ihale Sözleşme süresi 42 ay olarak belirtilmişken sözleşme ekinde sunulan faturaların 40 ay üzerinden kesildiği, bu haliyle söz konusu sözleşmenin taraflarınca iş eksilişi raporu düzenlenmediği, anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgenin iş eksilişi raporu değil, sonradan düzenlenen iş bitirme yazısı olduğu, söz konusu yazıda 2 adet faturanın düzenlenmeme sebebi ve hangi aylarda işin yapılmadığı yönünde bir tespitin bulunmadığı, bu haliyle söz konusu belgenin yukarıda belirtilen Kurul kararı sonrasında Durmuş Demir’in isteği üzerine sözleşmede belirtilen iş bitiş tarihine göre sonradan düzenlenen bir belge olduğu hk

Toplantı No2020/041
Gündem No25
Karar Tarihi16.09.2020
Karar No2020/UH.I-1528

BAŞVURU SAHİBİ:

S.S. 6 No’lu Erbaa Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/361356 İhale Kayıt Numaralı “2020/2021 Eğitim Öğretim Yılında 941 İlköğretim Öğrencisinin 58 Araçla 186 İş Günü Taşınması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020/2021 Eğitim Öğretim Yılında 941 İlköğretim Öğrencisinin 58 Araçla 186 İş Günü Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak S.S. 6 No’lu Erbaa Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 17.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.08.2020 tarih ve 37078 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1285 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin tüm kısımlarına teklif sunan Durmuş Demir tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere özel sektöre gerçekleştirilen sözleşme ve faturaların sunulduğu, 1.450.000,00 TL bedelli sözleşmenin 01.01.2015-30.06.2018 tarihleri arasında 42 ay üzerinden yapılmasına rağmen sözleşme ekinde 1.044.247,88 TL toplam bedelli 40 adet fatura sunulduğu, bu haliyle sunulan sözleşmedeki belirtilen tutar ile ödeme yapılan faturalardaki tutarların aynı olmadığının anlaşıldığı, aynı idarenin önceden yapmış olduğu 2018/383734 İKN’li ihalede de anılan istekli tarafından aynı sözleşme ve faturalar sunulduğundan, söz konusu hususla ilgili Kuruma önceden itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 2018/UH.I-1763 sayılı Kurul kararı ile sözleşmenin taraflarınca iş eksilişi yapıldığına dair belge sunulmadığından anılan isteklinin söz konusu ihalede teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuruya konu ihalede ise sözleşmenin taraflarınca sonradan iş bitirme belgesi düzenlenerek ve ihale komisyonu yanıltılarak aşağıda ayrıntılı gerekçelerine yer verildiği üzere ihale komisyonunun yanlış karar almasının sağlandığı,

 

İhale ilan tarihinin 10.07.2020 tarihi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sunulacak sözleşmenin geriye doğru son 5 yılda imzalanması gerektiğinden sözleşme tarihinin en erken 09.07.2015 olması gerektiği,

 

Sözleşme süresi 42 ay olarak belirtilmişken sözleşme ekinde sunulan faturaların 40 ay üzerinden kesildiği, bu haliyle söz konusu sözleşmenin taraflarınca iş eksilişi raporu düzenlenmediği, anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgenin iş eksilişi raporu değil, sonradan düzenlenen iş bitirme yazısı olduğu, söz konusu yazıda 2 adet faturanın düzenlenmeme sebebi ve hangi aylarda işin yapılmadığı yönünde bir tespitin bulunmadığı, bu haliyle söz konusu belgenin yukarıda belirtilen Kurul kararı sonrasında Durmuş Demir’in isteği üzerine sözleşmede belirtilen iş bitiş tarihine göre sonradan düzenlenen bir belge olduğunun anlaşıldığı,

 

Ayrıca sözleşmenin diğer tarafı olan Akarteks Tekstil San. Tic. A.Ş. adına sözleşmeyi imzalayan kişiye imza yetkisinin 2017 yılında verildiği, bu kişinin 28.12.2014 tarihindeki sözleşmeyi imzalamasının hukuken mümkün olmadığı gibi bu durumun idareyi yanıltmaya yönelik bir davranış olduğu,

 

Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan Durmuş Demir’in iş deneyimine ilişkin sunmuş olduğu sözleşme ve faturalar ihale mevzuatına aykırı olduğundan anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi incelendiğinde, Durmuş Demir’in teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik ihalenin tüm kısımlarına ilişkin başvuru yapıldığının ifade edildiği, ancak 13.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde,  başvuru sahibi isteklinin teklif verdiği kısımlardan sadece 9 ve 12’nci kısımların Durmuş Demir üzerinde bırakıldığı, kalan 1, 2, 3, 4, 6, 8 ve 10’uncu kısımlarının başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından teklif sunulmayan 5, 7, 11 ve 13’üncü kısımların ise yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır…” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerinden, hizmet alımı ihalelerinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu şekilde bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, sözleşmenin ekine sözleşmeye esas fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, meslek mensubu veya vergi dairesi onaylı suretleri personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, sözleşmenin iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarının tam olarak dikkate alınacağı, sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 941 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 58 ARAÇLA 186 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ

b) Miktarı ve türü: ERBAA MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 941 ÖĞRENCİNİN 13 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 58 (ARAÇ) İLE 186 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: TOKAT İLİ ERBAA İLÇESİ TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞIMA GÜZERGAHLARINDAN ÖĞRENCİ TAŞINMASI …” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalenin 9 ve 12’nci kısımları üzerinde bırakılan Durmuş Demir tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere; Durmuş Demir (Yüklenici) ile Akarteks Tekstil San. Tic. A.Ş. (İşveren) arasında 28.12.2014 tarihinde imzalanan ve bedel içeren “Götürü Bedel Personel Taşıma Hizmet Alımı Sözleşmesi” ile sözleşme taraflarınca 30.06.2018 tarihinde imzalanan “İş Bitirildiğine Dair Tutanak” ve sözleşmeye esas 40 adet fatura ile fatura icmalinin sunulduğu görülmüştür.

 

Durmuş Demir tarafından teklif dosyasında sunulan Sözleşme’nin “İş tanımı” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1 Sözleşme Konusu İş; AKARTEKS TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. TOKAT ŞUBESİ’ne ait fabrikalarda çalışan ve ayrıca 3 vardiya çalışan tüm personellerin işverence oluşturulacak plan dahilinde evlerinden alınarak fabrikalara getirilmesi ve iş sonunda adreslerine bırakılması servis hizmet alımı işidir.

Ayrıca engelli personeller de aynı koşul ve şartlarda taşınacak rehber personel bulundurulmayacaktır.” ifadeleri,

 

“Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 5’inci maddesinde “Götürü bedel sözleşme olup, sözleşme 01.01.2015 tarihinde imza altına alınarak 30.06.2018 tarihinde sona erecek olup bu iş yaklaşık maliyeti 1.450.000,00 TL (bir milyon dört yüz elli bin tl) bedel mukabilinde yürütülecektir.” ifadeleri,

 

 “İşin süresi” başlıklı 8’inci maddesinde “İşin süresi, sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 42(kırkiki) aydır.” ifadeleri,

 

“Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “Ödeme aylık hak ediş karşılığı fatura düzenlenmesine istinaden 15 gün içerisinde finans biriminin uygun görmesi halinde ödeme işlemi yapılacaktır.” ifadeleri yer almaktadır.  

 

  Sunulan sözleşmede işin tanımının servis hizmet alımı olduğu, sözleşmenin aktarılan maddelerinde gerekse de diğer maddelerinde anılan sözleşme kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, sözleşmenin ekinde personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Durmuş Demir tarafından teklif dosyasında sunulan sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, anılan istekli tarafından sözleşme ekinde sunulan son fatura tarihi 30.06.2018 olduğundan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, kabul tarihinin 30.06.2018 olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihin ihale ilan tarihi olan 16.07.2020 tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konuyla ilgili söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan bahse konu sözleşmenin süresinin 01.01.2015–30.06.2018 tarihleri arasında 42 ay olduğu, sözleşme bedelinin 1.450.000,00 TL olduğu, sözleşmeye ek sunulan 40 adet faturanın meslek mensubunca onaylandığı ve faturaların KDV hariç toplam tutarının 1.044.247,88 TL olduğu, fatura toplam tutarının sözleşmede belirtilen tutardan düşük olduğu, bu haliyle sözleşmenin iş eksilişi yapılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

Sözleşmede yer alan imzalarla uyumlu şekilde sözleşmenin taraflarınca imzalandığı görülen 30.06.2018 tarihli “İş Bitirildiğine Dair Tutanak”ta “Akarteks Tekstil Sanayi, ve Ticaret A.Ş. Tokat Şubesi ile Durmuş DEMİR arasında 28.12.2014 tarihinde 42 ay süreli, yaklaşık maliyeti 1.450.000,00TL (birmilyondörtyüzellibinlira) mukabilinde, Götürü Bedel, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ve her türlü giderler yükleniciye ait olarak Personel Taşıma Hizmet Alımı Sözleşmesi karşılıklı mutabakatla 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

Sözleşmeye uygun olarak her türlü masraflar yükleniciye ait olmak kaydıyla iş yürütülmüştür, işin yürütülmesinde süre azalışı veya artışı olmamış, planlanan sürede iş ayıpsız ve kusursuz olarak bitirilmiştir. İşin süresinde bitirildiği ancak personel taşıma hizmet alımı işi olduğu düşünüldüğünde fabrikanın belirli dönemlerde bakıma girmesi, personel ücretli izinleri, raporları, işten ayrılmaları göz önüne alındığında; işin gerçekleşen parası kesilen faturaların toplam meblağı 1.044.247,88 olarak karşılıklı kabul ederek iş sonlandırılmıştır. Yüklenici; sözleşme ile fatura arasındaki fark tutarını her iki tarafın karşılıklı rızası ve oluru ile talep etmeyecektir. İşveren; sözleşme ile faturada belirlenen meblağın eksik iş olarak kabul edilmeden herhangi bir hukuki ek talepte bulunmayacaktır.

İşin planlanan zamanda ayıpsız ve kusursuz olarak bitirildiğine dair iş bu tutanak taraflarca imza altına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği, iş eksilişi olması halinde sözleşmenin taraflarının işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Durmuş Demir tarafından sunulan teklif dosyasında, iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte, iş deneyimine dayanak teşkil eden sözleşmenin iş eksilişi yapılmak suretiyle tamamlandığı hususunda tarafların anlaştığını gösterir belgenin sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan 30.06.2018 tarihli “İş Bitirildiğine Dair Tutanak”ın bahse konu sözleşme süresi içerisinde düzenlendiği ve anılan tutanaktaki imzalar ile sözleşmedeki imzaların birbiriyle uyumlu olduğu görülmüş olup, aktarılan mevzuat hükümlerinde sözleşmenin ve sözleşmenin taraflarınca işin bu şekilde bitirildiğine yönelik sunulacak belgenin düzenlenmesi veya sunulmasına ilişkin şeklî bir belirleme yapılmadığı hususu göz önünde bulundurulduğunda, anılan istekli tarafından sunulan söz konusu belgede mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz