ihalede istekliler tarafından yaptırılması gereken sigortanın yalnızca All Risk sigortası olduğunun ve bahse konu sigortanın kapsam ve limitlerine anılan Tasarı maddesinde yer verilmemesi nedeniyle söz konusu sigortanın asgari limitler dâhilinde yaptırılması gerektiği
Devamı...

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile ihale Sözleşme Tasarısı maddesi uyarınca  hakediş ödemelerinin yükleniciye idare tarafından yapılması gerektiği, Teknik Şartname’de yer alan söz konusu düzenlemenin, ihale konusu işin yüklenicisinin hakediş tutarının bir kısmının sahada çalışan diğer firmalar tarafından ödenecek olması sonucunu doğurduğu, dolayısıyla anılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

idare tarafından ihale Sözleşme Tasarısı’nda ağır aykırılık hali kapsamında belirlenen iddia konusu edilen idarenin veya 3’üncü şahısların (personel, öğrenci, misafir) her türlü malvarlığına, yüklenici veya yüklenici personelinin vereceği zararların bedeli, yüklenicinin hakedişinden ya da gerekiyorsa teminatından kesileceği, aynı durumun tekrarı halinde idarenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğu şeklindeki düzenlemeye yer verilmekle birlikte söz konusu ağır aykırılık halinin meydana gelmesi halinde Tip Sözleşme Tasarı maddesi uyarınca 4735 sayılı Kanun maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedilmesi gerektiğinden iddia kapsamında belirtilen ağır aykırılığın tekrarı halinde sözleşmenin feshedileceği ve bununla birlikte bahse konu aykırılık haline ilişkin işin yürütülmesi aşamasında idare tarafından kesin teminattan kesinti yapılabileceğine ilişkin düzenlemeye yer verildiğinin anlaşıldığı, ancak kamu ihale mevzuatında kesin teminatın gelir kaydedilebileceği ve kesinti yapılabileceği hallerin sınırlı olarak ve açık bir şekilde belirlendiği, dolayısıyla iddia kapsamında yer verilen söz konusu ihale dokümanı düzenlemeleri ile bu hallerin genişletilemeyeceği 
Devamı...

ihale  Sözleşmesinde özel aykırılık hallerinin yer aldığı tablonun 5’inci maddesinde aykırılık halinin yaptırımı olarak sözleşme bedelinin %0,5’i oranında ceza kesileceğinin yanı sıra idarenin bu durumda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahip olduğu yönünde düzenleme yapıldığı  düzenlemenin bu haliyle Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı maddesinde yer alan “Aşağıdaki tabloda yer alan özel aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır. Tabloda yer verilen özel aykırılıklardan herhangi birinin ilgili aykırılık için aynı satırda belirtilen sayıya ve toplam özel aykırılık halinin de 30 sayısına ulaşması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 4735 sayılı Kanununa göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği
Devamı...

ihalede araç ve makinelerin yüklenici tarafından kiralama yoluyla edinilmesi durumunda işin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmesi, ruhsat fotokopileri ve üst ekipmana sahip olan araçların teknik özelliklerini gösterir onaylı uygunluk belgelerinin sözleşmenin imzalanmasından önce idareye sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı, bahse konu belgelerin Kanun’da sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

 idare tarafından, yüklenicinin ihale sözleşmesinde yazılı süre içinde işe başlayabilmesini teminen idarece verilecek olan her türlü demirbaşa ilişkin maliyet unsurlarının teklif fiyata dahil edilebileceği öte yandan demirbaşlara ilişkin olarak verilen ayrıntılar ile ilgili ürünlerin tesliminden önce her iki taraf arasında tutulacak tutanağın söz konusu ürünlerin kırılması, bozulması, yıpranması gibi durumlarda hangi nitelikteki demirbaş malzemenin piyasadan temin edilip yerine konulmasının istendiği hususu ile tazmini olarak tutar tespitinin ne şekilde yapılacağının düzenlendiği, söz konusu demirbaş tutanak ile teslim alınacağından ürünlerin mevcut durumlarının bu tutanakta belirtilmesine engel bulunmadığı, netice itibariyle iddiaya konu madde düzenlemelerinin tekliflerin oluşturulması bakımından herhangi bir engel teşkil etmediği 
Devamı...

yıllara yaygın hizmet ihale yüklenmeleri bakımından somut olay bakıldığında, Belediye seçim tarihini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yapılabileceği ancak, başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 9 ay, işe başlama tarihinin ise sözleşme imzalanmasından itibaren 5 gün olarak düzenlendiği, bu çerçevede; ihale konusu hizmet işinin yıllara yaygın olmaması, ihale konusu işin süresinin aynı takvim yılı içerisinde başlayıp, aynı yıl içerisinde sonlanacağı ve bu sürenin seçimin yapılacağı takvim yılı içerisinde kaldığı hususları birlikte göz önüne alındığında, ihale konusu işin söz konusu madde kapsamının dışında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle şikâyete konu ihalenin gerçekleştirilmesinin anılan mevzuata aykırılık teşkil etmediği
Devamı...

ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu edilen belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği mevzuatta belirlenen belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

idare tarafından ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere Sözleşme Tasarısı’nda yer verileceği, bu kapsamda her ne kadar ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 33’üncü maddesinin boş bırakıldığı görülse de idare tarafından ihale konusu iş kapsamında kullanılacak teknik personel ve makine, araç, ekipman ile ilgili hususlara Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde yer verildiği, dolayısıyla söz konusu hususlara ilişkin ayrıntılara Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddesinde yer verilmese de ihale dokümanının bir bütün olduğu ve bahse konu düzenlemelere Teknik Şartname’de yer verildiği görüldüğünden bu konuyla ilgili ihale dokümanında herhangi bir belirsizliğin olmadığı, söz konusu düzenlemenin, ihalede yeterlik kriteri veya kendi malı şartı getirilerek fiyat dışı unsur olarak da belirlenmediği, tekliflerin hazırlanması açısından belirsizliğe mahal verecek bir durum oluşturmadığı
Devamı...

ihale sözleşme daveti tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşme imzalamaya davet edildiği  daha sonra bir başka istekli tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine, idarece ihale üzerinde bırakılan istekliye  EKAP üzerinden gönderilen yazıda, Kamu ihale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu bu gerekçe ile sözleşmenin imzalaması sürecinin durdurulduğu, Kamu İhale Kurumu tarafından nihai karar verildikten sonra  ihale üzerinde bırakılan istekliye yapılan sözleşmeye davet bildiriminden kalan süreler içerisinde sözleşme yapılması hususunun bildirilmesi( 10 günlük sözleşme süresinin 7 gününün geçtiği ve Kamu İhale Kurumunun nihai kararından sonra geriye 3 günlük süresinin kaldığı)
Devamı...

İhalede sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler ve ilgili belgelerin sunulmaması halinde uygulanacak yaptırımların mevzuatta yer aldığı, mevcut ihale dokümanında ise sözleşme öncesi istenilebilecek belgelere ek olarak Teknik Şartname Diğer hususlar da ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği, anılan düzenlemeye yönelik süresi içerisinde yapılmış bir başvuru olmadığından ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, bu durumda idarece gönderilecek sözleşmeye davet yazısında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulması istenilen bilgi/belgelere açık ve net bir şekilde yer verilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da söz konusu belgelerin sunulması gerektiği
Devamı...

ihale Şartnamesinde  kiralanacak araca ait taşıt belgesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması gerektiğinin hatalı olduğu hk
Devamı...

ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu edilen belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği mevzuatta belirlenen belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısı ve “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazılarda sunulması istenilen bilgilere/belgelere açık ve net bir şekilde yer verildiği tebliğ edilen “Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği” konulu yazı ve ekindeki tutanakta anılan istekli tarafından sunulan bilgi ve belgelerde eksikliklerin tespit edildiği ve başvuru sahibi ile sözleşme yapılmamasına ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verildiği, mevcut ihalede Teknik Şartnamedeki düzenlemeye ilişkin olarak Kuruma yapılan bir itirazen şikâyet başvurusunun bulunmadığı, dolayısıyla doküman düzenlemelerinin mevcut haliyle kesinleştiği, doküman düzenlemelerinin kesinleşmiş mevcut haliyle kabul edilerek teklif sunulduğu, “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazıya da itirazın bulunmadığı, bu açıdan sözleşme öncesinde sunulması istenen belgelerin eksiksiz sunulması gerekliliğini yerine getirmediği anlaşılan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmayarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi
Devamı...

ihale konusu işin eksik personel ile yapılması durumunda yükleniciye ilk sözleşme bedelinin binde biri oranında ceza uygulanmasının öngörüldüğü, düzenlemeye konu hususun ihale konusu işin ihale dokümanına uygun olarak yapılmaması halinde uygulanacak bir ceza niteliğinde olduğu ve  SGK Kanunu ile ilgilisinin bulunmadığı ve düzenlemenin mevzuata aykırılık içermediği
Devamı...

ihalede  üstlenilen işler için kontrol teşkilatının öngöreceği formda ve detaylarda ayrıntılı bir iş programı düzenleyeceği ve kontrol teşkilatının uygun görüşüne sunacağı, yüklenicinin, idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorunda olduğu hükmüne yer verildiği Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinde yüklenicinin iş programına göre daha fazla iş yapması halinde, idarenin fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde ödeyeceğinin düzenlendiği, idare tarafından hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nda da söz konusu matbu ifadenin korunduğu
Devamı...

ihale konusu işin yol onarımı işi olduğu da dikkate alındığında söz konusu eğitim programlarının işin tamamlanmasını etkileyecek nitelikte olmadığı ve yeni birim fiyat olarak sözleşmeye de dahil edilemeyeceği, ayrıca kamu çalışanlarının hizmetleri gereği yapacakları yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağının ilgili mevzuatında düzenlendiği, dolayısıyla mevcut yapım işi kapsamında hazırlanan ihale dokümanında Sözleşme Tasarısı’nda yer aldığı şekliyle eğitim programlarına ilişkin düzenleme yapılmasının uygun olmayacağı 
Devamı...

kamu ihale sözleşmeleri açısından, davaya konu düzenlemenin, yüklenicinin ihtirazı kaydını süresinde ve belirtilen şekilde ortaya koymaması hâlinde hak edişine ilişkin dava hakkını ortadan kaldırarak idare lehine eşitliği bozduğu iddiası da, hak edişlerin idare temsilcileri ve yüklenici tarafından birlikte hazırlanıyor oluşu, hak edişe itirazı olan yüklenicinin bu durumu ihtirazı kayıtla ortaya koyabilmesi ve yüklenicinin bir hakkını talep etmesini önemli derecede imkânsızlaştıran veya etkisizleştiren bir yönü olmaması karşısında geçerli görülmemiştir. Hizmet sunan yüklenicinin yaptığı işin, hizmet alan idare tarafından kontrol edilmesi ve yapılan işe karşılık ödeme yapacak olan idarenin ihtirazi kayıtla bir hak edişi imzalamasının işin doğasına uygun olmadığı, bu bağlamda işi yapanın, yapılan tespite bir itirazının olması halinde bu itirazını hem tespit aşamasında hem de ödemeden sonra ileri sürebilme imkânına sahip olması taraflar arasında bulunan eşitlik ilkesine aykırılık olarak değerlendirilmeyeceğinden, dava konusu düzenleme ile idareye bir üstünlük yahut ayrıcalık tanınmadığı, işin doğasına uygun bir düzenleme ile sözleşmenin taraflarının konumuna uygun hak edişlere yönelik bir itiraz ve düzeltme imkânı tanındığı da açıktır. Bu itibarla, taraflar arası eşitlik ilkesine uygun olarak ve yüklenicinin hak edişlere karşı olan itirazlarını hak arama hürriyetine orantısız bir sınırlama getirmeksizin düzenleyen dava konusu Yönetmelik hükmünde hukuka aykırılık bulunmamaktadır
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname’nin Teklif fiyata dahil olan giderler maddesinde Teknik Şartnamede bahsi geçen her türlü malzeme giderlerinin teklif fiyatına dahil olduğu Sözleşme Tasarısı’nın Sözleşme bedeline dahil olan giderler maddesinde de malzeme giderlerine ilişkin benzer düzenlemenin yer aldığı, Teknik Şartname’nin 5.5’inci maddesinde de yüklenicinin ihale konusu işte çalışacak sürücü için kıyafetlerin ayni olarak verileceği, aksi halde idare tarafından sürücü kıyafetinin resen temin edilerek yüklenicinin hakedişinden kesileceğinin düzenlenmiş olması
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında yer alan düzenlemelerde aykırılık hallerinden hangisinde aykırılık halinin 30’a ulaşması durumunda sözleşmenin feshini gerektirdiğinin belirlenmediği iddiasına yönelik olarak; tabloda yer verilen özel aykırılıklardan herhangi birinin ilgili aykırılık için aynı satırda belirtilen sayıya ve toplam özel aykırılık halinin de 30 sayısına ulaşması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 4735 Kanun maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının aksine düzenlemede herhangi bir belirsizliğin yer almadığı
Devamı...

ihalenin iptali kararının iptali edilmesi gerektiğinden ihale sürecine dönülmüş olacağı, anılan mevzuat ve Şartname düzenlemeleri gereği ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabileceği, tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığı, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı anlaşılmış olup idarece söz konusu işlemler gerçekleştirilmeden yeniden sözleşmeye devam edilmesi sözleşme feshi süreci geri alınması
Devamı...

pazarlık usulü (21/b) ile gerçekleştirilen ihale sözleşmenin uygulanması aşamasında ihtiyaç duyulması halinde proje değişikliği yapılabileceği ve itirazen şikâyete konu iddianın da isteklilerin eşit şartlar altında yarışarak ihaleye teklif sunmalarını etkileyecek bir duruma ilişkin olmadığı
Devamı...

İdarenin yükleniciye teslim ettiği ihale malzemelerinin eksik şekilde iadesi durumunda yüklenicinin idareye karşı borç altına gireceği açık olup yüklenicinin idareye karşı ihale konusu işten doğan borçlarından kabul tarihine kadar ödenmeyenler için, bu tarih sonrasında borca karşılık kesin teminattan mahsup edilecek tutar ile sorumlu olduğu 
Devamı...

ihale sözleşme davet yazısında da Teknik Şartnamede belirtilen söz konusu belgelerin araçların altı ayda bir bakımı-onarımı ve periyodik muayenelerinin yapıldığına dair belgeler hariç şekilde idareye sunulduğu idare tarafından bu eksiklik dışında muhtelif eksiklik tespitleri ile sözleşme imzalanması için gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idarece  tebliğ edilen sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 /10’uncu maddesi sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulması ile %6 oranında kesin teminatın verilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirmesinin istendiği, buna karşın Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı hk
Devamı...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin ise sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

 ihale Sözleşme maddesine göre idareler tarafından hazırlanacak sözleşme tasarıları maddelerinde özel aykırılık hallerinin ağır aykırılık hallerinin belirtilmesi gerekmektedir Bu maddeleri sözleşme hükümlerine uyulmamaya ilişkin genel aykırılık halini düzenleyen maddeden ayıran temel husus ise hangi somut fiil veya davranışların özel veya ağır aykırılık hali olarak kabul edileceğinin belirlenmesi zorunluluğu oluşturmaktadır. Dolayısıyla, sözleşme tasarılarının özel aykırılık hallerine ilişkin maddelerinde veya ağır aykırılık hallerine ilişkin 16.1.3’üncü maddelerinde yer verilen, somut fiil veya davranışları içermeyen düzenlemelerin bir özel veya ağır aykırılık hali olarak kabul edilmesi mümkün olmayıp, bunların genel aykırılık hali olarak tasarıların maddeleri kapsamında kabul edilmesi gerekmektedir
Devamı...

ihaleye teklif veren Firma tarafından sözleşme yapılmadan önce sunulmak zorunda olan araç-şoför bilgiler ve  belgeler inceleme komisyonu tarafından sunulan bilgi ve belgelerin idari şartname maddesi ile teknik şartnameye aykırı olduğu tespit edilmesi ile teminatın irad kaydeydilmesi
Devamı...

ihalenin sözleşme süresi her ne kadar Şubat ayının 29 çekmesinden kaynaklı 2024 yılının artık yıl olması sebebiyle 366 güne tekabül etmiş olsa da fiyat farkına ilişkin Esasların uygulanmasında esas alınacak 365 takvim gününün belirlenmesinde artık yıllar hariç normal bir takvim yılındaki 1 yıllık süreye denk gelen takvim günü üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı maddeleri dışındaki ve ihale dokümanındaki aykırılık hallerine ilişkin düzenlemelerin sözleşme maddesi kapsamında değerlendirileceği hüküm altına alındığından Teknik Şartname’de belirlenen aykırılık hallerine ilişkin uygulanacak müeyyidelerde Sözleşme Tasarısı düzenlemelerin dikkate alınması ve bu yönde işlem tesis edilmesi gerektiği hususunda çelişki bulunmadığı 
Devamı...

İhalede kesin teminatının Şartname hükümlerinin uygulanması sırasında idareye zarar verildiği takdirde yüklenicinin zararı 10 gün içerisinde karşılamayı kabul edeceği, idarenin doğacak zararları yüklenicinin öncelikle hakedişinden kesinti yapabileceği, kesin teminattan kesinti yapılabilme imkanının ise ancak iş tamamlandıktan sonra bahse konu hususlardan kaynaklı olarak idareye borcunun bulunması halinde mümkün olabileceği değerlendirildiğinden anılan düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği 
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı düzenlemesindeki geziye ilişkin olarak maliyet hesabı yapılmasına imkan veren gerekli bilgilere ihale dokümanında açıkça yer verilmemesi hususunun isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüde düşüreceği, dolayısıyla ihalede rekabetin oluşmasını engelleyecek nitelikte olduğu, ayrıca kamu çalışanlarının hizmet gereği yapacakları yurt dışı gezi ve eğitim görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağının ilgili mevzuatında düzenlendiği, dolayısıyla mevcut yapım işi kapsamında hazırlanan dokümanda bu hususlara ilişkin düzenleme yapılmasının uygun olmayacağı 
Devamı...

ihale Teknik Şartnamede öngörülen gerek sözleşmenin feshini gerekse ceza uygulanmasını gerektiren hallerin Sözleşme Tasarısı maddesinde öngörülen genel aykırılık halleri olarak değerlendirileceği ve Sözleşme Tasarısı’nın maddesinde yer verilen ceza oranlarına tabi olacağı dolayısıyla Teknik Şartname’de öngörülen söz konusu düzenlemelerin çelişki yaratan ve sağlıklı teklif verilmesini etkileyen bir aykırılık oluşturmadığı hk
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısı’nın aktarılan maddesinde  Araç ruhsatı, Motorlu Araç Tescil Belgesi, Kasko, Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası ve Zorunlu Trafik Sigortası Poliçelerinin birer fotokopisi sözleşmeden önce idareye verilecektir şeklinde belirtilen belgelerin bir nüshasının aslı idarece görülmüş olan fotokopilerinin sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından idareye ibraz edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenilemeyeceği 
Devamı...

ihale dökumanında hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde 90 gün olarak belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca aynı düzenleme içerisinde yer verilen ödemeye ilişkin süreler arasında çelişki bulunduğu 
Devamı...

ihale sözleşme aşamasında şirket ortaklarının ve varsa vekilin ayrıca sözleşme  öncesi yasaklılık sorgulamasının yapılması gerektirdiği
Devamı...

Öğrenci taşıma ihalesinde yükleniciye hakediş ödemesi yapılabilmesi için yüklenicinin hakediş faturalarını en geç her ayın *mesai bitimine kadar idareye teslim etmesi koşuluna bağlandığı aksi halde faturaları belirlenen sürelerde idareye teslim etmeyen yüklenici hakkında anılan Tasarı’nın 16’ncı maddesinde öngörülen cezaların uygulanacağı düzenlenmesi
Devamı...

 İhale sözleşmenin feshedilebilmesi için aynı satırda belirtilen sayıya ulaşması hali ve toplam özel aykırılık halinin de 40000 sayısına ulaşması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda uygulanabilirlik kazanacağı yani bu 2 durumun birlikte ortaya çıkması ile ancak protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedilebilme yaptırımının uygulanabilme imkânın doğacağı, anılan düzenlemenin bu haliyle Tip Sözleşmeye aykırı olduğu 
Devamı...

ihale  sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımı ihalelerinde tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Bahse konu ihalenin sözleşme süresinin 335 gün olduğu ve 365 takvim gününü aşmadığı Sözleşme süresinin 365 takvim gününü aşmayan ihalelerde ise, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamını idare için kullandığı hizmet alımlarında sadece işçilik girdisine göre veya idarelerin takdirine bağlı olarak tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verileceği hk
Devamı...

idare tarafından ihale konusu işte herhangi bir nedenle çalıştırılmayan araçlara hakediş ödenmeyeceğine yönelik şartname maddesindeki  düzenlemenin 4735 sayılı sözleşme Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ilkesine aykırılık teşkil ettiği hk
Devamı...

ihale sözleşme davet yazısı dışında ayrı bir yazıda sadece İdari Şartnamede sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgelerin istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarece mevzuat gereğince ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanamaması durumunda ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği 
Devamı...

İhale dokümanının şikayete konu edilen düzenlemesinden yüklenicinin ve personelinin idareye herhangi bir zarar verdiği, yüklenicinin faaliyetinden doğan ve çalıştırılan personelle ilgili doğabilecek tüm borçlar ve doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetlerin ile bunlara yönelik olarak idare tarafından yapılacak tüm ödemelerin öncelik sıralaması olmaksızın yüklenicinin kesin teminatı veya hakedişinden kesebileceği anlaşılmış olup, kamu ihale mevzuatında kesin teminatın gelir kaydedilebileceği ve kesinti yapılabileceği hallerin mevzuatta sınırlı olarak belirlendiği hususu dikkate alındığında, ihale dokümanı düzenlemeleri ile bu hallerin genişletilemeyeceği
Devamı...

yüklenicinin ihalede tahsis edeceği araçların plaka marka model ve yolcu kapasitelerini gösterir liste ile ruhsat fotokopileri araç şoförlerine ait listenin sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edileceği Şartnamede ise personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak ve yüklenicinin öz malı olmayan her bir araç için, yüklenici ile araç sahibi arasında ihale konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin, sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmasının zorunlu olduğu yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgenin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenemeyeceği hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekliye 10 günlük süre verildiği ve ihale için belirlenen teklifin geçerlik süresinin sözleşme imzalanması için verilen 10 günlük sürenin bitim tarihinden önce sona ermiş olması halinde firmanın yasaklanması
Devamı...

ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan şikâyete konu 1 Nolu aykırılıkta, yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi ve/veya işe süresinde başlamadığı takdirde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar verileceği ve gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1 (bindebir) oranında gecikme cezası uygulanacağı ve ilgili aykırılık için aynı satırda belirtilen aykırılık sayısı 3 olarak ifade edilmiştir. Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi ve/veya işe süresinde başlamaması fiilinin ancak sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleştirilecek nitelikte bir fiil olduğu, yüklenicinin sözleşmenin imzalanması ile ihale konusu hizmetin sözleşme ve eklerine uygun şekilde yerine getirme yükümlülüğü altına girdiği, yüklenicinin sözleşmeye konu taahhüdünden vazgeçmesinin veya işe süresinde başlamamasının bu aşamada tekerrür edebilecek nitelikte olmadığı, bu halin sözleşmenin feshi sonucunu doğuracak mahiyette olduğu, dolayısıyla söz konusu aykırılık halinin mahiyeti itibarıyla birden fazla kez gerçekleşemeyeceği yani bu ihlalin tekerrürünün mümkün olmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemenin bu haliyle Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 16’ncı maddesine aykırı olduğ
Devamı...

İhale Sözleşmesinde yemek yiyenlerde vuku bulacak zehirlenme oranının %1 olarak belirlendiği söz konusu oranın asgari bir oranı temsil ettiği, bu oranın üzerindeki zehirlenmelerin de ağır aykırılık hali kapsamında değerlendirilmesinin işin doğası gereği olduğu, söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine engel olacak ve sözleşmenin uygulanması aşamasında da ihtilafa neden olacak nitelikte olmadığı hk
Devamı...

İhale Sözleşmesinin  dipnotunda belirlenen bir aykırılığın gerçekleşmesi üzerine idarece ceza öngörülmesi halinde söz konusu hususun * maddede düzenleneceği ve bu oranın %2 şeklinde belirtileceği ifade edilmiş olsa da ihaleye ait Sözleşme Tasarısının ağır aykırılık hallerine ilişkin maddesinden de ceza yaptırımının uygulanacağı hususu anlaşılabildiği ve ilgili maddede belirlenen ceza oranının Tip Sözleşmede belirtilen ilk sözleşme bedelinin %2’si oranını aşmadığı hk
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında Cezalar aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlar  maddelerinde  taşıtların ve sürücülerin belirtilen hizmetlerde 10 dakikanın üzerinde gecikmesi hizmetlerden herhangi birinin yapılamaması herhangi bir nedenle taşıtın çalışmaması ve teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicinin sorumluluğunda bulunan şartlardan herhangi birinin yerine getirilmemesi gibi düzenlemelerin somut bir fiili tanımlamadığı, bu durumda aykırılıklara ilişkin düzenlemelerin somut fiil kapsamında değerlendirilemeyeceği hk 
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarı maddesinde hak edişlerde yapılabilecek hatalar ve yanlış uygulamalar nedeniyle yükleniciye fazla ödenen miktarların yüklenicinin hak edişinden kesileceği, iş bitiminden sonra Sayıştay ve İçişleri Bakanlığınca yapılan denetimlerde çıkarılacak fazla ve yanlış ödemelerin olması durumunda yüklenicinin o işe ait teminatından kesiti yapılacağının düzenlendiği, ancak kesin teminatın gelir kaydedilebileceği hallerin mevzuatta sınırlı olarak belirlendiği, ihale dokümanı düzenlemeleri ile bu hallerin genişletilemeyeceği hk
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan KİK020.0/H numaralı “Sözleşmeye davet” başlıklı standart form ile, ayrıca kesinleşen ihale dokümanı düzenlemeleri gereğince İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” maddesinde yer alan ve sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin de açıkça belirtilmesi suretiyle başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği hk
Devamı...