ihale sürecinde iptal kararına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun çerçevesindeki ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak sorumluluğu idareye ait olduğundan kamu yararını da gözeterek idarenin işlemini her zaman geri alabileceği dikkate alındığında iptal kararında belirtilen “yaklaşık maliyet hesaplanırken verilen teklifler ile ihaleye verilen teklifler arasında ciddi fark ve çelişki olduğu” şeklindeki iptal gerekçesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı’nın aktarılan maddesinde  Araç ruhsatı, Motorlu Araç Tescil Belgesi, Kasko, Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası ve Zorunlu Trafik Sigortası Poliçelerinin birer fotokopisi sözleşmeden önce idareye verilecektir şeklinde belirtilen belgelerin bir nüshasının aslı idarece görülmüş olan fotokopilerinin sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından idareye ibraz edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenilemeyeceği 
Devamı...

ihalenin enerji iletim hattı altında ağaç kesimi ve bitki örtüsü temizliği işi olduğu idarece söz konusu ihalenin “yaklaşık maliyetin TEİAŞ yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiş olup, telafisi mümkün olmayan durumlara yol açmamak ve kamu zararı oluşmasını önlemek” amacıyla iptal edildiği, söz konusu gerekçede yaklaşık maliyetin TEİAŞ yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak hazırlanmadığının belirtildiği ve fakat yaklaşık maliyetin TEİAŞ yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak yapılmamasının, yaklaşık maliyet üzerindeki etkisinin somut olarak ortaya konulmadığı BU gerekçenin bu haliyle öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı HK
Devamı...

İhalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen diğer hususlar olan yaşanan fiyat artışlarından ötürü bütçe giderlerinin öngörülenden fazla artmasının yanı sıra idarenin olası gelir azalışlarının ve EPDK elektrik tarifelerinde yaklaşık %20 artış meydana gelmesi nedeniyle bütçede öngörülmeyen artış ile ödeme güçlüğü ve bütçede denklik sıkıntısı çekebileceği gerekçeleri e teşkil edemeyeceği  İhale Onay Belgesi’nde Bütçe Tertibinin olduğu, kullanılabilir ödenek tutarının *TL olduğu, Sözleşme Tasarısında *ödenek tespit edildiğinin düzenlendiği, ihalenin iptal kararına ilişkin somut, açıklayıcı bilgi/belgeye dayanan gerekçeye yer verilmediği göz önüne alındığında, ihalenin iptali kararının iptalinin gerektiği 
Devamı...

ihale şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin karara bağlandığı, ancak davacının durumunun şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü ve ihaleyi yapan idare tarafından karara bağlanan hususların itirazen şikayet başvuru dilekçesinde ileri sürülmemesinden dolayı davalı idarece karara bağlanmamasından kaynaklandığı, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre itirazen şikayet başvurusunun, davacı şirketin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından incelenerek karara bağlanması gerektiği, dolayısıyla davacı şirketin idareye şikayet başvurusunda ileri sürdüğü hususun, itirazen şikayet başvurusunda bulunurken doldurduğu dilekçede ileri sürülmemesi halinde bunun davalı idarece karara bağlamamasının hukuken mümkün bulunmadığı, öte yandan her ne kadar idarece kurul kararında karara bağlanmayan hususların incelenmeksizin reddi gerektiği ileri sürülmekte ise de, mevzuatta buna yönelik bir kısıt olmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen Kurul kararında bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmaması hk
Devamı...

ihale dokümanına ilişkin ihaleden önce sadece başvuru sahibinin idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, yaklaşık maliyetin altında geçerli teklif bulunduğu halde, idarece sadece “rekabetin arttırılması, Teknik Şartname’nin revize edilerek daha fazla firmanın katılımına imkan verecek şekilde düzenlemesine karar verilmesi” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin uygun olmadığı, zira idarece Teknik Şartname’nin hangi maddesinin revize edilmesi sonucu rekabetin artırılacağının net ve somut olarak ortaya konulmadığı belirlendiğinden, ihalenin belirtilen gerekçe ile iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihale dökumanında hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde 90 gün olarak belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca aynı düzenleme içerisinde yer verilen ödemeye ilişkin süreler arasında çelişki bulunduğu 
Devamı...

ihalede belirtilen bilgi ve belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosunda bu bilgi ve belgeler için ayrı bir satır açılması gerekirken açılmadığı, bu durumun istekliler tarafından sağlıklı bir şekilde teklif verilmesine engel teşkil edecek ve verilen tekliflerin objektif ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini etkileyecek nitelikte olduğu
Devamı...

ihale Teknik Şartnamede işin yapılacağı mahaller ile ilgili eksik olan çalışmaların ve bilgilerin tamamlanarak imalat yapılacak olan mahallerde ne kadar kilit parke taş bulunduğunun ve ne kadar imalat yapılacağının belirlenmesi gerektiği
Devamı...

 ihale dökumanında  farklı nitelikteki araçlar için azami yaş ve kilometre sınırı istenildiği ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların renklerinin sözleşme yapıldıktan sonra ilgili ünitesi ile mutabakat sağlanarak belirleneceği hk ihale dokümandaki düzenlemeler
Devamı...

İhale şartnamesinde iş sürecinde çalışacak  kiralık araçlar için  noter onaylı kira sözleşmesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması istenilemez ayrıca belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği anlaşılmış olup söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, buna ek olarak sadece işçilik girdisine veya tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verileceği, ancak idare tarafından başvuruya konu  ihalede sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacağı hk
Devamı...

ihale dokümanında kendi malı araçlar için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da mali müşavir raporunun kiralık araçlar için ise noter onaylı kira sözleşmesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması istenilemez
Devamı...

Teknik Şartnamenin Diğer Hususlarında ihale öncesi araçlara ait istenilen belgeler istenilemeyeceği
Devamı...

ihale Teknik Şartnamesinde araçların mesai saatleri veya mesai saatleri dışında (görev harici) idarenin belirleyeceği yerde bulunacağının, idarenin izni olmadan araçların değiştirilemeyeceği ve geri alınamayacağının, araçların tasarrufunun sözleşme süresi boyunca idareye ait olduğunun ve yüklenicinin idarenin izni olmadan herhangi bir kullanım hakkının bulunmadığının düzenlenmesinin hatalı olduğu hk
Devamı...

idare tarafından ihale konusu işte herhangi bir nedenle çalıştırılmayan araçlara hakediş ödenmeyeceğine yönelik şartname maddesindeki  düzenlemenin 4735 sayılı sözleşme Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ilkesine aykırılık teşkil ettiği hk
Devamı...

Davet usulü İhalede Son teklif verme günü firmanın ihaleye katılma istekli talebi sonrasında idarece teklif vermeye davet edilmesine karar verilerek tebligat yapıldığı ancak son teklif verme tarihinde değişiklik yapılmadığı diğer firmalara daha önce teklif verme davetinin yapıldığı başvuru sahibine teklif hazırlanması için süre verilmediği bu durumda idarece isteklilere eşit muamelede bulunulmadığı ve bu durumun rekabeti güvenirlik ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ihale ilanında da bulunması halinde, ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanı yayımlanmasının zorunlu olduğu(Zeyilname)
Devamı...

İhalede teknik görüşün açıklanmasına ilişkin cevabi yazıda Teknik Şartnamede yer alan 3 özelliğin bütünüyle tek bir marka/modele yönelik olarak düzenlenmediği ancak ilgili maddenin birden fazla firmanın teklif sunabilmesine engel nitelikte olduğu hk
Devamı...

İhale şartname düzenlemesinden yüklenicinin ve personelinin idareye herhangi bir zarar verdiği yüklenicinin faaliyetinden doğan ve çalıştırılan personelle ilgili doğabilecek tüm borçlar ve doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler ile bunlara yönelik olarak idare tarafından yapılacak tüm ödemelerin öncelik sıralaması olmaksızın yüklenicinin kesin teminatı veya hakedişinden kesebileceği anlaşılmış olup, kamu ihale mevzuatında kesin teminatın gelir kaydedilebileceği ve kesinti yapılabileceği hallerin mevzuatta sınırlı olarak belirlendiği hususu dikkate alındığında, ihale dokümanı düzenlemeleri ile bu hallerin genişletilemeyeceği
Devamı...

yüklenicinin ihalede tahsis edeceği araçların plaka marka model ve yolcu kapasitelerini gösterir liste ile ruhsat fotokopileri araç şoförlerine ait listenin sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edileceği Şartnamede ise personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak ve yüklenicinin öz malı olmayan her bir araç için, yüklenici ile araç sahibi arasında ihale konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin, sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmasının zorunlu olduğu yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgenin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenemeyeceği hk
Devamı...

ihalede iş kaleminin toplam yaklaşık maliyet içindeki oranının % 0,2 olmasına rağmen bu iş kalemine 6 puan verildiği, fiyat dışı unsur toplam puanının 60 olduğu, bahse konu iş kalemine verilen puanın toplam puanın yüzde 10’una denk geldiği, bu imalatın çok sıradan ve karmaşık olmadığı ve herkesin yapabileceği bir iş kalemi olmasına rağmen verilen puanın yaklaşık maliyetteki ağırlık oranına ters olacak biçimde yüksek puan verilmesinin Tereddüt yaratması 1
Devamı...

Yemek alım ihalelerinde işin süresi dikkate alındığında 2024 yılı için şubat ayının 29 gün olacağı dikkate alınması gerektiği
Devamı...

ihalede Yaklaşık maliyetteki söz konusu hatanın puanlamada kullanılanacak olan azami ve asgari oranları etkilediği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli dahil 10 isteklinin fiyat dışı unsur puanlaması dolayısıyla toplam teklif puanlarının değiştiği, söz konusu değişikliklerin de isteklilerin teklif sıralamasını değiştirdiği, diğer bir anlatımla yaklaşık maliyette meydana gelen değişikliğin fiyat dışı unsur puanlamasını etkilediği, söz konusu hususun da ihale sonucunu etkilediği, dolayısıyla ihale sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanamayacağının anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

İlk ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen  teklifin ihale sürecinin devamında geçersiz olması teklifler arasında kıyasa dahil edilmesine imkan vermeyeceği, mevcut geçerli her iki teklifin de başka bir idarenin aynı nitelikteki alım fiyatı ve piyasa fiyat araştırması neticesinde elde edilen 5 fiyatın aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyetten daha düşük olması ihalenin iptal gerekçesimidir ?
Devamı...

ihaleye 4 istekli tarafından teklif sunulduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin altında olduğu hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptal kararının  iptali
Devamı...

İhalede işin yapılacağı bölgede meydana gelen deprem nedeniyle oluşan heyelanlar mevcut projelerde revizyonların ve yeni projelerin yapılması ihtiyacını ortaya çıkarması nedeni ile ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

ihalenin ilk olarak ülkemizde gerçekleşen doğal afet ve idarenin ihtiyacının değişmesi dolayısıyla ihalede istenilen ilaç miktarlarının hem il hem de idare tarafından yardım edilmesi kararı alınan *İli için yetersiz kalacağı gerekçeleriyle idarece  iptal edildiği söz konusu iptal kararının Kurul kararı ile iptaline karar verildiği bunun üzerine anılan karar sonrasında başvuru konusu ihaleye ilişkin yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ve iş kalemlerindeki değişiklikler gerekçe gösterilerek idarece ihalenin 2. kez iptal edildiği, ancak ihtiyacın ne şekilde değiştiği ve değişiklik doğuran iş kalemlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı, dolayısıyla idarece belirtilen yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ve değişen iş kalemleri hususlarının somut bir şekilde ortaya konulmadığı ve idarenin ihale konusu işi iptal etme gerekçesinin somut verilere dayanmadığı görüldüğünden söz konusu gerekçenin bu haliyle öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

İdarenin Kamu Kurul kararını uygulamayarak ihaleyi somut bir gerekçe olmadan iptal etmesinin aktarılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı hk(İdareler dahi KİK i tanımadığı bir süreçte yapılan ihalelere örnek)
Devamı...

 İdari Şartnamede istekliler tarafından asfalt üretim tesisine ait işyeri açma ve çalışma (GSM) ruhsatının (kendi malı olmayan tesise ilişkin buna ek olarak tesisin iş kapsamında kullanılması üzerine yapılmış noter onaylı kiralama sözleşmelerinin) sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin henüz ihaleye teklif sunma aşamasında isteklileri külfete sokmamak, eşit şartlarda yarışma ortamını oluşturmak ve ihaleye katılımı arttırarak rekabeti sağlamak olduğu değerlendirilmiş, sözleşmenin uygulanması aşamasında gözetilmesi gereken kriterlerin henüz teklif aşamasında yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin bu amaç ile bağdaşmadığı 
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarı maddesinde hak edişlerde yapılabilecek hatalar ve yanlış uygulamalar nedeniyle yükleniciye fazla ödenen miktarların yüklenicinin hak edişinden kesileceği, iş bitiminden sonra Sayıştay ve İçişleri Bakanlığınca yapılan denetimlerde çıkarılacak fazla ve yanlış ödemelerin olması durumunda yüklenicinin o işe ait teminatından kesiti yapılacağının düzenlendiği, ancak kesin teminatın gelir kaydedilebileceği hallerin mevzuatta sınırlı olarak belirlendiği, ihale dokümanı düzenlemeleri ile bu hallerin genişletilemeyeceği hk
Devamı...

 ihale sürecinde, ihale konusu işin maliyet unsurlarında meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin ise, hem yüklenici hem de idarenin kayıplarının telafisi amacıyla fiyat farkı uygulaması getirilmiş olup, bu ihalede de fiyat farkının nasıl uygulanacağına ilişkin düzenlemeye yer verildiği görüldüğünden ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra meydana gelebilecek fiyat artış ve azalışlarının da bu kapsamda değerlendirilmesinin gerektiği ihale komisyonunca başvuru sahibinin ilk alınan komisyon kararında Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2. Teklif sahibi olarak belirlendiği de dikkate alındığında, ilk ilan veya davet tarihinden önce yapılması gereken bir işlemin ihale süreci içerisinde iptal işlemine gerekçe olarak gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptali işleminin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihalede tek geçerli teklifin kalmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği hk
Devamı...

ihale dökümanında yabancı menşeili cihazların üretici firmalarının Türkiye’de irtibat ofisi bulunması şartının aranmasının ihaleye katılımı daraltıcı bir düzenleme olduğu hk
Devamı...

kamu ihale Kurumun resmi internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünün  güncellendiği tarihten 1 gün sonraki gün ihalesi yapılan  ihaleye  isteklilerin teklif sunduğu işçilik hesaplama modülündeki güncelleme öncesinde teklif sunan isteklilerin belirtilen tarihlerdeki işçilik hesaplama modülüne uygun olarak hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit tutarda *TL bedel teklif ettiği, işçilik hesaplama modülündeki güncelleme sonrasında teklif sunan diğer istekli arasından 3 isteklinin ise güncelleme sonrasında hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit tutarda * TL bedel teklif ettiği, bu sebeple işçilik hesaplama modülündeki güncelleme sonrasında teklif sunan isteklilerin açık şekilde avantaj sağladığı, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olması nedeniyle idare tarafından asgari işçilik maliyeti hesabında, işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu ve idareye verilen tekliflerin, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceğinin hüküm altına alınması nedeniyle işçilik hesaplama modülünde yapılan değişiklik öncesinde tekliflerini idareye sunan isteklilerin tekliflerini revize etme imkânının kalmadığı anlaşıldığından, mevcut durumun rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine aykırılık oluşturması nedeni ile ihalenin iptali
Devamı...

ihalede teklif geçerlilik sürelerinin uzatılması için verilen sürenin yetersiz olduğu rekabet şartlarının oluşmadığı ve ihalenin iptal edilmesinin kamu yararına olacağı” gerekçe yerinde bulunarak ihalenin iptal edilmesi hk
Devamı...

itirazen şikayete konu Teknik Şartname maddesinde, yüklenici ile idare arasında imzalanacak marka listesine ilişkin açıklamalara yer verilen düzenlemenin İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun aktarılan hükmüne aykırılık teşkil ettiği düzenlemede idare ile yüklenici arasında en az 3 en fazla 5 markanın belirtildiği bir marka listesinin oluşturulacağı ve yüklenicinin de bu marka listesine kesinlikle uymak zorunda olduğunun ifade edildiği, mevcut düzenlemenin yüklenici tarafından ihale konusu işin dokümana uygun olarak yerine getirilmesinde hareket serbestisini kısıtlayıcı nitelikte olduğu, ihale dokümanında ihale konusu işte kullanılacak olan malzemelerin özelliklerinin ve evsafının belirli olduğu, bunun dışında sözleşme aşamasında ayrıca bir marka listesi belirlemek suretiyle ihale konusu işin usulüne uygun olarak yerine getirilmesinin sınırlandırılmasının aktarılan kanun hükmüne aykırılık teşkil edeceği,  ayrıca somut düzenleme kapsamında sözleşmenin uygulanması aşamasında uyuşmazlık çıkabileceği gibi sözleşmenin imzalanması aşamasında idare ile yüklenici arasında marka listesi konusunda anlaşılamaması durumunun da belirsizlik içerdiği dikkate alındığında itirazen şikayete konu Teknik Şartname düzenlemesinin mevzuata aykırı olarak düzenlenmesi hk
Devamı...

isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ile gerek görülmesi halinde idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet hesap cetveli ve eklerine ihtiyaç duyulacağının açık olduğu, idare tarafından aktarılan gerekçeler doğrultusunda ihale işlem dosyasının gönderilemediği, idare tarafından belirtilen gerekçelerle ihale işlem dosyasının gönderilemediğinden itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi ve sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, idarece de mevcut koşullar sebebiyle ihale konusu işte sözleşme aşamasına geçilemeyeceğinin bildirildiği ihale sürecinin gelinen aşamada sağlıklı şekilde sonuçlandırılmayacağının anlaşılması ile ihalenin iptali hk
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısına göre işin süresinin 18 ay olduğu Sözleşme Tasarısı’nın aktarılan düzenlemelerinde iş yeri teslim tarihine ilişkin bir belirleme yapılmadığı, öte yandan Teknik Şartname’de işin başlama tarihinin *olarak belirlendiği, aynı Şartname’de işin başlangıç tarihinden en az yedi takvim günü öncesinden araçların idareye teslim edilmesi gerektiğinin düzenlendiği ancak Sözleşme Tasarısı’nda işe başlama tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün olarak düzenlendiği, dolayısıyla bahse konu düzenlemelerden işe başlama tarihinden en az yedi gün önce araçların idareye teslim edilmesi durumunun Tasarı’da yer alan beş gün düzenlemesi ile birlikte değerlendirildiğinde, sözleşme henüz imzalanmadan önce araçların teslim edilmesi anlamına geldiği anlaşılmış olup, ihalenin iptal edilmesi gerektiği 
Devamı...

 İdari Şartname’nin aktarılan maddesinde benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyime ilişkin puanlama kapsamında ihaleye iş ortaklığı olarak katılım sağlanması halinde pilot ortak ile birlikte özel ortakların da iş deneyim belgelerinin değerlendirmesi gerektiğinin düzenlendiği, ancak iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerin iş deneyim belgelerinde yer alan benzer işe uygun olan belge tutarlarının hangi oran ya da miktarda teknik puan hesabında esas alınacağının somut ve anlaşılır bir şekilde belirlenmediği hk
Devamı...

İhale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenilen araçlar arasında ayrıntılı teknik özellikleri olan ve özel imalat süreci gerektiren (üst yapıya sahip) nitelikte araçlar da olduğu, işe başlama tarihinde Teknik Şartnamede temini istenen araçların tamamının hazır bulundurulmaması halinde  Kanun maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği birlikte dikkate alındığında, söz konusu doküman düzenlemelerinin ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesi hk
Devamı...

ihale komisyonunun değerlendirmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif belirlendikten sonra diğer isteklilere ait teminatların hemen iade edilmesi gerektiği ihale komisyonu kararı yayımlandıktan sonra istekli talebi üzerine anılan istekliye ait e-geçici teminat mektubunun serbest bırakıldığı, gelinen aşamada teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve e-geçici teminat mektubunun serbest bırakılmasının istekliye ait teklifin yeniden değerlendirmeye alınmasına engel olmadığı, anılan isteklinin teklifinin düzeltici işlem kararı ile değerlendirmeye alınması akabinde söz konusu istekliden yeniden geçici teminat mektubu istenerek ihale işlemlerine devam edilebileceği kaldı ki * kararda geçici teminatı iade edilen ancak Kurul veya yargı kararları üzerine ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan avantajlı birinci ve/veya ikinci isteklinin değişmesi gibi durumlarda geçici teminatı yeniden sunması talep edilen isteklinin geçici teminat mektubu sunması gerektiğinin karara bağlandığı, bu itibarla ihale komisyonunca alınan ihale iptal kararına ilişkin gerekçenin uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale kapsamında alınacak toplam kit çeşidine ve sayısına yer verildiği, idare tarafından yükleniciden istenildiği zaman istenildiği kadar kit talep edilebileceği, söz konusu idare talebinin 15 gün içerisinde yüklenici tarafından yerine getirileceği görülmüş olup, kitlerin hangi miktarda ve hangi zaman dilimlerinde teslim edilmesi gerekeceği hususunda idare belirleyici konumda olduğundan yüklenicinin bu taleplere uygun hareket etmesi gerekeceği, bu durum karşısında, idarece talep edilen ancak zamanında tüketilmeyen kitlerin 7 gün öncesinden haber verilerek yükleniciden uzun miadlılarla değiştirtilmesinin istenilmesine yönelik düzenlemenin istekliler açısından belirsizlik yaratacağı, yükleniciden kaynaklanmayan idarenin yanlış stok yönetimi gibi uygulamaları nedeniyle sözleşmenin ifasında yüklenici aleyhine sonuçlar doğuracağı, diğer bir ifade ile istekliler tarafından teklif edilen kit miktarından daha fazla kitin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle idareye teslim edilmesi sonucunu doğurabileceği, Teknik Şartname’nin başvuruya konu maddesinin isteklilerin sağlıklı teklif oluşturabilmelerini engelleyebilecek ve sözleşmenin ifasında isteklileri haksız zarara uğratabilecek nitelikte olduğu, söz konusu kitlerin miatlarına yedi gün süre varken bu süreçte kullanmak yerine iade edilmek suretiyle hem kaynak israfına hem de yüklenicinin zarara uğratılmasına neden olacağ
Devamı...

İhale dokümanında fiyat farkı verileceği düzenlenmiş olmakla birlikte işte kullanılacak girdilere ilişkin katsayı ve katsayılar için hesaplamaya esas endekse yönelik herhangi bir belirleme yapılmadığı görüldüğünden fiyat farkına ilişkin doküman düzenlemelerinin anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı
Devamı...

İhalede sunulan iş deneyim belgesinin tutarından bağımsız olarak her durumda ilave iş deneyim belgesi istenilmesinin ve bu belgenin sadece yeterlikte ölçülen kriterleri (benzer işe uygun olmak kaydıyla ve tutar olarak) yönünden ayrıca fiyat dışı unsur puanlamasında kullanılmasının istekliler arasında rekabeti etkileyeceği anlaşılmış olup, bu kapsamda başvuru sahibinin iş deneyimine yönelik yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerin fiyat dışı unsur olarak belirlenemeyeceği hk
Devamı...

ihale için alınan akademik görüş yazılarında Teknik Şartnamede yer alan düzenlemenin kullanıcı tercihine bağlı olduğu idarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen iki farklı markanın ise anılan düzenlemeyi karşılamadığı, kullanıcı tercihine bağlı olarak yapılan düzenlemelerin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olamayacağı, aksi durumun Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırılık teşkil edeceği hk
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı İstanbul İlinde tescilli olması şartının getirildiği, her ne kadar söz konusu şartın ihale aşamasına ilişkin olmadığı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenen bir koşul olduğu anlaşılmış olsa da, kiralanacak araçların tamamının 34 plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri İstanbul İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İstanbul iline tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İstanbul’a nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı
Devamı...

ihale konusu binek araçlarının yakıtının idare tarafından karşılanacağı dikkate alındığında, isteklilerin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince, kendi tecrübeleri çerçevesinde bu araçlar için gerekli diğer maliyet unsurlarını öngörebileceği, bu nedenle ihale dokümanının mevcut halinde yer alan düzenlemelerde ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasında, isteklilerin teklif vermesine engel teşkil eden bir hususun bulunmadığı hk
Devamı...

İhalede yaklaşık maliyetin altında 3 geçerli teklifin bulunduğu, idarece avantajlı teklif olarak zikredilen tekliflerin birinin dahi İdari Şartnamede yer verilen koşulu karşılayamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadığı, bu açıdan bir kamu yararından bahsedilmesinin mümkün olmadığı, ihale öncesi bahse konu hususa ilişkin çok sayıda başvuru bulunmasına karşın bu başvuruların gerekçesiz şekilde reddedilerek akabinde teklifler değerlendirildikten sonra ihalenin aynı gerekçeyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, buna ek olarak İdari Şartnameye  yönelik süresi içerisinde Kuruma herhangi bir itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı, bu yönüyle de ihale dokümanının kesinleştiği ve kesinleşen ihale dokümanı üzerinden verilen geçerli teklifler ile ihale sürecine devam edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihale işinin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu bahse konu ihalede, mevzuata uygun düzenlemelerin dokümanda yer alması gerektiği, bu kapsamda fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmesi gerektiği, ancak ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve başvuru sahibi tarafından iddia konusu edilen Endeks Tablosunun  sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmemesi
Devamı...