verdiği anlamına gelmeyeceği, aynı ifadeler içerisinde sistem hatası nedeniyle konsorsiyum olarak teklif verilemediği belirtilse de yukarıda izah edildiği üzere sistemsel bir hata bulunmadığı ve konsorsiyum olarak teklif verilebildiği, anılan isteklinin aynı beyanında mevzuatın iş ortaklığı oluşturulması halinde iş deneyim kriteri için özel ortağa tanınan istisnai durumun belirtildiği, bu hususunda konsorsiyumlarda her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin yeterlik kriterini ayrı ayrı sağlaması gerektiği koşuluna uygun olmadığı, bu haliyle ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin İdari Şartname ve mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen işin miktarı ile niteliğinin değişmesi hususlarıyla ilgili olarak Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki değişikliklerin neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği, yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplamada bulunulmadığı hk
Devamı...

ihale konusu işin süreklilik arz ettiği ve idare tarafından süregelen bir şekilde bu ihtiyaca yönelik alım yapıldığı dolayısıyla başvuru konusu ihale öngörülebilir bir ihtiyaca yönelik olduğundan, ihale dokümanında belirlenmiş olan temin süreleri ile piyasa koşulları göz önünde bulundurularak işin başlama tarihinde bu hususta sorun yaşanmayacak şekilde ilan yapılmasının ve ihalenin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu, bu doğrultuda Sözleşme Tasarısı’nda sözleşme imzalandığı tarihten itibaren iki gün içinde işe başlanılması zorunluluğun getirilmesinin ihaleye katılımı azaltıcı ve rekabetin sağlanmasını engelleyici etkilerinin bulunduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin gün belirlemesini engelleyen bir kısıtlama olmadığı gibi idarece yapılan düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle, personelin maaşlarını, personelin çalıştığı ayı takip eden ayın sekizinci gününe kadar yatırılmasına ilişkin söz konusu düzenlemede bir aykırılık olmadığı
Devamı...

İdari Şartnamede fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri kullanılarak bulunacak oranın belirlenme yöntemine ve teklif fiyatlarına karşılık verilecek puanın belirlenme yöntemine yönelik açık ve net bir düzenlemenin yapılmadığı bu haliyle İdari Şartname ve Tebliğde yer alan “Fiyat dışı unsurların, Kanun maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir  açıklamasına uygun olarak düzenlenmediği ihalede tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesine imkan vermediği sonucunu doğurduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

idarece zeyilnamenin isteklilere bildirilmesi ile ihale tarihi arasında en az on günlük bir sürenin bulunması gerektiği düzenlemesine aykırı olması
Devamı...

ihalenin hizmet alımı ihalesi olmasına karşın Teknik Şartnamede yer alan işin bitiminde makinanın bedelsiz olarak idareye hibe edilmesi gerektiğine yönelik düzenlemenin hizmet alımı ile bağdaşmadığı gibi İhale Kanunu kapsamında da böyle bir alım yönteminin bulunmadığı ilgili düzenlemenin bir nevi zorunlu bağış niteliği taşıdığı hk
Devamı...

yüklenici tarafından idarede mevcut bulunan sistemden farklı bir sistem teklif edilmesi halinde, idarece mevcut sistemle uyumlu bir cihaz getirilmesinin yükleniciden sözleşme aşamasında talep edilebileceği hk
Devamı...

Sözleşme Tasarısı maddesinde sözleşmenin ifa sürecinde işin sözleşme şartlarına uygun şekilde yürütülmemesi durumunda uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin %0,01 şeklinde belirlendiği aynı Tasarının *maddesinde ise belirlenmiş olan münferit olaylarda uygulanması gereken ceza oranlarının ayrı ayrı belirtildiği 2 düzenlemenin birbiriyle çelişkili olmadığı madde içerisinde asgari ceza oranın belirtildiği ve * maddesindeki oranların bu orandan farklı belirlendiği ceza oranlarının belirlenmesi sürecinde idarelere takdir hakkının da tanındığı 
Devamı...

İdarelerin ihale konusu işte kullanılacak tesis makine teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olmasını gerekli gördükleri durumlarda tesis makine teçhizat ve diğer ekipmanı fiyat dışı unsur olarak belirleyebilecekleri dikkate alındığında ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek yemek üretiminin yapılacağı mutfağın yüklenicinin kendi malı olması koşulunun aranmasının rekabeti engelleyici ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, anılan düzenlemenin Kanun’un temel ilkeleri arasında sayılan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil ettiği hk
Devamı...

yemek alım ihale işi kapsamında kullanılacak olan “Somon balığı” ve “Dondurulmuş panga balık” girdilerinin “Gıda Malzemeleri Özellikleri” başlıklı Şartname ile gıda rasyonunda belirtilen gramajlarının birbirinden farklı olduğu  anılan girdiler için gıda rasyonunda belirlenen gramajın  Gıda Malzemeleri Özellikleri başlıklı Şartnamede yer verilen aralıkta da olmadığı görüldüğünden söz konusu gramaj farklılıklarının istekli olabilecekler açısından çelişkili ve sağlıklı teklif fiyatı oluşturulmasına engel nitelikte olduğu
Devamı...

ihale ilan tarihi dikkate alındığında işin *tarihinde başlanılması gereken söz konusu ihalenin makul süreler dâhilinde ilana çıkarılmadığı gerek işin süresinin uzunluğu açısından gerekse de iş kapsamında çalıştırılması istenilen araç sayısı açısından bakıldığında işin * tarihinde ilana çıkarılmasının ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip araçların 3 gün içerisinde teslim edilecek olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu hk
Devamı...

isteklinin teklif fiyatı ile yaklaşık maliyetin tutar bazında karşılaştırılması sonucuna götürecek değerlendirmenin isteklilerin teklif fiyatlarını kendi şartlarına göre değil yaklaşık maliyete göre oluşturması sonucunu doğuracağı ve bu durumun gerek rekabet ilkesine gerekse kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edeceği hk
Devamı...

yeterlilik kriteri olarak belirlenen belgeye ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda ayrı satır açılmaması neticesinde, ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerdeki farklılıkların istekliler nezdinde tereddüde yol açması 2
Devamı...

Sözleşme Tasarı maddesinde belirlenen aykırılıkların anılan maddede yer alan tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde sözleşmenin feshedileceği düzenlemesine yer verildiği söz konusu fiil ve davranışların tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde mi tek sefer gerçekleşmesi halinde mi sözleşmenin feshedileceği hususunda çelişki bulunduğu ve ilgili düzenlemenin aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale şartnamesindeki iş kalemi miktarında oluşan hata ile yaklaşık maliyette meydana gelen değişikliğin sınır değeri * TL tutarında değiştirdiği ve söz konusu değişikliğin de sınır değerin üstündeki ve altındaki isteklileri değiştirmediği yaklaşık maliyette meydana gelen değişikliğin ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına engel teşkil etmeyeceği hk
Devamı...

ihale şartnamesinde işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine teçhizat ve diğer ekipmanın yüklenicinin kendi malı olmasına ilişkin yapılan Teknik Şartname düzenlemesinin anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği hk 1
Devamı...

Özel Temizlik Aracının yakıt hesabı “litre/metre” üzerinden değil “litre/saat” üzerinden yapılarak yaklaşık maliyetin hesaplanmasında açıkça hataya düşülmesinin incelemeye konu hususta sağlıklı bir değerlendirme yapılması imkânının ortadan kalkması ile ihalenin iptal edilmesi (Danıştay kararlı 1)
Devamı...

ihale sözleşmesinin imzalaması için geçirilecek sürelerin öngörülerek işin başlamasında yaklaşık 60 günlük gecikme yaşanacağı yaşanan bu gecikme dolayısıyla işin sözleşme bedelinin % 80’inin altında tamamlatılabileceği bu sebeple idareleri tarafından  Sözleşme maddesi gereği yükleniciye bedel farkı ödenmek zorunda kalınacağı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi
Devamı...