İş Ortaklığına ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması  kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen ilgili şirket ortakları ve yöneticilerinin ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanmasının zorunlu  olduğu hk

Toplantı No2020/041
Gündem No27
Karar Tarihi16.09.2020
Karar No2020/UH.I-1531

BAŞVURU SAHİBİ:

Eylülüm İnşaat Gıda Çağrı Hizmetleri Sosyal Hizmetler Temizlik Oto Kiralama Peyzaj ve Ticaret İhracat İthalat Anonim Şirketi – Sd Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/192362 İhale Kayıt Numaralı “2020- 2021-2022-2023 Yılları Malzemeli Yemeklerin Hazırlanması, Pişirilmesi, Dağıtımı ve Sunumu ile Yemek Öncesi ve Sonrası Temizliğine Yönelik Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020- 2021-2022-2023 Yılları Malzemeli Yemeklerin Hazırlanması, Pişirilmesi, Dağıtımı ve Sunumu ile Yemek Öncesi ve Sonrası Temizliğine Yönelik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eylülüm İnşaat Gıda Çağrı Hizmetleri Sosyal Hizmetler Temizlik Oto Kiralama Peyzaj ve Ticaret İhracat İthalat Anonim Şirketi – Sd Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının 27.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.08.2020 tarih ve 35416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1237 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Şikâyete konu ihalenin 2’nci kısmına ilişkin olarak; ihale üzerinde bırakılan Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yemekçim Gıda Anonim Şirketi, Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ile Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığına ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

 

Anılan isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve teklif kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinde yer alan bilgilerin; tüzel kişiliğin ortakları, ortaklık oranları ve tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin son durumu yansıtmadığı, dolayısıyla e-teklifi imzalayan kişilerin yetkili olup olmadığının anlaşılamadığı,

 

2) Anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve teklif kapsamında sunulan bilanço ve ciro değerlerinin idarece istenen kriterleri sağlamadığı, 2018 veya 2019 yılına ait bilanço bilgilerinin teklifleri kapsamında sunulması gerekirken sadece 2017 yılına ait bilanço bilgilerinin sunulduğu, sunulan/beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden temin edilen bilanço bilgileri arasında uyumsuzluk olduğu, ihale dokümanının ekinde yer alan bilanço bilgileri tablosuna ilişkin standart formun “Açıklamalar” kısmının 7 numaralı dipnotunda “Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.” ifadesi bulunmasına rağmen anılan istekliler tarafından teklifi kapsamında beyan edilen/sunulan bilanço bilgileri tablosundaki bilanço oranlarında yuvarlama yapıldığı,

 

3) Anılan istekliler tarafından beyan edilen/sunulan geçici teminat mektuplarının, ihale dokümanı ekinde yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun olmadığı, geçici teminat mektubu standart formunda yer alan bilgiler ile anılan istekliler tarafından sunulan geçici teminat mektupları üzerindeki bilgiler arasında uyumsuzluk olduğu, geçici teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin idarece istenilen süreyi kapsamadığı,

 

4) Anılan istekliler tarafından sunulan/beyan edilen iş deneyim belgelerinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde istenilen kriterleri sağlamadığı, iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgelere konu işin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen benzer iş tanımına uygun olmadığı, iş deneyime ilişkin belge tutarlarının idarece istenen parasal limitleri karşılamadığı,

 

5) Anılan tüzel kişi isteklilerin; ortakları, ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevlileri ile vekil veya temsilcilerine ilişkin EKAP’ta yer alan bilgilerinin ihale tarihi olan 15.05.2020 itibarıyla güncel olmadığı, temsile yetkili olan kişiler ile vekillere ilişkin bilgilerin EKAP’a kayıt edilmediği,  

 

6) Şikâyete konu ihalenin 2’nci kısmına teklif veren bütün isteklilerin ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanmadığı, şöyle ki; tüzel kişiliğin % 50’den fazla hissesine sahip ortaklarına, tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişiler ile teklif mektuplarını imzalayan kişilere ilişkin yasaklılık teyidi yapıldığına dair belgelerin ihale işlem dosyasında bulunmadığı,

 

7) Şikâyete konu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesaplamasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesine uygun olarak yapılmadığı; güncel enflasyon oranları, güncel asgari ücret miktarı ile COVID-19 sürecinde söz konusu hizmet işinde kullanılacak gıda ve sarf malzeme fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle yaklaşık maliyetin anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi “ başlıklı 9’uncu maddesine göre güncellenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinin birinci fıkrasında “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Şikâyete konu İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2020- 2021-2022-2023 YILLARI MALZEMELI YEMEKLERIN HAZIRLANMASI, PISIRILMESI, DAGITIMI VE SUNUMU ILE YEMEK ÖNCESI VE SONRASI TEMIZLIGINE YÖNELIK HIZMET ALIMI IHALESI

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

1. Kısım 3.639.000 Öğün

2. Kısım 3.135.700 Öğün

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: 1.KISIM ALAŞEHİR, KULA, SALİHLİ, SARIGÖL, SELENDİ DEVLET HASTANELERİ, 2.KISIM DEMİRCİ, KIRKAĞAÇ, SARUHANLI, SOMA, GÖRDES DEVLET HASTANELERİ” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, ihaleye katılacak tüzel kişi istekliler tarafından, tüzel kişiliğin ortakları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklifleri kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ticaret Sicil Gazeteleri veya ilgili belgelerde tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerin son durumunun gösterilmesi gerektiği belirtilmiş olup, “tüzel kişi ortakları” ifadesi ile bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının kastedildiği anlaşılmıştır.

 

Tekliflerin elektronik ortamda verilmesi suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde, istekliler tarafından katılım belgelerine ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği; anılan bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak inceleme yapılacağı belirtilmiştir.

 

Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonunun 08.07.2020 tarihli kararında, açık ihale usulüyle e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “2020-2021-2022-2023 Yılları Malzemeli Yemeklerin Hazırlanması, Pişirilmesi, Dağıtımı ve Sunumu ile Yemek Öncesi ve Sonrası Temizliğine Yönelik Hizmet Alımı İhalesi” ihalesine toplam 28 isteklinin, söz konusu ihalenin şikâyete konu 2’nci kısmına ise 11 isteklinin teklif verdiği, ihalenin Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı ve Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında herhangi bir beyanın bulunmadığı, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Mahir Arslan, 12*******30, Şirket Sahibi” bilgilerine, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “09.12.2016, 9216, Adana”, “10.08.2018, 9640, Adana”, “01.07.2019, 9859, Adana” bilgilerine yer verildiği görülmüş olup “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin bilgilerin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan 01.07.2019 tarihli ve 9859 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan bilgilere göre Mahir Arslan’ın anılan şirketin tüm paylarına sahip tek ortağı olduğu ancak yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında ortakları belirten herhangi bir beyanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin teyit edilebilmesi amacıyla anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 3 adet Ticaret Sicili Gazetesine ilişkin bilgilerin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan 01.07.2019 tarihli ve 9859 sayılı, 10.08.2018 tarihli ve 9640 sayılı, 09.12.2016 tarihli ve 9216 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinde tüzel kişiliğin yönetiminde yer alan görevlilere ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda ortaklık bilgilerine yer verilmediği tespit edilmiş olup, tüzel kişiliğin ortakları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgilerine yer verilmiş olsa da bahse konu bilgilerin kullanılmasıyla ulaşılan Ticaret Sicil Gazetelerinden ise tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini gösteren herhangi bir bilginin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Bedriye Gümüş, 21*******18, %100” bilgilerine, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Bedriye Gümüş, 21*******18, Münferiden” bilgilerine, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “20.02.2020, 10020, İstanbul Ticaret Odası”, “07.02.2020, 10011, İstanbul Ticaret Odası”,  “07.11.2019, 9946, İstanbul Ticaret Odası”, “27.09.2019, 9918, İstanbul Ticaret Odası”,  “31.07.2019, 9880, İstanbul Ticaret Odası”, “31.05.2019, 9841, İstanbul Ticaret Odası” ve “24.05.2018, 9585, İstanbul Ticaret Odası” bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin bilgilerin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada; 07.02.2020 tarihli ve 10011 sayılı, 07.11.2019 tarihli ve 9946 sayılı, 27.09.2019 tarihli ve 9918 sayılı, 31.07.2019 tarihli ve 9880 sayılı, 31.05.2019 tarihli ve 9841 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerine ulaşılmış olup, 27.09.2019 tarihli ve 9918 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden anılan şirketin tek ortağının Bedriye Gümüş olduğu, 31.07.2019 tarihli ve 9880 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan bilgilerden Bedriye Gümüş’ün anılan şirketi münferiden temsile yetkili olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerinin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan Ticaret Sicili Gazetelerinden tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgiler teyit edilmiş olup anılan istekli tarafından beyan edilen bilgilerin son durumu gösterdiği anlaşılmıştır.

 

Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Mervan Dora, 19*******98, 2000000,00/2000000,00” bilgilerine, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Mervan Dora, 19*******98, Müdür” bilgilerine, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “22.06.2015, 8846, Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğü” ve “02.05.2019, 9820, Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğü ” bilgilerine, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında “26.06.2015, Derik Noterliği Tarafından Düzenlenen 01663 Yevmiye Numaralı İmza Sirküleri” beyanlarına yer verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin bilgilerin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada; 02.05.2019 tarihli ve 9820 sayılı, 22.06.2015 tarihli ve 8846 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerine ulaşılmış olup 22.06.2015 tarihli ve 8846 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden anılan şirketin tek ortağı olan Mervan Dora’nın şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerinin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan Ticaret Sicili Gazetelerinden tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgiler teyit edilmiş olup anılan istekli tarafından beyan edilen bilgilerin son durumu gösterdiği anlaşılmıştır.

 

Anılan İş Ortaklığının özel ortağı Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Mehmet Özçelik, 21*******98, 7000000,00/7000000,00” şeklinde, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Mehmet Özçelik, 21*******98, Müdür” bilgilerine, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “20.11.2019, 9955, Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğü” ve “25.02.2015, 8766, Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğü” bilgilerine, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında “10.09.2018, Derik Noterliği Tarafından Düzenlenen 02310 Yevmiye Numaralı İmza Sirküleri” beyanlarına yer verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin bilgilerin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada; 20.11.2019 tarihli ve 9955 sayılı, 25.02.2015 tarihli ve 8766 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerine ulaşılmış olup 25.02.2015 tarihli ve 8766 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden anılan şirketin tek ortağı olan Mehmet Özçelik’in şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerinin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan Ticaret Sicili Gazetelerinden tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgiler teyit edilmiş olup anılan istekli tarafından beyan edilen bilgilerin son durumu gösterdiği anlaşılmıştır.

 

Yemekçim Gıda Anonim Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Muhammed Raşit Gümüş, 18*******30, 52.460 Hisse” ve “Adem Rıza Gümüş, 18*******48, 37.540 Hisse” bilgilerine, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Adem Rıza Gümüş, 18*******48, Münferiden Temsile Yetkili” bilgilerine, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “30.11.2018, 9714, İstanbul Ticaret Odası”, “18.01.2018, 9497, İstanbul Ticaret Odası”, “13.12.2017, 9472, İstanbul Ticaret Odası”, “30.10.2017, 9440, İstanbul Ticaret Odası”, “06.09.2017, 9402, İstanbul Ticaret Odası”, “04.07.2017, 9359, İstanbul Ticaret Odası”, “19.06.2017, 9350, İstanbul Ticaret Odası” ve “01.07.2009, 7344, İstanbul Ticaret Odası” bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin bilgilerin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada; 30.11.2018, tarihli ve 9714 sayılı, 18.01.2018 tarihli ve 9497 sayılı, 13.12.2017 tarihli ve 9472 sayılı, 30.10.2017 tarihli ve 9440 sayılı, 06.09.2017 tarihli ve 9402 sayılı,  04.07.2017 tarihli ve 9359 sayılı, 19.06.2017 tarihli ve 9350 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerine ulaşılmış olup 30.11.2018, tarihli ve 9714 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden anılan şirketi münferiden temsil ve ilzama Adem Rıza Gümüş’ün yetkili kılındığı, 18.01.2018 tarihli ve 9497 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden şirket sermayesinin 90.000 hisseden oluştuğu ve bu hisselerin 52.460 adedinin Muhammed Raşit Gümüş’e 37.540 adedinin ise Adem Rıza Gümüş’e ait olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerinin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan Ticaret Sicili Gazetelerinde tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgiler teyit edilmiş olup anılan istekli tarafından beyan edilen bilgilerin son durumu gösterdiği anlaşılmıştır.

 

Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Hamdin Akyol, 41*******52, 500000,00/1000000,00” ve “Tolga Ercengiz, 40*******12, 500000,00/1000000,00” bilgilerine, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Tolga Ercengiz, 40*******12, Müdür” ve “Hamdin Akyol, 41*******52, Müdür” bilgilerine, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “17.04.2019, 9811, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”, “18.11.2016, 9201, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”, “03.12.2015, 8960, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü”,  “08.10.2014, 8668, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü” ve   “21.11.2012, 8198, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü” ve bilgilerine yer verildiği görülmüş olup “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin bilgilerin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada; 17.04.2019 tarihli ve 9811 sayılı, 18.11.2016 tarihli ve 9201 sayılı, 03.12.2015 tarihli ve 8960 sayılı, 08.10.2014 tarihli ve 8668 sayılı, 21.11.2012 tarihli ve 8198 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerine ulaşılmış olup 17.04.2019 tarihli ve 9811 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden şirket sermayesinin 10.000 hisseden oluştuğu ve bu hisselerin 5000 adedinin Hamdin Akyol’a 5000 adedinin ise Tolga Ercengiz’e ait olduğu tespit edilmiştir. 21.11.2012 tarihli ve 8198 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden anılan şirket ortaklarının şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili kılındığı anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerinin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan Ticaret Sicili Gazetelerinden tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgiler teyit edilmiş olup anılan istekli tarafından beyan edilen bilgilerin son durumu gösterdiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda ortaklık bilgilerine yer verilmediği tespit edilmiş olup, söz konusu tabloda Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgilerine yer verilmiş olsa da bahse konu bilgilerin kullanılmasıyla ulaşılan Ticaret Sicil Gazetelerinden ise tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini gösteren herhangi bir bilginin yer almadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

            3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler…” hükmü yer almaktadır.    

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Yönetmelik’in “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, hizmet işleri ile ilgili ciro  için ise yaklaşık maliyetin % 15’i  ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde  ise 2/5’i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(9) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(10) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(13) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

(14) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak gerçekleştirdiği hizmet işleri ile ilgili ciro tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

(15) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale dokümanının eki olan KİK025.1/H numaralı bilanço bilgileri tablosu standart formunda istekliler tarafından düzenlenmek üzere “Belge düzenlenme tarihi” bölümüne ve 7 numaralı dipnotta “Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ve İdari Şartname düzenlemelerinden, istekliler tarafından sağlanması zorunlu olan cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerektiği, toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 9’undan az olmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “2,41” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,46” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,19” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan isteklinin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Bahse konu bilanço oranlarının anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosuna yuvarlama yapılmak suretiyle aktarıldığı anlaşılmış olmakla birlikte, bilanço üzerinden yapılan hesaplamalarda söz konusu isteklinin bilanço oranlarına ilişkin yeterlik kriterlerini sağladığı, yuvarlama yapılmış olmasının isteklinin sağlaması gereken oranların yeterliği üzerinde etkisinin bulunmadığı tespit edildiğinden, “bilanço bilgileri tablosunda belirtilen oranlarda yuvarlama yapıldığı” gerekçelerinin esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

“İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında toplam ciro tutarının “53.417.167,73” olarak beyan edildiği görülmüş olup toplam cironun esas alındığı yıla ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir. Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmine ilişkin toplam ciro tutarına yer verildiği görülmüş olmakla birlikte toplam cironun esas alındığı yıla ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edildiğinden anılan isteklinin iş hacmine ilişkin kriterleri sağlamadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranının “0,8741” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,1732” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,1431” ve “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise  “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Bahse konu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan isteklinin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

“İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında toplam cironun “2.848.283,56” olarak beyan edildiği görülmüş olmakla birlikte toplam cironun esas alındığı yıla ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edildiğinden anılan isteklinin iş hacmine ilişkin kriterleri sağlamadığı sonucuna varılmıştır.

 

Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında “1,69996515233184” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında “0,463636538622658” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında “0” ve “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019 – 10.716.467,57” beyanlarının yer aldığı görülmüştür. Bahse konu iş hacmine ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Gelir Tablosu Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarı arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece iş hacmi tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan İş Ortaklığının özel ortağı Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “9,0771404477743” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,871120494704255” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının  “0” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden teyit edilen bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019- 6.048.132,72 TRY” olarak beyan edildiği görülmüştür. Söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan 2019 Yılına Ait Gelir Tablosu Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarı arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece iş hacmi tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Yemekçim Gıda Anonim Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “0,935743080410569” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,20432617372474” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının  “0,0473657064431886” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise “2018” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2018 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2018 – 153.734.849,16 TRY” olarak beyan edildiği görülmüştür. Söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan 2018 Yılına Ait Gelir Tablosu Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarı arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece iş hacmi tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “2,27332602321978” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,476588742440809” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının  “0,0152686482095381” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan “2019 Yılına Ait Bilanço Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden teyit edilen bilanço değerleri arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019- 14.129.247,06 TRY” olarak beyan edildiği görülmüştür. Söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılan 2019 Yılına Ait Gelir Tablosu Sorgulama” belgesi incelendiğinde, anılan şirket tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarı arasında uyumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup anılan şirketin idarece iş hacmi tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tekliflerin yukarıda yer verilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde  “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.            

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.  

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’nci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur.

(9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 19’uncu maddesinde “(1) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. İlan ve ihale dokümanında, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olmayan katılım ve yeterlik belgelerinin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulacağı yönünde düzenleme yapılır…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 10.12.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” satırında “Şekerbank, 13.05.2020, 30.12.2020, 1.200.000,00, U2020051300097” bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarenin, anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeleri talep etmesi üzerine, anılan istekli tarafından sunulan 13.05.2020 tarihli ve U2020051300097 sayılı geçici teminat mektubunun standart forma uygun olarak düzenlendiği ve söz konusu geçici teminat mektubunun 30.12.2020 tarihine kadar geçerli olduğu tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” satırında geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0012-01280-MW000689” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

İdarece 02.09.2020 tarihli ve 949 sayılı yazı ekinde gönderilen ek bilgi ve belgeler incelendiğinde anılan istekli tarafından Elektronik İhale Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde sunulan elektronik geçici teminat mektubu bilgilerinin EKAP’tan teyidinin yapılması sonucu söz konusu bilgilerin gerek miktar ve gerekse süre açısından mevzuata herhangi bir aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiş olsa da anılan İş Ortaklığının özel ortağı Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” satırında geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0012-01497-MW001711” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

İdarece 02.09.2020 tarihli ve 949 sayılı yazı ekinde gönderilen ek bilgi ve belgeler incelendiğinde anılan şirket tarafından Elektronik İhale Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde sunulan elektronik geçici teminat mektubu bilgilerinin EKAP’tan teyidinin yapılması sonucu söz konusu bilgilerin gerek miktar ve gerekse süre açısından mevzuata herhangi bir aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Yemekçim Gıda Anonim Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” satırında geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0203-00152-00004735” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

İdarece 02.09.2020 tarihli ve 949 sayılı yazı ekinde gönderilen ek bilgi ve belgeler incelendiğinde anılan istekli tarafından Elektronik İhale Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde sunulan elektronik geçici teminat mektubu bilgilerinin EKAP’tan teyidinin yapılması sonucu söz konusu bilgilerin gerek miktar ve gerekse süre açısından mevzuata herhangi bir aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” satırında geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0012-00212-MW003347” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

İdarece 02.09.2020 tarihli ve 949 sayılı yazı ekinde gönderilen ek bilgi ve belgeler incelendiğinde anılan istekli tarafından Elektronik İhale Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde sunulan elektronik geçici teminat mektubu bilgilerinin EKAP’tan teyidinin yapılması sonucu söz konusu bilgilerin gerek miktar ve gerekse süre açısından mevzuata herhangi bir aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibarıyla başvuru sahibinin geçici teminata ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(4) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş deneyimine ilişkin oranlar üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenen oranın, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak hesaplanır ve bu oranlar yeterlik kriteri olarak öngörülür. Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz…” hükmü,  

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(3) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.

(4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.

(5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

(7) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde tamamlanan işlere ait, şirket adına düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerdeki tutarların, ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilebilmesi için, belgeyi kullanan kişinin işin kabul tarihinde şahıs şirketinin ortağı olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi veya benzeri belgeleri de başvuru veya teklif kapsamında sunması zorunludur. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar, belge toplamından düşülür.

(8) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir.

(10) Adaylar veya isteklilerce, iş deneyimini gösteren belge olarak adlarına ya da unvanlarına düzenlenen teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulabilmesi için belgenin düzenlendiği hizmetin ihale dokümanında tanımlanan ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması zorunludur. Adaylar veya isteklilerin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Teknolojik ürün deneyim belgesi, belgenin düzenlendiği hizmetin piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin. “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş;

a)Her türlü yemek pişirme işleri,

b)Her türlü yemek pişirme ve servis işleri,

c)Her türlü yemek pişirme, servis ve servis sonrası hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler benzer işlerin tamamına ait iş deneyim belgesi sunabilecekleri gibi, benzer işlerden sadece bir gruba ait iş deneyim belgesi de sunabilirler.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’de yer alan düzenlemeden, istekliler tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarının teklif edilen bedelin %20’sinden az olmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2017/501878-2494331-1-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından beyan edilen EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden teyidinin yapılması sonucunda, anılan isteklinin beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesi tutarının teklif bedelinin %20’si olan 3.718.092,00 TL’yi sağladığı ve söz konusu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” satırında “Sözleşme Tarihi” olarak “01.10.2019”, “Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” olarak “7.500.000,00 TRY (Türk Lirası), 7.450.087,00 TRY (Türk Lirası)” bilgilerinin beyan edildiği görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen faturaların toplam tutarının, teklif bedelinin %20’si olan 3.738.012,00 TL’yi sağladığı ve sözleşmeye konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2019/426597-3559009-1-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Anılan şirket tarafından beyan edilen EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden teyidinin yapılması sonucunda, anılan şirketin beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesi tutarının teklif bedelinin %20’si olan 4.501.120,00 TL’nin %70’ine karşılık gelen 3.150.784,00 TL’yi sağladığı ve söz konusu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan İş Ortaklığının özel ortağı – Özder Danışmanlık Temizlik İnşaat Gıda Nakliye Tarım Petrol Kırtasiye Sağlık Güvenlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2017/435584-2228552-1-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Anılan şirket tarafından beyan edilen EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden teyidinin yapılması sonucunda anılan şirketin beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesi tutarının, teklif bedelinin %20’si olan 4.501.120,00 TL’nin %30’una karşılık gelen 1.350.336,00 TL’yi sağladığı ve söz konusu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Yemekçim Gıda Anonim Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2016/131290-1654351-1-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından beyan edilen EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden teyidinin yapılması sonucunda anılan isteklinin beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesi tutarının, teklif bedelinin %20’si olan 4.825.248,00 TL’yi sağladığı ve söz konusu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2015/114151-1532064-1-2” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından beyan edilen EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden teyidinin yapılması sonucunda anılan isteklinin beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesinin güncel tutarının, teklif bedelinin %20’si olan 4.994.055,80 TL’yi sağladığı ve söz konusu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibinin, anılan istekliler tarafından beyan edilen iş deneyime ilişkin belgelere konu işlerin benzer iş tanımına uygun olmadığı ve iş deneyime ilişkin belge tutarlarının idarece istenen parasal limitleri karşılamadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

(2) EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulması zorunludur:

a) Gerçek kişi olması halinde;

1) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2) Noter onaylı imza beyannamesi,

3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi,

4) Gerçek kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde;

1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2) Tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,

3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4) Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

(3) Vergi kimlik numarası dışında protokolde yer alan bilgilerdeki değişiklikler EKAP üzerinden güncelleme yapılmak suretiyle Kuruma bildirilir. Ancak, protokol ekinde yer alan belgelerde değişiklik olması halinde, yeni belgeler meydana gelen değişikliği takip eden on beş gün içerisinde Kuruma sunulur.

(4) EKAP’a kayıt yaptırmak isteyen tüzel kişiler ile temsilci aracılığıyla başvuran gerçek kişilerin, EKAP üzerinden her türlü işlemi münferiden gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma başvuruda bulunmaları zorunludur.

(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.

(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ilgili bilgilerin güncellenip son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmeleri gerekmekte ise de söz konusu düzenleme ile isteklilerin EKAP’ta yer alan bilgilerinin güncel tutulmasının amaçlandığı, mevzuatta aksi durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik açık bir hükmün bulunmadığı anlaşılmış olup, bu doğrultuda başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.               

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

 “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü,

 

“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.5 Teyit işlemleri

30.5.1 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin tamamlanması mümkün olmayacaktır.

30.5.2 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple:

I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

III- Bu çerçevede yapılan teyit işlemi sonucunda;

a) Başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir. Yasaklama kararının başvuru veya ihale tarihinden sonra tesis edildiğinin tespiti halinde ise  28.1.8.2 maddesi gereğince işlemde bulunulacaktır.

b) 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin ikisinin de yasaklı olduğunun tespiti durumunda ihalenin iptaline, anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olması durumunda ihale kararının iptal edilmesine de karar verilecektir.

c) Aday ve isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde ortaklarından herhangi birinin, sermaye şirketi olmaları halinde sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarının veya ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, yukarıda belirtilen müeyyideler dışında ayrıca 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir…” açıklaması bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde ihalelere katılmaktan yasaklı olanların ihaleye katılımlarının engellenmesi amacıyla,  ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiş olup, sermaye şirketi olmaları halinde sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile ihaleye katılan tüm isteklilerin ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve söz konusu ortaklar ile vekil ve temsilciler için de yasaklılık teyidi yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, şikâyete konu ihalenin 2’nci kısmına teklif veren 11 isteklinin ihale tarihi olan 15.05.2020 itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin sorgulamanın yapıldığına dair belgelerin ihale işlem dosyasında yer aldığı görülmüştür.

 

İhaleye katılan sermaye şirketlerinin sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile ihaleye katılan tüm isteklilerin ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması gerektiği dikkate alındığında;

 

· Yemekçim Gıda Anonim Şirketi’ne ait hisselerin %50’sinden fazlasına sahip olan Muhammet Raşit Gümüş’e,

 

· Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin müdürleri olan Tolga Ercengiz ve Hamdin Akyol’a,

 

· Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. – Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Hazır Yemek Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.nin müdürü olan Esengül Atak’a,

 

· Başvuru sahibi Eylülüm İnşaat Gıda Çağrı Hizmetleri Sosyal Hizmetler Temizlik Oto Kiralama Peyzaj ve Ticaret İhracat İthalat Anonim Şirketi – Sd Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının özel ortağı Sd Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin müdürü olan Mehmet Erdoğan’a ve anılan şirkete ait hisselerin %51’ine sahip olan Zuhal Cebecioğulu’na,

 

· Urfa Damak Gıda Yemek Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Hayat Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin vekil ve temsilcilerine ilişkin yasaklılık sorgulaması yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, anılan şirket ortakları ve yöneticilerinin ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının idare tarafından sorgulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye Şikâyet Başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden şikâyet başvurularının ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede yaklaşık maliyetin ilk oturumda teklif zarfları açılmadan önce hazır bulunan isteklilere açıklanacağı, ilk oturum teklif veren tüm isteklilere açık olduğundan yaklaşık maliyetin açıklandığı tarihte tüm isteklilerin yaklaşık maliyetin farkına varmış olması gerektiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin açıklandığı 15.05.2020 tarihinde yaklaşık maliyeti öğrenmiş olması gerektiği ve bu tarihi izleyen on gün içinde 27.05.2020 günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.07.2020 tarihinde yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına ilişkin şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu durumda söz konusu iddiaya ilişkin idareye şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Geçerli teklif olarak belirlenen Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. – Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Hazır Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Çetin Atak, 13*******92, %50” ve “Esengül Atak, 13*******74, %50” bilgilerine, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Çetin Atak, 13*******92, Şirket Müdürü” ve “Esengül Atak, 13*******74, Şirket Müdürü” bilgilerine, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “01.12.2014, 8705, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü” ve “08.09.2015, 8901, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü” bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin bilgilerin kullanılması suretiyle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan 08.09.2015 tarihli ve 8901 sayılı, 01.12.2014 tarihli ve 8705 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan şirketin ortaklık oranlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Geçerli teklif olarak belirlenen Degsan Gıda Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. – Sebahattin Boztepe – Simav Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Degsan Gıda Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile özel ortak Simav Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümünde yer alan “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir.  

 

Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. – Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Hazır Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırının “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında “?” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,744786027051996” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının  “0” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise “2018” olarak beyan edildiği görülmüştür.  

 

Yapılan incelemede yeterlik bilgileri tablosunda cari orana yer verilmediği tespit edildiğinden anılan isteklinin bilançoya ilişkin kriterleri sağlamadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Sonuç olarak Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sm Yemekçi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. – Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Hazır Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı ve Degsan Gıda Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. – Sebahattin Boztepe – Simav Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığına ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve 6’ncı iddia kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen ilgili şirket ortakları ve yöneticilerinin ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması gerekmekte ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz