ihale komisyonu kararı ile söz konusu işe ilişkin alınan “ÇED gerekli değildir” kararının geçerlilik tarihinin dolduğundan bahisle ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçesinin yerinde olmadığı, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nde yer alan “ ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı geçersiz sayılır.” hükmü uyarınca mücbir sebep halinin istisna olarak düzenlendiği, idarece 28.03.2018 tarihinde alınan “ÇED gerekli değildir” kararının ardından covid-19 salgını *tarihli deprem ve ekonomik sebeplerle çeşitli konularda tedbirlerin alındığı, söz konusu durumların mücbir sebep teşkil ettiği, mücbir sebep hali dikkate alındığında anılan kararın süresinin dolmadığı, kaldı ki mücbir sebep hali kabul edilmese dahi 5 yıllık süre içerisinde yatırıma başlanıldığı, ayrıca aynı Yönetmelik’in 19’uncu maddesinde göre idarenin bir yıllık ek süre isteme yetkisi bulunduğu ve 5 yıllık süre bitiminde kararın kendiliğinden geçersiz hale gelmeyeceği, idarenin de ihalede gelinen aşamaya kadar bu hususta herhangi bir tespitte bulunmadığı ve mevcut durumda anılan gerekçeyle ihalenin iptal edilmesinin güvenilirlik ilkesiyle bağdaşmadığı hk
Devamı...

 idare tarafından ihale yaklaşık maliyet hesabında TEDAŞ tarafından yayımlanan “*yılı tüm yıl geçerli birim fiyat kitabı”nda yer alan birim fiyatların kullanıldığı, ancak söz konusu fiyatların Yİ-ÜFE endekslerine göre değil, inşaat maliyet endeksine göre güncellendiği, TEDAŞ tarafından yayımlanan birim fiyat kitabında yer alan açıklama ile Karayolları  Başkanlığınca aktarılan yazısı dikkate alındığında Yİ-ÜFE endekslerine göre güncelleme yapılması gerektiği 
Devamı...

ihale komisyonu kararı ile yeniden ihalenin iptaline karar verildiği yeni yapılan ihalede de ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyete yakın olduğu,  yapılacak işin bitim süresi değişmediğinden kalan süreye yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetinde iş kalemlerinin miktarlarında ortaya çıkan azalma nedeniyle isteklilerin teklif fiyatlarının da bu durumdan etkileneceği ancak bu hususun ihale sürecinin geldiği aşamada ihalenin iptaline gerekçe olarak kullanılması ile alınan bu kararın daha önce idarenin ihalenin iptali kararına ilişkin olarak  Mahkemece verilen kararın gereklerini yerine getirmek üzere Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararın gereğinin yerine getirilmeyerek bu kararın etkisiz hale getirilmesi sonucunu doğurduğu dikkate alındığında, idarece alınan söz konusu ihalenin iptali kararının temel ilkeler ile kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı hk
Devamı...

İhale konusu iş kapsamında tam zamanlı çalıştırılmayacak personel istihdamı bulunması durumunda fiyat farkına ilişkin doküman düzenlemesinde a2 katsayısının belirlenmesi gerektiği, mevcut düzenlemedeki tam zamanlı çalışan personele ek olarak işin yerine getirilmesi için sürekli iş yerinde bulunma zorunluluğu olmayan, işlerin gerektirdiği şekilde iş yerinde bulunmak suretiyle çalıştırılacak 120 kişi temizlik/servis personelinin tam zamanlı çalıştırılmayacağı hususu göz önünde bulundurulduğunda, işçilik fiyat farkı için a2 katsayısına yer verilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı
Devamı...

idarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilebilmesi için yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanması gerektiği, yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesiyle ihale sürecinin ve sözleşme sürecinin aksamadan yürütülmesinin sağlanacağı, ihalelerde idarelerce isteklilerin teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ile ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyetin önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesine doğrudan etkisi olduğu ihalenin iptali hk
Devamı...

İhale kararı ile yaklaşık maliyeti belirleme usulünün mevzuatta yer verilen yöntemlerden birisi kullanıldığı için mevzuata uygun olduğuna karar verildiği, bu karara karşı idare veya başvuruyu yapan istekli tarafından iptal davası açılması yoluna gidilmediği, fiyat dışı unsur düzenlemesinin ise ihale dokümanı hazırlama aşamasında ele alınan ve tespiti yapılan bir konu olduğu ve ihale tarihinde teklifler açılarak istekliler ve teklif fiyatları ile yeterlik durumlarının ne olduğunun ortaya çıkması üzerine ihale tarihinden önce tespiti yapılan fiyat dışı unsurlar üzerinden bir değerlendirme yapmanın ihalede gelinen aşamada doküman düzenlemelerinin tartışmaya açılmasına neden olacağı ve temel ilkeler yanında güvenirlik ilkesi ile örtüşmeyeceği hususları birlikte dikkate alındığında; idarenin ihalenin iptali kararının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede sözleşme süresinin 365 takvim gününü aştığından tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, idare tarafından fiyat farkı ödeneceği yönünde düzenleme yapılmış olmasına rağmen,  fiyat farkı ile ilgili olarak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenmediği anlaşıldığı bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede araç ve makinelerin yüklenici tarafından kiralama yoluyla edinilmesi durumunda işin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmesi, ruhsat fotokopileri ve üst ekipmana sahip olan araçların teknik özelliklerini gösterir onaylı uygunluk belgelerinin sözleşmenin imzalanmasından önce idareye sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı, bahse konu belgelerin Kanun’da sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

Yapım ihalelerinde kullanılan makinalara ait bazı Teknik Şartname düzenlemelerinin bir kısmının belirlenmesinin ihtiyaca uygun olduğu ancak her bir makine türü için Teknik Şartname’de istenilen özelliklerden bir kısmının verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığı ve net değerler üzerinden özellik belirlemesinin yapıldığı anlaşıldığından (motor silindir sayısı gibi) söz konusu Teknik Şartname’nin ilgili akademik kuruluş görüşünde belirtilen ve uygun bulunmayan maddelerinin ihale Kanuna  aykırılık içermesi
Devamı...

ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği, idarenin söz konusu kararda belirtmiş olduğu iptal gerekçelerinin dayanaktan yoksun olduğu, tekliflerinin yaklaşık maliyetin yüzde kırkı oranında altında olduğundan idarenin kamu yararını iptale gerekçe olarak gösteremeyeceği
Devamı...

ihaleye tahsis edilen bütçenin 2024 yılına göre uyarlanması konusundaki yetki ve sorumluluğun, genel bütçeli idarelerden farklı olarak kamu teşebbüsü yönetim kurulunda olduğu, buna ek olarak ödenek yetersizliğine ilişkin idarece detaylı ve açıklayıcı bir tespitin yapılmadığı da göz önünde bulundurulduğunda ihale komisyonu kararında yer verilen 2024 yılı bütçe imkanları göz önünde bulundurulduğunda ihale konusu iş için ödenek aktarımının mümkün olmaması nedeniyle ihalenin iptali için geçerli bir gerekçe oluşturmayacağı nedeniyle ihalenin iptalin iptali hk
Devamı...

ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu edilen belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği mevzuatta belirlenen belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği Kurul kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılan İş Ortaklığına ait teklif ile arasında bir fiyat farkı bulunmasının tabii olduğu ancak geçerli bir teklif ile geçersiz bir teklifin kıyaslanamayacağı ve salt buradan hareketle kamunun zarara uğratıldığından bahsedilemeyeceği ayrıca idarece daha önce belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin hatalı veya yüksek belirlenmiş olduğuna ve bu bağlamda başvuru sahibi isteklinin teklifinin kabul edilebilir nitelikte olmadığına ilişkin bir tespitinin bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptali yönünde kullanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından mevzuata uygunluk bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihale Şartnamesinde  kiralanacak araca ait taşıt belgesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması gerektiğinin hatalı olduğu hk
Devamı...

ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu edilen belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği mevzuatta belirlenen belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

İdareler ihale konusu işte kullanılacak makine tesisat ve diğer ekipmanı bir yeterlik kriteri olarak belirleyemeyip, kendi malı olmasını gerekli gördükleri makine, teçhizat ve diğer ekipmanı fiyat dışı unsur olarak belirleyebilecekleri dikkate alındığında, söz konusu düzenlemede kendi malı araca ilişkin düzenleme yapılmasının ve sözleşme imzalamadan önce buna ilişkin belge istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, sözleşme imzalanmadan önce kendi malı araçlara ilişkin belge istenilmesinin dolaylı olarak yeterlik kriteri haline getirdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptali gerektiği
Devamı...

ihalenin park yapımı saha yapımı onarım-tadilat işleri bitki, çiçek ve gübre alımı ihalesi olduğu itirazen şikayete konu iş kapsamında  iş kalemlerinin yer aldığı görülmekte olup KHK uyarınca söz konusu işler için belediyeler tarafından personel istihdam edilemeyeceği açık olduğundan ihalenin konusu itibarıyla Ohal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeler gereği kamu ihalesine konu edilemeyecek bir alım konusu olması nedeniyle, alımın kamu ihalelerine konu edilmesi işleminin düzeltici işlemler giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptali gerektiği
Devamı...

 ilk ihale komisyonu kararı öncesinde anılan istekliye yönelik yeterlik kriteri değerlendirmesinin sehven eksiksiz olarak değerlendirildiği anlaşıldığından bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği başvuru sahibi isteklinin aynı idarece daha önce açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalede * TL birim fiyat teklif etmesine rağmen şikayete konu ihalede *TL birim fiyat teklif ettiği gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

ihale dökümanında aynı anahtar teknik personel listesi ile farklı ihalelerin ön yeterliğine başvuruda bulunulmuş olması halinin bir puanlama kriteri olarak belirlenmesine rağmen bu kriterin daha sonraki tarihlerde yapılacak ihalelerde yapılacak puanlamalarda esas alınacağı anlaşıldığından incelemeye konu ihalede kullanılmasının da mümkün olmadığı  ihalenin iptal edilmesi gerektiği soncuna ulaşılmakla birlikte, ihalenin ihale yetkilisi tarafından ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek iptal edilmesi
Devamı...

ihalede her iki teklif tutarı arasında 1.720.282,20 TL fark oluştuğu ihale Kanunun 5’.maddesinde belirtilen ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda oldukları Kanununun 39’uncu maddesince kamu yararı gereği ihalenin iptaline karar verildiği dikkate alındığında idarece geçerli teklifler ile aşırı düşük teklif açıklaması dahi sunmayarak reddedilen teklif kıyaslanarak ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata uyarlık görülmemesi
Devamı...

ihale konusu işin yol onarımı işi olduğu da dikkate alındığında söz konusu eğitim programlarının işin tamamlanmasını etkileyecek nitelikte olmadığı ve yeni birim fiyat olarak sözleşmeye de dahil edilemeyeceği, ayrıca kamu çalışanlarının hizmetleri gereği yapacakları yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağının ilgili mevzuatında düzenlendiği, dolayısıyla mevcut yapım işi kapsamında hazırlanan ihale dokümanında Sözleşme Tasarısı’nda yer aldığı şekliyle eğitim programlarına ilişkin düzenleme yapılmasının uygun olmayacağı 
Devamı...

kamu ihale sözleşmeleri açısından, davaya konu düzenlemenin, yüklenicinin ihtirazı kaydını süresinde ve belirtilen şekilde ortaya koymaması hâlinde hak edişine ilişkin dava hakkını ortadan kaldırarak idare lehine eşitliği bozduğu iddiası da, hak edişlerin idare temsilcileri ve yüklenici tarafından birlikte hazırlanıyor oluşu, hak edişe itirazı olan yüklenicinin bu durumu ihtirazı kayıtla ortaya koyabilmesi ve yüklenicinin bir hakkını talep etmesini önemli derecede imkânsızlaştıran veya etkisizleştiren bir yönü olmaması karşısında geçerli görülmemiştir. Hizmet sunan yüklenicinin yaptığı işin, hizmet alan idare tarafından kontrol edilmesi ve yapılan işe karşılık ödeme yapacak olan idarenin ihtirazi kayıtla bir hak edişi imzalamasının işin doğasına uygun olmadığı, bu bağlamda işi yapanın, yapılan tespite bir itirazının olması halinde bu itirazını hem tespit aşamasında hem de ödemeden sonra ileri sürebilme imkânına sahip olması taraflar arasında bulunan eşitlik ilkesine aykırılık olarak değerlendirilmeyeceğinden, dava konusu düzenleme ile idareye bir üstünlük yahut ayrıcalık tanınmadığı, işin doğasına uygun bir düzenleme ile sözleşmenin taraflarının konumuna uygun hak edişlere yönelik bir itiraz ve düzeltme imkânı tanındığı da açıktır. Bu itibarla, taraflar arası eşitlik ilkesine uygun olarak ve yüklenicinin hak edişlere karşı olan itirazlarını hak arama hürriyetine orantısız bir sınırlama getirmeksizin düzenleyen dava konusu Yönetmelik hükmünde hukuka aykırılık bulunmamaktadır
Devamı...

ihalede verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu göz önüne alındığında serbest piyasadan malın ikili anlaşma ile daha uygun fiyatla alınacağından bahisle mezkûr ihalenin iptal edilmesinin idarenin ihaleyi iptal etme konusundaki takdir yetkisi içerisinde bulunmadığı dolayısıyla idarece iptale ilişkin gerekçenin somut ve bilgi/belgeye dayalı bir biçimde ortaya konulmadığı sonucuna varılmış olup, idarenin ihalenin 1’inci kısmının iptali kararının iptal edilmesi
Devamı...

İdari Şartnamede AXVIII. Grup işlerin benzer iş olarak belirlendiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinin  sıra numaralı iş kalemleri içerisinde yer alan 27 iş kaleminin çim biçme, çapalama, budama, sulama gibi işlerin hizmet işi olduğu ve tamamının işçi marifetiyle gerçekleştirildiği  * sıra numaralı iş kalemleri ile * sıra numaralı iş kaleminin araç kiralama işine ilişkin olduğu, İhale Genel Tebliğinde mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama cadde sokak meydan vb. temizlik işleri bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işlerin İhale Genel Tebliğde yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceği hk
Devamı...

İhale teklifinin geçerli iş deneyim belgesi bulunmadığının tespiti üzerine değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede 2’si yaklaşık maliyetin üzerinde olmak üzere toplam 3 geçerli teklifin kaldığı anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki temel ilkelerinden ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde işin aksamadan yürütülmesinin sağlanması noktasında idarelerin görevi ve sorumluluğu bulunduğu göz önüne alındığında başvuru konusu ihalede ihale komisyonu tarafından alınan ihalenin iptali kararında temel ilkelere aykırılık tespit edilmediği
Devamı...

 ihale komisyonunun nihai kararını ihale yetkilisine sunduktan sonra tekliflerin geçerlilik süresinin dolması sebebiyle ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerine tekliflerinin geçerlilik süresini uzatıp uzatmadığını sorup 2 isteklininde  tekliflerinin süresini uzatmadığını beyan ettiklerine dair dilekçelerini idareye sunmaları sonrasında idarenin ihaleyi tekliflerin geçersiz olduğu gerekçesiyle iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihalede yüklenicinin sorumluluğunda olan kasko ve sigorta bedellerinin düşük tutulması veya tarihi geçtiği halde yeniletilmemesi gibi nedenlerden dolayı sözleşme süresince bir kazada herhangi bir ödeme ortaya çıkacak olursa ve bu ödemenin idare tarafından yapılması durumu oluşursa, anılan bedelin yüklenicinin hakediş, alacak veya kesin teminatından kesileceği
Devamı...

ihalenin iptali kararının iptali edilmesi gerektiğinden ihale sürecine dönülmüş olacağı, anılan mevzuat ve Şartname düzenlemeleri gereği ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabileceği, tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığı, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı anlaşılmış olup idarece söz konusu işlemler gerçekleştirilmeden yeniden sözleşmeye devam edilmesi sözleşme feshi süreci geri alınması
Devamı...

İhalede kullanılacak araçlar için taşıt tanıma sistemine kayıtlı akaryakıt istasyonu listesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmesi rekabet ilkesini engelleyici nitelikte temel ilkelere aykırı bir düzenleme olduğu
Devamı...

İdarece ihale sınır değer hesabında (R) katsayısının Diğer Hizmet (0,71) olarak hesaplanması gerekirken sehven Araç Kiralama ihalesinin katsayısı olan (0,72) katsayısı üzerinden alındığından ihalenin iptaline karar verilmiştir.” şeklindeki somut gerekçeyle ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık olmadığı
Devamı...

İhale  iptal gerekçesi olan yaklaşık maliyette sehven hataların yapıldığı ve yaklaşık maliyetteki brüt asgari ücrete %5 firma kârı eklenmesi hususuna ilişkin yapılan incelemede; idarelerce ihale konusu işin en uygun fiyatla temin edilmesi yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde hesaplanmasına bağlı olup yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesinin ihale sürecinin aksamadan yürütülmesini sağladığı, ihalelerde istekliler tarafından teklifleri kapsamında idareye sunmaları gereken yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde, ilan sürelerinin değişmesinde, ihalelere yerli istekli katılıp katılmayacağına ilişkin düzenlemeler ve ihale konusu işin yaklaşık maliyetine göre ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif bedellerinin aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesinde yaklaşık maliyetin önemli bir rol oynadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının ihale sürecinin sağlıklı yürütülmesinde doğrudan etki ettiği
Devamı...

fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin kurallara İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda yer almayan bir maliyet unsuru için fiyat farkı hesaplanması mümkün olmadığı
Devamı...

idarenin ihale iptal gerekçesinin teknik yazıya dayandırıldığı ihale tarihinden sonra düzenlenen yazıda yalnızca bölgede yarma şevinin çok dik olması nedeniyle beton duvar ile tahkim edilmesi gerektiği hususunun bildirildiği yazı içeriğinde incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi ve beton duvar yapılması işi ile birlikte ihale edilmesi gerektiğine yönelik bir bildirim bulunmadığı
Devamı...

ihalede 8 adet ihale dokümanı indirildiği ve ihaleye 2 teklif sunulduğu, her iki teklifin yaklaşık maliyet altında bulunduğu, ilk oturum incelemesinde tekliflerde herhangi bir aykırılığın tespit edilmediği, idarece her iki teklif üzerinde katalog ve demo incelemesinin yapıldığı ve söz konusu inceleme sonucunda da tekliflerin geçerli olduğuna karar verildiği, ihale komisyonu üyeleri tarafından bahse konu isteklilerin en avantajlı ve en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi hususundaki komisyon kararının ihale yetkilisinin onayına sunduğu, ancak ihale yetkilisi tarafından “İhale ile ilgili ihtiyacın karşılanmasında temel bütçeleme ilkeleri olan ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılması ile fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri açısından yapılan genel değerlendirme sonucunda ihalenin iptali uygundur.” ifadesi ile iptal edilen ihalenin iptal karar
Devamı...

ihalede çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği bu açıdan söz konusu personele verilecek yemek maliyetinin öğün maliyetine dahil edilebileceği, ancak ilgili Teknik Şartname maddesinde bahsi geçen komisyon üyeleri ile yemekhaneden sorumlu personel sayısının belirsiz olduğu, dolayısıyla bahse konu kişilere verilecek yemek maliyeti hesabının sağlıklı şekilde yapılamayacağı ve isteklilerin fiyat tekliflerini hazırlarken tereddüde düşeceği anlaşılması
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin ise sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

idarenin ihalede bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu ancak bu takdir yetkisinin sınırsız olmayıp kanunun temel ilkelerine uygun olarak kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, söz konusu ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, yaklaşık maliyetin altında 2 geçerli teklifin bulunduğu, başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin yaklaşık maliyetin altında olduğu kamu ihale mevzuatında ihalelerde yaklaşık maliyetin altında olan ancak yaklaşık maliyete yakın olan tekliflerin bulunması nedeni ile ihalenin iptalini gerektirecek herhangi bir düzenleme bulunmadığı ihalenin iptaline gerekçe gösterilen hususun Kanun’da yer alan ve yukarıda yer verilen temel ilkelerle örtüştürülemeyeceği değerlendirildiğinden idarenin ihaleyi iptal etme gerekçesinin yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihale sürecinde iptal kararına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun çerçevesindeki ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak sorumluluğu idareye ait olduğundan kamu yararını da gözeterek idarenin işlemini her zaman geri alabileceği dikkate alındığında iptal kararında belirtilen “yaklaşık maliyet hesaplanırken verilen teklifler ile ihaleye verilen teklifler arasında ciddi fark ve çelişki olduğu” şeklindeki iptal gerekçesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı’nın aktarılan maddesinde  Araç ruhsatı, Motorlu Araç Tescil Belgesi, Kasko, Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası ve Zorunlu Trafik Sigortası Poliçelerinin birer fotokopisi sözleşmeden önce idareye verilecektir şeklinde belirtilen belgelerin bir nüshasının aslı idarece görülmüş olan fotokopilerinin sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından idareye ibraz edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenilemeyeceği 
Devamı...

ihalenin enerji iletim hattı altında ağaç kesimi ve bitki örtüsü temizliği işi olduğu idarece söz konusu ihalenin “yaklaşık maliyetin TEİAŞ yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiş olup, telafisi mümkün olmayan durumlara yol açmamak ve kamu zararı oluşmasını önlemek” amacıyla iptal edildiği, söz konusu gerekçede yaklaşık maliyetin TEİAŞ yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak hazırlanmadığının belirtildiği ve fakat yaklaşık maliyetin TEİAŞ yaklaşık maliyet hesaplama yöntemine uygun olarak yapılmamasının, yaklaşık maliyet üzerindeki etkisinin somut olarak ortaya konulmadığı BU gerekçenin bu haliyle öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı HK
Devamı...

İhalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen diğer hususlar olan yaşanan fiyat artışlarından ötürü bütçe giderlerinin öngörülenden fazla artmasının yanı sıra idarenin olası gelir azalışlarının ve EPDK elektrik tarifelerinde yaklaşık %20 artış meydana gelmesi nedeniyle bütçede öngörülmeyen artış ile ödeme güçlüğü ve bütçede denklik sıkıntısı çekebileceği gerekçeleri e teşkil edemeyeceği  İhale Onay Belgesi’nde Bütçe Tertibinin olduğu, kullanılabilir ödenek tutarının *TL olduğu, Sözleşme Tasarısında *ödenek tespit edildiğinin düzenlendiği, ihalenin iptal kararına ilişkin somut, açıklayıcı bilgi/belgeye dayanan gerekçeye yer verilmediği göz önüne alındığında, ihalenin iptali kararının iptalinin gerektiği 
Devamı...

ihale şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin karara bağlandığı, ancak davacının durumunun şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü ve ihaleyi yapan idare tarafından karara bağlanan hususların itirazen şikayet başvuru dilekçesinde ileri sürülmemesinden dolayı davalı idarece karara bağlanmamasından kaynaklandığı, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre itirazen şikayet başvurusunun, davacı şirketin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından incelenerek karara bağlanması gerektiği, dolayısıyla davacı şirketin idareye şikayet başvurusunda ileri sürdüğü hususun, itirazen şikayet başvurusunda bulunurken doldurduğu dilekçede ileri sürülmemesi halinde bunun davalı idarece karara bağlamamasının hukuken mümkün bulunmadığı, öte yandan her ne kadar idarece kurul kararında karara bağlanmayan hususların incelenmeksizin reddi gerektiği ileri sürülmekte ise de, mevzuatta buna yönelik bir kısıt olmadığı anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen Kurul kararında bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmaması hk
Devamı...

ihale dokümanına ilişkin ihaleden önce sadece başvuru sahibinin idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, yaklaşık maliyetin altında geçerli teklif bulunduğu halde, idarece sadece “rekabetin arttırılması, Teknik Şartname’nin revize edilerek daha fazla firmanın katılımına imkan verecek şekilde düzenlemesine karar verilmesi” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin uygun olmadığı, zira idarece Teknik Şartname’nin hangi maddesinin revize edilmesi sonucu rekabetin artırılacağının net ve somut olarak ortaya konulmadığı belirlendiğinden, ihalenin belirtilen gerekçe ile iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihale dökumanında hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde 90 gün olarak belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca aynı düzenleme içerisinde yer verilen ödemeye ilişkin süreler arasında çelişki bulunduğu 
Devamı...

ihalede belirtilen bilgi ve belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosunda bu bilgi ve belgeler için ayrı bir satır açılması gerekirken açılmadığı, bu durumun istekliler tarafından sağlıklı bir şekilde teklif verilmesine engel teşkil edecek ve verilen tekliflerin objektif ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini etkileyecek nitelikte olduğu
Devamı...

ihale Teknik Şartnamede işin yapılacağı mahaller ile ilgili eksik olan çalışmaların ve bilgilerin tamamlanarak imalat yapılacak olan mahallerde ne kadar kilit parke taş bulunduğunun ve ne kadar imalat yapılacağının belirlenmesi gerektiği
Devamı...

 ihale dökumanında  farklı nitelikteki araçlar için azami yaş ve kilometre sınırı istenildiği ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların renklerinin sözleşme yapıldıktan sonra ilgili ünitesi ile mutabakat sağlanarak belirleneceği hk ihale dokümandaki düzenlemeler
Devamı...

İhale şartnamesinde iş sürecinde çalışacak  kiralık araçlar için  noter onaylı kira sözleşmesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması istenilemez ayrıca belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği anlaşılmış olup söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, buna ek olarak sadece işçilik girdisine veya tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verileceği, ancak idare tarafından başvuruya konu  ihalede sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacağı hk
Devamı...

ihale dokümanında kendi malı araçlar için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da mali müşavir raporunun kiralık araçlar için ise noter onaylı kira sözleşmesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması istenilemez
Devamı...