Sözleşme Tasarısında yer alan yüklenici sorumlulukları kapsamındaki bazı konularda verilecek eğitimlerin (iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanı sıra iş esnasında uyulması gereken çevre kuralları, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi eğitimi gibi eğitimlerin) her bir işçilik birim fiyatı üzerinden %4 oranında hesaplanacak sözleşme giderleri ile genel giderler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan maddede bahsi geçen sorumluluklar kapsamında doğacak diğer giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasını zorunlu kılan herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, ilgili giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Malzeme ve Diğer Giderler” iş kalemine yansıtılması suretiyle tekliflerin oluşturulabileceği hk
Devamı...

Sözleşme Tasarı maddesinde bir bütün halinde değerlendirildiğinde maddede yer alan aykırılık durumlarının birbiri ile aynı olmasına karşın ceza oranlarının birbirinden farklı olduğu, bu durumun sözleşmenin ifası sırasında gerek kesilecek ceza oranı gerekse sözleşmenin feshedilmesi sürecinde belirsizlikler yaratacağı hk
Devamı...

ihalede uygulanacak cezanın Sözleşme maddesinde sözleşme bedelinin on binde 1,00’i oranında belirlenmesine karşın Tasarı maddesinde yer alan aykırılık hallerinde yüklenicinin diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde” sözleşme bedelinin on binde 4,00’ü oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği ancak zikredilen “diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi” ifadesinin de genel aykırılık hali olduğu ve ceza oranının on binde 4,00 olarak belirlendiği, bahse konu iki düzenleme birbiri ile çelişkili olması
Devamı...

ihale için belirlenen teklifin geçerlik süresinin sözleşme imzalanması için verilen 10 günlük sürenin bitim tarihinden önce sona erdiği sözleşme imzalanabilecek 10 günlük yasal sürenin başlangıcında sözleşmenin imzalanması mümkün olmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu süre içinde derhal sözleşmeyi imzalamasını zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşıldığından aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca teklif geçerlilik süresi dolan ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğunun bulunmadığı ve geçici teminatının gelir kaydedilmemesi gerektiği
Devamı...

Teknik Şartnamede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından gönderilen sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulmasının istendiği buna karşın idarenin aykırılık tespitlerine dayanak oluşturan Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı bu haliyle söz konusu bildirimin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle, başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale sözleşmesinde uygulanacak ceza oranlarının tablonun “aykırılık hali” sütununda değil, “Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı” sütununda düzenleneceği anlaşılmakta ise de, idarece Sözleşme Tasarısında aykırılık hali sütunu ile ilgili aykırılık hali için kesilecek ceza oranının binde 5, aykırılık halinin “Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı” sütununa denk düşen kısmında ise aynı aykırılık hali için kesilecek ceza oranının binde 2 olarak belirlendiği görülmüştür. Bu itibarla sözleşmeye konu yemek üretiminde şartnameye aykırı malzeme kullanılarak üretilen her ürün çeşidi için ve bu tür ürünlerin mutfak veya depoda bulunması durumunda her malzeme için uygulanacak ceza oranı konusunda dokümanda uyumsuzluk olduğu, söz konusu uyumsuzluğun sözleşmenin uygulanması aşamasında farklı uygulamalara sebebiyet verebileceği hk
Devamı...

ihale sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının, sözleşme bedelinin % 1’inden fazla olmamak üzere belirlenen oran üzerinden hesaplanacağı, sözleşmeye aykırılık hallerinde idarenin takdir yetkisi kapsamında belirlenen ceza oranının, asgari ceza oranından yüksek olmakla birlikte sözleşme bedelinin %2’sinden fazla olamayacağı, kesilecek cezanın toplam tutarının ise hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçemeyeceği dikkate alındığında, idarece belirlenen binde 0,01 ve binde 0.02 oranlarının yüksek olduğundan söz edilemeyeceği
Devamı...

sözleşmeye davet işleminin iptali isteklilerin teklif geçerlilik sürelerini uzatıp uzatmayacaklarının sorgulanması ve verecekleri cevaplara göre yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi 
Devamı...

Sözleşme Tasarısında yer verilen aykırılık halinin gerçekleşmesi halinde ceza kesileceği ayrıca söz konusu maddenin niteliği gereği söz konusu aykırılıklar bir defa gerçekleşmiş olsa dahi protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği, bu bağlamda söz konusu düzenlemedeki aykırılık hali gerçekleştiğinde, idare tarafından ceza kesilerek sözleşmenin feshedileceği  düzenlemenin sadece sözleşmenin feshini içermediği, sözleşmenin feshi ile birlikte yükleniciye mali açıdan sorumluluk yüklediği anlaşıldığından sözleşmenin feshi ile birlikte ceza kesilmesi işleminin uygun olmadığı hk
Devamı...

ihaleye ilişkin hazırlanan Tip Sözleşmenin maddesine ilişkin dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir” ibaresine yer verilmediği bu itibarla Sözleşme Tasarısı maddesinin Tip Sözleşme’nin ilgili dipnotuna uyun düzenlenmediği 
Devamı...

idare tarafından ihale tarihinden 1 gün önce gerçekleştirilen ön mali kontrol işleminin, ön mali kontrol sürecinin malî karar ve işlemlerin hazırlanması aşamasına ilişkin olduğu Kanununun “Sözleşmeye Davet” maddesi gereğince sözleşmeye davet bildiriminin ön mali kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde yapılması gerekirken idare tarafından, başvuru sahibi isteklinin yüklenmeye girişilmesi aşamasının denetimini içeren ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilmeden sözleşmeye davet edildiği hk
Devamı...

ihale komisyonunun istekliye EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısında 10 günlük süre içerisinde sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirildiği, anılan istekli tarafından ilk şikâyet başvurusunun *tarihinde yapıldığı, dolayısıyla söz konusu tarih itibarıyla sözleşme imzalama süresinin durduğu, bu durma tarihine kadar 10 günlük sözleşme imzalama süresinin 6 gününün geçtiği, bu itibarla işbu Kurul kararının taraflara (idare ve başvuru sahibi istekli) tebliğinden itibaren idare tarafından başvuru sahibi isteklinin kalan 4 günlük süre verilerek sözleşme imzalamaya davet edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihale konusu işin süreklilik arz ettiği ve idare tarafından süregelen bir şekilde bu ihtiyaca yönelik alım yapıldığı dolayısıyla başvuru konusu ihale öngörülebilir bir ihtiyaca yönelik olduğundan, ihale dokümanında belirlenmiş olan temin süreleri ile piyasa koşulları göz önünde bulundurularak işin başlama tarihinde bu hususta sorun yaşanmayacak şekilde ilan yapılmasının ve ihalenin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu, bu doğrultuda Sözleşme Tasarısı’nda sözleşme imzalandığı tarihten itibaren iki gün içinde işe başlanılması zorunluluğun getirilmesinin ihaleye katılımı azaltıcı ve rekabetin sağlanmasını engelleyici etkilerinin bulunduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarı maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının, sözleşme bedelinin on binde 1’i olarak düzenlendiği *maddesinde yer alan tabloda, bu maddeye ilişkin dipnottaki açıklamaya uygun şekilde anılan asgari orandan farklı, ancak sözleşme bedelinin %2’sini aşmayan oranda bir oran (sözleşme bedelinin on binde 1,5’i) belirlenmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olmakla birlikte *maddede sözleşmeye uygun olmayan genel aykırılık hallerinin belirlendiği *nci maddede ise sözleşmeye uygun olmayan özel aykırılık hallerinin belirlenmesi gerektiği, idarece *maddede “Teknik Şartnamede açıkça belirtilen diğer haller” şeklinde bir aykırılık halinin düzenlendiği, yani Teknik Şartname hükümlerine uyulmaması durumunun idarece özel aykırılık hali olarak düzenlendiği, ancak Teknik Şartname hükümlerine uyulmamasının, sözleşmeye uygun davranmamakla aynı anlama geldiği ve genel aykırılık hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, sözleşme hükümlerine uyulmaması/Teknik Şartname hükümlerine uyulmaması durumunda Sözleşme Tasarısı’nda yer verilen iki farklı ceza oranından (sözleşme bedelinin on binde 1’i veya on binde 1,5’i) hangisinin uygulanacağı hususunda belirsizlik olduğu
Devamı...

Yemek alım ihalesinde dağıtılan yemek nedeniyle gıda zehirlenmesinin meydana gelmesi hallerinin ağır aykırılık halleri olarak belirlendiği, söz konusu ağır aykırılık halleri sayılan aykırılık hallerinin farklı niteliklerde olduğu, birbirilerini kapsayacak haller olmadığı ve dolayısıyla söz konusu ihale dokümanı düzenlemelerinde aynı fiil için birden fazla yaptırımın öngörüldüğünden bahsedilemeyeceği hk
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi maddesinde mevcut düzenlemenin Hizmet İşlerine Ait Tip Sözleşme Tasarısı’nın Sözleşmeye aykırılık halleri cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı maddesine uygun olarak düzenlendiği, sözleşme maddesinde  sadece sözleşmenin feshine ilişkin yaptırımların bulunduğu ve  söz konusu düzenlemenin teklif fiyatı oluşturulmasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı hk
Devamı...

yükleniciler tarafından yürütülen iş veya sözleşmenin kapsamında yer almayan herhangi bir iş nedeniyle bu işin niteliği gereği işyerinde veya işyeri yakınında çalıştırılması gereken ve usulünce yetkilendirilmiş olan şahıslar ile bunlara tâbi personele görevli veya yükümlü oldukları işleri yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacağı düzenlenmiş olup bu kapsamda işin gerçekleştirileceği yerde başka bir yüklenici varken bahse konu demirbaş ve malzemelerin getirilemeyeceği 
Devamı...

teknik şartname hükümlerine uyulmamasının sözleşmeye uygun davranmamakla aynı anlama geldiği ve genel aykırılık hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sözleşme hükümlerine uyulmaması teknik şartname hükümlerine uyulmaması durumunda Sözleşme Tasarısında yer verilen iki farklı ceza oranından (sözleşme bedelinin Binde 4,00 veya binde 5,00) hangisinin uygulanacağı hususunda belirsizlik olması
Devamı...

ihale sözleşmesinin feshini gerektiren aykırılık sayısının mevzuatta belirtilen asgari sayı dikkate alınarak 3 olarak belirlendiği ayrıca ihale konusu işin süresi (2 yıl) ve kiralanacak araç sayısının (5 adet) olduğu basiretli bir tacir olarak istekli olabileceklerin ihale dokümanına uygun ve işin doğası gereği ihale konusu işi kusursuz olarak yerine getirmek saikiyle teklif hazırlaması gerektiği sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının idarece 3 (üç) olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık görülmemesi
Devamı...

Sözleşme Tasarısında ceza oranlarının sözleşme bedelinin belli bir oranında uygulanacağı şeklinde düzenleme yapılması gerekmekte ise de bazı maddelerde TL olarak ceza oranın belirlendiği  TL olarak belirlenen ceza oranının mevzuata uygun oran aralığında kalması şartıyla mevzuata bir aykırılık oluşturmadığı ancak İdarece Teknik Şartnamede düzenlenen aykırılık halleri durumunda uygulanacak cezai yaptırım ve devamında gelecek fesih durumları düzenlenmiş olsa da Teknik Şartnamede düzenlenen cezai yaptırımların Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlığına, Tip Sözleşme düzenlemelerine ve dipnotlara uygun şekilde uygun maddeler altında yer verilmediği belirlenmiş olması hatalıdır
Devamı...

Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartnamede belirtilen cezaların birbiri ile farklılık gösterdiği Teknik Şartname maddesinde düzenlenen cezai şartların Sözleşme Tasarısı maddesinde Tip Sözleşme düzenlemelerine ve dipnotlara uygun şekilde yer verilmediği hk
Devamı...

Sözleşme Tasarısı maddesinde sözleşmenin ifa sürecinde işin sözleşme şartlarına uygun şekilde yürütülmemesi durumunda uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin %0,01 şeklinde belirlendiği aynı Tasarının *maddesinde ise belirlenmiş olan münferit olaylarda uygulanması gereken ceza oranlarının ayrı ayrı belirtildiği 2 düzenlemenin birbiriyle çelişkili olmadığı madde içerisinde asgari ceza oranın belirtildiği ve * maddesindeki oranların bu orandan farklı belirlendiği ceza oranlarının belirlenmesi sürecinde idarelere takdir hakkının da tanındığı 
Devamı...

sözleşmede uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin %1’inden fazla olmayacak şekilde belirlendiği aynı fiilin tekrarı halinde bu oranın %50 artırımlı olarak uygulanacağının belirtildiği madde boş bırakılarak özel aykırılık hallerinin belirlenmediği özel aykırılık hallerinin belirlenip belirlenmeyeceği hususunda idarenin takdir yetkisine sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda düzenlemenin mevcut haliyle Tip Sözleşmeye ve ilgili dipnotlara aykırılık teşkil etmediği hk
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarı maddesinde yer alan Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı sözleşme bedelinin On Binde 1,00 Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanır ifadesi ile de çelişmesi hk
Devamı...

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi uyarınca hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısında 150 gün olarak belirlenmesinin ihale mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu ayrıca aynı düzenleme içerisinde yer verilen ödemeye ilişkin süreler arasında çelişki bulunduğu hk
Devamı...

İhaleye ait Sözleşme Tasarısında kesin teminatın süresinin boş bırakıldığı görülmekle birlikte idare tarafından belirlenecek bahse konu tarihin sözleşmenin yürütülmesine yönelik idarece öngörülecek muhtemel asgari bir süreye ilişkin olduğu işin bitiş süresinin Sözleşme Tasarısında işe başlanmasından itibaren 12 ay olacağının ifade edildiği isteklilerin buna ilişkin süreleri öngörebileceği ayrıca söz konusu eksikliğin sözleşmeye davet yazısında da giderilebileceği hk
Devamı...

İdarece hazırlanan Sözleşme Tasarısında yer alan düzenlemelerde özel aykırılık halleri ile uygulanacak cezalara ve ağır aykırılık hallerine ilişkin hususlara madde sıra numarasına uygun olarak yer verilmediği düzenlemelerin tamamının Tasarı maddesinde düzenlenmiş olmasının istekliler açısından anlam belirsizliğine ve teklif oluşturulmasına engel teşkil edecek nitelikte olduğu
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısına göre ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak olan sürücülerin yıllık izinli istirahatli olmaları veya herhangi bir nedenle işe gelmemeleri halinde yüklenicinin hizmetin aksamaması için başka bir sürücü temin etmek zorunda olduğu ancak söz konusu düzenlemenin  İş Kanununa ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği iddası
Devamı...

ihale dokümanında farklı ceza oranlarının belirlendiği görülmüş olsa da cezai müeyyidelerde ve bu müeyyidelerin uygulanmasında esas alınması gerekenin Sözleşme maddesinde yer alan düzenlemeler olduğundan anılan Teknik Şartname düzenlemesinin bu kapsamda uygulanabilirliğinin bulunmadığı ve isteklilerin tekliflerini Sözleşme maddesindeki düzenlemeleri dikkate alarak hazırlamaları gerektiği
Devamı...

ihale sözleşme Tasarısında ağır aykırılık hali olarak Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan sebeplerle tüm lokasyonlarda iletişim merkezi hizmetinin bütünsel olarak 24 saat süre ile verilememesi hususunun belirlendiği ilgili maddede bütün lokasyonlarda yüklenicinin kusurundan kaynaklı olarak 24 saat süre ile hizmet verilmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceğinin belirtildiği bu aykırılık halinin ağır aykırılık hali olarak belirlenmesinin idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarısında tekrar eden aykırılık hallerine yer verilmesi gerekirken bu kısımda herhangi bir düzenlemeye yer verilmeyerek söz konusu hususların anılan sözleşme maddesinde düzenlendiği ve aykırılık sayısının da 2 defa olacak şekilde ifade edildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırılık taşıması
Devamı...

Sözleşme Tasarı maddesinde belirlenen aykırılıkların anılan maddede yer alan tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde sözleşmenin feshedileceği düzenlemesine yer verildiği söz konusu fiil ve davranışların tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde mi tek sefer gerçekleşmesi halinde mi sözleşmenin feshedileceği hususunda çelişki bulunduğu ve ilgili düzenlemenin aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale sözleşme süresinde sürücülerden kaynaklı hatalı araç kullanımından veya Karayolları ve trafik kurallarını ihlalden kaynaklanan trafik cezaları maddi cezai yaptırımlar ile ilgili belgelerin idareye sunulmasını müteakip düzenlenecek ilk hakedişe maddi tutar dahil edilerek yükleniciye geri ödeneceği bu ödemenin aracın kullanıcısına şoförüne veya operatörüne rücu edileceği zamanında idareye teslim edilmeyen, yükleniciden kaynaklı gecikmeler nedeniyle oluşabilecek cezalardan ise idarenin sorumlu olmayacağı hk 2
Devamı...

İhale Sözleşme maddesinde de protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshine sebebiyet verecek aykırılık hallerine yer verildiği idarece bu maddede yer alan aykırılık hallerinin büyük bir kısmının Sözleşme maddesinde yer alan aykırılık hallerini içerdiği bahse konu maddede yer alan aykırılık hallerinin tek bir seferde gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshine sebebiyet verecek hususlara ilişkin olmadığı idarenin özel aykırılık hallerinin belirlenip belirlenmeyeceği hususunda takdir yetkisinin olduğu, ayrıca söz konusu düzenlemenin isteklilerin ihaleye teklif vermesine engel bir durum oluşturmadığı hk 3
Devamı...

ihale sözleşmesinin imzalaması için geçirilecek sürelerin öngörülerek işin başlamasında yaklaşık 60 günlük gecikme yaşanacağı yaşanan bu gecikme dolayısıyla işin sözleşme bedelinin % 80’inin altında tamamlatılabileceği bu sebeple idareleri tarafından  Sözleşme maddesi gereği yükleniciye bedel farkı ödenmek zorunda kalınacağı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

sözleşmede iş artışı veya eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda bu hususa ilişkin belgenin sunulmadığı ve  teklif kapsamında sözleşme konusu iş ile ilgili iş eksilişi yapıldığına ilişkin herhangi bir belge yer almaması hk 1
Devamı...

sözleşmenin idarece feshedileceği aykırılık hallerinin yine idarece belirlenerek listelenmesi gerekmekte iken başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı bendinde aykırılık hallerine ilişkin tabloya yer verilmemesi 1
Devamı...

ihale Sözleşme tasarısındaki düzenleme uyarınca bu bentte belirtilen aykırılık hallerinin ihlali durumunda uygulanacak tek yaptırımın fesih yaptırımı olması gerektiği dikkate alındığında, kamu ihale mevzuatındaki mevcut düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği hk 1
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısının yükleniciye teslim edilen demirbaşların kaybedilmesi hasara uğraması kırılması geri verilmemesi 3 ncü şahıslara devredilmesi gibi halleri sözleşmenin feshini gerektiren ağır haller olarak belirlediği hallerde demirbaşlara ait bedellerin günün rayiç değeri üzerinden yüklenicinin hakkedişinden/teminatından kesileceğinin düzenlenmesi
Devamı...

ihale sözleşme Tasarısı maddesindeki düzenlemelerde 1 nci aykırılıktan sonra aykırılığın tekrarlanması halinde sözleşmenin fesih edileceğinin ifade edildiğinin anlaşıldığı ancak Sözleşme Tasarısı maddesinde ihtar üzerine uygulanacak cezalara yer verilemeyeceği anılan Tasarı maddesinde yazılacak aykırılık sayısının ise 3’ten az olamayacağı  idarece Sözleşme Tasarı maddesinde tekrar eden aykırılık hallerine yer verilmesi gerekirken bu kısımda herhangi bir düzenlemeye yer verilmeyerek söz konusu hususların anılan Tasarı maddesinde düzenlendiği ve aykırılık sayısının da 2 defa olacak şekilde ifade edildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırılık taşıması
Devamı...

ihalenin Araç Kiralama Hizmet Alımı işi olduğu bu haliyle işin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikte olduğu söz konusu işe ait Sözleşme Tasarısı maddesi  aykırılık hallerinin açık bir şekilde belirtilmesi yerine sözleşme esaslarına riayet edilmemesi eksik veya kusurlu iş yapılması gibi geniş bir ifadeye yer verilmek suretiyle aykırılık hali belirlemesi yapıldığı söz konusu durumların idare tarafından oluşturulan bir komisyon marifetiyle tutanakla tespit edilmesi ve yüklenicinin ihale konusu hizmet ile ilgili görev ve sorumluluklarını istenilen düzeyde ve kesintisiz olarak yerine getirmediğinin veya yetersiz kaldığının tutanakla belgelenmesi halinde yükleniciye hem cezai müeyyide uygulanacağı hem de 4735 sayılı Kanun maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmesi ihalenin iptaline gerekçedir
Devamı...

İhale sözleşme konusu işin maliyetinin hesaplanmasında servise konu gıda ürünlerinin niteliklerinin bilinmesi yanında toplam ne kadar servis edileceğinin de bilinmesi gerektiği Ekmek gıda maddesine ilişkin olarak bir kişinin günlük toplam istihkakı belirtilmesine rağmen günlük toplam kaç kişiye verileceği dolayısıyla toplam ne kadar ekmek tüketileceği bilgisini doğrudan veya dolaylı içeren bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmemiştir. Bu itibarla teklif maliyetini etkilemeye elverişli ekmek gıda maddesinin günlük toplam ne kadar servis edileceğine ilişkin düzenleme yapılmamasının isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı maddesinde sıralanan ve aykırılık türüne göre 3 veya 5 defadan az gerçekleşmesi halinde sadece para cezası ve aykırılığa göre üçüncü veya beşinci defa gerçekleşmesi halinde ise para cezası yerine doğrudan sözleşmenin feshini doğuran aykırılık hallerinin anılan maddesinde bir defa gerçekleşmesi halinde dahi sözleşmenin feshini gerektirir haller arasında sayıldığı görülmüş olup  Dolayısıyla sözleşme maddeleri birbirlerini kapsar şekilde ve bunun sonucu olarak sözleşmenin ifasında uygulanacak cezaların ve bu cezaların uygulanmasını gerektiren hallerin uygulayıcılar ile isteklileri tereddüde düşürür nitelikte ihale dokümanında düzenlenmesi
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesinde idare personelinin servisinin gecikmesi veya gelmemesi durumunda personelin ikametgâh adresine veya iş yerine ulaşmak için kullandığı ulaşım araçlarının ücretlerinin fiş veya fatura ibrazına istinaden yüklenici tarafından hak sahibi personele ödeneceğinin düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin servis araçlarının gecikmesi veya gelmemesi durumunda, servis araçlarını kullanan personelin mağduriyetinin giderilmesine yönelik olarak öngörüldüğü, Sözleşme Tasarısı’nın  “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde yer verilen düzenlemelerin ise işin ifası sırasında ortaya çıkan sözleşmeye aykırılık hallerinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin olduğu, bahsi geçen iki düzenlemenin birbirinden bağımsız konulara ilişkin olduğu
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekliye 10 günlük süre verildiği ve ihale için belirlenen teklifin geçerlik süresinin sözleşme imzalanması için verilen 10 günlük sürenin bitim tarihinden önce sona erdiği ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından da anılan fiili durum kapsamında süre uzatım talebinde bulunması gerekirken böyle bir talepte bulunulmadığı göz önüne alındığında teklif geçerlik süresi sona eren başvuru sahibinin de bu aşamada sözleşme imzalamaya zorlanamayacağı sonucuna varıldığından idarece başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönünde tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

İdari Şartnamede özel aykırılık hallerinde uygulanacak cezalara ilişkin olarak yapılan düzenlemeler incelendiğinde Sözleşme Tasarısı maddesinde idarece ceza kesilmesi öngörülen özel aykırılık hallerine uygulanacak ceza oranlarına ve nasıl uygulanacağına yer verildiği görülmüş olmakla birlikte Tip Sözleşme Tasarısı uyarınca gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin yüzde 1’inden fazla olmamak üzere ceza belirlemesi yapılması gerekmesine karşılık mevcut doküman düzenlemesinde her aykırılık haline göre  farklı içerikte cezai düzenleme yapıldığı mevzuattaki düzenlemenin maddesinin alt bendinde sözleşmenin feshedilmemesi haline göre sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacağı belirtilmiş olmasına rağmen hangi cezanın uygulanacağına dair açık bir hükme yer verilmediği kaldı ki yapılan düzenlemeler uyarınca sözleşmenin şartnameye uyumsuzluk nedeniyle fesih halinde yüklenici tarafından hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamamasının yanı sıra sözleşme fesih tarihine kadar oluşan diğer cezalara ek olarak % 1 tazminat ödeneceğinin ortaya konulduğu buradan hareketle idarece yapılan düzenlemelerin açık ve net olmayan hususlar içerdiği ve Tip Sözleşme Tasarısı’na uygun olmadığı hk
Devamı...

İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmelerin Tasfiyesi veya Devri” başlıklı geçici  maddesine istinaden devir işleminin gerçekleştiğinin ifade edildiği 4735 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca gerçekleşen devir işlemlerinde kısıtlama ve yaptırımların uygulanmayacağının ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacağının belirtildiği ilgili Kanun maddesi uyarınca gerçekleştirilen devir işlemlerinde yüklenicilere bahsi geçen ayrıcalıkların tanındığı ancak yüklenicilere birtakım ayrıcalıkların tanınmasının yapılan işlemin bir devir işlemi olmayacağı anlamına gelmeyeceği ayrıca Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği maddesi uyarınca devredilen işlerde hangi tür belgelerin düzenlenebileceğinin belirtildiği, belirtilen belgeler arasında iş durum belgesinin yer almadığı bu itibara devir işlemi gerçekleştirilen bir işte iş durum belgesi düzenlenemeyeceği anlaşıldığından idare tarafından yapılan işlemin yerinde olduğu hk
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarı maddesinde işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin on binde 3’ü tutarında ceza kesileceğinin, aykırılığın 30 dan fazla olması halinde ise sözleşmenin feshedileceğinin öngörüldüğü aynı maddenin devamında ağır aykırılık halinin (İşe başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Teknik Şartnamede belirtilen sayıda ve nitelikte makine ve ekipmanın şantiyede hazır bulunmaması) gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğinin öngörüldüğü Sözleşme Tasarı maddesinde ise yüklenicinin yapmış olduğu iş ile ilgili şartname veya eklerinde yazılı olan kurallardan bir veya birkaçına uymayarak işi aksatması halinde idarece tutanak düzenleneceği düzenlenen tutanakta belirtilen süre sonuna kadar aykırılık hali ortadan kaldırılmaz ise belirtilen süreden itibaren aykırılık ortadan kalkana kadar geçen her takvim gününün özel aykırılık hali olarak kabul edileceği yükleniciye idari para cezası kesileceği aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde sözleşmenin idarece feshedileceğinin öngörüldüğü bahse konu doküman düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemelerin belirsizlik ve tereddüt doğurucu nitelikte olduğu Sözleşme Tasarı maddesinde yer alan ağır aykırılık halleriyle Sözleşme Tasarısı maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin birbirini kapsar nitelikte olduğu Tip Sözleşme uyarınca ağır aykırılık hallerinin ihlali durumunda uygulanacak tek yaptırımın fesih yaptırımı olduğu dikkate alındığında bahse konu düzenlemelerin bu haliyle aynı fiiller için hem fesih yaptırımına hem de de para cezası yaptırımına sebebiyet verebileceği bu itibarla şikayete konu doküman düzenlemelerinin Tip Sözleşmeye ve ilgili notunda yer alan açıklamalara aykırılık teşkil ettiği hk 1
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı maddesinde “Cezalar ve Sözleşmenin feshi” düzenlemesinde besin zehirlenmesi durumunda idarenin tek taraflı sözleşmeyi fesih edebileceğinin yer aldığı, madde sonunda ise ilave olarak ceza kesileceğinin de belirtildiği, dolayısıyla söz konusu mükerrer ceza öngörüsünün mevzuata aykırı olduğu hk 1
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarı maddesinde ağır aykırılık halinin (hiçbir mücbir sebep olmadan yemek çıkarılmaması ve insan hayatını riske atan besin zehirlenmelerinin en az bir kişide) gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğinin öngörüldüğü hiçbir mücbir sebep olmadan yemek çıkarılmaması ve insan hayatını riske atan besin zehirlenmelerinin en az bir kişide gerçekleşmesi durumunda hem idari para cezası kesileceğinin hem de sözleşmenin feshedileceğinin öngörüldüğü Tip Sözleşme uyarınca ağır aykırılık hallerinin ihlali durumunda uygulanacak tek yaptırımın fesih yaptırımı olduğu dikkate alındığında idarece yapılan düzenlemenin bu haliyle Tip Sözleşmeye ve ilgili notunda yer alan açıklamalara aykırılık teşkil ettiği hk 1
Devamı...