ihaleye katılan şirketlerin ortakları ile gerçek kişi istekliler arasında akrabalık bağı bulunduğu anlaşıldığından anılan isteklilerin irade birliği içinde örtülü hareket ettiklerine dair karine oluştuğu dolayısıyla anılan Kanun’un 17’nci madde hükümlerine aykırı hareket ettiği 
Devamı...

ihalede Özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihalede tanımlanan benzer işe uygun olduğu, belgenin EKAP üzerinden güncellenmesi sonucunda hesaplanan tutarın *TL olduğu ve bu tutarın anılan iş ortaklığında özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının  söz konusu işin geçici kabul tarihinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde olduğu alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme bedeli ile belge tutarının aynı olduğu, bu kapsamda ilave iş yapılmadığının tespiti
Devamı...

ihalede özel ortağın Standart Form KİK024.2/Y numaralı yapım işleri ciro bilgileri tablosunu sunmadığı anlaşıldığından,  ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihale Şartnamesinde benzer işin “AXVIII Grup: Saha İşleri” işleri olarak belirlendiği, Yapım Tebliği uyarınca “AXVIII Grup: Saha İşleri” kapsamının ise “AV, AVI, AVII, AVIII, Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri, Peyzaj sahaları tanzim işleri ve Yüzey ve platform işleri” olarak belirlendiği, bunlardan AVIII grubu işlerin “Barajlar” olduğu, incelemeye konu iş deneyim belgesinde de esas unsurun “AVIII. Grup Barajlar” olarak belirlendiği dolayısıyla yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı adına sunulan iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun İdari Şartnamede belirlenen benzer işe uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

ihale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından yapım işleri cirosunu göstermek amacıyla sunulan yapım işi faturalarının güncellenmemiş toplam tutarının dahi anılan ortak tarafından sunulması gereken ilgili yapım işleri ciro tutarını karşıladığı ve yine anılan ortak tarafından sunulan şirket ortağına ait İş Yönetme Belgesi’ne ilişkin bilgi ve belgelerin ihale dokümanı düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sunulduğ
Devamı...

ihalede pilot Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı ve Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı bölümlerini boş bırakılması standart formuna uygun belge sunulmadığı  ortağın iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunduğu belgelerin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği bu itibarla yurtdışından elde edilen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılmasına ilişkin mevzuatta hüküm altına alınan koşulların gerçekleştirilmediği gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığının ortakları tarafından kesinleşen İdari Şartnamede düzenlenen araçlara ilişkin yeterlik bilgileri tablolarında herhangi bir beyana yer verilmediği hk
Devamı...

ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği Kurul kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılan İş Ortaklığına ait teklif ile arasında bir fiyat farkı bulunmasının tabii olduğu ancak geçerli bir teklif ile geçersiz bir teklifin kıyaslanamayacağı ve salt buradan hareketle kamunun zarara uğratıldığından bahsedilemeyeceği ayrıca idarece daha önce belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin hatalı veya yüksek belirlenmiş olduğuna ve bu bağlamda başvuru sahibi isteklinin teklifinin kabul edilebilir nitelikte olmadığına ilişkin bir tespitinin bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptali yönünde kullanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından mevzuata uygunluk bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihalede iş ortaklığının pilot ortağı ve özel ortağı tarafından İdari Şartnamede düzenlenen yeterlik kriterine ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosuna ayrı ayrı bilgi girişinde bulunulması gerekirken pilot ortak tarafından istenilen yeterlik kriterine yönelik herhangi bir bilgi girişinde bulunulmaması
Devamı...

İhalede Pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda mezuniyet belgesinin beyan edildiği ve Özel ortak tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin doğalgaz dönüşümü işi olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan iş ortaklığına ait iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olduğu hk
Devamı...

ihalede iş ortaklığında yer alan her iki ortağın iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlendiği, anılan iş ortaklığının pilot ortağı A.Ş. tarafından iş deneyimini göstermek üzere %51 hisseye sahip ortağına ait iş yönetme belgesinin sunulduğu, anılan kişinin Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu, yukarıda ortaklık tespit belgesinde zikredilen  Sicil Gazetelerinde söz konusu ortağın münferiden temsile yetkili olduğu, bu kapsamda başvuru sahibinin iddia ettiği gibi kısıt yetkinin olmadığı anlaşıldığı
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği görüldüğünden, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede özel ortağa dair ticaret sicili bilgilerinin sorgulanması neticesinde elde edilen ortaklık bilgisi ile özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık bilgisinin birbiriyle uyumlu olmadığı anlaşılması
Devamı...

 ihalede özel ortak tarafından beyan edilen *yıllarına ait toplam ciro tutarlarının Uygulama Yönetmeliğinin İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellenmesinde yer alan hükümler dikkate alınarak güncellemesi yapıldığında *yılına ait toplam ciro tutarının *TL’ye tekabül ettiği, dolayısıyla pilot ortak tarafından gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması olan * TL üzerinden istenilen yeterlik kriterinin sağlandığı
Devamı...

ihale iş ortaklığının yayınlanan gazetelerinde ortak/yöneticilere ait bilgilerin güncel olmaması sebepleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması iddası
Devamı...

ihalede İdarenin İş Ortaklığının açıklamasının reddine ilişkin gerekçede, anılan tutanakta * yılı 4’üncü geçici vergi beyanname dönemine göre işlem yapıldığı, işin ihale tarihine göre son geçici vergi beyanname döneminden bir önceki beyanname döneminin Ekim-Kasım-Aralık * olduğu, buna rağmen fatura bilgileri tablosunda * tarihlerine ait fatura kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

 ihalede İş Ortaklığının her 2 ortağı tarafından da iş deneyimini tevsiken beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayacak nitelikte olduğu,  ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu bilgileri tevsik edici belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmasının istenilmesi ve söz konusu belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerekirken idarece sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasının hatalı olduğu
Devamı...

kısmi teklifli ihalede ortak girişimde ortağın iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlaması gereken tutarın hesaplanması
Devamı...

iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço ve iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden teyidinin yapılabildiği söz konusu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarılan bilgiler ile uyumlu olduğu, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yeterlik değerlendirmesinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler üzerinden yapılması gerektiği dikkate alındığında EKAP üzerinden teyidi mümkün olan söz konusu bilgiler için ayrıca belge sunulmasının talep edilmesinin mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

İş Ortaklığında özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının *TL olduğu, anılan ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesi tutarının * TL olduğu görülmüş olup belge tutarının güncellenmesi sonucunda elde edilen tutarın ise * tl göz önüne alındığında isteklinin asgari iş deneyim tutarını sağladığı
Devamı...

ihalede sunulan ticaret sicil gazetesinde, tüzel kişiliğin ortakları hisse oranları ve yönetimindeki görevlileri açık olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifi imzalayan kişinin yetkili olup olmadığı ya da teklifi imzalayan kişiye yetki veren kişinin yetkili olup olmadığının açık olmadığı, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiaları
Devamı...

ihalede İş ortaklığı adına teklif mektubunun vekil aracılığı ile değil her iki şirkette temsile yetkili tarafından imzalanan teklif geçerlimidir ?
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli iş ortaklığında özel ortak olarak bulunan şahıs tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda da gerçek kişi olduğundan ilgili satırlarda ismi olan şahıs ismine ve TC kimlik numarasının otomatik olarak EKAP üzerinden doldurulduğu, kendisi tüzel kişi olmadığından EKAP üzerinden yeniden sorgulama yapılmasına gerek bulunmadığı MERSİS sistemine kayıtlı ortaklar ve yönetimdeki kişilerin sorgusunun mevzuata gereği tüzel kişiler ile sınırlandırıldığı hususu göz önüne alındığında pilot ortak tarafından da Yönetmelik ve İdari Şartnamede istenilen kriterlerin sağlandığının tespiti
Devamı...

 İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde pilot ortak tarafından sunulan tablonun ilgili kısmında şirketin yönetim kurul üyesi ve başkanı olarak  belirtildiği anılan bilgilerin EKAP uygulaması üzerinden teklifin oluşturulması sırasında MERSİS sistemi üzerinden alındığı, isteklinin bu kısmı elle doldurmadığı ve MERSİS üzerinden otomatik olarak geldiği, anılan durumun tüzel kişiliğin MERSİS sistemine kayıtlı olduğu şeklinde ele alınması gerektiği, internet üzerinden yapılan teyitte de tüzel kişiliğin MERSİS’e kayıtlı olduğunun tespiti hk
Devamı...

İş Ortaklığı’nın teklif etmiş oldukları tutarların farklı olduğu, birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemi tutarlarının herhangi bir paralellik göstermediği, anılan iş ortaklarının özel ortaklarının sunmuş oldukları belgeler üzerinde yer alan aynı meslek mensubuna ait imza ve kaşelerinin yer aldığı, ancak söz konusu belgelerin aynı meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenmesinin, isteklilerin beraber hareket ettikleri şeklinde yorumlanamayacağı, ayrıca söz konusu isteklilerin ihale dokümanını indirdikleri bilgisayarların IP adreslerinin farklı olduğu, geçici teminat mektuplarının farklı banka şubeleri tarafından düzenlendiği, şirket ortaklarının, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin farklı kişiler olduğu ve şirket adreslerinin farklı olduğu anlaşılması
Devamı...

İdari Şartnamedeki düzenlemeler  ile İş Ortaklığı’nın e-teklifi incelendiğinde iş ortaklığı beyannamesi kullanılmak suretiyle ihaleye teklif verildiği, yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” satırında belirtilen ifadelere yer verilmiş olmasının anılan isteklinin konsorsiyum olarak teklif verdiği anlamına gelmeyeceği, aynı ifadeler içerisinde sistem hatası nedeniyle konsorsiyum olarak teklif verilemediği belirtilse de yukarıda izah edildiği üzere sistemsel bir hata bulunmadığı ve konsorsiyum olarak teklif verilebildiği, anılan isteklinin aynı beyanında mevzuatın iş ortaklığı oluşturulması halinde iş deneyim kriteri için özel ortağa tanınan istisnai durumun belirtildiği, bu hususunda konsorsiyumlarda her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin yeterlik kriterini ayrı ayrı sağlaması gerektiği koşuluna uygun olmadığı, bu haliyle ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin İdari Şartname ve mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

İş Ortaklığının pilot ortak tarafından sunulan ortaklık tespit belgesinde anılan pilot ortağın  %100 payını elde ederek hakim ortağı olduğunun beyan edildiği söz konusu belgenin “Hakim Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı ve “Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı başlıklı bölümlerinin ise boş bırakıldığı anılan ortak tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazetesi resmi internet sitesinde yapılan inceleme neticesinde *A.Ş. tarafından *’nin %100 payının edinildiğine dair bir tescilin ilan edilmediği Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse ihale mevzuatında açıkça yer verilen tescil ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi
Devamı...

Özel ortak iş deneyim belgesinin atıksu şebeke hattı yağmur suyu ve drenaj hatları imalatları içerdiği teknik değer nitelik puanlaması için istenen kriterlere, tutar açısından bağımsız olarak uygun olduğu Ancak pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin teknik değer nitelik puanlaması kriterlerine uygun olmayan bir belge olması
Devamı...

ihale teklif dosyası kapsamında sunulan iş ortaklığı beyannamesinden başvuru sahibi tarafından söz konusu ihaleye pilot ortak ile özel ortak arasında oluşturulan iş ortaklığı olarak teklif verildiği teklif zarfı teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde  adi ortaklığa ilişkin kaşe bulunmakla birlikte söz konusu belgelerin her iki ortak tarafından ayrı ayrı imzalandığı bu hususun teklif dosyası kapsamında sunulan imza beyannamelerinden anlaşılabildiği diğer yandan Borçlar Kanunu ilgili hükümlerinden adi ortaklığın tüzel kişiliğinin olmadığının anlaşıldığı EKAP a kayıt işleminin ise gerçek veya tüzel kişiler adına mümkün olduğu bu çerçevede vergi kimlik numarası ile mükellef kaydı bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık adına EKAP kaydı olmasının ve söz konusu adi ortaklık adına ihale dokümanı indirilmesinin beklenemeyeceği hale dokümanının pilot ortak tarafından indirildiği ve pilot ortak  ile özel ortak  ayrı ayrı EKAP kayıtlarının bulunduğu ile ihaleden  elenemez 1
Devamı...

istekliler tarafından ihale konusu iş kapsamında yazılımlar için birer tane ürün teklif edileceği  alternatif ürün teklif edilmeyeceği  söz konusu belgelerin ürün adına değil istekli adına düzenlendiği dikkate alındığında isteklilerin ve iş ortaklığındaki her bir ortağın ihalede yeterliğinin saptanması amacıyla söz konusu belgelerin istenildiği Yönetmelik maddesi uyarınca sicil izin ruhsat vb belgelerin İdari Şartname maddesinde de belirtildiği üzere iş ortaklığının tüm ortakları tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği hk 1
Devamı...

şirketler grubuna ait ortakların ihaleye ortak girişim yaparak girmeleri neticesinde,ihale komisyonunca yapılan tespitler neticesinde  aynı binanın farklı bölümlerinde faaliyette bulundukları telefon ve faks numaraları ile ihale ve şikayet sürecinde idarece bildirim yapılmasını kabul ettikleri elektronik posta adreslerinin aynı olduğu ihale dokümanını aynı IP adresi üzerinden indirdikleri vekaletname ile vekil tayin ettikleri kişilerin üçünün ortak olduğu anlaşılması ile ihaleden elenmesi hk 1
Devamı...

Kamu ihale mevzuatında işletme kayıt belgelerinin iş ortaklığında ortaklar tarafından ayrı ayrı veya biri ya da birkaçı tarafından sunulacağına dair açık bir düzenlemenin bulunmadığı dolayısıyla bu hususun idareler tarafından ihale dokümanında belirlenmesinde takdir yetkisinin kullanılabileceği ancak incelenen ihalede bu yönde bir belirleme yapılmamış olduğu dikkate alındığında işletme kayıt belgesinin ortaklardan biri birkaçı veya tamamı tarafından beyan edilmiş olmasının yeterli olarak kabul edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve/veya benzer iş kapsamında gerçekleştirilen kısımların ayrıştırılması sonucunda bulunan tutarın İdari Şartname’de istenilen oranı karşılamadığı anlaşıldığından anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan ve pilot ortak tarafından teklif dosyasında sunulmayan pay defterinin, anonim şirket olan pilot ortak nezdinde yeterlik belgesi olarak belirlendiği, yeterlik kriteri olarak belirlenen ve teklif zarfı kapsamında sunulması gereken belgelerin bilgi eksikliği kapsamında değelendirilemez
Devamı...

ihalede iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin aynı iş kapsamında alt yüklenici olamayacakları, asıl sözleşmenin borçlusu konumunda olan iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ile söz konusu iş kapsamında alt yüklenici sözleşmesi kurulamayacağı hk
Devamı...

ihalede idarenin konsorsiyumların ihaleye katılamayacağı ve ihaleye kısmi teklif verilemeyeceği yönünde yapmış olduğu düzenlemeler
Devamı...

aynı adreste olan kardeş firmalarının farklı şirketler ile iş ortaklığı ile ihalelere katılmaları(ihale şirketlerinin yeni kurnazlığı)
Devamı...

 ihalede İş Ortaklığı tarafından sunulan bilançoların bütün ortaklar tarafından sunulan bilançoların usulüne uygun olarak sunulduğu ve istenen rasyoların tutturulduğu anlaşılmış Buna karşılık sunulan gelir tablolarının tetkikinden, özel ortağın iş hacmine ilişkin olarak yeterlik kriterini karşıladığı ancak pilot ortağın ise yeterlik kriterini karşılamadığı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihalede İş Ortaklığı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında A ve G değerlerinin 1 olarak alındığı, K değerinin 100 olarak belirlendiği, A katsayısı için yolun cinsi ve eğimine bağlı olarak 1 ve 2 arasında değişen bir değerin kullanılabileceği, aynı şekilde G katsayısı için taşınan malzemenin idarece aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında gönderilen girdilere uygun olarak ton cinsinden açıklandığı, dolayısıyla taşınan malzemenin yoğunluğunun gider üzerinde etkisinin bulunmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan fiyatlarda da nakliye girdisinin ton cinsinden olması halinde söz konusu değerin 1 olarak alındığı, K katsayısı için ise idarenin söz konusu katsayıyı açıklanması istenmeyen analiz girdileri olarak belirlediği iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihaleye teklif veren özel ortak  Şt nin ortaklarından * ait teklif dosyası kapsamında T.C. kimlik numarasının yer almadığı isteklinin teklifinin  Genel Tebliğ maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekirmi ?
Devamı...

ihalelerdeki ortak girişimlerde vergi borçları olması halinde yasaklama verilemez
Devamı...

ihale tarihi itibarıyla 5.059,66 TL vergi aslı ve 4.666,73 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 9.726,39 TL kesinleşmiş vergi borcunun kaynağı İş Ortaklığına ait olsa da söz konusu borçtan her iki şirket de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağından Şti nin ihaleye bu şekilde katılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalandığını, söz konusu iş ortaklığının, davalıya ait binaların genel temizlik işini yerine getirmek maksadıyla kurulduğunu, sözleşme kapsamında davalıya, * tarih,*TL bedelli teminat mektubu verildiğini, işe başlama tarihinin *, işin bitiş tarihinin * olduğunu, sözleşme konusu işi sözleşmeye uygun olarak yerine getirdiğini ve sözleşmede kararlaştırdığı gibi* tarihinde teslim ettiğini, buna rağmen davalı idare tarafından teminat mektubunun iade edilmediğini, teminat mektbunun süresinin sürekli uzatıldığını, müvekkili tarafından yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek öncelikle, borçlu olmadıkları bir sözleşme gereği verilen teminat mektubunun paraya çevrilmesinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir kararı
Devamı...

İş Ortaklığı ticaret ünvanlı istekliye ait iş deneyim belgesinin, ayrıştırma sonucunda teklif edilen bedelin %50’sinden az bedelli ihale konusu veya benzer işe ilişkin olduğu görüldüğünden anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte bu istekli dışında diğer isteklilere ait iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olduğu ve istenen oranı hk
Devamı...

iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklinin özel ortağının beyan etmiş olduğu Ticaret Sicili Gazetelerinde tüzel kişiliğin ortaklarına ait T.C. kimlik numarası bilgilerinin teyit edilememesi nedeniyle iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği pilot ortak tarafından beyan edilen ortaklık durum belgesi ve hazirun cetvelinin talep edilerek ortakların T.C. kimlik numarası bilgilerinin teyit edilmesinin anılan iş ortaklığının teklifini geçerli hale getirmez
Devamı...

kamu ihale mevzuatında pilot ortak iş ortaklığı nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olup yönetici ortak konumundadır Birden fazla gerçek veya tüzel kişiden oluşan iş ortaklığında ortaklardan sadece birinin pilot ortak olarak belirlenmesinin zorunlu olduğu, bununla birlikte özel ortak sayısına ilişkin ihale mevzuatında bir sınırlama bulunmadığı dikkate alındığında pilot ortağın gerek ihale gerekse sözleşmenin uygulanması aşamasında özel ortak/ortaklara nazaran daha özellikli bir konumdadır
Devamı...

Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımını
Devamı...

iş ortaklığının her iki ortağının da sunduğu sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan personelin tam zamanlı olarak çalışacağına dair bir düzenleme bulunmadığı hk
Devamı...

ihale pilot ortağının iş deneyim belge tutarının yetersiz olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihalede üçlü ortak girişiminde pilot ortağa ilişkin imza sirkülerinin sunulduğu diğer iki ortağa ilişkin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin sunulmaması
Devamı...