ihalede  idarece gönderilecek sözleşmeye davet yazısında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulması istenilen bilgi/belgelere açık ve net bir şekilde yer verilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da söz konusu belgelerin sunulması gerektiği
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarı maddesinde, özel ve ağır aykırılık halleri dışında, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak ceza oranının belirtildiği maddede özel aykırılık hallerinin belirtildiği ve anılan aykırılıklar için öngörülen ceza oranı ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının düzenlendiği,
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 1’i olarak belirlenmesine karşın anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Yukarıda belirtilen hususların dışında teknik şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi” halinde sözleşme bedelinin on binde 2’si oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği, söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu
Devamı...

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde verilecek ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 5’i olarak belirtildiği, 16.1.2’nci maddesinde ise özel aykırılık hali olarak “Yüklenicinin işin gerçekleştirilmesi esnasında teknik şartname hükümlerine aykırı davranması durumunda her bir aykırılık için” ifadesine yer verilerek yine genel aykırılık hallerine yer verildiği ve söz konusu durumun oluşması halinde ise sözleşme bedelinin on binde 6’sı oranında ceza uygulanacağının düzenlendiği, dolayısıyla her iki maddede de genel aykırılık hallerine yer verildiği ve farklı cezai oranlarının yazılmış olması
Devamı...

İhale  Sözleşme Tasarısında yer verilmesi gereken aykırılık halleri ve tekrarı durumlarında cezai müeyyideler uygulanarak sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemelere ayrıca anılan Tasarı maddesinde yer verildiği, idarece Tip Sözleşme Tasarısı maddesine uygun şekilde düzenleme yapılmadığı,
Devamı...

ihale kapsamında düzenlenen Sözleşme Tasarısı’nın ilgili düzenlemelerinin birbiriyle çelişkili ifadeler barındırdığı, anılan Tasarı maddelerinin birbiriyle uyumsuz ve mevzuata aykırı şekilde düzenlendiği, Teknik Şartname’de yer verilen cezalara ilişkin düzenlemelerin Sözleşme Tasarısı’nda yer verilen ceza düzenlemeleri ile aynı olduğu,  cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlarla ilgili olarak sözleşme tasarısı dışındaki diğer ihale dokümanında yapılan düzenlemeler dikkate alınmayacağı 
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarısına aykırılık halinde verilecek ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 1’i olarak belirtildiği özel aykırılık hali olarak “İşin sözleşme ve ekinde yer alan Teknik Şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi” ifadesine yer verilerek özel aykırılık haricindeki genel bir aykırılık halinin yazıldığı ve söz konusu durumun oluşması halinde ise sözleşme bedelinin on binde 1,50’si oranında ceza uygulanacağının düzenlendiği, dolayısıyla her iki maddede de genel aykırılık hallerine yer verildiği ve farklı oranların yazıldığı bu kapsamda Sözleşme Tasarı maddelerinde yer alan düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmış, bu değişiklikler ile hizmet alımı ihalelerinde kullanılan Tip Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi”  maddesinde revizyon yapılarak; cezaların uygulanmasında oluşabilecek muhtemel tereddütler giderilmiş, uygulanacak yaptırımların yalnızca sözleşmede yer alması ve ihale dokümanının diğer bileşenlerinde bu hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi halinde ise sözleşmede yer alan düzenlemelerin esas alınması sağlanmış olması
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun ilgili maddesinde  “trafik kazaları, araçların arızalanması, yolların kapanması, hava muhalefeti, okulların açıldığı ilk hafta” gibi durumların mücbir sebep kabul edilecek haller olarak ifade edilmediği, bunun yanı sıra, anılan madde kapsamında Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller olarak ifade edilen durumların da mücbir sebep kabul edilecek haller olarak hüküm altına alındığı, başvuru sahibinin iddiasının aksine, ihale mevzuatında mücbir sebep kabul edilecek hallere ilişkin uygulanacak cezai koşulların düzenlenmemesi
Devamı...

İhale Tebliğinin İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması maddesinin dördüncü fıkrasında sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiğinin kabul edileceği açıklanmış olup idarelerce sigorta limitlerine ilişkin limit belirleme zorunluluğunun bulunmadığı hk
Devamı...

sözleşme tasarısındaki düzenlemede besin zehirlenmesinin tekerrürünün aynı zaman diliminde ve aynı yemekhaneden ortak gıdanın tüketilmesinden mi kaynaklanacağı hususunda belirsizlik olduğu söz konusu aykırılığın tekil nitelikte bir vaka olarak mı anlaşılması gerektiği hususunda netlik olmadığı, bu nedenle idarece sözleşmenin feshedileceği belirtilen besin zehirlenmesinin nasıl olacağı, hangi şartlarda besin zehirlenmesi olarak nitelendirileceği hususu tereddüt oluşturduğundan yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında belirtilen aykırılık durumlarında cezai yaptırım ve devamında sözleşmenin feshi durumu maddesinde ise ağır aykırılık durumları ve bu durumda direkt sözleşmenin feshi durumunun uygulanmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılması gerektiği
Devamı...

ihale sözleşmesinin uygulanması aşamasında uygulanacak ceza oranlarının farklı olması nedeniyle tereddüde sebebiyet vereceği
Devamı...

ihalede istenilen belgelerin ise sözleşmenin imzalanmasından önce sunulmasının istenildiği düzenleme uyarınca söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanmasından önce ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından mı, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici tarafından mı sunulması gerektiğinin anlaşılamadığı, bu hususun ihale ve sözleşmenin uygulanması aşamasında uyuşmazlıklara neden olabilecek nitelikte olduğu
Devamı...

ihale sözleşme tasarısındaki ceza oranı ile şartnamede belirtilen ceza oranının farklı olması
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 10’u olarak belirlendiği halde anılan Tasarı maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” halinde sözleşme bedelinin on binde 15’i oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği ancak idarece her ne kadar özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” durumu belirtilmiş olsa da söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu ve bu aykırılık hali için belirlenen ceza oranının (on binde 15) belirtimesi genel aykırılık halleri için belirlenen (on binde 10) orana uygun olmadığı dolayısıyla bahse konu iki düzenlemenin birbiri ile çelişkili olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında genel aykırılık hallerinde hangi oranda ceza kesileceği hususunda belirsizlik yaratabileceği hk
Devamı...

Sözleşme Tasarısında yer alan yüklenici sorumlulukları kapsamındaki bazı konularda verilecek eğitimlerin (iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanı sıra iş esnasında uyulması gereken çevre kuralları, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi eğitimi gibi eğitimlerin) her bir işçilik birim fiyatı üzerinden %4 oranında hesaplanacak sözleşme giderleri ile genel giderler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan maddede bahsi geçen sorumluluklar kapsamında doğacak diğer giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasını zorunlu kılan herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, ilgili giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Malzeme ve Diğer Giderler” iş kalemine yansıtılması suretiyle tekliflerin oluşturulabileceği hk
Devamı...

Sözleşme Tasarı maddesinde bir bütün halinde değerlendirildiğinde maddede yer alan aykırılık durumlarının birbiri ile aynı olmasına karşın ceza oranlarının birbirinden farklı olduğu, bu durumun sözleşmenin ifası sırasında gerek kesilecek ceza oranı gerekse sözleşmenin feshedilmesi sürecinde belirsizlikler yaratacağı hk
Devamı...

ihalede uygulanacak cezanın Sözleşme maddesinde sözleşme bedelinin on binde 1,00’i oranında belirlenmesine karşın Tasarı maddesinde yer alan aykırılık hallerinde yüklenicinin diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde” sözleşme bedelinin on binde 4,00’ü oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği ancak zikredilen “diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi” ifadesinin de genel aykırılık hali olduğu ve ceza oranının on binde 4,00 olarak belirlendiği, bahse konu iki düzenleme birbiri ile çelişkili olması
Devamı...

ihale için belirlenen teklifin geçerlik süresinin sözleşme imzalanması için verilen 10 günlük sürenin bitim tarihinden önce sona erdiği sözleşme imzalanabilecek 10 günlük yasal sürenin başlangıcında sözleşmenin imzalanması mümkün olmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu süre içinde derhal sözleşmeyi imzalamasını zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşıldığından aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca teklif geçerlilik süresi dolan ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğunun bulunmadığı ve geçici teminatının gelir kaydedilmemesi gerektiği
Devamı...

Teknik Şartnamede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından gönderilen sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulmasının istendiği buna karşın idarenin aykırılık tespitlerine dayanak oluşturan Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı bu haliyle söz konusu bildirimin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle, başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale sözleşmesinde uygulanacak ceza oranlarının tablonun “aykırılık hali” sütununda değil, “Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı” sütununda düzenleneceği anlaşılmakta ise de, idarece Sözleşme Tasarısında aykırılık hali sütunu ile ilgili aykırılık hali için kesilecek ceza oranının binde 5, aykırılık halinin “Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı” sütununa denk düşen kısmında ise aynı aykırılık hali için kesilecek ceza oranının binde 2 olarak belirlendiği görülmüştür. Bu itibarla sözleşmeye konu yemek üretiminde şartnameye aykırı malzeme kullanılarak üretilen her ürün çeşidi için ve bu tür ürünlerin mutfak veya depoda bulunması durumunda her malzeme için uygulanacak ceza oranı konusunda dokümanda uyumsuzluk olduğu, söz konusu uyumsuzluğun sözleşmenin uygulanması aşamasında farklı uygulamalara sebebiyet verebileceği hk
Devamı...

ihale sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının, sözleşme bedelinin % 1’inden fazla olmamak üzere belirlenen oran üzerinden hesaplanacağı, sözleşmeye aykırılık hallerinde idarenin takdir yetkisi kapsamında belirlenen ceza oranının, asgari ceza oranından yüksek olmakla birlikte sözleşme bedelinin %2’sinden fazla olamayacağı, kesilecek cezanın toplam tutarının ise hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçemeyeceği dikkate alındığında, idarece belirlenen binde 0,01 ve binde 0.02 oranlarının yüksek olduğundan söz edilemeyeceği
Devamı...

sözleşmeye davet işleminin iptali isteklilerin teklif geçerlilik sürelerini uzatıp uzatmayacaklarının sorgulanması ve verecekleri cevaplara göre yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi 
Devamı...

Sözleşme Tasarısında yer verilen aykırılık halinin gerçekleşmesi halinde ceza kesileceği ayrıca söz konusu maddenin niteliği gereği söz konusu aykırılıklar bir defa gerçekleşmiş olsa dahi protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği, bu bağlamda söz konusu düzenlemedeki aykırılık hali gerçekleştiğinde, idare tarafından ceza kesilerek sözleşmenin feshedileceği  düzenlemenin sadece sözleşmenin feshini içermediği, sözleşmenin feshi ile birlikte yükleniciye mali açıdan sorumluluk yüklediği anlaşıldığından sözleşmenin feshi ile birlikte ceza kesilmesi işleminin uygun olmadığı hk
Devamı...

ihaleye ilişkin hazırlanan Tip Sözleşmenin maddesine ilişkin dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir” ibaresine yer verilmediği bu itibarla Sözleşme Tasarısı maddesinin Tip Sözleşme’nin ilgili dipnotuna uyun düzenlenmediği 
Devamı...

idare tarafından ihale tarihinden 1 gün önce gerçekleştirilen ön mali kontrol işleminin, ön mali kontrol sürecinin malî karar ve işlemlerin hazırlanması aşamasına ilişkin olduğu Kanununun “Sözleşmeye Davet” maddesi gereğince sözleşmeye davet bildiriminin ön mali kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde yapılması gerekirken idare tarafından, başvuru sahibi isteklinin yüklenmeye girişilmesi aşamasının denetimini içeren ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilmeden sözleşmeye davet edildiği hk
Devamı...

ihale komisyonunun istekliye EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısında 10 günlük süre içerisinde sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirildiği, anılan istekli tarafından ilk şikâyet başvurusunun *tarihinde yapıldığı, dolayısıyla söz konusu tarih itibarıyla sözleşme imzalama süresinin durduğu, bu durma tarihine kadar 10 günlük sözleşme imzalama süresinin 6 gününün geçtiği, bu itibarla işbu Kurul kararının taraflara (idare ve başvuru sahibi istekli) tebliğinden itibaren idare tarafından başvuru sahibi isteklinin kalan 4 günlük süre verilerek sözleşme imzalamaya davet edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihale konusu işin süreklilik arz ettiği ve idare tarafından süregelen bir şekilde bu ihtiyaca yönelik alım yapıldığı dolayısıyla başvuru konusu ihale öngörülebilir bir ihtiyaca yönelik olduğundan, ihale dokümanında belirlenmiş olan temin süreleri ile piyasa koşulları göz önünde bulundurularak işin başlama tarihinde bu hususta sorun yaşanmayacak şekilde ilan yapılmasının ve ihalenin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu, bu doğrultuda Sözleşme Tasarısı’nda sözleşme imzalandığı tarihten itibaren iki gün içinde işe başlanılması zorunluluğun getirilmesinin ihaleye katılımı azaltıcı ve rekabetin sağlanmasını engelleyici etkilerinin bulunduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarı maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının, sözleşme bedelinin on binde 1’i olarak düzenlendiği *maddesinde yer alan tabloda, bu maddeye ilişkin dipnottaki açıklamaya uygun şekilde anılan asgari orandan farklı, ancak sözleşme bedelinin %2’sini aşmayan oranda bir oran (sözleşme bedelinin on binde 1,5’i) belirlenmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olmakla birlikte *maddede sözleşmeye uygun olmayan genel aykırılık hallerinin belirlendiği *nci maddede ise sözleşmeye uygun olmayan özel aykırılık hallerinin belirlenmesi gerektiği, idarece *maddede “Teknik Şartnamede açıkça belirtilen diğer haller” şeklinde bir aykırılık halinin düzenlendiği, yani Teknik Şartname hükümlerine uyulmaması durumunun idarece özel aykırılık hali olarak düzenlendiği, ancak Teknik Şartname hükümlerine uyulmamasının, sözleşmeye uygun davranmamakla aynı anlama geldiği ve genel aykırılık hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, sözleşme hükümlerine uyulmaması/Teknik Şartname hükümlerine uyulmaması durumunda Sözleşme Tasarısı’nda yer verilen iki farklı ceza oranından (sözleşme bedelinin on binde 1’i veya on binde 1,5’i) hangisinin uygulanacağı hususunda belirsizlik olduğu
Devamı...

Yemek alım ihalesinde dağıtılan yemek nedeniyle gıda zehirlenmesinin meydana gelmesi hallerinin ağır aykırılık halleri olarak belirlendiği, söz konusu ağır aykırılık halleri sayılan aykırılık hallerinin farklı niteliklerde olduğu, birbirilerini kapsayacak haller olmadığı ve dolayısıyla söz konusu ihale dokümanı düzenlemelerinde aynı fiil için birden fazla yaptırımın öngörüldüğünden bahsedilemeyeceği hk
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi maddesinde mevcut düzenlemenin Hizmet İşlerine Ait Tip Sözleşme Tasarısı’nın Sözleşmeye aykırılık halleri cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı maddesine uygun olarak düzenlendiği, sözleşme maddesinde  sadece sözleşmenin feshine ilişkin yaptırımların bulunduğu ve  söz konusu düzenlemenin teklif fiyatı oluşturulmasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı hk
Devamı...

yükleniciler tarafından yürütülen iş veya sözleşmenin kapsamında yer almayan herhangi bir iş nedeniyle bu işin niteliği gereği işyerinde veya işyeri yakınında çalıştırılması gereken ve usulünce yetkilendirilmiş olan şahıslar ile bunlara tâbi personele görevli veya yükümlü oldukları işleri yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacağı düzenlenmiş olup bu kapsamda işin gerçekleştirileceği yerde başka bir yüklenici varken bahse konu demirbaş ve malzemelerin getirilemeyeceği 
Devamı...

teknik şartname hükümlerine uyulmamasının sözleşmeye uygun davranmamakla aynı anlama geldiği ve genel aykırılık hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sözleşme hükümlerine uyulmaması teknik şartname hükümlerine uyulmaması durumunda Sözleşme Tasarısında yer verilen iki farklı ceza oranından (sözleşme bedelinin Binde 4,00 veya binde 5,00) hangisinin uygulanacağı hususunda belirsizlik olması
Devamı...

ihale sözleşmesinin feshini gerektiren aykırılık sayısının mevzuatta belirtilen asgari sayı dikkate alınarak 3 olarak belirlendiği ayrıca ihale konusu işin süresi (2 yıl) ve kiralanacak araç sayısının (5 adet) olduğu basiretli bir tacir olarak istekli olabileceklerin ihale dokümanına uygun ve işin doğası gereği ihale konusu işi kusursuz olarak yerine getirmek saikiyle teklif hazırlaması gerektiği sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının idarece 3 (üç) olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık görülmemesi
Devamı...

Sözleşme Tasarısında ceza oranlarının sözleşme bedelinin belli bir oranında uygulanacağı şeklinde düzenleme yapılması gerekmekte ise de bazı maddelerde TL olarak ceza oranın belirlendiği  TL olarak belirlenen ceza oranının mevzuata uygun oran aralığında kalması şartıyla mevzuata bir aykırılık oluşturmadığı ancak İdarece Teknik Şartnamede düzenlenen aykırılık halleri durumunda uygulanacak cezai yaptırım ve devamında gelecek fesih durumları düzenlenmiş olsa da Teknik Şartnamede düzenlenen cezai yaptırımların Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlığına, Tip Sözleşme düzenlemelerine ve dipnotlara uygun şekilde uygun maddeler altında yer verilmediği belirlenmiş olması hatalıdır
Devamı...

Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartnamede belirtilen cezaların birbiri ile farklılık gösterdiği Teknik Şartname maddesinde düzenlenen cezai şartların Sözleşme Tasarısı maddesinde Tip Sözleşme düzenlemelerine ve dipnotlara uygun şekilde yer verilmediği hk
Devamı...

Sözleşme Tasarısı maddesinde sözleşmenin ifa sürecinde işin sözleşme şartlarına uygun şekilde yürütülmemesi durumunda uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin %0,01 şeklinde belirlendiği aynı Tasarının *maddesinde ise belirlenmiş olan münferit olaylarda uygulanması gereken ceza oranlarının ayrı ayrı belirtildiği 2 düzenlemenin birbiriyle çelişkili olmadığı madde içerisinde asgari ceza oranın belirtildiği ve * maddesindeki oranların bu orandan farklı belirlendiği ceza oranlarının belirlenmesi sürecinde idarelere takdir hakkının da tanındığı 
Devamı...

sözleşmede uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin %1’inden fazla olmayacak şekilde belirlendiği aynı fiilin tekrarı halinde bu oranın %50 artırımlı olarak uygulanacağının belirtildiği madde boş bırakılarak özel aykırılık hallerinin belirlenmediği özel aykırılık hallerinin belirlenip belirlenmeyeceği hususunda idarenin takdir yetkisine sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda düzenlemenin mevcut haliyle Tip Sözleşmeye ve ilgili dipnotlara aykırılık teşkil etmediği hk
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarı maddesinde yer alan Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı sözleşme bedelinin On Binde 1,00 Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanır ifadesi ile de çelişmesi hk
Devamı...

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi uyarınca hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısında 150 gün olarak belirlenmesinin ihale mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu ayrıca aynı düzenleme içerisinde yer verilen ödemeye ilişkin süreler arasında çelişki bulunduğu hk
Devamı...

İhaleye ait Sözleşme Tasarısında kesin teminatın süresinin boş bırakıldığı görülmekle birlikte idare tarafından belirlenecek bahse konu tarihin sözleşmenin yürütülmesine yönelik idarece öngörülecek muhtemel asgari bir süreye ilişkin olduğu işin bitiş süresinin Sözleşme Tasarısında işe başlanmasından itibaren 12 ay olacağının ifade edildiği isteklilerin buna ilişkin süreleri öngörebileceği ayrıca söz konusu eksikliğin sözleşmeye davet yazısında da giderilebileceği hk
Devamı...

İdarece hazırlanan Sözleşme Tasarısında yer alan düzenlemelerde özel aykırılık halleri ile uygulanacak cezalara ve ağır aykırılık hallerine ilişkin hususlara madde sıra numarasına uygun olarak yer verilmediği düzenlemelerin tamamının Tasarı maddesinde düzenlenmiş olmasının istekliler açısından anlam belirsizliğine ve teklif oluşturulmasına engel teşkil edecek nitelikte olduğu
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısına göre ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak olan sürücülerin yıllık izinli istirahatli olmaları veya herhangi bir nedenle işe gelmemeleri halinde yüklenicinin hizmetin aksamaması için başka bir sürücü temin etmek zorunda olduğu ancak söz konusu düzenlemenin  İş Kanununa ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği iddası
Devamı...

ihale dokümanında farklı ceza oranlarının belirlendiği görülmüş olsa da cezai müeyyidelerde ve bu müeyyidelerin uygulanmasında esas alınması gerekenin Sözleşme maddesinde yer alan düzenlemeler olduğundan anılan Teknik Şartname düzenlemesinin bu kapsamda uygulanabilirliğinin bulunmadığı ve isteklilerin tekliflerini Sözleşme maddesindeki düzenlemeleri dikkate alarak hazırlamaları gerektiği
Devamı...

ihale sözleşme Tasarısında ağır aykırılık hali olarak Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan sebeplerle tüm lokasyonlarda iletişim merkezi hizmetinin bütünsel olarak 24 saat süre ile verilememesi hususunun belirlendiği ilgili maddede bütün lokasyonlarda yüklenicinin kusurundan kaynaklı olarak 24 saat süre ile hizmet verilmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceğinin belirtildiği bu aykırılık halinin ağır aykırılık hali olarak belirlenmesinin idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarısında tekrar eden aykırılık hallerine yer verilmesi gerekirken bu kısımda herhangi bir düzenlemeye yer verilmeyerek söz konusu hususların anılan sözleşme maddesinde düzenlendiği ve aykırılık sayısının da 2 defa olacak şekilde ifade edildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırılık taşıması
Devamı...

Sözleşme Tasarı maddesinde belirlenen aykırılıkların anılan maddede yer alan tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde sözleşmenin feshedileceği düzenlemesine yer verildiği söz konusu fiil ve davranışların tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde mi tek sefer gerçekleşmesi halinde mi sözleşmenin feshedileceği hususunda çelişki bulunduğu ve ilgili düzenlemenin aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale sözleşme süresinde sürücülerden kaynaklı hatalı araç kullanımından veya Karayolları ve trafik kurallarını ihlalden kaynaklanan trafik cezaları maddi cezai yaptırımlar ile ilgili belgelerin idareye sunulmasını müteakip düzenlenecek ilk hakedişe maddi tutar dahil edilerek yükleniciye geri ödeneceği bu ödemenin aracın kullanıcısına şoförüne veya operatörüne rücu edileceği zamanında idareye teslim edilmeyen, yükleniciden kaynaklı gecikmeler nedeniyle oluşabilecek cezalardan ise idarenin sorumlu olmayacağı hk 2
Devamı...

İhale Sözleşme maddesinde de protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshine sebebiyet verecek aykırılık hallerine yer verildiği idarece bu maddede yer alan aykırılık hallerinin büyük bir kısmının Sözleşme maddesinde yer alan aykırılık hallerini içerdiği bahse konu maddede yer alan aykırılık hallerinin tek bir seferde gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshine sebebiyet verecek hususlara ilişkin olmadığı idarenin özel aykırılık hallerinin belirlenip belirlenmeyeceği hususunda takdir yetkisinin olduğu, ayrıca söz konusu düzenlemenin isteklilerin ihaleye teklif vermesine engel bir durum oluşturmadığı hk 3
Devamı...