ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan protokol eki metraj icmali yönünden işlerin yapım işi niteliğinde olduğu ve bu imalatlarında, imalatların fen ve sanat kurallarına uygun olarak idare denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, bu protokol kapsamında yapılan işlere ilişkin metraj bilgilerini edinmek üzere şartsız bağış protokolüne konu işlerin yapılacağı idareden bilgi talep edilmiş ve gönderilen cevap yazısında protokol mevcut olup başka evrak bulunmadığı Islak imzalı protokol yazımız ekinde sunulmuştur ifadelerinin yer aldığı anlaşılmış olup, anılan istekli tarafından sunulan “yapılan işlere ait metraj icmali” başlıklı belge veya içeriğinin teyit edilemediği, aynı zamanda bu hususta başka belgenin de Belediye kayıtlarında bulunmadığı belirtildiğinden bahse konu “yapılan işlere ait metraj icmali” başlıklı belgenin başvuru konusu ihalede fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınamayacağı hk
Devamı...

idarece hesaplanan metrajlar ile istekliler tarafından hesaplanan metrajlar arasındaki farklılıkların makul ve kabul edilebilir mertebelerde olması gerektiği, bu durumda da açıklama istenilen iş kalemlerinin tamamı üzerinden sağlanan fiyat avantajının, ihaleye teklif veren diğer istekli/isteklilerin teklif bedellerine göre sıralamada değişikliğe sebep olup olmadığı kendileri lehine bir avantaj sağlayıp sağlamadığı hususunun dikkate alınması gerektiği hk
Devamı...

ihale işine ait imalatına ilişkin metraj cetvelleri ile fotoğrafların karşılaştırılması neticesinde, blokaj yapımı imalatının yapım şartları itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait ocaktaşı ile blokaj pozuna uygun olması nedeniyle, söz konusu imalata ilişkin ödemelerin * nolu poz üzerinden yapılması gerekirken *pozları üzerinden yapılması sebebiyle kamu zararına yol açılması
Devamı...

Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. Yüklenici, idarenin isteği halinde, kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır
Devamı...

tek taraflı iradeyle sonuç doğuran feshin sadece haksızlığının tespiti istenilmiş, fesih nedeniyle veya edaya yönelik bir istem bulunmadığından feshin haksızlığının tespitinde davacının hukuki yararının varlığından sözedilemez. Başka bir anlatımla, davalı birliğin sözleşmeyi feshedemeyeceğinin kabulünün yasal dayanağı yoktur.
Devamı...

uygun seçilecek uzman bilirkişi heyeti ile mahallinde keşif yapmak, dosyaya sunulan projeyi mahalline uygulatmak, taraf itirazları da incelenerek davacının gerçekleştirdiği imalât metrajını hesaplatmak, bu metrajı sözleşme birim fiyatı olan * bulunacak toplam davacı alacağından, davalının kanıtlayabildiği * TL ödeme miktarı düşülerek sonucuna uygun hüküm kurmaktan ibarettir. Bu hususlar üzerinde durulmadan, eksik inceleme ile davanın kısmen kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bozulması uygun bulunmuştur
Devamı...