ihalede sunulan iş durum belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süre ile kullanılabileceği tespit edilerek belgenin geçersiz kabul edilmesi gerektiği hk

Toplantı No2020/041
Gündem No26
Karar Tarihi16.09.2020
Karar No2020/UH.I-1529

BAŞVURU SAHİBİ:

Yapımar Taah. Tic. / Bircan GÜNGÖR,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/424956 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığına Bağlı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına Taşınması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 21.08.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığına Bağlı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Yapımar Taah. Tic. – Bircan Güngör’ün 26.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.08.2020 tarih ve 38646 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1332 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhaleye teklif veren Şana Mad. İnş. Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesi yerine özel sektöre yaptığı işe ait sözleşme ve birkaç tane faturanın sunulduğu, ancak faturaların geçerli olabilmesi için eklerinde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin yanı sıra ilgili sigorta müdürlüğünden alınmış işyeri bildirgesinin sunulması gerekmekte iken bu hususun idarece dikkate alınmadığı,

 

2) Taraflarınca sunulan 2017/176739, 2018/513489, 2017/528197 İKN’li ihalelere ilişkin iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle idarece uygun görülmemesi işleminin uygun olmadığı şöyle ki; anılan hizmet alımı ihalelerinin hem İdari Şartnamesinin 25’inci maddesinde hem de Sözleşme Tasarısı’nın 7’nci maddesinde “Her türlü nakliye, ulaşım, montaj ve demontaj, sigorta vb. giderler dahildir” düzenlemesinin yer aldığı dolayısıyla bu iş deneyim belgelerinin geçerli sayılması gerektiği, ayrıca burada taşınacak olan malzemelerin hastane demirbaşları ve tıbbi cihazlar olduğu ve sıradan bir taşıma işi olmadığı, bu nedenle ihale teknik şartnamesinin önem arz ettiği, taraflarınca sunulan iş deneyim belgelerinin kapsamında hastane demirbaşlarının periyodik bakım onarımı işine ait iş deneyim belgesinin de mevcut olduğu, 2020/424956 İKN’li söz konusu ihalenin teknik şartnamesi incelendiğinde demontaj ve montaj işlerini de karşıladığının görüleceği, zaten bu ihalenin önemli olan hususunun montaj ve demontaj işlerinin yapılabiliyor olması olduğu, dolayısıyla belgenin geçerli sayılması gerektiği,

 

3) İdarenin 2011/184787, 2011/70021, 2011/10903 İKN’li mal alımlarına ait iş deneyim belgelerini 2020/424956 İKN’li başvuruya konu hizmet alımı ihalesine ait İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesindeki belgeye konu işin son beş yıl içindeki hizmet alımı ihalesine ait olması gerektiği düzenlemesine göre reddettiği, oysa ki hizmet alımı ihaleleri dışındaki iş deneyim belgelerinin kabul edilmesi durumunda ki mevcut durum da kabul edildiği, iş deneyim belgesinin ilgili olduğu idari şartnamedeki geçerliliğinin esas alınması gerekeceği, burada da iş deneyim belgesinin geçerlilik süresinin geçmediği ve belgelerinin geçerli olduğu ve konuya ilişkin emsal Kurul kararlarının da bulunduğu, alınan karar gereği kamunun 66.000,00 TL zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “…Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler…” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “…(10) İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez…” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz…” açıklamasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin söz konusu iddialarına şikâyet başvurusunda yer vermediği, ayrıca idarece söz konusu iddialara cevapta da bulunulmadığı, idareye yapılan şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği hüküm altına alınmış olduğu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin bu iddialarına ilişkin inceleme yapılmasının mümkün bulunmadığı ve başvurunun reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin…istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “ İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığına Bağlı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına Taşınması İşi..” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “ İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamuda veya özel sektörde yapılan taşınma işleri” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “İşin niteliği ve tanımlar” başlıklı 1.1’inci maddesinde “Bu şartname İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok Binası 3. Katında hizmet vermekte olan Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı binasındaki Ameliyathane müştemilatı ve tıbbi cihazları, poliklinik müştemilatı ve tıbbi cihazları, hasta odalarındaki karyola, yatak, masa, sandalye, koltuk v.s ile idari bürolarda bulunan her türlü ahşap masa, sandalye, koltuk ve büro malzemelerinin (bilgisayar, yazıcı, telefon v.s) İstanbul İli Fatih İlçesi Vatan Caddesinde bulunan, İstanbul Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binasına (29 Mayıs Hastanesi) taşınması işini kapsar.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendi gereği pazarlık usulüyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede 17.08.2020 tarihinde EKAP üzerinden beş istekliye doküman almaya ve teklif vermeye davet yazılarının gönderildiği, 21.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre başvuru sahibi ve diğer bir istekli olmak üzere iki isteklinin ihaleye teklif sunduğu ve başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Şana Nak. İnş. Yapı Malz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre, isteklilerin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunmalarının zorunlu olduğu, diğer taraftan birden çok iş deneyimini gösteren belgelerin hiçbir şekilde toplanamayacağı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, ihale konusu hizmetin “İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığına Bağlı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına Taşınması İşi” olduğu, idarece benzer işlerin ise “kamuda veya özel sektörde yapılan taşınma işleri” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyete konu edilen; 06.01.2020 tarihli ve 2018/513489-3090628-1-1 sayılı iş deneyim belgesine (yüklenici iş bitirme belgesi) konu işin adının “Merkez Isı Santralinin İşletilmesi, 2018/513489”, işin tanımının “Isı santrali/ Merkezi İşletilmesi (kızgın su, buhar ve doğalgazla çalışan)”, sözleşme tarihinin “06.12.2018”, kabul tarihinin ise “25.12.2019” olduğu,

 

 

25.12.2017 tarihli ve 2017/176739-2059886-1-1 sayılı iş deneyim belgesine (yüklenici iş bitirme belgesi) konu işin adının “Soğutma grubu ve klima santrallerinin 7 aylık periyodik bakım onarım hizmeti temini, 2017/176739”, işin tanımının “hizmet alımı”, sözleşme tarihinin “30.05.2017”, kabul tarihinin ise “25.12.2017” olduğu,

 

04.11.2019 tarihli ve 2017/528197-2457815-1-1 sayılı iş deneyim belgesine (yüklenici iş bitirme belgesi) konu işin adının “2018 yılı muhtelif demirbaşların periyodik bakım ve onarımı, 2017/528197”, işin tanımının “2018 yılı muhtelif demirbaşların periyodik bakım ve onarımı”, sözleşme tarihinin “29.12.2017”, kabul tarihinin ise “31.12.2018” tarihi olduğu görülmüştür.

 

İhale konusu hizmetin “İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığına Bağlı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına Taşınması İşi” olduğu, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirlenen benzer işlerin “kamuda veya özel sektörde yapılan taşınma işleri” olduğu, söz konusu iş deneyim belgelerine konu işlerin ise sırasıyla ısı santrali/ merkezi işletilmesi, soğutma grubu ve klima santrallerinin 7 aylık periyodik bakım onarım hizmeti ve muhtelif demirbaşların periyodik bakım ve onarımı işlerine ilişkin olduğu ve söz konusu iş deneyim belgelerine konu işlerin ihale konusu iş ve benzer işlere uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından “iş deneyim belgelerine konu hastane demirbaşlarının periyodik bakım onarım işleri kapsamında demirbaşların montajı ve demontaj bakım ve onarım işlerinin, ayrıca iş deneyim belgelerine konu işlerin idari şartnamelerinin 25’inci ve sözleşme tasarılarının 7’nci maddelerinde belirtilen bir takım teklif fiyata ya da sözleşme fiyatlarına dahil giderlerin de dikkate alınarak iş deneyim belgelerinin uygun görülmesi gerektiği” yönünde iddialara yer verilmekle birlikte; söz konusu işlerin ya da bu işlere dahil bir takım teklif fiyata ya da sözleşme fiyatlarına dahil muhtelif giderlerin benzer işler kapsamında değerlendirileceğine yönelik bir doküman düzenlemesinin de bulunmadığı, doküman düzenlemelerine göre ihale konusu işin ve benzer iş tanımının taşınma işine yönelik olduğu ve bu kapsamdaki işlere yönelik iş deneyimini gösteren belgelerin teklif kapsamında isteklilerce sunulması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 13.05.2016 tarihli ve 2011/10903-112454-1-1 sayılı iş deneyim belgesine (yüklenici iş bitirme belgesi) konu işin adının “Cerrahi Monoblok, Temel Bilimler ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Binası Elektrik Enerjisini Karşılayan Ana Merkez Besleme ve Jeneratör Besleme Kabloları ile Binalara Ait Ana Panoların Yanması Sonucu Alımı, 2011/10903”, işin türü ve miktarının “Mal Alımı (Montaj Dahil)”, işin sözleşme tarihinin “18.02.2011”, kabul tarihinin ise “04.03.2011” tarihi olduğu,

 

08.02.2016 tarihli ve 2011/184787-260733-1-2 sayılı iş deneyim belgesine (yüklenici iş bitirme belgesi) konu işin adının “32 kalem malzeme temini, 2011/184787”, işin türü ve miktarının “32 kalem malzeme temini”, sözleşme tarihinin “25.01.2012”, kabul tarihinin “18.02.2012” olduğu,

 

08.02.2016 tarihli ve 2011/70021-141273-1-1 sayılı iş deneyim belgesine (yüklenici iş bitirme belgesi) konu işin adının “Isıtma sistemleri için 123 kalem malzeme temini, 2011/70021”, işin türü ve miktarının “123 kalem malzeme temini”, sözleşme tarihinin “08.06.2011”, kabul tarihinin “08.08.2011” olduğu görülmüştür.

 

Söz konusu işlerin ilk ilan veya davet tarihinden (17.08.2020) geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında olmadığı görüldüğünden sunulan belgelerin bu haliyle idarece uygun görülmemesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca söz konusu mal alımı ve malzeme teminine yönelik olarak düzenlenen belgelerin, ihale konusu “İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığına Bağlı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına Taşınması İşi” ve “kamuda veya özel sektörde yapılan taşınma işleri olarak belirlenen benzer işlere yönelik olarak değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibi istekli tarafından 17.05.2017 tarihli ve 2016/380597-1735303-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin (yüklenici iş durum belgesi) de sunulduğu, söz konusu belgede işin adının “Muhtelif binaların çatı ve dere onarımı, 2016/380597”, uygulanan yapı tekniğinin “Betonarme (Üst Yapı Bina İşleri)” sözleşme tarihinin “25.11.2016” olduğu, ayrıca belgede işin %80’inin tamamlandığı ile ilgili bilgiye de yer verildiği görülmüştür.

 

İhale komisyonunca söz konusu belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası gereği iş durum belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süre ile kullanılabileceği tespit edilerek belgenin geçersiz kabul edildiği anlaşılmakla birlikte söz konusu belgenin zaten muhtelif binaların çatı ve dere onarımı işine yönelik yapım işine ilişkin olduğu ve belgenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan taşınma işine yönelik hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında olmadığı görülmüştür.

 

 Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, başvuru sahibinin hizmet alımı dışındaki iş bitirme belgesinin kabul edilmesi durumunda o iş bitirme veya iş deneyim belgesinin ilgili olduğu idari şartnamedeki geçerliliğinin esas alınması ve iş bitirme belgelerinin geçerlilik süresi uygun görülerek belgelerin geçerli kabul edilmesi yönündeki iddiaların da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,  Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz