ihale Sözleşme Tasarısında sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 10’u olarak belirlendiği halde anılan Tasarı maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” halinde sözleşme bedelinin on binde 15’i oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği ancak idarece her ne kadar özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” durumu belirtilmiş olsa da söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu ve bu aykırılık hali için belirlenen ceza oranının (on binde 15) belirtimesi genel aykırılık halleri için belirlenen (on binde 10) orana uygun olmadığı dolayısıyla bahse konu iki düzenlemenin birbiri ile çelişkili olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında genel aykırılık hallerinde hangi oranda ceza kesileceği hususunda belirsizlik yaratabileceği hk
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemesi üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından her ne kadar belge ve belge üzerindeki geçiş tutarının hangisinin puan olarak kabul edileceğinin anlaşılamadığı ileri sürülse de, otoban, köprü ve tünel geçiş belgesinde yer alan tutarın aynı zamanda belge puanı olarak kabul edileceğinin açıkça düzenlendiği bu kapsamda belge üzerindeki geçiş tutarının belge puanı olarak kabul edileceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla Teknik Şartnamede yer alan geçiş belgesindeki tutarın belge puanı olarak kabul edileceğine yönelik düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek herhangi bir unsur taşımadığı
Devamı...

ihalede asfalt plentinin isteklilerin kendi malı olması yönünde bir şarta yer verilmediği belirlenen bölgede en az 6 adet asfalt plenti bulunduğunun idare tarafından ifade edildiği görülmüş olup asfalt plentinin mesafesinin artmasının taşımanın idarenin araçlarıyla yapılması sebebiyle idareye ek maliyet doğuracağının açık olduğu anlaşılsa da, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ile idarenin şikayete cevabı ve idarece Kuruma gönderilen  cevabi yazısında belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, idarece öngörülen mesafenin “20 km” olarak belirlenmesinde ve mesafenin karayolu mesafesi yerine yarıçap şeklinde belirlenmesinde makul bir gerekçenin ortaya konulamadığı, diğer taraftan plentten belli sıcaklıkta çıkan asfalt malzemesinin serim sıcaklığını koruyarak taşınması için bir mesafe sınırlaması yapılması gerekmekle beraber, idarece belirlenen plent lokasyonunun idare şantiyesine 20 km ile sınırlandırılmasının işin mahiyeti dikkate alındığında ölçülü olmaması
Devamı...

Sözleşme Tasarı maddesinde bir bütün halinde değerlendirildiğinde maddede yer alan aykırılık durumlarının birbiri ile aynı olmasına karşın ceza oranlarının birbirinden farklı olduğu, bu durumun sözleşmenin ifası sırasında gerek kesilecek ceza oranı gerekse sözleşmenin feshedilmesi sürecinde belirsizlikler yaratacağı hk
Devamı...

ihalede uygulanacak cezanın Sözleşme maddesinde sözleşme bedelinin on binde 1,00’i oranında belirlenmesine karşın Tasarı maddesinde yer alan aykırılık hallerinde yüklenicinin diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde” sözleşme bedelinin on binde 4,00’ü oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği ancak zikredilen “diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi” ifadesinin de genel aykırılık hali olduğu ve ceza oranının on binde 4,00 olarak belirlendiği, bahse konu iki düzenleme birbiri ile çelişkili olması
Devamı...

 ihale kapsamında yer verilen her bir iş kaleminin tek basına ihale konusu edilebilecek nitelikte olup birbirine benzerlik göstermeyen, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmeyen işler olduğu hk
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede çeşitli belgelerin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği  İdari Şartnamede isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin İdari Şartnamede sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği İdari Şartnamede ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir belgeye yer verilmediği Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı bu haliyle İdari Şartname ve Teknik Şartnamenin birbiri ile çeliştiği hk
Devamı...

ihalede sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartnamesindeki başlıkları altındaki tanımlamaları karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı
Devamı...

ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin Alt Yükleniciler maddesinin İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz şeklinde düzenlenebileceği ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenicinin ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabileceği, diğer taraftan ilaçlama giderinin öğün maliyetine dahil edilmek suretiyle teklif birim fiyatların oluşturabileceği
Devamı...

Teknik Şartnamede yer verilen düzenlemesinde ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı  İlde tescilli olması şartının getirildiği, idarece her ne kadar söz konusu şartın ihale aşamasına ilişkin olmadığı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenen bir koşul olduğu belirtilse de, kiralanacak araçların tamamının il plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri * İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İlde tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İle nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı 
Devamı...

İhale Genel Şartnamesinde belirtilen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli denetim, uyarı ve talimatlara rağmen gerçekleşen ve düzeltilmeyen aykırılıklar sonrasında kontrol teşkilatınca sözleşmenin feshi hususunda idareye verilecek görüş akabinde sürecin sözleşmenin feshine gideceği ve konunun değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin sorumluluğun idarenin üzerinde olduğu
Devamı...

ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğün yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği
Devamı...

İdari Şartnamedeki düzenlemeler  ile İş Ortaklığı’nın e-teklifi incelendiğinde iş ortaklığı beyannamesi kullanılmak suretiyle ihaleye teklif verildiği, yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” satırında belirtilen ifadelere yer verilmiş olmasının anılan isteklinin konsorsiyum olarak teklif verdiği anlamına gelmeyeceği, aynı ifadeler içerisinde sistem hatası nedeniyle konsorsiyum olarak teklif verilemediği belirtilse de yukarıda izah edildiği üzere sistemsel bir hata bulunmadığı ve konsorsiyum olarak teklif verilebildiği, anılan isteklinin aynı beyanında mevzuatın iş ortaklığı oluşturulması halinde iş deneyim kriteri için özel ortağa tanınan istisnai durumun belirtildiği, bu hususunda konsorsiyumlarda her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin yeterlik kriterini ayrı ayrı sağlaması gerektiği koşuluna uygun olmadığı, bu haliyle ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin İdari Şartname ve mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen işin miktarı ile niteliğinin değişmesi hususlarıyla ilgili olarak Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki değişikliklerin neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği, yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplamada bulunulmadığı hk
Devamı...

ihale konusu işin süreklilik arz ettiği ve idare tarafından süregelen bir şekilde bu ihtiyaca yönelik alım yapıldığı dolayısıyla başvuru konusu ihale öngörülebilir bir ihtiyaca yönelik olduğundan, ihale dokümanında belirlenmiş olan temin süreleri ile piyasa koşulları göz önünde bulundurularak işin başlama tarihinde bu hususta sorun yaşanmayacak şekilde ilan yapılmasının ve ihalenin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu, bu doğrultuda Sözleşme Tasarısı’nda sözleşme imzalandığı tarihten itibaren iki gün içinde işe başlanılması zorunluluğun getirilmesinin ihaleye katılımı azaltıcı ve rekabetin sağlanmasını engelleyici etkilerinin bulunduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin gün belirlemesini engelleyen bir kısıtlama olmadığı gibi idarece yapılan düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle, personelin maaşlarını, personelin çalıştığı ayı takip eden ayın sekizinci gününe kadar yatırılmasına ilişkin söz konusu düzenlemede bir aykırılık olmadığı
Devamı...

İdari Şartnamede fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri kullanılarak bulunacak oranın belirlenme yöntemine ve teklif fiyatlarına karşılık verilecek puanın belirlenme yöntemine yönelik açık ve net bir düzenlemenin yapılmadığı bu haliyle İdari Şartname ve Tebliğde yer alan “Fiyat dışı unsurların, Kanun maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir  açıklamasına uygun olarak düzenlenmediği ihalede tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesine imkan vermediği sonucunu doğurduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

idarece zeyilnamenin isteklilere bildirilmesi ile ihale tarihi arasında en az on günlük bir sürenin bulunması gerektiği düzenlemesine aykırı olması
Devamı...

ihalenin hizmet alımı ihalesi olmasına karşın Teknik Şartnamede yer alan işin bitiminde makinanın bedelsiz olarak idareye hibe edilmesi gerektiğine yönelik düzenlemenin hizmet alımı ile bağdaşmadığı gibi İhale Kanunu kapsamında da böyle bir alım yönteminin bulunmadığı ilgili düzenlemenin bir nevi zorunlu bağış niteliği taşıdığı hk
Devamı...

yüklenici tarafından idarede mevcut bulunan sistemden farklı bir sistem teklif edilmesi halinde, idarece mevcut sistemle uyumlu bir cihaz getirilmesinin yükleniciden sözleşme aşamasında talep edilebileceği hk
Devamı...

Sözleşme Tasarısı maddesinde sözleşmenin ifa sürecinde işin sözleşme şartlarına uygun şekilde yürütülmemesi durumunda uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin %0,01 şeklinde belirlendiği aynı Tasarının *maddesinde ise belirlenmiş olan münferit olaylarda uygulanması gereken ceza oranlarının ayrı ayrı belirtildiği 2 düzenlemenin birbiriyle çelişkili olmadığı madde içerisinde asgari ceza oranın belirtildiği ve * maddesindeki oranların bu orandan farklı belirlendiği ceza oranlarının belirlenmesi sürecinde idarelere takdir hakkının da tanındığı 
Devamı...

İdarelerin ihale konusu işte kullanılacak tesis makine teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olmasını gerekli gördükleri durumlarda tesis makine teçhizat ve diğer ekipmanı fiyat dışı unsur olarak belirleyebilecekleri dikkate alındığında ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek yemek üretiminin yapılacağı mutfağın yüklenicinin kendi malı olması koşulunun aranmasının rekabeti engelleyici ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, anılan düzenlemenin Kanun’un temel ilkeleri arasında sayılan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil ettiği hk
Devamı...

yemek alım ihale işi kapsamında kullanılacak olan “Somon balığı” ve “Dondurulmuş panga balık” girdilerinin “Gıda Malzemeleri Özellikleri” başlıklı Şartname ile gıda rasyonunda belirtilen gramajlarının birbirinden farklı olduğu  anılan girdiler için gıda rasyonunda belirlenen gramajın  Gıda Malzemeleri Özellikleri başlıklı Şartnamede yer verilen aralıkta da olmadığı görüldüğünden söz konusu gramaj farklılıklarının istekli olabilecekler açısından çelişkili ve sağlıklı teklif fiyatı oluşturulmasına engel nitelikte olduğu
Devamı...

ihale ilan tarihi dikkate alındığında işin *tarihinde başlanılması gereken söz konusu ihalenin makul süreler dâhilinde ilana çıkarılmadığı gerek işin süresinin uzunluğu açısından gerekse de iş kapsamında çalıştırılması istenilen araç sayısı açısından bakıldığında işin * tarihinde ilana çıkarılmasının ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip araçların 3 gün içerisinde teslim edilecek olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu hk
Devamı...

isteklinin teklif fiyatı ile yaklaşık maliyetin tutar bazında karşılaştırılması sonucuna götürecek değerlendirmenin isteklilerin teklif fiyatlarını kendi şartlarına göre değil yaklaşık maliyete göre oluşturması sonucunu doğuracağı ve bu durumun gerek rekabet ilkesine gerekse kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edeceği hk
Devamı...

yeterlilik kriteri olarak belirlenen belgeye ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda ayrı satır açılmaması neticesinde, ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerdeki farklılıkların istekliler nezdinde tereddüde yol açması 2
Devamı...

Sözleşme Tasarı maddesinde belirlenen aykırılıkların anılan maddede yer alan tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde sözleşmenin feshedileceği düzenlemesine yer verildiği söz konusu fiil ve davranışların tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde mi tek sefer gerçekleşmesi halinde mi sözleşmenin feshedileceği hususunda çelişki bulunduğu ve ilgili düzenlemenin aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale şartnamesindeki iş kalemi miktarında oluşan hata ile yaklaşık maliyette meydana gelen değişikliğin sınır değeri * TL tutarında değiştirdiği ve söz konusu değişikliğin de sınır değerin üstündeki ve altındaki isteklileri değiştirmediği yaklaşık maliyette meydana gelen değişikliğin ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına engel teşkil etmeyeceği hk
Devamı...

ihale şartnamesinde işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine teçhizat ve diğer ekipmanın yüklenicinin kendi malı olmasına ilişkin yapılan Teknik Şartname düzenlemesinin anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği hk 1
Devamı...

Özel Temizlik Aracının yakıt hesabı “litre/metre” üzerinden değil “litre/saat” üzerinden yapılarak yaklaşık maliyetin hesaplanmasında açıkça hataya düşülmesinin incelemeye konu hususta sağlıklı bir değerlendirme yapılması imkânının ortadan kalkması ile ihalenin iptal edilmesi (Danıştay kararlı 1)
Devamı...

ihale sözleşmesinin imzalaması için geçirilecek sürelerin öngörülerek işin başlamasında yaklaşık 60 günlük gecikme yaşanacağı yaşanan bu gecikme dolayısıyla işin sözleşme bedelinin % 80’inin altında tamamlatılabileceği bu sebeple idareleri tarafından  Sözleşme maddesi gereği yükleniciye bedel farkı ödenmek zorunda kalınacağı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

ihalenin iptal edilmesi durumunda isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılması gerektiği  hk 3
Devamı...

ihale sürecinde yaşanan gecikmeler (itiraz süreleri) ve sözleşmenin imzalanması için geçirilmesi gereken süreler nedeniyle kamu yararı gereği ihalenin iptal edilemez 1
Devamı...

ihale komisyonu kararında geçerli oldukları tespit edilen iki isteklinin teklifleri dikkate alınmadan ihalenin 1’inci kısmının iptal edildiği idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunmayarak teklifi reddedilen isteklinin teklifinin kıyaslanması suretiyle yapılan değerlendirmenin kamu ihale mevzuatında yeri olmadığı hk 
Devamı...

sözleşmenin idarece feshedileceği aykırılık hallerinin yine idarece belirlenerek listelenmesi gerekmekte iken başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı bendinde aykırılık hallerine ilişkin tabloya yer verilmemesi 1
Devamı...

İhale şartnamesinde yüklenicilerin işin görülmesi esnasında Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl etmek suretiyle idareye veya 3 ncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumlu olacağı hükümler kapsamının dışına çıktığı idarenin personelinin kusurundan doğacak zararların da yüklenicinin sorumluluğu kapsamına alındığı, bu çerçevede şikâyete konu düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve istekilerin sağlıklı teklif oluşturmasını engeller nitelikte olduğu
Devamı...

ihalenin iptaline ilişkin olarak alınan komisyon kararında *bölgesinde meydana gelen sel felaketi üzerine selden mağdur olan vatandaşlara yapılacak yardımların Yardım Hattı üzerinden alınması yürütülmesi, bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi kararının alındığı yapılacak yardımların gecikmemesi ve aciliyet gerektiren bu  durum karşısında  başvuruların  hızlıca alınarak afet bölgelerine ulaştırılması amacıyla Yardım Hattının 7/24 hizmet modeline geçirilmesinin belirlendiği ancak 7/24 hizmet modeline geçilmesiyle * lokasyonlarında görevli toplam personelin yol ve yemek ödemelerinin 26 gün üzerinden değerlendirilmesi gerekirken mevcut ihale dokümanında 22 gün üzerinden değerlendirilerek hesaplandığı anlaşılmakta olup söz konusu kararda idarenin dayanak teşkil ettiği hususun doğal afet (sel) gibi öngörülemez bir gerekçeden kaynaklı olduğu ve ihale dokümanının hazırlandığı tarih itibarıyla iptal gerekçesine dayanak teşkil eden söz konusu doğal afet şartlarının vuku bulmadığı göz önünde bulundurulduğunda ihale komisyonu kararında belirtilen doğal afet nedeniyle ihtiyacın nitel ve nicel özelliklerinin değiştiği somut ihalede idarenin ihaleyi iptal etme yönünde takdir yetkisini mevzuata aykırı bir şekilde kullandığı anlamına gelmeyeceği hk
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname maddesinde ise isteklilerin teklifleri kapsamında TSE  Hizmet Yeterlilik Belgesinin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı ancak idarece hazırlanan ihale yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmadığı
Devamı...

ihalenin Araç Kiralama Hizmet Alımı işi olduğu bu haliyle işin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikte olduğu söz konusu işe ait Sözleşme Tasarısı maddesi  aykırılık hallerinin açık bir şekilde belirtilmesi yerine sözleşme esaslarına riayet edilmemesi eksik veya kusurlu iş yapılması gibi geniş bir ifadeye yer verilmek suretiyle aykırılık hali belirlemesi yapıldığı söz konusu durumların idare tarafından oluşturulan bir komisyon marifetiyle tutanakla tespit edilmesi ve yüklenicinin ihale konusu hizmet ile ilgili görev ve sorumluluklarını istenilen düzeyde ve kesintisiz olarak yerine getirmediğinin veya yetersiz kaldığının tutanakla belgelenmesi halinde yükleniciye hem cezai müeyyide uygulanacağı hem de 4735 sayılı Kanun maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmesi ihalenin iptaline gerekçedir
Devamı...

idareye yeni bağlanan sağlık tesislerini de kapsayacak şekilde ihale dokümanı ve yaklaşık maliyeti güncelleyerek yeniden ihale edilmek üzere söz konusu ihalenin iptaline karar verilmesi
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasa dahi işin sürdürülmesi boyunca anılan teknik personelin iş mahallinde tam zamanlı çalışacağının anlaşıldığı, Teknik Şartname düzenlemelerinde anılan teknik personelin iş süresi boyunca iş mahallinde 4 teknik personelin bulunması ve çalıştırılması gerektiği belirtilmesine ve bu durumun İdari Şartname’nin teklife dahil olan giderlerinde sayılmasına rağmen idarece söz konusu 4 teknik personelin maliyetinin yaklaşık maliyet hesabına katılmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi 
Devamı...

ihalenin iptali karar gerekçesi olarak belirtilen hususun birim fiyat teklif cetvelinde yer alan özel pozun idare tarafından karşılanamaması nedeniyle işin niteliği ve yaklaşık maliyetin değişeceği şeklinde olduğu, bahse konu gerekçede yaklaşık maliyetin ne mertebede değişeceğine ilişkin hesaplama yapılmadığı hk 1
Devamı...

ihalede Söz konusu km sınırının idarenin kendisine tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı ve 10000 km sınırlaması şartı ile rekabet ilkesinin kısıtlandığı km sınırının ihalede daha yeni araçların kiralanmasını/satın alınmasını gerekli kılacağı ve bunun da teklif maliyetlerinin yükselmesine sebep olacağı bu kapsamda idarece yapılan düzenlemenin bu şartlar altında objektif bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği rekabet ilkesi açısından uygun olmadığı ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu hk
Devamı...

ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen ihale konusu işte muhtemel ihtiyaç değişikliklerinin neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplamada bulunulmadığı Bu sebeple idarenin gerekçesinin somut dayanaktan yoksun olduğu anlaşıldığından ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesinin de yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihale konusu hizmete ilişkin olarak başka eş değer illerde yapılan alımlarda daha düşük fiyatların oluştuğunun belirtildiği ancak, her bir ihale kapsamındaki ihtiyaçlar/şartlar farklı olduğu gibi yaklaşık maliyetin farklı yöntemlerle belirlenmesinin de mümkün olduğu diğer yandan idarece en avantajlı olabilecek firmanın itirazı da göz önünde bulundurulduğunda işin daha düşük fiyatlarla yapılabileceği hususuna yer verildiği ancak, hangi hususlar esas alınarak söz konusu tespite ulaşıldığının açıkça belirtilmediği anlaşılmış olup söz konusu gerekçenin de mevcut durumda iptal gerekçesi olarak değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve söz konusu giderlerin ihale yaklaşık maliyet içerisinde önemli bir paya sahip olduğu dikkate alındığında farklı il ve ilçelerde bulunan şantiyelerde denetim ve kontrollük işinin istenilen seviyede ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hizmetin istenilen kalitede sunulması amacıyla bakım ve genel giderler iş kalemi için asgari %20 oranında bir belirleme yapılmasının mevzuata aykırılık oluşturmadığı
Devamı...

ihale Teknik Şartname düzenlemelerinde demonstrasyona ihale sürecinde değerlendirme dışı bırakılmayan ve en düşük fiyat veren istekli firmadan başlamak üzere isteklilerin çağrılacağının belirtildiği demonstrasyon işleminin de yapısı itibariyle ihale sürecine ilişkin bir işlem olduğu fakat demonstrasyonun İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi
Devamı...

ihale komisyonu kararında ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak belirtilen “işin niteliği ve miktarında değişiklikler olduğu ihale işlem dosyasındaki bazı iş kalemlerinin ihtiyacının ortadan kalktığı ve söz konusu kalemler dışında kalan iş kalemlerinin ihale süreci boyunca mevcut hali ile geçerli tekliflere göre ihale edilmesinin kamu yararı sağlamayacağı” şeklindeki gerekçenin idarece somut olarak ifade edilmediği diğer taraftan yukarıda yer verilen Kanun maddesi gereğince idarelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş eksilişi yapma imkanının da bulunduğu bu durumda söz konusu protokol öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin Kurul kararının etkisiz hale getirilerek kararın bağlayıcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik bir işlem olduğu hk
Devamı...

Elektronik ortamda teklif alınan ihalelerde e-teklif verilebilmesi için isteklilerin sistem tarafından istenen teknik altyapıya uygun donanım ve yazılıma sahip olması ve e-teklif verilmesi ile ilgili kontrollerin yapılması gerektiği gibi sistemin de tüm isteklilerin son teklif verme saatine kadar ihaleye teklif vermesine olanak sağlaması gerekmektedir Somut durumda sistem üzerinde oluşan teknik arıza belirli bir zaman aralığı ile sınırlı olmakla birlikte bu sürenin ihale saatinin içinde bulunduğu süre içerisinde olduğu ve bu süreçte teklif sunulamadığı anlaşıldığından, söz konusu durumun Kanunun 5’inci maddesindeki temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi hk
Devamı...

ihalenin nitelik itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı bahse konu ihalede 9 adet personel çalıştırılacağı çalıştırılacak olan personele yüklenici tarafından 26 iş günü üzerinden brüt 18  TL nakdi yemek ücreti ve brüt 12 TL nakdi yol ücreti ödenmesi gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmış olup kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ait ihale dokümanlarında personelin yemek ve yol bedelinin nakdi olarak belirlenmemesi gerektiği yönünde herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı hk
Devamı...