e-ihalede birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde işçilik kalemlerinin birim fiyatlarının virgülden sonra iki hane olacak şekilde belirlendiği, teklif tutarlarının da virgülden sonra iki hane olarak hesaplandığı dolayısıyla tutarlarda herhangi bir yuvarlama işlemine ihtiyaç olmadığı ayrıca e-teklif verildiğinden aritmetik bir hatanın söz konusu olmadığı
Devamı...

ihalede isteklilerin farklı IP adresleri üzerinden ihale dokümanını indirdikleri,  aynı şekilde tekliflerin gönderildikleri IP adreslerinin de birbirinden farklı olduğu, ayrıca iki isteklinin teklifleri arasında  fark bulunduğu ve teklif birim fiyat cetvellerinde iş kalemlerine verilen birim fiyatlar arasında bir yakınlık bulunmadığı Ayrıca şirketler tarafından bir kişinin iki şirkete birden kefil olup imza vermek/kefil olmak suretiyle grup kredisi kullandırılmış oldukları iddiasının somut delillerle ortaya konulmadığı, ayrıca her iki isteklinin de geçici teminatlarını elektronik olarak sunduğu ve geçici teminatların farklı bankalardan düzenlendiği belirlenmesi
Devamı...

ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kalemlerine ilişkin teklif edilen birim fiyatların toplamı
Devamı...

e-ihale teklif kapsamında birim fiyat teklif cetvelinin EKAP’ta oluşturulduğu ve istekliler tarafından sadece iş kalemlerine ilişkin teklif fiyatlarının verildiği ve ilgili birim fiyat teklif cetvelinde değişiklikte bulunamayacaklarından standart forma aykırı teklif sunulmasının mümkün olmadığı
Devamı...

isteklinin elektronik ihale ortamda teyidi yapılamayan ayrıntılı birim fiyat teklif cetvelini sunmasının istenilmediği ve fakat yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak hakkında bir değerlendirme yapıldığı ve idarece aritmetik hata yapıldığı sonucuna ulaşıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak yapılan işlemlerde, istekliler arasında eşit muamele edilmesi ilkesinin zedelendiği, yapılan idari işlemin mevzuata aykırı olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereği yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığına yönelik kontrolün yapılamayacağı
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında yarı zamanlı çalışacak personel için birim fiyat teklif cetvelinde ayrıca bir satır açılmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklitarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin teklif edilen fiyatların ihale dokümanı uyarınca hesaplanması gereken tutarın altında olduğu, anılan istekliye ait teklifin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm iş kalemleriin yer aldığı fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından mevzuatta öngörülen gerekli ibarenin yer almadığı, dolayısıyla fiyat teklifinin satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak düzenlenmediği ve mevzuatta yer alan gerekli şartları sağlamadığı, ayrıca satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) açıklama istenen iş kalemlerinin tamamının fiyatının yer almadığı ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

ihale Teknik Şartnamenin ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde yaklaşık 20 iş kaleminde talep edilen işlerin elle işçilik niteliği taşıyan çim biçme, çapalama, budama, sulama gibi işler olduğu, bahse konu işlerin içeriğinin hizmet alımı niteliğinde olduğu anlaşıldığından 696 sayılı KHK uyarınca belediyeler tarafından alımının yapılamayacağı, ihale konusu iş kapsamında yer alan mal temini işinin, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bölümleri ile doğal bir bağlantısının bulunmadığı, ihale konusu işte malzeme alımlarının, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada olduğu, bu durumun farklı uygulama yöntemleri çerçevesinde belirtilmesi gereken yeterlilik kriterlerini etkileyeceği, bahse konu işlerin birbirinden ayrıştırılarak ihaleye çıkılması gerektiği
Devamı...

 ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işi olmadığı anlaşılmış olup ihalede ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personel giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasını zorunlu kılan herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığından  bu giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasının zorunlu olmadığı
Devamı...

ihale birim fiyat ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verildiği söz konusu kaleme ilişkin teklif tutarının ise yukarıda aktarılan Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanmak suretiyle 0,01 TL olarak toplam teklif tutarına yansıtıldığının anlaşıldığı
Devamı...

araç kiralama ihalesinde belirlenen süre içerisinde sınırsız kilometre üzerinden yapılabildiği ve fiyatlandırılabildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde ihalede birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen süre içerisinde sınırsız kilometre üzerinden teklif verileceği düzenlemesinin teklif verilmeye engel teşkil etmediği
Devamı...

ihalede belirtilen bilgi ve belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosunda bu bilgi ve belgeler için ayrı bir satır açılması gerekirken açılmadığı, bu durumun istekliler tarafından sağlıklı bir şekilde teklif verilmesine engel teşkil edecek ve verilen tekliflerin objektif ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini etkileyecek nitelikte olduğu
Devamı...

 öğrenci taşınması ihalesinde her bir personel için brüt asgari ücret öngörülerek birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmak suretiyle teklif tutarının oluşturulacağı belirtilmekle birlikte ihalenin öğrenci taşıma işi ile rehber personel hizmeti ayrı kısımlarda olmak üzere 8 kısımdan oluştuğu, öğrenci taşıma işi ile rehber personel hizmetinin kısımlara ayrılarak ihale edilmesinin alıma konu hizmetin niteliği, bütünlüğü ve sürekliliği açısından uygun mahiyette olmadığı hk
Devamı...

Öğrenci taşıma ihale dokümanına göre birim fiyat teklif cetvelinde rehber personelin işçilik giderlerine ilişkin ay üzerinden teklif alınma zorunluluğunun bulunmadığı, bu nedenle rehber personelin işçilik giderlerine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde gün üzerinden teklif alınmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği hk
Devamı...

ihalenin e-teklif alınmak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirilen bir ihale olduğu, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin EKAP üzerinden doldurularak hazırlanmak suretiyle ihaleye katılım sağlanacağı, dolayısıyla birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin usulüne uygun olmadığından bahsedilemeyeceği
Devamı...

elektronik ihalelerde teklif mektubu ve ekleri EKAP üzerinden doldurulduğundan ve birim fiyat teklif cetvelindeki toplam ve çarpımlar EKAP tarafından hesaplandığından, aritmetik hata yapılmasının fiilen mümkün olmadığı hk
Devamı...

ihale sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kalemleri için teklif edilen toplam tutarın * TL olduğu görülmüş olup ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin teklif edilen birim fiyatların ihale tarihinde geçerli olan  asgari ücret esas alınarak hesaplanmadığı
Devamı...

personel servis ihale hizmetlerinde aksama ve mağduriyet yaşanmamasına yönelik yapıldığı, söz konusu araçların ihtiyaten sadece hizmetin aksaması durumunda kullanılacağı, araçlarda sürekli ve düzenli olarak personel taşıma faaliyetinin yapılmayacağı anlaşılmış olup, isteklilerin ihale dokümanında yer verilen tüm giderleri göz önünde bulundurarak teklif fiyatlarını hazırlayacakları ve gider kalemleri için belirledikleri fiyatlara birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri içerisine yer verebilecekleri dikkate alındığında, söz konusu yedek araçlara ilişkin maliyet hesabının istekliler tarafından yapılarak bu giderleri teklif fiyatına dahil edebileceği
Devamı...

ihale dokümanında birim fiyat teklif cetvelinde araçların tamamı için ay üzerinden satır açıldığı ve araçların aylık kiralama bedeli üzerinden de yükleniciye ödeme yapılacağı, bununla birlikte Teknik Şartname’de araçların mesai saatleri veya mesai saatleri dışında (görev harici) idarenin belirleyeceği yerde bulunacağının, idarenin izni olmadan araçların değiştirilemeyeceği ve geri alınamayacağının, araçların tasarrufunun sözleşme süresi boyunca idareye ait olduğunun ve yüklenicinin idarenin izni olmadan herhangi bir kullanım hakkının bulunmadığının düzenlendiği de dikkate alındığında yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi hallerinde hakediş ödenmeyeceğine yönelik yapılan düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ilkesine aykırılık teşkil ettiği
Devamı...

ihale konusu binek araçlarının yakıtının idare tarafından karşılanacağı dikkate alındığında, isteklilerin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince, kendi tecrübeleri çerçevesinde bu araçlar için gerekli diğer maliyet unsurlarını öngörebileceği, bu nedenle ihale dokümanının mevcut halinde yer alan düzenlemelerde ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasında, isteklilerin teklif vermesine engel teşkil eden bir hususun bulunmadığı hk
Devamı...

ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınmasının zorunlu olduğu ancak işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınması gerektiği anlaşılması hk
Devamı...

ihale teklif mektubunda ihalenin bir kısmına mı yoksa tamamına mı teklif verdiklerinin yazılması gereken kısımda ihalenin adının yazılmasında ise;  istekli tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Cetveli incelendiğinde ihalenin tamamına teklif vermedikleri, ihalenin bazı kısımlarına verdikleri toplam tutar ile Birim Fiyat Teklif Mektuplarında teklif ettikleri toplam tutar  arasında uyumsuzluk bulunduğundan Birim Fiyat Teklif Mektubu’nda yapılan standart forma aykırılığın esasa etkili olan bir hata olduğu 
Devamı...

ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığından %4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil edilmeden saatlik asgari ücretin isteklilerin tekliflerini oluşturmalarında kullanmaları gerektiği hususu göz önüne alındığında, saatlik asgari ücretin %80 fazlası olan 63,42 TL’nin esas alınması gerektiği, anılan bedelin şartnameler ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 135.000 saat ile çarpılması sonucunda 8.561.700,00 TL elde edildiği, bu bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olduğu, ihaleye teklif sunan isteklilerin toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanması öngörülen %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif bedelinden çıkarılması sonucunda geriye asgari 8.561.700,00 TL asgari işçilik tutarını karşılayacak bir bedelin kalması gerektiğ
Devamı...

ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin teklif edilen fiyatların ihale dokümanı uyarınca hesaplanması gereken tutarın altında olduğu, anılan isteklilere ait tekliflerin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği
Devamı...

ihale konusu işte nitelikteki personel giderlerine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

İdari Şartname’nin ekinde verilen listede gerekse Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde binek araçlara ilişkin sayı ve özelliklerine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, ayrı bir satır açılmadığı ancak Teknik Şartname’de bu araçların organizasyon kapsamında  şehir içi ulaşımda kullanılacağı hususuna yer verildiği, dolayısıyla söz konusu binek araçların sayısı ve özelliklerine yer verilmediğinden teklif fiyata dahil giderler arasında olup olmadığının anlaşılmasında ve teklif fiyatın belirlenmesinde istekliler arasında tereddüt oluşturacağı ve bu noktada ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki oluştuğu 
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam engelli personel sayısının 13 olarak belirtildiği, bu itibarla  il bazında ayrı ayrı olmak üzere istenilen asgari engelli personel sayının karşılandığı, engelli personel sayısının net olarak %3 şeklinde belirlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı, aktarılan Tebliğ açıklamasından asgari şartın sağlanması gerektiği ve asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılmasının mümkün olduğu
Devamı...

İhale dokümanında söz konusu alım kapsamında işlerin takibi amacıyla yükleniciden yakıt dahil olarak talep edilen 2 adet binek otomobilin çalıştırılacağı iş, yapacağı güzergah ve kilometre bilgisine dair herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, Teknik Şartname’de alım konusu ürünün tankerler ile sevkiyatının yapılacağı ilçeler ve ilçelerin merkeze uzaklıklarına yer verildiği, ancak bahse konu düzenlemenin talep edilen binek araçlara ilişkin bir düzenleme olmadığı, dolayısıyla bahse konu araçların başvuruya konu ihalede hangi iş veya işler için kullanılacağının belli olmadığı, araçların yakıt, bakım, lastik değişimi, köprü ve otoyol geçişi gibi giderlerinde kilometrenin önem arz ettiği, bu durumun söz konusu gider kalemleri için teklif fiyatı oluşturma aşamasında isteklileri tereddüde düşürebileceği, ayrıca başvuruya konu alımın bir mal alımı ihalesi olduğu, bu açıdan bahse konu alım kapsamında istenen binek araçların ihale konusu işin mahiyetine uygun olmadığı, bununla birlikte ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu araçlar için ayrı bir satır açılmadığı hususu da bir arada değerlendirildiğinde, dokümandaki söz konusu düzenleme ile isteklilerin sağlıklı teklif vermesi ve verilen tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı 
Devamı...

ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam engelli personel sayısının 80 olarak belirtildiği, bu itibarla istenilen asgari engelli personel sayının karşılandığı, engelli personel sayısının net olarak %3 şeklinde belirlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı, aktarılan Tebliğ açıklamasından asgari şartın sağlanması gerektiği ve asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılmasının mümkün olduğu
Devamı...

İş Ortaklığı’nın teklif etmiş oldukları tutarların farklı olduğu, birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemi tutarlarının herhangi bir paralellik göstermediği, anılan iş ortaklarının özel ortaklarının sunmuş oldukları belgeler üzerinde yer alan aynı meslek mensubuna ait imza ve kaşelerinin yer aldığı, ancak söz konusu belgelerin aynı meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenmesinin, isteklilerin beraber hareket ettikleri şeklinde yorumlanamayacağı, ayrıca söz konusu isteklilerin ihale dokümanını indirdikleri bilgisayarların IP adreslerinin farklı olduğu, geçici teminat mektuplarının farklı banka şubeleri tarafından düzenlendiği, şirket ortaklarının, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin farklı kişiler olduğu ve şirket adreslerinin farklı olduğu anlaşılması
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde İdari Şartnamede yer alan yukarıda ki düzenlemeye uygun olarak otomobiller için ayrı, “1 adet Makam Aracı” iş kalemi için ayrı satırlar açıldığı dolayısıyla otomobiller ve makam aracı için isteklilerden ayrı teklif sunmaları istenildiği tespit edildiğinden, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin, makam aracı için sunmuş olduğu teklif fiyatının motorlu kara taşıtları kasko değerinin %2’sini aştığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmayacağı hk
Devamı...

İhale birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin kısımları için teklif ettiği tutarlar miktar ve birim fiyatların çarpımı ile uyumlu olmayan, diğer bir ifade ile teklifinde aritmetik hata bulunduğu anlaşılan söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen işin miktarı ile niteliğinin değişmesi hususlarıyla ilgili olarak Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki değişikliklerin neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği, yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplamada bulunulmadığı hk
Devamı...

İhalenin üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin satırında belirtilen araçlar için aylık teklif edilen birim fiyatların taşıtın Sigorta tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aştığı, yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin araçların kasko değerinin %2’sini geçen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlemeleri gereğince anılan isteklinin teklifinin söz konusu kısımda değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

İhale konusu işin büyüklüğü isteklilerin teklif fiyatlarını oluştururken ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerini esas alarak teklif ettikleri birim fiyatları oluşturmaları gerektiği, iş sağlığı ve güvenliği giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğunun idare tarafından belirtildiği, anılan giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin içine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatlarını oluşturabilecekleri, dolayısıyla anılan giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının gerekmediği
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminde iş kapsamında çalıştırılacak personel için teklif edilen birim fiyatların Teknik Şartnamede yapılan asgari ücretin yüzde fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilen hesaplamada yer alan birim fiyatların altında olduğu
Devamı...

Birim fiyat tariflerinde ve birim fiyat teklif cetvelinde çalışma saatleri ve yapılacak km’lerin aracın gün içinde yaptırılması düşünülen maksimum çalışma ve km. değerleri olduğu aynı zamanda fazla km. hesaplaması teşkil ettiğinde birim fiyat tariflerinde tanımlanan sefer usulü çalışan araçlar hariç, günlük km. usulü ile çalışan taşıt grupları için sözleşme süresi içerisinde yapılan toplam km yapılması gereken toplam km den fazla ise o taşıt grubu için fazla km bedeli ödeneceği bu kalemler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı bu konuda düzenlemenin bulunduğu belirlenmiş fazla çalışma durumu oluşması halinde şoförlerin fazla çalışma maliyetlerinin de eklenerek fiyat verilmesinde bir engel bulunmadığı hk
Devamı...

ihale konusu hizmetin bütünü için aylık teklif verilmesinin istenildiği hizmetin her bir parçası için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekmediği hk
Devamı...

hizmet alım ihalesinin ana unsurunun çağrı hizmeti olduğu bu hizmetin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkacak yardımcı unsurlardan temizlik ve güvenlik gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiğine yönelik zorunluluk bulunmadığı ve söz konusu giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan diğer iş kalemlerine yansıtılmak suretiyle teklifin hazırlanabileceği
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelinde ihaleye katılan isteklilerden sayaç okuma iş kalemine adet üzerinden teklif verilmesinin istenildiği araçların kaç km yol kat edeceğine yönelik bir belirleme yapılmamasının teklif oluşturulmasına engel olmadığı araçların yakıt, bakım-onarım, yedek parça ve lastik giderlerinde km önem arz etmekle birlikte bu durumun fiyatlandırılamaz nitelikte olmadığı
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelinde ve dokümanda işin gerçekleştirilmesine ilişkin öngörülen araçlara ait düzenlenmesi isteklilerin tekliflerini birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri üzerinden bedel öngörerek tekliflerini oluşturması ve teklif değerlendirmelerinin idarece bu doğrultuda yapılması gerektiği hk 9
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilerek teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihalenin sonuçlanacağı 5
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelindeki güzergâhlar için yapılacak olan tekliflerin genel olarak araç kapasitesi ve mesafe ile ilintili olması ve başvuru sahibinin servis hareket saatlerindeki değişikliğin maliyeti neden ve nasıl etkilediğine ilişkin bir açıklamasının olmaması 1
Devamı...

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Rejim 1 ve Rejim 2 şeklindeki rejim tipleri için kahvaltı öğle ve akşam yemeği için ayrı satırlar açılmaksızın sadece Rejim 1 ve Rejim 2 şeklinde iki satır açılması neticesinde isteklilerce her bir rejim tipi için ortalama fiyat hesaplaması yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemenin sonucu olarak idarece öğün ayrımı yapılmaksızın bu rejim kapsamında bir öğün sunumuna karşılık olarak isteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvelinde Rejim 1 veya Rejim 2 satırı karşılığında öngörülen bedel kadar ödeme yapılacaktır. Dolayısıyla, özellikle Rejim 2’de farklı maliyetlere sahip öğünler için yükleniciye aynı miktarda ödenmesi sonucu doğacağından bu düzenlemenin mevcut haliyle isteklilerin maliyet hesaplamada tereddüde düşüreceği ve sözleşmenin ifası sürecinde hakkaniyete aykırı sonuçlar doğmasına sebebiyet vereceği 
Devamı...

İhale konusu işin araç kiralanması hizmet alımı işi olması dolayısıyla tekliflerin araç maliyeti üzerinden oluşturulacağı dikkate alındığında, ihale dokümanında yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderlerin, araç maliyetine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatların oluşturulabileceğinden, söz konusu giderler ile ilgili olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihalenin 36 ay süre ile katı atıkların toplanması nakli ve kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere şoförsüz/personelsiz iş makinesi ve araç kiralama işi olduğu, ihaleye ait yaklaşık maliyet cetveli ve birim fiyat teklif cetvelinin yalnızca kiralamaya konu araçlardan oluştuğu ve herhangi bir personel giderini içermediği, Sözleşme Tasarısında da yalnızca kiralamaya konu araçlara yönelik ceza uygulamalarına yer verildiği, iddia konusu Teknik Şartname düzenlemelerinin yüklenicinin zaten bünyesinde mevcut olan ve işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından temin edilecek araçların hizmete hazır halde bulundurulmasında kullanılacak personele yönelik kurallar niteliğinde olduğu, dolayısıyla başvuru konusu ihale kapsamında çalıştırılacak araç şoförlerinin idare personeli olacağı ve personel temini gerektirmeyen bir iş için de personele fiyat farkı verilmesine dair bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı, diğer yandan malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden b2 içinse belirleme yapmayarak fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmesinin ise idarenin takdir yetkisi
Devamı...

İş Ortaklığı’nda pilot ortağının adresinin ihale tarihi itibariyle aynı olduğu, birim fiyat teklif mektuplarında da aynı olan bu adresin yer aldığı diğer yandan Sicil Gazetesi’nden ortak Şti adresinin  değiştiğine ilişkin kararın Noter tarafından ihale günü onaylandığı ve bunun üzerine tescil edildiği anlaşıldığı buna göre anılan firmaların ihale tarihi itibariyle adreslerinin aynı olduğu nitekim itirazen şikâyet dilekçesinde de bu durumun başvuru sahibi tarafından da ikrar edildiği dikkate alındığında   bu durumun her 2 isteklinin birbirlerinin tekliflerinden haberdar olmasına ilişkin karine oluşturduğu ve isteklilerin söz konusu ihaleye bu şekilde girmelerinin Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu değerlendirilmesi
Devamı...

İhale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak üç farklı araç türünden her birinden kaç adet çalıştırılacağının birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen hatlarda bu araçlardan hangilerinin çalıştırılacağının açıkça düzenlenmediği hk düşülen şerh
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasa dahi işin sürdürülmesi boyunca anılan teknik personelin iş mahallinde tam zamanlı çalışacağının anlaşıldığı, Teknik Şartname düzenlemelerinde anılan teknik personelin iş süresi boyunca iş mahallinde 4 teknik personelin bulunması ve çalıştırılması gerektiği belirtilmesine ve bu durumun İdari Şartname’nin teklife dahil olan giderlerinde sayılmasına rağmen idarece söz konusu 4 teknik personelin maliyetinin yaklaşık maliyet hesabına katılmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi 
Devamı...