ihaleye katılan şirketlerin ortakları ile gerçek kişi istekliler arasında akrabalık bağı bulunduğu anlaşıldığından anılan isteklilerin irade birliği içinde örtülü hareket ettiklerine dair karine oluştuğu dolayısıyla anılan Kanun’un 17’nci madde hükümlerine aykırı hareket ettiği 
Devamı...

ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi gerektiği
Devamı...

idare tarafından  Kurul kararının uygulanması amacıyla ihale sürecine ilişkin yeni bir ihale komisyonu kararı alınması bu kararın onaylanmasından önce mevzuat hükümleri uyarınca idarece yasaklılık teyidi gerçekleştirilmesi ve bu teyit neticesinde başvuru sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye katılan istekli hakkında açılan kamu davasının Yargıtaydan döndüğü ve Mahkeme kaydının yapıldığı anlaşılmakla dosyanın derdest olduğu ve henüz karara çıkmadığı bilgilerinin bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanların yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağı kapsamında değerlendirilmesi
Devamı...

1ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanların yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağı istekli hakkında açılan kamu davasının bu kapsamda olduğu, dolayısıyla anılan kişi hakkında devam eden kamu davasının yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağı göz önüne alındığında anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında verilen yasaklılık süresinin dolduğu ancak yüklenicinin sözleşme sürecindeki fiillerinden kaynaklı yasaklılık işlemlerinin gerçekleştirildiği dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin yürüttüğü sözleşme süresinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunup bulunmadığı hususunda Bağlı buluduğu Müdürlük nezdinde araştırma yapılarak elde edilecek bilgi ve belgeler üzerinden 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi yönünden değerlendirme yapılması gerektiği
Devamı...

ihaleye teklif sunan isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerine ilişkin yasaklılık teyidinin yapılmadığı
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyesi olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymesi durumunda tüzel kişiliğin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği
Devamı...

ihalede firma yetkilisinin mesleki faaliyetlerinden kaynaklanan mahkûmiyeti nedeniyle teklifinin %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılması
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik ihale tarihi itibarıyla ve ihale komisyonu kararı onaylanmadan önce olmak üzere yasaklılık teyitlerinin yapıldığı ve yapılan sorgulamada da herhangi bir aktif kayda rastlanılmadığı görülmüştür. Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde ise; ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında açılmış kamu davasına ilişkin somut bir dosya numarasının belirtilmediği, söz konusu davaya ilişkin somut bir bilgiye de yer verilmediği görülmüş olup, ayrıca anılan istekli bakımından EKAP üzerinde, hakkında açılmış bir kamu davası kaydı bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiaları bakımından ayrıca bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı 
Devamı...

ihalede şahıslar hakkında kamu davası açıldığına yönelik Kuruma herhangi bir bildirimin yapılmadığı ve anılan şahıslar bakımından EKAP’ta kayıtlı kamu davası bulunmadığı, öte yandan başvuru sahibinin somut herhangi bir bilgi/belge ile desteklenmeyen söz konusu iddiaları bakımından ihalede gelinen aşama itibarıyla bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı, ayrıca sözleşme imzalanma aşamasında da anılan isteklilere ilişkin teyitlerin idarece tekrar yapılacağı hk
Devamı...

idare tarafından ihale yasaklılık sisteminden yapılan sorgulamada da anılan kişinin yasaklılık kaydının bulunmadığının anlaşıldığı hususları birlikte dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçelerin uygun olmadığı
Devamı...

 ihaleye katılımda sahte belge kullanmak suretiyle yasak fiil veya davranışta bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği süreç içerisinde Kurul kararının uygulanmasını teminen idare tarafından ihale komisyonu kararı alınarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçenin Kurul kararlarında belirtilen gerekçeden farklı olduğu dolayısıyla idarenin farklı gerekçeye dayanarak yeni bir ihale komisyonu kararı alması gerekirken gelinen aşamada başvuru sahibinin kesin teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki idari işlemin yerinde olmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan tüm isteklilerin, teklif mektuplarını imzalayan, vekalet veren, şirket hisselerinin yarısından fazlasına sahip şirket ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden şirket ortakları ile bahse konu ihaleye iştirak eden temsile yetkili kişilerin ihaleye katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin olarak yasaklılık sorgulaması yapılması gerekirken ihaleye katılım gösteren istekliler ile isteklilerin yarısından fazla şirket hissesine sahip kişiler ile temsile yetkili kişilere ilişkin olarak yasaklılık teyidinin  bütün isteklileri kapsayacak şekilde yapılmadığı 
Devamı...

ihaleye katılan 2 şirketten  birinci şirket 2.ci şirketin  şirketin hisse devri ile ortak olarak 2 farklı şirket  olarak  ihaleye katılması (alternatif teklif verebilme haller dışında) ihaleye teklif vermeleri birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri gerekçesi ile ihaleye katılamayacağı  ayrıca yasaklama işlemleri verileceği hk (KİK  nihayet  mantıklı bir  karar  vermiş)
Devamı...

ihaleden yasaklama kararının verildiği isteklinin sadece yasak fiil veya davranışa iştirak eden ortak hakkında yasaklama kararı verilmesi gerekirken iş ortaklığının tüm ortakları hakkında yasaklama kararı verilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun herhangi bir görevi ve yetkisinin bulunmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyidinin yapılması gerektiği
Devamı...

ihalelerden dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve anılan Kanun maddesinde sayılanların yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı  ifadeler çerçevesinde şahıs hakkında açılan kamu davasının İhracatı gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstermek, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Kaçakçılıkla Mücadele  ilgili maddelerinden kamu davası açılması kapsamda değildir
Devamı...

idarece ihaleye katılan isteklilerin, şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortaklarının, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklarının ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarının, başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve Kurumdan teyit ettirilmesi gerektiği
Devamı...

ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işlemlerini aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirdiği tespitleri karşısında  anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği İhale Kanununun 17’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesine istinaden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihaleye katılan üç isteklinin temsilcilerinin aralarında soy bağı olmasının, isteklilerin faaliyet adresleri ile temsilcilerinin ikamet adreslerinin aynı binanın farklı bağımsız bölümlerinde olmasının ve isteklilerin aynı meslek mensubu ile çalışması hususlarının tek başına anılan isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine niteliğinde olmadığı anlaşılmakla birlikte, istekliler tarafından sunulan Taşıt Teklif Formu isimli belgenin aynı formatta düzenlenmesi ve söz konusu belgede aynı hatanın yapılması hususunun, isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine niteliğinde olduğu, bu bakımdan anılan isteklilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

İş Ortaklığına ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması  kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen ilgili şirket ortakları ve yöneticilerinin ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanmasının zorunlu  olduğu hk
Devamı...

ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılan tüm isteklilerin, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından önce ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, sözleşmenin imzalanacağı tarihte de sadece ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu, isteklilerinin sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi gerektiği anlaşılmış Teyit işlemi sonucunda haklarında kamu davası açılan isteklilerin  yasaklama kararına rağmen ihaleye katılmaları durumunun tespit edilmesi halinde yalnızca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması söz konusu olup geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği ve haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerektiği
Devamı...

Ltd. Şti.’nin adres ve faks numaralarının, teklif mektupları, firma kaşeleri ve ihaleye sunulan dış zarflar üzerinde aynı şekilde belirtildiği, söz konusu fiilin Kamu İhale Kanunu 17. madde kapsamında değerlendirilmesi neticesinde davacının bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması hk
Devamı...

ihale katılan şirket tarafından sunulan 3 (üç) adet teklif mektubu incelendiğinde, her üçünün de aynı tarihli olduğu ve aynı ihaleye ilişkin olarak verildiği, teklif mektuplarında yalnızca teklif bedellerinin birbirinden farklılık gösterdiği, söz konusu durumun “birden fazla teklif vermek” fiili kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu itibarla davacı şirketin (1) yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesi hk
Devamı...

Kamu İhale Kanunu 11 g kapsamında kamu ihalelerine (dolaylı olarak da olsa) katılmasının yasak olduğu, bundan dolayı da davacı şirket üzerinde bırakılan ihalenin iptal edilerek imzalanmış kamu ihale sözleşmesinin feshedilmesi gerektiği hk
Devamı...

haklarında kamu davası açılan isteklilerin yasaklama kararına rağmen ihaleye katılmaları durumunun tespit edilmesi halinde yalnızca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması söz konusu olup geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği ve haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerektiği hk
Devamı...

davacı şirketin ortaklık paylarının ise %98’i *ya %2’si * ait olduğu Baba ile Oğul arasında akrabalık ilişkisinin bulunduğu istekliler tarafından sunulan geçici teminat mektuplarının aynı banka şubesi tarafından aynı tarihli olarak ve yevmiye numaralarının peşi sıra düzenlendiği,Şti.’nin tek ortağı * davacı şirket adına düzenlenen geçici teminat mektubunu teslim almak hususunda davacı şirketin %2 payla ortağı olan *’in de * Şti. adına düzenlenen geçici teminat mektubunu teslim almak hususunda yetkilendirildikleri değerlendirildiğinde 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan rekabet, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerinin ihlâl edilmesi
Devamı...

ihaleden Yasaklama kararlarının niteliği gereği ihale işlemi dışında olduğu ve ihaleyi yapan idarelerin görev ve sorumluluğundadır
Devamı...

ihale isteklisinin hakkında devam eden kamu davasının 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin süreçte gerçekleştirilen bir fiilden dolayı açılmadığının belirlenmesi
Devamı...