İdareler ihale konusu işte kullanılacak makine tesisat ve diğer ekipmanı bir yeterlik kriteri olarak belirleyemeyip, kendi malı olmasını gerekli gördükleri makine, teçhizat ve diğer ekipmanı fiyat dışı unsur olarak belirleyebilecekleri dikkate alındığında, söz konusu düzenlemede kendi malı araca ilişkin düzenleme yapılmasının ve sözleşme imzalamadan önce buna ilişkin belge istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, sözleşme imzalanmadan önce kendi malı araçlara ilişkin belge istenilmesinin dolaylı olarak yeterlik kriteri haline getirdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptali gerektiği
Devamı...

ihalede tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman iş makinesi analiz girdilerine ilişkin açıklamaların, resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabileceği üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin ancak resmi rayici bulunmayan iş makineleri için kullanılabileceği, isteklilerin kendi malı olan iş makinesinin satın alma bedeli üzerinden yapacağı açıklamalarda, bu hususları tevsik eden belgelerin açıklama kapsamında sunulması zorunlu olduğu, amortisman sürelerinin isteklinin kendi malı olan makine ile açıklama yapması durumunda dikkate alınması gerektiği  makineler için resmi rayiçler üzerinden açıklama yaptığı ve kullandığı rayiçlerin doğru rakamlar olduğu belirlendiği
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ekskavatör kazıcı yükleyici ve titreşimli silindir için kendi malı edinme bedeli ile açıklama yapabilmesi için ön koşul olan makinenin sahibi olduğunu tevsik edici nitelikte kendi adına araç ruhsatı, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağının veya meslek mensubu raporunun bulunmadığı, açıklama istenilen üç makineye ilişkin sunulan kira sözleşmesi ve ruhsatların söz konusu girdilerin anılan istekliye ait olmadığını gösterdiği, bu itibarla da kendisine ait olmamasına karşın kendi malı edinme bedeli ile tevsik edilen ekskavatör kazıcı yükleyici ve titreşimli silindir girdilerine yönelik açıklamaların bu yönüyle mevzuata aykırılık taşıdığı 
Devamı...

ihalede asfalt plentinin isteklilerin kendi malı olması yönünde bir şarta yer verilmediği belirlenen bölgede en az 6 adet asfalt plenti bulunduğunun idare tarafından ifade edildiği görülmüş olup asfalt plentinin mesafesinin artmasının taşımanın idarenin araçlarıyla yapılması sebebiyle idareye ek maliyet doğuracağının açık olduğu anlaşılsa da, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ile idarenin şikayete cevabı ve idarece Kuruma gönderilen  cevabi yazısında belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, idarece öngörülen mesafenin “20 km” olarak belirlenmesinde ve mesafenin karayolu mesafesi yerine yarıçap şeklinde belirlenmesinde makul bir gerekçenin ortaya konulamadığı, diğer taraftan plentten belli sıcaklıkta çıkan asfalt malzemesinin serim sıcaklığını koruyarak taşınması için bir mesafe sınırlaması yapılması gerekmekle beraber, idarece belirlenen plent lokasyonunun idare şantiyesine 20 km ile sınırlandırılmasının işin mahiyeti dikkate alındığında ölçülü olmaması
Devamı...

ihalede iş makinesinin tevsiki için ilgili makinenin teknik özelliklerini gösteren kataloğun/teknik belgenin idareye sunulduğunun sabit olduğu ve sunulduğu sabit olan diğer belgeler yönünden de bir değerlendirme yapılması gerektiği ifade edildiğinden dozer cinsi iş makinesine ait katalog/teknik belge incelenmiş olup söz konusu belgede belirtilen motor gücünün, dozer cinsi iş makinesine ilişkin İdari Şartname’de düzenlenen asgari özellikleri karşıladığı (Danıştay kararlı)
Devamı...

ihale şartnamesinde işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine teçhizat ve diğer ekipmanın yüklenicinin kendi malı olmasına ilişkin yapılan Teknik Şartname düzenlemesinin anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği hk 1
Devamı...

ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceğinin açık olduğu bu haliyle yukarıda belirtilen araçların yüklenicinin kendi malı olmasına ilişkin yapılan Sözleşme Tasarısı düzenlemesinin anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği hk 1
Devamı...

İdarenin ihalede ruhsatla elde etmek istediği bilgilerin noter onaylı teknik belge ile idareye sunulduğu Şartname maddesinde isteklinin kendi malı olacaktır düzenlemesine yer verilerek isteklilerden iki hususun belgelendirilmesinin istenildiği pilot ortak tarafından makinasının kendi malı olduğunun SMMM onaylı belge ile ispatlandığı makinenin teknik özelliklerinin ise Noterce aslına uygunluğu onaylanan ve üretici firma ile makine mühendisinden alınan teknik belge ile ispatlandığı söz konusu teknik belge incelendiğinde sanayi odası tarafından verilen makine ruhsatındaki bilgilerden daha fazla bilgiler içerdiği bu kapsamda pilot ortak tarafından ruhsat sunulmadığı gerekçesiyle İş Ortaklığının değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu hk 1
Devamı...

idarelerce ihale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli görülen tesis makine teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması yönünde bir şartın ihalelerde ancak fiyat dışı unsur olarak öngörülmesine cevaz verilmesi karşısında düzenlemenin asfalt plentinin yüklenicinin kendi malı olması şartını getirmesi ve kiralama ve benzeri durumların kabul edilmeyeceğini belirtmesi yönüyle mevzuata aykırımıdır ? 1
Devamı...

İhale şartnamesinde kendi malı olmayan tesisin fiyat dışı unsur puanlamasına konu edilmemesi gerekirken idare tarafından İdari Şartname’de aksi yönde düzenleme yapılarak kiralama suretiyle temin edilecek tesis için 100 puan üzerinden toplam 20 puan belirlendiği bu hususun yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği görülmüştür. Sonuç olarak idare tarafından yapılan teknik değer nitelik puanlamasına ilişkin düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale mevzuatında yeterlik kriteri olarak kendi malı olma şartı getirilen tesis makine teçhizat ve diğer ekipmanların tevsik yöntemlerine ilişkin sınırlama getirilmiş olup isteklilerin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sadece ruhsat demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile de tevsik edilebilmesine imkan verilmiş Bu çerçevede faturanın kendi malı şartını belgelendirme usulleri arasında yer almadığı dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığınca bahse konu iş makinasının  kendi malı olduğunun mevzuata uygun tevsik edilemiyeceği hk 1
Devamı...

Teknik Şartnamede belirtilen tesis makine teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olmasının öngörülmesi durumunda fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği ve bu durumda isteklilerden teklifleri kapsamında anılan belgelerin istenebileceği Teknik Şartnamede belirtilen tesis makine teçhizat ve diğer ekipmanı, ihale konusu işin yürütülebilmesi için isteklilerin kendi malı olması gerektiği öngörülerek fiyat dışı unsur olarak belirlenmediği sözleşmeyi imzalayacak olan istekli tarafından sözleşmeden önce idareye sunulmasının istenildiği sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve yaptırımların belirtildiği ve anılan belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı görüldüğünden yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi
Devamı...

İhale dokümanı kapsamında isteklilerin kendi malı olması istenen makine ve ekipmana yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı kaldıki maddesinde işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine teçhizat ve diğer ekipmanın yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceğine yönelik düzenlemenin bulunduğu, başvuruya konu ihalede fiyat dışı unsur olarak da kendi malı olması istenilen makine, teçhizat ve diğer ekipman düzenlemesine yer verilmediği hk
Devamı...

 ihale de isteklilerin kendi malı olması istenen asfalt plentinin kapasitesinin olması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı ilgili düzenleme kapsamında kapasitenin en az ya da en çok ne olması gerektiğine yönelik bir belirleme yapılmadığı bu açıdan istekliler tarafından yalnızca * kapasiteli asfalt plentinin ihale kapsamında sunulabileceği belirlenenin dışında kapasiteye sahip plentlerin kabul edilemeyeceği, dolayısıyla asfalt plenti kapasitesi * ton/saat olan teklifi bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

ilan edilen listede yer alan malzeme, makine ve ekipmanın her şartta yerli malı olma zorunluluğunun bulunduğu idareler tarafından bu listede bulunmayan malzeme, makine ve ekipman için de yerli malı olması koşulu belirlenebilmesi için sözleşme tasarısı maddesi kapsamında bu ürünlere yönelik düzenleme yapılması gerektiği, ancak somut durumda olduğu gibi düzenleme yapılmaması halinde Kurum tarafından ilan edilen listede yer almayan malzeme, makine ve ekipman için bu şartın aranmadığının kabul edilmesi gerektiği, ihalenin gerçekleştirilerek teklif değerlendirmesi tamamlandıktan sonraki aşamada, bahse konu liste üzerinden yeniden değerlendirme yapılması gerekliliğinin ihalenin iptaline gerekçe olarak kullanılmasının mevzuata uygun olmayacağı, aksi durumun Kanun’un temel ilkelerinden olan güvenirlilik ilkesini zedeleyeceği anlaşılmış olup, idarenin ihalenin iptali kararının İPTALİNE dair karar
Devamı...

İdari Şartname düzenlemelerinden ihale konusu iş kapsamında 1 adet asfalt plentinin isteklilerin kendi malı olmasının istendiği, isteklilerin asfalt plentinin kendi malı olduğu hususunu ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edebileceği, şayet isteklilerin ihale yerinin 75 kilometre mesafe içerisinde asfalt plentini kuracağı yeri gösterir karayolları haritası ile tesis kurulacak alanın kiralanacak ise noter onaylı kira sözleşmesi ve arsa tapu fotokopisinin de teklif dosyası içinde sunulması istenilirmi
Devamı...

dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnamede kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin şartları sağladığı hususunda tereddüt bulunmayan davacının, idarece istenilen belgelerin asıllarını ihaleden sonra sunduğu kesin olarak ortaya konulamadığından kanaate dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir
Devamı...

ihale şartnamesinde isteklilerin kendi malı olmasının istenilmiş olması söz konusu şartın isteklilerin henüz ihale kendi üzerinde kalmadan  araç satın almasını zorunlu hale getirdiği, ayrıca bu araçlardan aylık kiralama maliyetleri yüksek olarak tespit edilen araçların kendi malı olarak belirlendiği, netice itibariyle söz konusu düzenlemelerin isteklilerin ihaleye katılımını engelleyici ve rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu ve idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemez
Devamı...

ihalede öz mal istenilmesinde isteklinin finansal kiralama yoluyla edindiği ve bilahare satın alma opsiyonu ile kendi mülkiyetine geçirdiği asfalt plentine ilişkin sunulan belgeler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu belgelerin gerek SMMM raporunda yer alan plente ait olmayı tevsik edecek gerekse de SMMM raporu ile kapasite raporu arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldıracak mahiyette bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede isteklilerce kendi malı olması istenilen arazözlerin tevsikinin usulünün uygun olduğu anlaşılmış olup bahse konu iş makinalarının fenni muayene tarihlerinin kendi malının olma durumunun tevsiki açısından bir kriter olmadığı hk
Devamı...

 isteklinin kendi malının tevsiki için sunduğu belgelerin; 2 araç için noter onaylı ve “aslının aynıdır” şerhi taşıyan finansal kiralama sözleşmeleri ve iş makinası tescil belgelerinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu, ancak 7 araç için sunulan ruhsat örneklerinin üzerinde sadece serbest muhasebeci mali müşavirin ıslak kaşe ve imzasının bulunduğu, teklif kapsamında sunulan bu belgelerin asıl ya da “aslına uygundur” şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığının tespit edildiği, diğer bir araç için noter onaylı ruhsat örneğinin sunulduğu ancak üzerinde “aslına uygundur” şerhi taşımadığı sadece “örnek” ifadesinin yer aldığı gerekçesiyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Belgelerin sunuluş şekli başlıklı 31’inci maddesine ve İdari Şartname maddesine uygun olmadığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede İdare tarafından gönderilen cevabi yazıda yer verilen gerekçeler dikkate alındığında, bahse konu araçlar için kendi malı olma şartı getirilmesinin ve ilgili araçlar için belirlenen kriterlerin ihale konusu işin ifası sırasında işin birtakım güçlüklerle karşılaşılmadan yürütülmesi amacını taşıdığı, idareye tanınan takdir yetkisi dahilinde bulunduğu, idarenin kaynakları verimli kullanma ve ihtiyacını uygun şartlarla ve zamanında sağlama sorumluluğu kapsamında değerIendirilmesi gerektiği 
Devamı...

isteklinin teklifi kapsamında kendi malına ilişkin olarak finansal kiralama sözleşmesini sunduğu, anılan sözleşmede serbest muhasebeci mali müşavir kaşelerinin bulunduğu, bunun dışında herhangi bir noter onayı veya idare tarafından onaylanmış aslının aynı olduğuna dair bir şerh ya da onayın yer almadığının tespiti
Devamı...

ihale konusu işin niteliği ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda bahse konu araçlar için kendi malı olma şartının getirilmesinin, ihale konusu işin uygun şartlarda yürütülmesi amacını taşıdığı, sözleşme tasarısında yer verilen araçların belirli bir kısmı için bu şartın arandığı, bu çerçevede anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte değerlendirilemeyeceği
Devamı...

İstekliler tarafından ihaleye katılımda istenilen yeterlilik belgelerinin, ihale dokümanında aranan şartları ihale tarihi itibarıyla karşıladığını gösterir şekilde düzenlenmiş olarak teklif ekinde idarelere sunulması  Bu kapsamda inceleme konusu ihale dokümanında yer verilen kendi malı olma şartı, yeterlilik değerlendirilmesine tabi olan bir husus olup, bu kriterin ihale tarihi itibarıyla istekliler tarafından karşılanması hk
Devamı...

kendi malı olması gereken 4×4 kamyon yerine 4×2 kamyon olması gerektiğine ve mobil zabıta aracının tescil edilmesine gerek olmadığına ilişkin iddiası ile bazı araçların aylık kira bedellerinin kasko bedelinin %2 tutarını aşacak şekilde fiyat teklifi verildiği iddiasının idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almadığı görüldüğünden anılan iddiaların usul yönünden incelenmeksizin reddedilmesi gerektiği kararı verildiği ancak bahse konu hususların Mahkeme kararı uyarınca şikayetin şekil yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede Kendi Malı ibarelerine yer verildiği anılan istekli tarafından bahse konu makineler için sunulan YMM raporunda ve iş makinesi tescil belgelerinde *kapasiteli olduğuna, asfalt kazıma makinesinin de 2 metre genişlikte kazıma yapabilecek kapasitede olduğuna ilişkin bilgilere yer verilmediği görüldüğünden anılan istekli tarafından kendi malı olan finişerler ve asfalt kazıma makinesi için İdari Şartname’de belirtilen teknik özellikleri karşıladığı hususunun tevsik edilmediği hk
Devamı...

ihale iş kalemine ait birim fiyat tarifinde vidanjör çekiminde kullanılacak araçların “en az 10 ton kapasiteli” olması gerektiği belirtilmekte ise de İdari Şartname’de kendi malı olması istenilen vidanjör aracının “en az 10 m3 kapasiteli” olacağına ilişkin düzenleme yapıldığı ton ve metreküpün birbirinden farklı ölçü birimleri olduğu ve işin konusunun da atıksu, yağmursuyu kanalı ve içmesuyu hatları bakım ve onarımı olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde vidanjör aracına yönelik kapasite değerlendirmesinin ihale dokümanı kapsamında dikkate alınması gereken öncelikli metin olan İdari Şartnameye göre yapılması gerektiği iddialarına ait  kamu ihale kararı
Devamı...

ihalede kendi malı olma şartının aranmadığı durumda teklif kapsamında herhangi bir belge istenilmemesi gerekmekte iken, idare tarafından bu aşamada söz konusu ihale üzerinde kalıp kalmayacağı hususu henüz belli olmayan isteklilerden teklifleri kapsamında noter onaylı kira sözleşmesinin sunulması yönünde düzenleme yapılması hk
Devamı...

ihale teklif dosyasında sunulan belgelerin sehven sunulduğu iddiasına ilişkin olarak isteklilerin teklif dosyasında sunmuş oldukları belgelerden sorumlu oldukları söz konusu ruhsat da herhangi bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı dolayısıyla teklif değerlendirmesinin teklif dosyası üzerinden yapılması gerektiği 
Devamı...

ihalede kendi malı olmayan araçların yüklenici tarafından sözleşme sürecinde temin edilmesi durumunun neden yeterli olmayacağına ilişkin gerekçeli bir kararının ya da açıklamasının ihale işlem dosyası içerisinde yer alması gereklidir
Devamı...

ihalede kendi malı olması istenilen araçların * model ve üzeri olma beygir gücü ve kapasiteler için asgari veya azami sınırların belirlendiği ve bu şartların aranmasının idarenin takdirinde olduğ bu haliyle söz konusu düzenlemelerin fırsat eşitliğini ve rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı ayrıca ihale dokümanı kapsamında araçların dingil mesafeleri ile ilgili bir düzenlemeye de yer verilmemesi
Devamı...

ihale teklifinin kendi malı olduğu belirtilen araçlara ilişkin belge sunulmadığı gerekçesiyle Şirketin teklifinin ise teklif edilen araçların bir kısmının model yılının * yılından eski olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup hukuki değerlendirmeler çerçevesinde bu isteklilerin tekliflerinin de değerlendirmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

ihale konusu yapım işini etkin olarak yaptıklarını göstermesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine, tesis ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranması mümkün ise de asfalt plentine yönelik yapılan düzenlemenin ihaleye katılıma da yansıdığı göz önüne alındığında idarece asfalt plentinin zeyilname ve düzeltme ilanı öncesinde sayısına ilişkin bir belirleme yapılmayıp değişiklik sonrasında plent sayısının artırıldığı ve bu durumun yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu ayrıca aynı düzenleme içerisinde asfalt plentinin yüklenicinin kendi malı olması ancak asfalt plentine ilişkin kapasite raporunu isteklilerin sunmasına ilişkin yapılan çelişkili belirlemenin de tereddüt yaratması
Devamı...

isteklinin kendi malı makine teçhizat araç bakımından söz konusu ihalede yeterliği karşıladığı bu çerçevede 2 adet arazöze sahip olduğunu araç ruhsatı ile tevsik eden başvuru sahibi isteklinin yeterliğinin sunulan arazözlerin ihale dokümanına uygun özelliklerde olup olmaması yönüyle değerlendirilmesi hk
Devamı...

ihale şartnamesinde makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu alanda etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak makine ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranmasının mümkün olduğu ancak kendi malı olma şartı için tespit edilen oranın ve istenilen kriterlerin rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi 
Devamı...

ihalede kendi malı olma şartı için tespit edilen oranın ve istenilen kriterlerin rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gereklidir
Devamı...

ihale şartnamesinde araçlar için kendi malı olma şartının getirilmediği işin süresinin 2 yıl olduğu göz önüne alındığında ihalede *model araçların işin bitim tarihinde 4 yıllık araçlar olacağı ve idarenin şikayete verdiği cevap yazısında kullanım şartları ve ihtiyaç gerekleri de dikkate alınarak yapılan bu belirlemenin makul kabul edilebileceği hk
Devamı...

mahkeme kararı doğrultusunda yapılan incelemede kendi malı araçlara ilişkin yeterlik kriterinin Teknik Şartname’den kaldırılması ancak İdari Şartname’den kaldırılmaması hk
Devamı...

isteklinin kendi malı olan makinelerin İdari Şartname’de belirtilen teknik özellikleri karşıladığı hususunun tevsik edilmediği, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale konusu işin niteliği ve kendi malı olarak istenen makine ve ekipmanın nitelikleri dikkate alındığında kendi malı olarak istenen bu araçların ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme aşamasında piyasadan kolaylıkla tedarik edilebilecek araçlar olduğu görülmektedir. Bu şekilde sözleşme aşamasında tedarik edilebilecek araçların yeterlilik kriteri olarak kendi malı olarak istenmesi ihaleye katılım aşamasında bünyesinde bu makine ve ekipmanın tamamı veya bir kısmı olmayan ancak ihaleden sonra bu makine ve ekipmanı tedarik edebilecek firmaların ihaleye katılmalarını önlemektedir
Devamı...

İdareler tarafından kendi malı olarak istenen makineler için iş kapsamında gerekli tüm makine ekipmana yer verilmek suretiyle bunlardan hangilerinin, hangi sayıda kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılması
Devamı...

Öz malı mesleki ve teknik yeterlik kapsamında makine ve ekipmanlara ilişkin öngörülecek kriterler
Devamı...