İhale üzerinde bırakılan istekli iş ortaklığında özel ortak olarak bulunan şahıs tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda da gerçek kişi olduğundan ilgili satırlarda ismi olan şahıs ismine ve TC kimlik numarasının otomatik olarak EKAP üzerinden doldurulduğu, kendisi tüzel kişi olmadığından EKAP üzerinden yeniden sorgulama yapılmasına gerek bulunmadığı MERSİS sistemine kayıtlı ortaklar ve yönetimdeki kişilerin sorgusunun mevzuata gereği tüzel kişiler ile sınırlandırıldığı hususu göz önüne alındığında pilot ortak tarafından da Yönetmelik ve İdari Şartnamede istenilen kriterlerin sağlandığının tespiti
Devamı...

 İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde pilot ortak tarafından sunulan tablonun ilgili kısmında şirketin yönetim kurul üyesi ve başkanı olarak  belirtildiği anılan bilgilerin EKAP uygulaması üzerinden teklifin oluşturulması sırasında MERSİS sistemi üzerinden alındığı, isteklinin bu kısmı elle doldurmadığı ve MERSİS üzerinden otomatik olarak geldiği, anılan durumun tüzel kişiliğin MERSİS sistemine kayıtlı olduğu şeklinde ele alınması gerektiği, internet üzerinden yapılan teyitte de tüzel kişiliğin MERSİS’e kayıtlı olduğunun tespiti hk
Devamı...

İş Ortaklığı’nın teklif etmiş oldukları tutarların farklı olduğu, birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemi tutarlarının herhangi bir paralellik göstermediği, anılan iş ortaklarının özel ortaklarının sunmuş oldukları belgeler üzerinde yer alan aynı meslek mensubuna ait imza ve kaşelerinin yer aldığı, ancak söz konusu belgelerin aynı meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenmesinin, isteklilerin beraber hareket ettikleri şeklinde yorumlanamayacağı, ayrıca söz konusu isteklilerin ihale dokümanını indirdikleri bilgisayarların IP adreslerinin farklı olduğu, geçici teminat mektuplarının farklı banka şubeleri tarafından düzenlendiği, şirket ortaklarının, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin farklı kişiler olduğu ve şirket adreslerinin farklı olduğu anlaşılması
Devamı...

İdari Şartnamedeki düzenlemeler  ile İş Ortaklığı’nın e-teklifi incelendiğinde iş ortaklığı beyannamesi kullanılmak suretiyle ihaleye teklif verildiği, yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” satırında belirtilen ifadelere yer verilmiş olmasının anılan isteklinin konsorsiyum olarak teklif verdiği anlamına gelmeyeceği, aynı ifadeler içerisinde sistem hatası nedeniyle konsorsiyum olarak teklif verilemediği belirtilse de yukarıda izah edildiği üzere sistemsel bir hata bulunmadığı ve konsorsiyum olarak teklif verilebildiği, anılan isteklinin aynı beyanında mevzuatın iş ortaklığı oluşturulması halinde iş deneyim kriteri için özel ortağa tanınan istisnai durumun belirtildiği, bu hususunda konsorsiyumlarda her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin yeterlik kriterini ayrı ayrı sağlaması gerektiği koşuluna uygun olmadığı, bu haliyle ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin İdari Şartname ve mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

İş Ortaklığının pilot ortak tarafından sunulan ortaklık tespit belgesinde anılan pilot ortağın  %100 payını elde ederek hakim ortağı olduğunun beyan edildiği söz konusu belgenin “Hakim Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı ve “Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı başlıklı bölümlerinin ise boş bırakıldığı anılan ortak tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazetesi resmi internet sitesinde yapılan inceleme neticesinde *A.Ş. tarafından *’nin %100 payının edinildiğine dair bir tescilin ilan edilmediği Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse ihale mevzuatında açıkça yer verilen tescil ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi
Devamı...

Özel ortak iş deneyim belgesinin atıksu şebeke hattı yağmur suyu ve drenaj hatları imalatları içerdiği teknik değer nitelik puanlaması için istenen kriterlere, tutar açısından bağımsız olarak uygun olduğu Ancak pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin teknik değer nitelik puanlaması kriterlerine uygun olmayan bir belge olması
Devamı...

ihale teklif dosyası kapsamında sunulan iş ortaklığı beyannamesinden başvuru sahibi tarafından söz konusu ihaleye pilot ortak ile özel ortak arasında oluşturulan iş ortaklığı olarak teklif verildiği teklif zarfı teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde  adi ortaklığa ilişkin kaşe bulunmakla birlikte söz konusu belgelerin her iki ortak tarafından ayrı ayrı imzalandığı bu hususun teklif dosyası kapsamında sunulan imza beyannamelerinden anlaşılabildiği diğer yandan Borçlar Kanunu ilgili hükümlerinden adi ortaklığın tüzel kişiliğinin olmadığının anlaşıldığı EKAP a kayıt işleminin ise gerçek veya tüzel kişiler adına mümkün olduğu bu çerçevede vergi kimlik numarası ile mükellef kaydı bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık adına EKAP kaydı olmasının ve söz konusu adi ortaklık adına ihale dokümanı indirilmesinin beklenemeyeceği hale dokümanının pilot ortak tarafından indirildiği ve pilot ortak  ile özel ortak  ayrı ayrı EKAP kayıtlarının bulunduğu ile ihaleden  elenemez 1
Devamı...

istekliler tarafından ihale konusu iş kapsamında yazılımlar için birer tane ürün teklif edileceği  alternatif ürün teklif edilmeyeceği  söz konusu belgelerin ürün adına değil istekli adına düzenlendiği dikkate alındığında isteklilerin ve iş ortaklığındaki her bir ortağın ihalede yeterliğinin saptanması amacıyla söz konusu belgelerin istenildiği Yönetmelik maddesi uyarınca sicil izin ruhsat vb belgelerin İdari Şartname maddesinde de belirtildiği üzere iş ortaklığının tüm ortakları tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği hk 1
Devamı...

şirketler grubuna ait ortakların ihaleye ortak girişim yaparak girmeleri neticesinde,ihale komisyonunca yapılan tespitler neticesinde  aynı binanın farklı bölümlerinde faaliyette bulundukları telefon ve faks numaraları ile ihale ve şikayet sürecinde idarece bildirim yapılmasını kabul ettikleri elektronik posta adreslerinin aynı olduğu ihale dokümanını aynı IP adresi üzerinden indirdikleri vekaletname ile vekil tayin ettikleri kişilerin üçünün ortak olduğu anlaşılması ile ihaleden elenmesi hk 1
Devamı...

Kamu ihale mevzuatında işletme kayıt belgelerinin iş ortaklığında ortaklar tarafından ayrı ayrı veya biri ya da birkaçı tarafından sunulacağına dair açık bir düzenlemenin bulunmadığı dolayısıyla bu hususun idareler tarafından ihale dokümanında belirlenmesinde takdir yetkisinin kullanılabileceği ancak incelenen ihalede bu yönde bir belirleme yapılmamış olduğu dikkate alındığında işletme kayıt belgesinin ortaklardan biri birkaçı veya tamamı tarafından beyan edilmiş olmasının yeterli olarak kabul edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve/veya benzer iş kapsamında gerçekleştirilen kısımların ayrıştırılması sonucunda bulunan tutarın İdari Şartname’de istenilen oranı karşılamadığı anlaşıldığından anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan ve pilot ortak tarafından teklif dosyasında sunulmayan pay defterinin, anonim şirket olan pilot ortak nezdinde yeterlik belgesi olarak belirlendiği, yeterlik kriteri olarak belirlenen ve teklif zarfı kapsamında sunulması gereken belgelerin bilgi eksikliği kapsamında değelendirilemez
Devamı...

ihalede iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin aynı iş kapsamında alt yüklenici olamayacakları, asıl sözleşmenin borçlusu konumunda olan iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ile söz konusu iş kapsamında alt yüklenici sözleşmesi kurulamayacağı hk
Devamı...

ihalede idarenin konsorsiyumların ihaleye katılamayacağı ve ihaleye kısmi teklif verilemeyeceği yönünde yapmış olduğu düzenlemeler
Devamı...

aynı adreste olan kardeş firmalarının farklı şirketler ile iş ortaklığı ile ihalelere katılmaları(ihale şirketlerinin yeni kurnazlığı)
Devamı...

 ihalede İş Ortaklığı tarafından sunulan bilançoların bütün ortaklar tarafından sunulan bilançoların usulüne uygun olarak sunulduğu ve istenen rasyoların tutturulduğu anlaşılmış Buna karşılık sunulan gelir tablolarının tetkikinden, özel ortağın iş hacmine ilişkin olarak yeterlik kriterini karşıladığı ancak pilot ortağın ise yeterlik kriterini karşılamadığı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihalede İş Ortaklığı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında A ve G değerlerinin 1 olarak alındığı, K değerinin 100 olarak belirlendiği, A katsayısı için yolun cinsi ve eğimine bağlı olarak 1 ve 2 arasında değişen bir değerin kullanılabileceği, aynı şekilde G katsayısı için taşınan malzemenin idarece aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında gönderilen girdilere uygun olarak ton cinsinden açıklandığı, dolayısıyla taşınan malzemenin yoğunluğunun gider üzerinde etkisinin bulunmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan fiyatlarda da nakliye girdisinin ton cinsinden olması halinde söz konusu değerin 1 olarak alındığı, K katsayısı için ise idarenin söz konusu katsayıyı açıklanması istenmeyen analiz girdileri olarak belirlediği iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihaleye teklif veren özel ortak  Şt nin ortaklarından * ait teklif dosyası kapsamında T.C. kimlik numarasının yer almadığı isteklinin teklifinin  Genel Tebliğ maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekirmi ?
Devamı...

ihalelerdeki ortak girişimlerde vergi borçları olması halinde yasaklama verilemez
Devamı...

ihale tarihi itibarıyla 5.059,66 TL vergi aslı ve 4.666,73 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 9.726,39 TL kesinleşmiş vergi borcunun kaynağı İş Ortaklığına ait olsa da söz konusu borçtan her iki şirket de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağından Şti nin ihaleye bu şekilde katılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalandığını, söz konusu iş ortaklığının, davalıya ait binaların genel temizlik işini yerine getirmek maksadıyla kurulduğunu, sözleşme kapsamında davalıya, * tarih,*TL bedelli teminat mektubu verildiğini, işe başlama tarihinin *, işin bitiş tarihinin * olduğunu, sözleşme konusu işi sözleşmeye uygun olarak yerine getirdiğini ve sözleşmede kararlaştırdığı gibi* tarihinde teslim ettiğini, buna rağmen davalı idare tarafından teminat mektubunun iade edilmediğini, teminat mektbunun süresinin sürekli uzatıldığını, müvekkili tarafından yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek öncelikle, borçlu olmadıkları bir sözleşme gereği verilen teminat mektubunun paraya çevrilmesinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir kararı
Devamı...

İş Ortaklığı ticaret ünvanlı istekliye ait iş deneyim belgesinin, ayrıştırma sonucunda teklif edilen bedelin %50’sinden az bedelli ihale konusu veya benzer işe ilişkin olduğu görüldüğünden anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte bu istekli dışında diğer isteklilere ait iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olduğu ve istenen oranı hk
Devamı...

iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklinin özel ortağının beyan etmiş olduğu Ticaret Sicili Gazetelerinde tüzel kişiliğin ortaklarına ait T.C. kimlik numarası bilgilerinin teyit edilememesi nedeniyle iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği pilot ortak tarafından beyan edilen ortaklık durum belgesi ve hazirun cetvelinin talep edilerek ortakların T.C. kimlik numarası bilgilerinin teyit edilmesinin anılan iş ortaklığının teklifini geçerli hale getirmez
Devamı...

kamu ihale mevzuatında pilot ortak iş ortaklığı nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olup yönetici ortak konumundadır Birden fazla gerçek veya tüzel kişiden oluşan iş ortaklığında ortaklardan sadece birinin pilot ortak olarak belirlenmesinin zorunlu olduğu, bununla birlikte özel ortak sayısına ilişkin ihale mevzuatında bir sınırlama bulunmadığı dikkate alındığında pilot ortağın gerek ihale gerekse sözleşmenin uygulanması aşamasında özel ortak/ortaklara nazaran daha özellikli bir konumdadır
Devamı...

Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımını
Devamı...

iş ortaklığının her iki ortağının da sunduğu sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan personelin tam zamanlı olarak çalışacağına dair bir düzenleme bulunmadığı hk
Devamı...

ihale pilot ortağının iş deneyim belge tutarının yetersiz olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

İş Ortaklığı’nın her iki ortağı tarafından sunulan banka referans mektuplarının altında yer alan ibarenin Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan banka referans mektubu standart formunda yer alan ifade olmasada geçerlidir
Devamı...

İş Ortaklığının ortaklarından A.Ş. tarafından pay defterinin istenildiği yazıya cevap verilmediği dolayısıyla İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

ortak girişimde de ortağın ihale tarihi itibariyle söz konusu araçlara sahip olmadığı ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İş Ortaklığının kendi malı olması istenen 2 adet kanal kazıcı yükleyici aracına ilişkin yeterlik şartını sağlamadığı hk
Devamı...

ihalede üçlü ortak girişiminde pilot ortağa ilişkin imza sirkülerinin sunulduğu diğer iki ortağa ilişkin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin sunulmaması
Devamı...

İsteklinin pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu ihale tarihinin *olduğu, iş deneyim belgesinin anılan tarih esas alınarak güncellenmiş tutarının 214.984,27  olduğu dikkate alındığında, pilot ortak tarafından teklif verilmiş olan tüm kısımlarda sağlanması gereken iş deneyim tutarının ayrı ayrı karşılandığı anlaşılmış olup, idare tarafından isteklinin teklifinin pilot ortağın iş deneyim belgesinin aranan kriteri karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

iş deneyim belgesinin düzenlendiği tarihten önceki bir yıl boyunca  Ltd. Şti. nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğuna ilişkin ilgili meslek mensubu tarafından (KİK031.1/Y) no’lu standart forma uygun olarak düzenlenen ortaklık durum belgesinin sunulduğu görülmekle birlikte, söz konusu belgede “belgenin düzenlenme tarihi”nin yer almadığı tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca (KİK031.1/Y) no’lu standart formun esaslı bir unsuru olan belge düzenleme tarihini içermeyen mevcut ortaklık durum belgesinin mevzuata uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir
Devamı...

İdarenin yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden metraj hesaplaması ile istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan iş kalemleri metraj hesaplaması kıyaslandığında, açıklama istenen 85 iş kaleminin 7’sinde isteklinin metrajının idarenin metrajından yüksek olduğu, 68 tanesinde isteklinin metrajının idarenin metrajından düşük olduğu, bununla birlikte açıklama istenilen iş kalemleri dikkate alındığında ortaya çıkan bahse konu metraj farklılığının istekli teklif bedeline toplam 619.701,01 TL avantaj sağladığı saptanmıştır.metraj farklılığı avantajının isteklinin teklif bedeline eklenmesi halinde 11.953.371,01 TL’ye ulaşıldığı, söz konusu tutar esas alındığında Ortak Girişimi’nin teklifinin geçerli teklifler arasında en düşük 10’uncu teklif olacağı, dolayısıyla sıralamanın değişeceği
Devamı...

İş Ortaklığı tarafından iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunulan belgelerin, mevzuata uygun olarak sunulduğu ve anılan Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.3’üncü maddesinde yer alan kriterleri sağladığı
Devamı...

Ciroları 2012-2016” tablosunda söz konusu özel ortağın iş ortaklığı yapmak suretiyle elde ettiği gelirlere de yer verildiği, ancak anılan özel ortak tarafından yine Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin ondördüncü fıkrası gereğince, iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimlerdeki (iş ortaklığı veya konsorsiyumlardaki) hisse oranını gösteren belgelerin teklif kapsamında sunulmadığı, A.Ş. İnşaat İşleri Ciroları *”  başlıklı tabloda gösterilen * yılı gelirleri tutarının (*TL) kabul edilemeyeceği,
Devamı...

Şartname düzenlemeleri, başvuru sahibinin iddiası ve idarenin ihaleyi iptal etme gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde; İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi gereğince, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin ihalede yeterlik kriteri olarak değerlendirilebileceği, Ahşap Seyir Terası Teknik Şartnamesi’nin yukarıda yer verilen düzenlemesinde istekliklerin İmalat Yeterlilik Belgesi’ni teklif zarfı kapsamında sunmaları gerektiğinin anlaşıldığı,
Devamı...

ihale komisyonu kararında İş Ortaklığının vermiş olduğu dosyasının incelenmesinde, İdari Şartname’nin 7.5 maddesinde belirtilen “..İş ortaklığından, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur..” ve İdari Şartnamenin 7.6 maddesinde belirtilen Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir..” kriterine göre, Pilot ortak adına sunulan iş bitirme belgesi şartları sağlamakta olup diğer ortak adına sunulan iş bitirme belgesi benzer iş grubu şartını sağlamadığı için teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır ifadelerine yer verilerek başvuru sahibi istekli Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hatalıdır
Devamı...

iş deneyim belgesinin altında iş sahibi Ortak Girişimin ortağı firmasının adının ve imzanın bulunduğu, ancak imzanın kime ait olduğunun ve ne sıfatla imzalandığının belli olmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve imzasının doğruluğunun uygun şekilde tasdik edilmesi gerekmekte olup, buna karşılık belgedeki mührün müteahhite ait olduğunun onaylanmış olması durumunun belgeyi imzalayan kişinin yetkisini ve imzasının doğruluğunun tasdikini kapsamadığı anlaşıldığından yapılan tasdik işlemi bu yönüyle mevzuata uygun bulunmamıştır.
Devamı...

düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge ekinde ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklık şartının korunduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmiş olan ortaklık durum belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin aktarılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu, özel ortak A.Ş. tarafından ise anılan tüzel kişilik adına Belediye Başkanlığı tarafından EKAP üzerinden düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge ekinde ortaklık durum belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığı
Devamı...

EKAP üzerinden düzenlenen,yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede A.Ş.nin ortaklık oranının %50, belge tutarının da 93.450.511,16 TL olarak gösterildiği, A.Ş. tarafından belirtilen belgenin detayları incelenen Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapım İşinin asıl yüklenicisinin %50 hisseye sahip iş ortağı sıfatıyla alındığı,A.Ş. için yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapım İşi”nin XVI. Grup: Endüstriyel Tesis İnşaatları kapsamında yer aldığından adı geçen istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu gerekçe ile söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İdarece teklifi geçerli olarak değerlendirilen A.Ş. tarafından teklif dosyasında,  İş Ortaklığı adına, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Yapım İşine ilişkin olarak, EKAP üzerinden düzenlenen, yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede A.Ş.nin ortaklık oranının %50, belge tutarının da 93.450.511,16 TL olarak gösterildiği, A.Ş. tarafından belirtilen belgenin yukarıda detayları incelenen  Yapım İşinin asıl yüklenicisinin %50 hisseye sahip iş ortağı sıfatıyla alındığı, A.Ş. için yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapım İşi”nin XVI. Grup: Endüstriyel Tesis İnşaatları kapsamında yer aldığından adı geçen istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu gerekçe ile söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.
Devamı...