isteklinin ihale tarihi itibariyle pay değişikliğine gidip gitmediğinin tespiti bakımından 20** yılı pay defterleri ve yönetim kurulu kararlarının istenilmesi gerekliliği doğmuş olsa da, yukarıda yapılan tespitler neticesinde EKAP’ta yüklü bulunan yönetim kurulu kararı arasında ortaklık hisse oranlarını ve miktarlarını gösteren bir yönetim kurulu kararı bulunmaması ve EKAP’ta yüklü bulunan pay defterinde yer alan bilgilerin teyit edilememesi nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden usul ekonomisi gereği anılan istekliden pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin istenilmesine gerek bulunmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosu kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği  bu çerçevede istekli tarafından sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının EKAP’ta yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamadığı görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihaleye katılan 2 şirketten  birinci şirket 2.ci şirketin  şirketin hisse devri ile ortak olarak 2 farklı şirket  olarak  ihaleye katılması (alternatif teklif verebilme haller dışında) ihaleye teklif vermeleri birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri gerekçesi ile ihaleye katılamayacağı  ayrıca yasaklama işlemleri verileceği hk (KİK  nihayet  mantıklı bir  karar  vermiş)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği Yönetmelik gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan  Anonim Şirketi’nin tek ortaklı bir anonim şirket olduğu bu nedenle ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesinin gerekmediği 
Devamı...

İhaleye katılan isteklinin noter onaylı pay defteri ve yönetim kurulu karar defteri ile ticaret sicili gazetelerine yer verilmiş sunulan pay defterinin ilgili sayfasında ortağın *tarihinde sermayesi *TL’ye yükseltilen şirketin * payına (şirketin %51 hissesine) sahip olduğu bilgisinin bulunduğu sermaye artırımının gerçekleştiği tarihte ortağın %51 pay sahibi olduğu anlaşılmakla beraber geriye doğru bir yıllık kesintisiz ortaklık yönünden sermaye artırımından önceki dönemde %51 paya sahip olduğuna dair pay defterinde ya da yönetim kurulu karar defterinde herhangi bir kayıt bulunmadığı görüldüğü pay sahibi olup olmadığı veya pay oranı anlaşılamaması
Devamı...

isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerinin idarece EKAP’tan alınacağı, bu nedenle idare tarafından EKAP’tan edinilemeyen söz konusu bilgilere ilişkin olarak isteklinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

Elektronik İhalede isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranlarına, üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği hk
Devamı...

 ihaleye ortak girişim olarak katılan yerli pilot şirketin özel ortağının yabancı şirket olması  ve  bu yabancı şirketinde tüm hisselerinin ise yerli pilot şirkete ait olması ihaleden elenme sebebidir
Devamı...

ihalelere katılan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde istenilmemesi hk 8
Devamı...

idareye sunulan belgeler arasında “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” e ilişkin belgenin yer aldığı ve söz konusu belge üzerinde ortaklık bilgisinin bulunduğu görülmekle birlikte, söz konusu belgenin Ticaret Sicil Bilgileri bölümünün “diğer belgeler” kısmında beyan edilmediği,  yeterlik bilgileri tablosunun iş deneyimine ilişkin kısmında yer alan “ortaklık tespit belgesi” kısmında yer alan beyanın söz konusu belgeyi karşılamadığı, dolayısıyla anılan isteklinin şirket ortaklarının son durumuna ilişkin bilgilerin teyit edilebileceği ticaret sicil gazetesinin veya buna ilişkin diğer belgelerin beyan edilmediği 
Devamı...

kamu ihale mevzuatında diploması kullanılan ortağın tüzel kişiliğin temsil ve yönetime yetkisinin bulunması gibi bir zorunluluğun da bulunmadığı hk 8
Devamı...

ihaleye  ortak girişim olarak katılan her 2 ortak tarafından sunulan iş hacmine ilişkin bilgilerin sorgulanması sonucunda pilot ortağın  toplam ciroyu gösteren gelir tablosundaki net satışların ihalede sağlanması gereken teklif bedelinin kendi iş ortaklığı hissesi dikkate alındığında toplam ciroya göre %* sini sağladığı özel ortağının yapım işleri cirosunu gösteren belgelerdeki toplam fatura tutarının ihalede sağlanması gereken teklif bedelinin kendi iş ortaklığı hissesi dikkate alındığında yapım işleri cirosuna göre %15’ini sağladığının tespit edilmesi
Devamı...

İhale mevzuatında ortaklık durum belgesinin istenilme amacının, tüzel kişi isteklilerin mezuniyet belgesi ile ihaleye katıldıkları mezuniyet belgesi sahibi ortağının, ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğunu göstermesi olduğu dikkate alındığında mezuniyet belgesine sahip ortağın, ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğunun ancak belge düzenleme tarihi ile tespit edilebileceği, dolayısıyla belgenin düzenleme tarihinin belgenin asli unsuru olduğu, bu itibarla sunulan ortaklık durum belgesinde belgenin düzenlenme tarihi kısmının boş bırakılmasının esaslı eksiklik niteliğinde olduğu, dolayısıyla idarece tamamlatılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, anılan isteklinin teklifinin söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

istekli tarafından ihale teklifi kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” belgesindeki bilgilerin tüzel kişiliğin ortaklık bilgileri ile yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir nitelikte olduğu anılan belgede vekâletname ile tayin edilen kişilere ilişkin bilgilere yer verme zorunluluğu yoktur
Devamı...

ihalede sunulan “Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler” başlıklı belgede ortaklık yapısına ve yönetimdeki görevlilere yer verildiği bahse konu belgenin meslek mensubu imza ve mührünü taşıdığı ayrıca teklif mektubu üzerinde imzası bulunan şahısları vekil eden şirket yetkililerine “Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler” başlıklı belgede yer verildiği, bu bağlamda içerik ve şekil yönüyle mevzuatta düzenlenen koşulları sağladığı anlaşılan söz konusu belgenin mevzuata uygun olduğu, uyuşmazlığa konu olan kişiye ait imzanın teklif dosyasında yer verilen herhangi bir belgede imzasının olmadığı
Devamı...

ihalelere katılacak isteklilerin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgeyi teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği, anılan belgeye ilişkin düzenlenen standart forma ise ihale dokümanı ekinde yer verildiği  ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin taraflarınca okunduğu anlaşıldığı ve kabul edildiği ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeler dikkate alınarak teklif verildiği ve dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yaptırımların kabul edildiği beyanıyla ihaleye teklif sunan istekli tarafından tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin teklifle birlikte sunulması gerekirken sunulmadığı ilgili mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemelerinde bahse konu standart form yerine başka bir bilgi/belgenin sunulabileceğine ilişkin bir ifadeye yer verilmediği bahse konu standart formun teklifle birlikte sunulmasının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve dolayısıyla söz konusu standart formun teklifle birlikte sunulan diğer belgelerden bağımsız olarak teklif kapsamında sunulması gerektiği
Devamı...

ihalede teklif sunan şirketin ortaklık oranına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı bu hususları belirten pay defteri hazirun cetveli gibi herhangi bir belgeye ilişkin bilgilerin beyan edilmediği ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” bölümünde de herhangi bir beyanda bulunulmaması
Devamı...

ihaleye katılım sağlayan istekliler tarafından İdari Şartname maddesine istinaden “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” kontrolünün yapılarak tutanak altına alındığı ihale komisyonu kararında söz konusu belgeyi sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihaleye teklif sunan isteklinin pay defterlerinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerden olduğu dolayısıyla idarece istenildiğinde fiziki olarak sunulması gerektiği verilen makul süre içerisinde sunulmadığı takdirde ise isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekirmi
Devamı...

ihaleye ortak girişim yapan isteklilerin tek ortaklı şirketler olduğu şirket adreslerinin aynı olduğu her  tek ortaklı şirket sahiplerinin aile  bireyleri olduğu bahse konu şahıslar arasında akrabalık bağı bulunmasının başvuruya konu fiyat teklifini alan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesine tek başına gerekçe olarak gösterilemeyeceği bununla birlikte fiyat teklifini düzenleyen ve fiyat teklifini alan söz konusu firmaların aynı adreste faaliyet göstermesinin çok yakın etkileşimde olduklarına işaret ettiği netice itibariyle aşırı düşük açıklaması yapan firmanın açıklaması kapsamında sunduğu fiyat teklifinin kendi firması tarafından düzenlenmesi sonucunu doğuran mevcut durum karşısında  aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi hk
Devamı...

İhale mevzuat hükümleri ve iddia konusu husus birlikte değerlendirildiğinde gerçek kişi sıfatındaki şahsın aynı zamanda diğer istekli  Şirketin % 52 oranında hakim ortağı olduğunun belirlenmesi üzerine iki teklifin dolaylı olarak birden fazla teklif vermek kapsamında değerlendirilmesi ve 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (d) bendi uyarınca her iki teklifin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihalede sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda son ortaklık durumuna ilişkin bilgiler belirtilmiş ise de söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesinde tüzel kişiliğin ortaklık durumuna ait bilgilerin yer almadığı diğer bir anlatımla idarece istekli tarafından beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi sorgulandığında gerekli bilgilere ulaşılamadığı ayrıca istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmaması nedeniyle ortaklık durumuna ilişkin bilgilerin teyidinin bu şekilde de yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda idarece yapılan değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu hk 1
Devamı...

ihaleye katılan isteklinin adres değişikliği ile temsil ve ilzama ilişkin olduğu ilanda başvuru sahibi isteklinin şirket ortağı/ortaklarının kimler olduğu ile söz konusu şirket ortağı/ortaklarının ortaklık oranlarına ait herhangi bir bilginin yer almadığı dolayısıyla ihale komisyonunca istekli tarafından “Ticaret Sicili Gazetesi Tarihi Sayısı ve Sicil Müdürlüğü satırında beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulandığında teyidinin yapılamadığı ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler kapsamında da yapılamaması 1
Devamı...

ihaleye teklif sunan son ortaklık durumunun ihale kapsamında tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumunu belirtmek amacıyla beyan edilen ve teyide dayanak gösterilen ticaret sicil gazetelerinde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı pay defterleri ile Ticaret Sicil Gazetelerinin uyumsuz olduğu
Devamı...

şirketin tek pay sahipliği durumunun sona erdiği ihale tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında ortaklığa kabul edildiği bu durumun pay defterine işlendiği ve şirketin tek pay sahipliği durumunun sona ermesine ilişkin hususların ticaret siciline tescil edildiği hususları dikkate alındığında ortaklık tespit belgesinin ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesinin zorunlu olduğu söz konusu ihalede ilan tarihinde SMMM tarafından ortaklık tespit belgesinin düzenlendiği pay defterine göre  bir yıldan uzun bir süre  A.Ş.nin %51 ortağı olduğu fakat ticaret siciline tescil tarihinden  itibaren bir yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olmadığı söz konusu tescilin ihale ilan tarihinden sonra olduğu, dolayısıyla ortaklık tespit belgesinin dayanaktan yoksun olduğu ve  ortaklık tespit belgesinin düzenlenebilmesinin mümkün olmadığı hk
Devamı...

ihale  maddesinde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu İdari Şartname maddesinde de anılan belgenin teklif kapsamında sunulması gerektiğinin düzenlendiği ihaleye katılan isteklilerin yeterlik kriteri olarak anılan belgeyi teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibi istekli tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge (Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler standart formu)sunulmadığından bu gerekçe ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede istekli tarafından sunulan “Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler” başlıklı belgede ortaklık yapısına ve yönetimdeki görevlilere yer verildiği, bahse konu belgenin meslek mensubu imza ve mührünü taşıdığı, ayrıca teklif mektubu üzerinde imzası bulunan şahısları vekil eden şirket yetkililerine “Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler” başlıklı belgede yer verildiği, bu bağlamda içerik ve şekil yönüyle mevzuatta düzenlenen koşulları sağladığı hk 1
Devamı...

ihalede Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ye ilişkin açılan sütunda var ibaresinin yer aldığı görülmüş Kurum yazısıyla anılan belge ilgili idareden istenilmiştir İdare tarafından gönderilen belge incelendiğinde ise bunun tüzel kişi tarafından temsile ve yönetime yetkili olan ortağa ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde düzenlenmesi gereken standart form ortaklık tespit belgesi olduğu söz konusu belgenin Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı tespit edildiğinden teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin tüzel kişiliğinin anonim şirket olduğu dikkate alındığında teklifi kapsamında sunulan Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler başlıklı belgeye ek olarak tüzel kişiliğe ait pay defterlerinin sunulması gerekmekte olduğu anlaşılmış olup anılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde pay defterinin sunulmaması 1
Devamı...

ihaleye katılım sağlayan istekliler teklifleri kapsamında tüzel kişilerde ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumun gösterilmesi amacıyla Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge başlıklı Standart Form KİK030.0/H belgesini sunmayan isteklinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılırmı?
Devamı...

İhale yeterlik kriteri olarak belirlenen Uygulama Yönetmeliği maddesinde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgeyi teklif dosyasında sunmayan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılırmı 1 ?
Devamı...

İhale Şartname maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen ve teklif dosyası kapsamında sunulması zorunlu olan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin bulunmaması elenme sebebimidir ?
Devamı...

ihale de iş ortaklığını oluşturan ortaklarca sunulan yeterlik bilgileri tablolarında yapılan incelemeler sonucunda kapasite raporlarının yeterlik bilgileri tablolarında pilot ortak ve özel ortaklarca beyan edilmediği ayrıca kendi aracına ilişkin yalnızca teknik belge bilgilerinin beyan edilerek araca ilişkin tescil belgesi bilgilerinin beyan edilmediği dolayısıyla idare tarafından istenilen tüm araçlara ait tescil belge bilgilerinin de yeterlik bilgileri tablolarında beyan edilmesi gerektiğine ilişkin yeterlik kriterinin sağlanmadığı hk 1
Devamı...

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile bilanço ve ciroya ilişkin sunulan belgelerin aynı mali müşavir tarafından onaylandığı görülmekle birlikte bir mali müşavirin çok sayıda vergi mükellefine hizmet vermesine yasal bir engel bulunmadığı yine iş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların her birinin hissesini ayrı ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş deneyim belgesi düzenlenebileceği ve iş ortaklığındaki her bir yüklenicinin ilgili iş deneyim belgesini bağımsız olarak kullanabileceği hk 1
Devamı...

İdari Şartnamede bir yeterlik kriteri olarak belirlenen ve teklif dosyasında sunulması zorunlu olan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge standart formunun başvuru sahibi tarafından sunulmadığı bu nedenle teklif dosyasında belge eksikliği olduğu sunulması zorunlu olan belgelerin sunulmaması halinde bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği hk 1
Devamı...

ihalede Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin istekli ve meslek mensubu tarafından imzalı olarak teklif kapsamında sunulmamasının sunulmamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varıldığından anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk 1
Devamı...

ihaleye katılan İsteklilerin halihazırdaki adreslerinin ise farklı olduğu görülmüştür Anılan isteklilerin belli tarihler arasında aynı binada faaliyet göstermiş olmalarının Kanunun yukarıda yer verilen maddesi kapsamında ortak hareket ettiklerine dair bir karine teşkil etmeyeceği değerlendirilmesi hk 1
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları tarafından ayrı ayrı sunulan belgelerde ortaklık bilgileri bakımından dayanak gösterilen belgeler ile bir uyumsuzluk bulunmadığı ancak anılan belgelerde tüzel kişiliğin yöneticilerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı pilot ortak için şahsın özel ortak için ise şahsa ait temsil ve yönetime ilişkin belgelerin son durumu gösterir nitelikte olmadığı hk 1
Devamı...

istekli tarafından teklif dosyasında sunulan Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler başlıklı belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterine yer verilmediği  ancak gerek anılan Yönetmelik’in aktarılan hükümlerinden gerekse de ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden AŞ nezdinde pay defteri sunulmasının açık bir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlendiği pay defterine alternatif olabilecek başka bir belgenin sunulmasına ilişkin herhangi bir hükmün ve düzenlemenin bulunmadığı isteklinin anonim şirket olması nedeniyle yeterlik belgesi olarak sunulması gereken pay defterinin teklif dosyasında sunulmaması üzerinde teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında “Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler” başlıklı tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimde görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin ve eklerinin usulüne uygun sunulduğu, belgede yer alan bilgilerin birbiri ile uyumlu olduğu
Devamı...

ihaleye katılan şirketin ortaklık durumu gösteren ticaret sicili gazetelerinin beyan edildiği, İdari Şartname maddesi uyarınca anonim şirketler tarafından her durumda ilgili bilgileri gösterir pay defterlerinin e-teklif kapsamında beyan edilmesi gerektiği, ancak anılan isteklinin bir anonim şirket olduğu ve yeterlik bilgileri tablosunda pay defterlerinin beyan edilmediği görüldüğünden bahsi geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihaleye teklif veren kişilerin ve isteklileri vekaleten temsil eden kişilerin EKAP kayıtlarının bulunmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, her ne kadar aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ilgili bilgilerin güncellenip son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmeleri gerekmekte ise de söz konusu düzenleme ile isteklilerin EKAP’ta yer alan bilgilerinin güncel tutulmasının amaçlandığı, mevzuatta aksi durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik açık bir hükmün bulunmadığı hk
Devamı...

A.Ş ler tarafından ihalelerde “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin ve bu belgenin ekinde anonim şirkete ait pay defterinin yeterlik belgesi olarak sunulması gerekliliği hk(Yönetmelik’in ekinde yer alan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı ve  standart formun kullanılması gerektiği, bahse konu standart formun 2 numaralı notunda açıkça ifade edildiği üzere, standart formun anonim şirketler tarafından doldurulması halinde her halükarda beyan edilen bilgileri gösteren pay defterinin bu belgeye ek yapılmasının zorunlu olduğu)
Devamı...

ihalede ortak girişim firmaları ile  Şti nin ortakları arasında akrabalık ilişkisi bulunmasının ve bilanço ile iş hacmine ilişkin sunulan belgelerin aynı serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanmasının iki isteklinin şikayete konu ihale kapsamında danışıklı hareket ettikleri, birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri ve ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil etmediği anlaşılması
Devamı...

ihalede İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında sunulan ortaklık durumuna ilişkin belgeler ile pay defterinde yer alan şirketin son ortaklık durumunu gösterir bilgilerin birbiri ile uyumlu olmaması
Devamı...

 ihalede ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlileri gösterir standart formu sunma zorunluluğunun bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler başlıklı belgede yer alması gereken bilgilerin ticaret sicil gazetelerinde ve ortaklık pay defterlerinde yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle ilgili meslek mensubu tarafından hazırlanacağı görülmüştür. Bu bağlamda, iddiaya konu belgede ortaklık yapısına ek olarak tüzel kişiliğin karar organı tarafından yetkilendirilen yönetimdeki görevlilere yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile tayin edilen şahıslara “Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler” başlıklı belgede yer verme zorunluluğu bulunmadığı hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin ekinde pay defterinin sunulmadığı, söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından pay defterinin sunulmadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından aktarılan İdari Şartname düzenlemesine uygun olarak tüzel kişiliğin ortaklık son durumu ile yönetimdeki görevlileri tevsik etmek amacıyla “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin sunulmadığı tespit edildiğinden, bu durumun mevzuata aykırı olduğu
Devamı...