ihaleye katılan şirketin kesintisiz olarak % 51 hissesine sahip ortağı olduğu belirtilmiş olmakla birlikte Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada elde edilen bilgilere göre ihale ilan tarihinden yaklaşık 8 ay önce kurulduğu anlaşılan söz konusu tüzel kişiliğin İdari Şartnameye istinaden gerçek kişi ortağına ait mezuniyet belgesini kullanabilmesi için gereken 5 yıl kesintisiz ortaklık şartına haiz olmadığı da anlaşılması hk
Devamı...

 ihalede sunulan standart form Ortaklık Tespit Belgesinin yerine  Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler formunun sunulduğu, sunulan bu formun ihaleye katılan isteklinin ortaklığındaki ve yönetimindeki görevlilerin son durumunu tevsik eden form olduğu, söz konusu formun değişikliği ile  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge olduğu ve içeriğinden ortaklığın geriye doğru bir yıl süre ile kesintisiz korunup korunmadığının anlaşılmadığı, dolayısıyla sunulan bu belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sunulması zorunlu ortaklık tespit belgesi yerine sunulabilecek bir belge olmadığı
Devamı...

ihalelerde isteklilerin anonim şirket olması durumunda da ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a kayıt edilmesi gerektiği, yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar ve ortaklık oranları ile temsile yetkili kişilerin ve varsa vekile ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu, herhangi bir ticaret sicili gazetesinin veya imza sirkülerinin beyan edilmesine gerek olmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda % 100 hissesinin * ilişkin olduğunun ve anılan şahsın şirketin yöneticisi olduğunun beyan edildiği görülmüş EKAP sistemi üzerinde yapılan sorgulamada  şirketin tek ortağı ve * tarihleri arasında yöneticisi olduğu Anılan şirket limitet şirket olduğundan ayrıca pay defteri ve dayanağı yönetim kurulu kararının yüklenmesine gerek bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede A.Ş nin sunulan pay defterinin dayanağı olan ilgili yönetim kurulu kararlarının EKAP’a yüklenmediği tespit edilmiş olup, EKAP’a yüklenmesi gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olarak yüklenmesindeki sorumluluğun da tamamen isteklilere ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde anılan isteklinin tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede  şirket ortakları tarafından teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler ile ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinde yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket statüsündeki ortağın EKAP kayıtlarında yer alan ve idarece de teyitleri yapılan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile yeterlik bilgileri tablosunda yer alan verilerin uyumlu olduğu, ayrıca herhangi bir ticaret sicil gazetesi bilgisinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olmadığı
Devamı...

EKAP’a yüklenmiş bilgi ve belgelerin güncelliğinin sağlanmasının istekliler açısından bir yükümlülük olarak öngörüldüğü, bu itibarla anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler ile ihale tarihi itibarıyla EKAP’ta yer alan bilgilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı
Devamı...

ihaleye katılan şirketin tür değiştirme sonucunda kurulan bir ticaret şirketinin tür değiştiren ticari işletmeye ait bir belgeyi kullanma hakkı olmamasına rağmen kullanmasının yaptırımı Kanun kapsamında teklifinin değerlendirme dışı bırakılması olup bu davranışın tek başına 17. madde gereği yasak fiil veya davranışlar kapsamında da bulunduğunun kabul edilmesi mümkün olmadığı
Devamı...

 ihaleye katılan Ltd. Sti.nin tek ortağına karşı açılan Mahkeme dosyasına ait tensip zaptı yazımız ekinde gönderilmiş olup zaptın başka bir  kişiye ilişkin olarak Alacağın tahsili amacıyla yağma suçu kapsamında  düzenlendiği istekli hakkında açılmış herhangi bir kamu davası bulunmadığı
Devamı...

 ihaleye katılan Şti şirketinin tek ortaklı bir limited şirket olduğu ve bu ortağın T.C. kimlik numarası belirtilen isteklinin ticari işletmesi olduğu ve isteklinin müdür görevi ile şirketin  yöneticisi olduğu, ayrıca sözleşme sürecinin devam ettiği anılan ihalelerde isteklinin belgelerini gerçek kişi sıfatıyla kullandığı ve başka bir tüzel kişiye kullandırmadığı, öte yandan Elektronik İhale Daire Başkanlığından gelen cevabi yazıdan da söz konusu belgenin farklı bir tüzel kişiye kullandırılmadığı hk 
Devamı...

ihale teklif mektubu istekliyi temsil ve ilzama yetkili olan kişi tarafından e-imza ile imzalansa da, söz konusu anonim şirket adına EKAP’a yüklenmiş pay defterinin dayanağı olması gereken yönetim kurulu karar defterinden şirketin ortaklık yapısının tevsik edilemediği görüldüğünden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

iş deneyim belgesi kullanılan belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen nitelikte olduğu dikkate alındığında, söz konusu bilgileri teyit etmek üzere ortaklık tespit belgesinin idare tarafından istenilmesi ve istekli tarafından sunulacak ortaklık tespit belgesi üzerinden mevzuatta istenilen şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirmesinin yapılması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin sunulmadığına” ilişkin kısmının yerinde olduğu
Devamı...

EKAP sorgulamaları neticesinde  A.Ş nin ticaret sicil sorgulamasında ortaklık bilgisinin yer almadığı ayrıca A.Ş adına EKAP’a yüklenmiş pay defteri ile pay defterinin dayanağı olması gereken yönetim kurulu karar defterinin de yüklenmediğinin tesipiti
Devamı...

ihalede  isteklinin gerçek kişi olduğu, başvuru sahibinin iddialarının tüzel kişilerin teklif vermesi, tüzel kişiliklerin mahiyetindeki değişikliklerde son durumu gösteren bilgiler, tüzel kişi şirketlerdeki ortaklık yapıları, pay miktarları, MERSİS numarasının beyan edilmemesi gibi hususlara ilişkin olduğundan, gerçek kişi olan istekli yönünden ilgili hususların incelenemeyeceği anlaşıldığı
Devamı...

ihalede sunulan KİK031.1/Y no’lu ortaklık tespit belgesi incelendiğinde, belge düzenleme tarihinin * tarihi olduğu, şahsın şirketin %100 ortağı olduğu ve belgenin düzenlenme tarihinden geriye doğru bir yıldır kesintisiz olarak yarıdan fazla ortağı olduğu ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu ifade edilmiş ise de başvuru sahibi istekli tarafından ortaklık tespit belgesi ile birlikte sunulan ticaret sicil tasdiknamesi ile ticaret sicil gazeteleri incelendiğinde şahsın temsil ve yönetim yetkisinin * tarihinden itibaren başladığı, EKAP üzerinden yapılan ticaret sicili bilgileri sorgulama sonucunda da bu bilgiye ulaşılabildiği tespit edildiğinden şahsın beyan edildiği şekilde belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olmadığı
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimini tevsik için * adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile tüzel kişiliğin %100’üne sahip olunduğuna dair SMMM tarafından onaylanan ortaklık tespit belgesinin beyan edildiği, idarenin EKAP üzerinden ilettiği talep yazısı üzerine de anılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin idareye sunulduğu ancak sunulan ortaklık tespit belgesinde belge sahibinin imzasının bulunmadığı
Devamı...

ihalede şirkette şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortak bulunmadığı ayrıca şirketi temsile yukarıda anılan ortakların münferiden yetkili durumda olduğu görülmekle birlikte başvuruya konu ihalede teklif mektubunun ihalelere katılmaktan yasaklı durumda bulunmayan şirketin %50 ortaklık oranına sahip şahıs tarafından imzalandığı tespitleri bir arada değerlendirildiğinde, hakkında yasaklılık teyidi yapılmayan şirketin %50 ortaklık oranına sahip kişinin olsa bile ihalelere katılmaktan yasaklılık halinin şirket tüzel kişiliğine sirayet etmeyeceği anlaşıldığından idarece ihale tarihinde ve ihale komisyonu kararı tarihinde anılan kişi adına yasaklılık sorgulamasının yapılması yönünde tesis edilecek düzeltici işlemin esasa etkili olmadığı
Devamı...

ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP’ta kayıtlı olduğu anlaşıldığından bu belgelerin idarece istenilmesine gerek olmadığı
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği görüldüğünden, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede isteklinin tek ortağı olduğu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine göre tüzel kişilerde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına ticaret sicil verilerinin esas alınacağının hükme bağlandığı söz konusu özel ortağa dair ticaret sicili bilgilerinin sorgulanması neticesinde elde edilen ortaklık bilgisi ile özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık bilgisinin birbiriyle uyumlu olmadığı
Devamı...

idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defterleri ve yönetim kurulu karar defterlerinin sadece kapak kısmının yer aldığı, pay defterleri ile yönetim kurulu karar defterlerinin diğer kısımlarının ise ihale tarihi itibariyle EKAP’a yüklenmediği, bahse konu bilgileri tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun ise isteklilerde olduğu
Devamı...

İş Ortaklığı’nın teklifinin birden fazla ortağa sahip anonim şirketlerinin ortaklık yapılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı pay defterlerine dayanak teşkil etmesi gereken yönetim kurulu kararlarını EKAP’a yüklemedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

A.Ş.nin ihale yeterlik bilgileri tablosunun incelenmesi neticesinde, şirketin iki ortaktan oluştuğu, ortakların %49 hisseye sahip * ile %51 hisseye sahip *olduğu, anılan kişilerin yönetim kurulunda üye oldukları anlaşılmış olup, söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden yapılan sorgulamada istekli tarafından yüklenen pay defterinde söz konusu ortaklık oranlarını teyit edildiği ancak anılan ortaklık yapısını tevsik eden yönetim kurulu karar defterinin ve kararının ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmediği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortaklık yapısı ve yönetimdeki kişilere ilişkin beyanlarının EKAP üzerinden yüklemiş olduğu pay defteri ile uyumlu olduğu, ancak dayanak teşkil etmesi gereken yönetim kurulu kararının EKAP sistemine eklenmediği anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği s
Devamı...

ihalede şirket ortaklık oranlarına ilişkin pay defterinin dayanağı yönetim kurulu defterinin EKAP’ta kayıtlı olmadığından değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede A.Ş tarafından ortaklık oranlarını gösteren güncel yönetim kurulu karar defterlerine yer verilmediği yönetim kurulu kararlarının geçmiş tarihli olduğu ve son ortaklık oranlarına yönelik güncel bilgi içeren yönetim kurulu kararlarının sunulmadığı dolayısıyla bu yönüyle güncel durumu gösteren ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı kararlar olmadığı, bu itibarla idarece başvuru sahibi iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından EKAP’a yüklenen pay defteri ve yönetim kurulu karar defterleri incelendiğinde, pay defterinde anılan isteklinin ortaklarının yeterlik bilgileri tablosunda da beyan edildiği şekilde İ.. (%50) ve N.. (%50) olduğu görülse de şirketin son ortaklık yapısını gösteren pay defterinin dayanağı olan ve istekli tarafından EKAP’a yüklenen Yönetim Kurulu Karar Defteri’nden şirketin ortaklık yapısının teyit edilemediği, söz konusu Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin şirketin yönetim kurulu başkanı ve vekilinin seçimine yönelik olduğu görüldüğünden A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihalede istekliye ait yönetim kurulu karar defterinde ortaklara ve ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilginin yer almadığı ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu bu itibarla yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP’a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihalede iş ortaklığının pilot ortağı A.Ş.nin tek ortaklı anonim şirket olduğu dolayısıyla pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a kayıt edilme zorunluluğu bulunmadığı
Devamı...

 idare tarafından ihalede teklifin EKAP’ta yer alan yönetim kurulu karar defterinin sadece kapak sayfasının bulunması ve ortaklık oranlarına ilişkin kısmının EKAP’a yüklenmemesi gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, 2 ortaklı bir tüzel kişilik olduğu, ortaklardan Şti. tüzel kişiliğin % 90, diğer ortak  ise % 10 hisseye sahip olduğu şahsıb aynı zamanda tüzel kişiliği münferiden temsile yetkili olduğu, sunulan Ortaklık Tespit Belgesi’nin standart forma uygun olmakla birlikte içeriğinde yer alan tüzel kişilikte hakim hisseye sahip Şti.nin tüzel kişiliği temsil ve ilzamına yetkili olduğuna yönelik *tarihli Sicil Gazetesi sayfasındaki ilanı ile çeliştiği  Şti.nin ihale üzerinde bırakılan tüzel kişiliği temsil ve ilzamına ilişkin yetkisinin bulunmadığı anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin hakim hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulmasına rağmen, söz konusu ortaklığın * tarihinden beri korunmakla birlikte, belgesi kullanılan tüzel kişiliği  İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin temsiline ve yönetimine yetkili olmaması nedeniyle sunulan iş deneyim belgesinin kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

ihaleye katılan firma ortaklarına ait ortaklık pay defterinin EKAP sistemine yüklenmemesi durumunda belge eksikliği söz konusu olduğu için bu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının mümkün değildir
Devamı...

ihaleye katılan isteklinin EKAP’a pay defterli ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin yüklendiği ancak yönetim kurulu karar defterinde ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı görüldüğünden anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekli olma ihtimali bulunmadığından idarece düzeltici işlem tesis edilmesine gerek olmadığı hk
Devamı...

isteklinin ihale tarihi itibariyle pay değişikliğine gidip gitmediğinin tespiti bakımından 20** yılı pay defterleri ve yönetim kurulu kararlarının istenilmesi gerekliliği doğmuş olsa da, yukarıda yapılan tespitler neticesinde EKAP’ta yüklü bulunan yönetim kurulu kararı arasında ortaklık hisse oranlarını ve miktarlarını gösteren bir yönetim kurulu kararı bulunmaması ve EKAP’ta yüklü bulunan pay defterinde yer alan bilgilerin teyit edilememesi nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden usul ekonomisi gereği anılan istekliden pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin istenilmesine gerek bulunmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosu kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği  bu çerçevede istekli tarafından sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının EKAP’ta yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamadığı görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihaleye katılan 2 şirketten  birinci şirket 2.ci şirketin  şirketin hisse devri ile ortak olarak 2 farklı şirket  olarak  ihaleye katılması (alternatif teklif verebilme haller dışında) ihaleye teklif vermeleri birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri gerekçesi ile ihaleye katılamayacağı  ayrıca yasaklama işlemleri verileceği hk (KİK  nihayet  mantıklı bir  karar  vermiş)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği Yönetmelik gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan  Anonim Şirketi’nin tek ortaklı bir anonim şirket olduğu bu nedenle ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesinin gerekmediği 
Devamı...

İhaleye katılan isteklinin noter onaylı pay defteri ve yönetim kurulu karar defteri ile ticaret sicili gazetelerine yer verilmiş sunulan pay defterinin ilgili sayfasında ortağın *tarihinde sermayesi *TL’ye yükseltilen şirketin * payına (şirketin %51 hissesine) sahip olduğu bilgisinin bulunduğu sermaye artırımının gerçekleştiği tarihte ortağın %51 pay sahibi olduğu anlaşılmakla beraber geriye doğru bir yıllık kesintisiz ortaklık yönünden sermaye artırımından önceki dönemde %51 paya sahip olduğuna dair pay defterinde ya da yönetim kurulu karar defterinde herhangi bir kayıt bulunmadığı görüldüğü pay sahibi olup olmadığı veya pay oranı anlaşılamaması
Devamı...

isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerinin idarece EKAP’tan alınacağı, bu nedenle idare tarafından EKAP’tan edinilemeyen söz konusu bilgilere ilişkin olarak isteklinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

Elektronik İhalede isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranlarına, üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği hk
Devamı...

 ihaleye ortak girişim olarak katılan yerli pilot şirketin özel ortağının yabancı şirket olması  ve  bu yabancı şirketinde tüm hisselerinin ise yerli pilot şirkete ait olması ihaleden elenme sebebidir
Devamı...

ihalelere katılan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde istenilmemesi hk 8
Devamı...

idareye sunulan belgeler arasında “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” e ilişkin belgenin yer aldığı ve söz konusu belge üzerinde ortaklık bilgisinin bulunduğu görülmekle birlikte, söz konusu belgenin Ticaret Sicil Bilgileri bölümünün “diğer belgeler” kısmında beyan edilmediği,  yeterlik bilgileri tablosunun iş deneyimine ilişkin kısmında yer alan “ortaklık tespit belgesi” kısmında yer alan beyanın söz konusu belgeyi karşılamadığı, dolayısıyla anılan isteklinin şirket ortaklarının son durumuna ilişkin bilgilerin teyit edilebileceği ticaret sicil gazetesinin veya buna ilişkin diğer belgelerin beyan edilmediği 
Devamı...

kamu ihale mevzuatında diploması kullanılan ortağın tüzel kişiliğin temsil ve yönetime yetkisinin bulunması gibi bir zorunluluğun da bulunmadığı hk 8
Devamı...

ihaleye  ortak girişim olarak katılan her 2 ortak tarafından sunulan iş hacmine ilişkin bilgilerin sorgulanması sonucunda pilot ortağın  toplam ciroyu gösteren gelir tablosundaki net satışların ihalede sağlanması gereken teklif bedelinin kendi iş ortaklığı hissesi dikkate alındığında toplam ciroya göre %* sini sağladığı özel ortağının yapım işleri cirosunu gösteren belgelerdeki toplam fatura tutarının ihalede sağlanması gereken teklif bedelinin kendi iş ortaklığı hissesi dikkate alındığında yapım işleri cirosuna göre %15’ini sağladığının tespit edilmesi
Devamı...

İhale mevzuatında ortaklık durum belgesinin istenilme amacının, tüzel kişi isteklilerin mezuniyet belgesi ile ihaleye katıldıkları mezuniyet belgesi sahibi ortağının, ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğunu göstermesi olduğu dikkate alındığında mezuniyet belgesine sahip ortağın, ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğunun ancak belge düzenleme tarihi ile tespit edilebileceği, dolayısıyla belgenin düzenleme tarihinin belgenin asli unsuru olduğu, bu itibarla sunulan ortaklık durum belgesinde belgenin düzenlenme tarihi kısmının boş bırakılmasının esaslı eksiklik niteliğinde olduğu, dolayısıyla idarece tamamlatılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, anılan isteklinin teklifinin söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

istekli tarafından ihale teklifi kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” belgesindeki bilgilerin tüzel kişiliğin ortaklık bilgileri ile yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir nitelikte olduğu anılan belgede vekâletname ile tayin edilen kişilere ilişkin bilgilere yer verme zorunluluğu yoktur
Devamı...

ihalede sunulan “Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler” başlıklı belgede ortaklık yapısına ve yönetimdeki görevlilere yer verildiği bahse konu belgenin meslek mensubu imza ve mührünü taşıdığı ayrıca teklif mektubu üzerinde imzası bulunan şahısları vekil eden şirket yetkililerine “Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler” başlıklı belgede yer verildiği, bu bağlamda içerik ve şekil yönüyle mevzuatta düzenlenen koşulları sağladığı anlaşılan söz konusu belgenin mevzuata uygun olduğu, uyuşmazlığa konu olan kişiye ait imzanın teklif dosyasında yer verilen herhangi bir belgede imzasının olmadığı
Devamı...

ihalelere katılacak isteklilerin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgeyi teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği, anılan belgeye ilişkin düzenlenen standart forma ise ihale dokümanı ekinde yer verildiği  ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin taraflarınca okunduğu anlaşıldığı ve kabul edildiği ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeler dikkate alınarak teklif verildiği ve dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yaptırımların kabul edildiği beyanıyla ihaleye teklif sunan istekli tarafından tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin teklifle birlikte sunulması gerekirken sunulmadığı ilgili mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemelerinde bahse konu standart form yerine başka bir bilgi/belgenin sunulabileceğine ilişkin bir ifadeye yer verilmediği bahse konu standart formun teklifle birlikte sunulmasının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve dolayısıyla söz konusu standart formun teklifle birlikte sunulan diğer belgelerden bağımsız olarak teklif kapsamında sunulması gerektiği
Devamı...