ihale konusu binek araçlarının yakıtının idare tarafından karşılanacağı dikkate alındığında, isteklilerin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince, kendi tecrübeleri çerçevesinde bu araçlar için gerekli diğer maliyet unsurlarını öngörebileceği, bu nedenle ihale dokümanının mevcut halinde yer alan düzenlemelerde ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasında, isteklilerin teklif vermesine engel teşkil eden bir hususun bulunmadığı hk
Devamı...

ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınmasının zorunlu olduğu ancak işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınması gerektiği anlaşılması hk
Devamı...

ihale teklif mektubunda ihalenin bir kısmına mı yoksa tamamına mı teklif verdiklerinin yazılması gereken kısımda ihalenin adının yazılmasında ise;  istekli tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Cetveli incelendiğinde ihalenin tamamına teklif vermedikleri, ihalenin bazı kısımlarına verdikleri toplam tutar ile Birim Fiyat Teklif Mektuplarında teklif ettikleri toplam tutar  arasında uyumsuzluk bulunduğundan Birim Fiyat Teklif Mektubu’nda yapılan standart forma aykırılığın esasa etkili olan bir hata olduğu 
Devamı...

ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığından %4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil edilmeden saatlik asgari ücretin isteklilerin tekliflerini oluşturmalarında kullanmaları gerektiği hususu göz önüne alındığında, saatlik asgari ücretin %80 fazlası olan 63,42 TL’nin esas alınması gerektiği, anılan bedelin şartnameler ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 135.000 saat ile çarpılması sonucunda 8.561.700,00 TL elde edildiği, bu bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olduğu, ihaleye teklif sunan isteklilerin toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanması öngörülen %0,948 damga vergisi, %0,569 karar pulu ve %0,05 Kamu İhale Kurumu payının teklif bedelinden çıkarılması sonucunda geriye asgari 8.561.700,00 TL asgari işçilik tutarını karşılayacak bir bedelin kalması gerektiğ
Devamı...

ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetine ilişkin teklif edilen fiyatların ihale dokümanı uyarınca hesaplanması gereken tutarın altında olduğu, anılan isteklilere ait tekliflerin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği
Devamı...

ihale konusu işte nitelikteki personel giderlerine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

İdari Şartname’nin ekinde verilen listede gerekse Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde binek araçlara ilişkin sayı ve özelliklerine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, ayrı bir satır açılmadığı ancak Teknik Şartname’de bu araçların organizasyon kapsamında  şehir içi ulaşımda kullanılacağı hususuna yer verildiği, dolayısıyla söz konusu binek araçların sayısı ve özelliklerine yer verilmediğinden teklif fiyata dahil giderler arasında olup olmadığının anlaşılmasında ve teklif fiyatın belirlenmesinde istekliler arasında tereddüt oluşturacağı ve bu noktada ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki oluştuğu 
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam engelli personel sayısının 13 olarak belirtildiği, bu itibarla  il bazında ayrı ayrı olmak üzere istenilen asgari engelli personel sayının karşılandığı, engelli personel sayısının net olarak %3 şeklinde belirlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı, aktarılan Tebliğ açıklamasından asgari şartın sağlanması gerektiği ve asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılmasının mümkün olduğu
Devamı...

İhale dokümanında söz konusu alım kapsamında işlerin takibi amacıyla yükleniciden yakıt dahil olarak talep edilen 2 adet binek otomobilin çalıştırılacağı iş, yapacağı güzergah ve kilometre bilgisine dair herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, Teknik Şartname’de alım konusu ürünün tankerler ile sevkiyatının yapılacağı ilçeler ve ilçelerin merkeze uzaklıklarına yer verildiği, ancak bahse konu düzenlemenin talep edilen binek araçlara ilişkin bir düzenleme olmadığı, dolayısıyla bahse konu araçların başvuruya konu ihalede hangi iş veya işler için kullanılacağının belli olmadığı, araçların yakıt, bakım, lastik değişimi, köprü ve otoyol geçişi gibi giderlerinde kilometrenin önem arz ettiği, bu durumun söz konusu gider kalemleri için teklif fiyatı oluşturma aşamasında isteklileri tereddüde düşürebileceği, ayrıca başvuruya konu alımın bir mal alımı ihalesi olduğu, bu açıdan bahse konu alım kapsamında istenen binek araçların ihale konusu işin mahiyetine uygun olmadığı, bununla birlikte ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu araçlar için ayrı bir satır açılmadığı hususu da bir arada değerlendirildiğinde, dokümandaki söz konusu düzenleme ile isteklilerin sağlıklı teklif vermesi ve verilen tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı 
Devamı...

ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam engelli personel sayısının 80 olarak belirtildiği, bu itibarla istenilen asgari engelli personel sayının karşılandığı, engelli personel sayısının net olarak %3 şeklinde belirlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı, aktarılan Tebliğ açıklamasından asgari şartın sağlanması gerektiği ve asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılmasının mümkün olduğu
Devamı...

İş Ortaklığı’nın teklif etmiş oldukları tutarların farklı olduğu, birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemi tutarlarının herhangi bir paralellik göstermediği, anılan iş ortaklarının özel ortaklarının sunmuş oldukları belgeler üzerinde yer alan aynı meslek mensubuna ait imza ve kaşelerinin yer aldığı, ancak söz konusu belgelerin aynı meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenmesinin, isteklilerin beraber hareket ettikleri şeklinde yorumlanamayacağı, ayrıca söz konusu isteklilerin ihale dokümanını indirdikleri bilgisayarların IP adreslerinin farklı olduğu, geçici teminat mektuplarının farklı banka şubeleri tarafından düzenlendiği, şirket ortaklarının, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin farklı kişiler olduğu ve şirket adreslerinin farklı olduğu anlaşılması
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde İdari Şartnamede yer alan yukarıda ki düzenlemeye uygun olarak otomobiller için ayrı, “1 adet Makam Aracı” iş kalemi için ayrı satırlar açıldığı dolayısıyla otomobiller ve makam aracı için isteklilerden ayrı teklif sunmaları istenildiği tespit edildiğinden, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin, makam aracı için sunmuş olduğu teklif fiyatının motorlu kara taşıtları kasko değerinin %2’sini aştığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmayacağı hk
Devamı...

İhale birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin kısımları için teklif ettiği tutarlar miktar ve birim fiyatların çarpımı ile uyumlu olmayan, diğer bir ifade ile teklifinde aritmetik hata bulunduğu anlaşılan söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen işin miktarı ile niteliğinin değişmesi hususlarıyla ilgili olarak Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki değişikliklerin neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği, yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplamada bulunulmadığı hk
Devamı...

İhalenin üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin satırında belirtilen araçlar için aylık teklif edilen birim fiyatların taşıtın Sigorta tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aştığı, yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin araçların kasko değerinin %2’sini geçen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlemeleri gereğince anılan isteklinin teklifinin söz konusu kısımda değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

İhale konusu işin büyüklüğü isteklilerin teklif fiyatlarını oluştururken ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerini esas alarak teklif ettikleri birim fiyatları oluşturmaları gerektiği, iş sağlığı ve güvenliği giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğunun idare tarafından belirtildiği, anılan giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin içine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatlarını oluşturabilecekleri, dolayısıyla anılan giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının gerekmediği
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminde iş kapsamında çalıştırılacak personel için teklif edilen birim fiyatların Teknik Şartnamede yapılan asgari ücretin yüzde fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilen hesaplamada yer alan birim fiyatların altında olduğu
Devamı...

Birim fiyat tariflerinde ve birim fiyat teklif cetvelinde çalışma saatleri ve yapılacak km’lerin aracın gün içinde yaptırılması düşünülen maksimum çalışma ve km. değerleri olduğu aynı zamanda fazla km. hesaplaması teşkil ettiğinde birim fiyat tariflerinde tanımlanan sefer usulü çalışan araçlar hariç, günlük km. usulü ile çalışan taşıt grupları için sözleşme süresi içerisinde yapılan toplam km yapılması gereken toplam km den fazla ise o taşıt grubu için fazla km bedeli ödeneceği bu kalemler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı bu konuda düzenlemenin bulunduğu belirlenmiş fazla çalışma durumu oluşması halinde şoförlerin fazla çalışma maliyetlerinin de eklenerek fiyat verilmesinde bir engel bulunmadığı hk
Devamı...

ihale konusu hizmetin bütünü için aylık teklif verilmesinin istenildiği hizmetin her bir parçası için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekmediği hk
Devamı...

hizmet alım ihalesinin ana unsurunun çağrı hizmeti olduğu bu hizmetin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkacak yardımcı unsurlardan temizlik ve güvenlik gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiğine yönelik zorunluluk bulunmadığı ve söz konusu giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan diğer iş kalemlerine yansıtılmak suretiyle teklifin hazırlanabileceği
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelinde ihaleye katılan isteklilerden sayaç okuma iş kalemine adet üzerinden teklif verilmesinin istenildiği araçların kaç km yol kat edeceğine yönelik bir belirleme yapılmamasının teklif oluşturulmasına engel olmadığı araçların yakıt, bakım-onarım, yedek parça ve lastik giderlerinde km önem arz etmekle birlikte bu durumun fiyatlandırılamaz nitelikte olmadığı
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelinde ve dokümanda işin gerçekleştirilmesine ilişkin öngörülen araçlara ait düzenlenmesi isteklilerin tekliflerini birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri üzerinden bedel öngörerek tekliflerini oluşturması ve teklif değerlendirmelerinin idarece bu doğrultuda yapılması gerektiği hk 9
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilerek teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihalenin sonuçlanacağı 5
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelindeki güzergâhlar için yapılacak olan tekliflerin genel olarak araç kapasitesi ve mesafe ile ilintili olması ve başvuru sahibinin servis hareket saatlerindeki değişikliğin maliyeti neden ve nasıl etkilediğine ilişkin bir açıklamasının olmaması 1
Devamı...

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Rejim 1 ve Rejim 2 şeklindeki rejim tipleri için kahvaltı öğle ve akşam yemeği için ayrı satırlar açılmaksızın sadece Rejim 1 ve Rejim 2 şeklinde iki satır açılması neticesinde isteklilerce her bir rejim tipi için ortalama fiyat hesaplaması yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemenin sonucu olarak idarece öğün ayrımı yapılmaksızın bu rejim kapsamında bir öğün sunumuna karşılık olarak isteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvelinde Rejim 1 veya Rejim 2 satırı karşılığında öngörülen bedel kadar ödeme yapılacaktır. Dolayısıyla, özellikle Rejim 2’de farklı maliyetlere sahip öğünler için yükleniciye aynı miktarda ödenmesi sonucu doğacağından bu düzenlemenin mevcut haliyle isteklilerin maliyet hesaplamada tereddüde düşüreceği ve sözleşmenin ifası sürecinde hakkaniyete aykırı sonuçlar doğmasına sebebiyet vereceği 
Devamı...

İhale konusu işin araç kiralanması hizmet alımı işi olması dolayısıyla tekliflerin araç maliyeti üzerinden oluşturulacağı dikkate alındığında, ihale dokümanında yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderlerin, araç maliyetine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatların oluşturulabileceğinden, söz konusu giderler ile ilgili olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihalenin 36 ay süre ile katı atıkların toplanması nakli ve kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere şoförsüz/personelsiz iş makinesi ve araç kiralama işi olduğu, ihaleye ait yaklaşık maliyet cetveli ve birim fiyat teklif cetvelinin yalnızca kiralamaya konu araçlardan oluştuğu ve herhangi bir personel giderini içermediği, Sözleşme Tasarısında da yalnızca kiralamaya konu araçlara yönelik ceza uygulamalarına yer verildiği, iddia konusu Teknik Şartname düzenlemelerinin yüklenicinin zaten bünyesinde mevcut olan ve işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından temin edilecek araçların hizmete hazır halde bulundurulmasında kullanılacak personele yönelik kurallar niteliğinde olduğu, dolayısıyla başvuru konusu ihale kapsamında çalıştırılacak araç şoförlerinin idare personeli olacağı ve personel temini gerektirmeyen bir iş için de personele fiyat farkı verilmesine dair bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı, diğer yandan malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden b2 içinse belirleme yapmayarak fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmesinin ise idarenin takdir yetkisi
Devamı...

İş Ortaklığı’nda pilot ortağının adresinin ihale tarihi itibariyle aynı olduğu, birim fiyat teklif mektuplarında da aynı olan bu adresin yer aldığı diğer yandan Sicil Gazetesi’nden ortak Şti adresinin  değiştiğine ilişkin kararın Noter tarafından ihale günü onaylandığı ve bunun üzerine tescil edildiği anlaşıldığı buna göre anılan firmaların ihale tarihi itibariyle adreslerinin aynı olduğu nitekim itirazen şikâyet dilekçesinde de bu durumun başvuru sahibi tarafından da ikrar edildiği dikkate alındığında   bu durumun her 2 isteklinin birbirlerinin tekliflerinden haberdar olmasına ilişkin karine oluşturduğu ve isteklilerin söz konusu ihaleye bu şekilde girmelerinin Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu değerlendirilmesi
Devamı...

İhale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak üç farklı araç türünden her birinden kaç adet çalıştırılacağının birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen hatlarda bu araçlardan hangilerinin çalıştırılacağının açıkça düzenlenmediği hk düşülen şerh
Devamı...

birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasa dahi işin sürdürülmesi boyunca anılan teknik personelin iş mahallinde tam zamanlı çalışacağının anlaşıldığı, Teknik Şartname düzenlemelerinde anılan teknik personelin iş süresi boyunca iş mahallinde 4 teknik personelin bulunması ve çalıştırılması gerektiği belirtilmesine ve bu durumun İdari Şartname’nin teklife dahil olan giderlerinde sayılmasına rağmen idarece söz konusu 4 teknik personelin maliyetinin yaklaşık maliyet hesabına katılmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi 
Devamı...

Birim fiyat teklif cetvelinde Öğle Yemeği Kahvaltı şeklinde 5 iş kalemine yer verildiği vegan ve/veya diyet yemeklere ilişkin ayrıca satır açılmadığı T Şartname düzenlemesinde ise 2 grup ana yemekler grubunda üretilen ana yemeğin dışında idarenin isteği doğrultusunda diyet yemeği de verileceğinin belirtildiği, anılan düzenleme ile ana grup yemeğe ilave olarak idarenin isteği doğrultusunda sayısı ve içeriği belirlenmemiş şekilde diyet yemek verilebileceğine yönelik düzenlemenin istekliler açısından teklif fiyatlarını oluştururken belirsizliğe sebebiyet verebileceği idarenin isteği doğrultusunda ek yemek verilecek olmasının yükleniciye hesaplanamaz nitelikte ek maliyet unsuru olarak yansıyacağı değerlendirilmesi
Devamı...

ihalenin iptali karar gerekçesi olarak belirtilen hususun birim fiyat teklif cetvelinde yer alan özel pozun idare tarafından karşılanamaması nedeniyle işin niteliği ve yaklaşık maliyetin değişeceği şeklinde olduğu, bahse konu gerekçede yaklaşık maliyetin ne mertebede değişeceğine ilişkin hesaplama yapılmadığı hk 1
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirme ihalenin ilk oturumunda yapılmayacağı
Devamı...

İhalede isteklinin teklif bedelini 0 400100 TL olarak belirlediği birim fiyat üzerinden hesapladığı kendi öngördüğü katsayıyı kullanmadığı anlaşılmıştır Oysa ihale dokümanı uyarınca isteklilerin birim fiyatı belirledikleri katsayıyı esas alarak hesaplamaları gerektiği açıktır Bu durumda başvuru sahibi isteklinin teklifini ihale dokümanına uygun bir şekilde oluşturmadığı belirlediği katsayı esas alarak birim fiyatın oluşturulması durumunda ortaya çıkan teklif bedeli ile teklif mektubunda ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan teklif bedelinin birbiri ile uyumlu olmadığı başvuru sahibinin teklifini ihale dokümanına uygun bir şekilde hazırlamadığı anlaşıldığından isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

isteklilerin ihale dokümanında verilen miktara göre teklif vermeleri gerektiği anılan istekli tarafından da idarece belirlenen miktarların esas alınarak teklif fiyatının oluşturulduğu tüm isteklilerin Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarlar esas alınarak teklif vermesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda anılan isteklinin kendi belirlediği birim fiyatlar ile idarece belirlenen miktarların çarpılarak teklif fiyatını oluşturması bağlamında diğer isteklilere karşı miktar bakımından herhangi bir avantaj sağlamadığı isteklilerin de aşırı düşük teklif sorgulama safhasında idarece verilen analiz formatlarına uygun olarak açıklama yapılması gerektiği ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarlar ile idarece yapılan yaklaşık maliyet çalışmasındaki miktarların eşit olduğu anlaşılması hk
Devamı...

ihale teklifinin birim fiyat teklif cetvelinin 1. iş kalemi için sunmuş olduğu teklif fiyatının söz konusu kalemin yaklaşık maliyet birim fiyatının üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvellerinde söz konusu farkın çarpma işleminin hatalı yapılması sonucunda olduğu ve Tebliğin bahse konu istisnai düzenlemesi kapsamında bulunmadığı değerlendirilmiş başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde Kanun’da belirtildiği şekliyle aritmetik hata yapıldığı anlaşılmış olup idare tarafından aynı gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu hk 1
Devamı...

İhale dokümanı ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde engelli personel çalıştırılmasına ilişkin düzenleme yapılmadığı Teknik Şartnamede işin idarede gerçekleşeceği anlaşılan hizmet alımında *personelin çalıştırılacağı düzenlenmiş ise de birim fiyat teklif cetvelinin personel esas alınarak düzenlenmediği buna göre çalışması öngörülen engelli işçiler için ayrı satır açma zorunluluğu olmayacağı, isteklilerin * işçi üzerinden engelli personel sayısını hesaplayarak buna göre teklif hazırlayabileceği hk 1
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında yer alan standart forma uygun olarak sunulmayan diğer bir ifade ile ihale dokümanında belirlenen şekil kurallarına uygun olmayan birim fiyat teklif cetvelinin idarece uygun bulunmayarak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk 1
Devamı...

ihale  komisyon kararındaki diğer iptal gerekçesi incelendiğinde aynı iş kalemine farklı satırlarda yer verilmesinin istekliler arasında tereddüte yol açtığı idarece birim fiyat teklif cetvelinde aynı iş kalemleri için birden fazla satır açılarak isteklilerin farklı fiyat teklif vermesine zemin hazırlandığı bu durumun sözleşmenin uygulanması aşamasında da sorunlara neden olabileceği söz konusu husustan kaynaklı bazı isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı göz önüne alındığında ihale dokümanındaki bahse konu hatanın gerekçe gösterilerek ihalenin iptaline karar verilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hk 1
Devamı...

isteklinin birim fiyat teklif cetveli genel toplamında aritmetik hata bulunmadığı anlaşılmış olup İdare tarafından alınan ihale komisyonu kararında birim fiyat teklif cetveli genel toplamında 0.01 kuruşluk aritmetik hata olduğu tespit edilmişse de bu durum esasa etkili bulunmamıştır ifadesine yer verilmiş olduğu halde  isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması hk
Devamı...

ihale teklif fiyata dahil olan giderlerin belirtildiği isteklilerce söz konusu giderlerin ilgili iş kaleminin fiyatına yansıtılarak teklif fiyatına dahil edilebileceği bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde araç aksiyon giderlerine ilişkin ayrı satır açılmamış olmasının teklif vermeye engel nitelik taşımadığı anlaşılmış olup başvuru sahibin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı hk 1
Devamı...

Hizmet Alım ihalesi ile taşıt kiralanmasına İlişkin Esas ve Usullere tabi araçlara ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen toplam teklif bedelinin anılan araçlara ilişkin kasko değerlerinin %2 si üzerinden birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen miktarlar dikkate alınmak suretiyle yapılan hesaplama neticesinde ulaşılan toplam bedeli aşmadığı hususu göz önünde bulundurulduğunda anılan isteklinin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen Çift Kabin Pikap  araçlarının aylık kiralama bedellerinin söz konusu araçlara ilişkin kasko bedellerinin %2 sini aştığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaz
Devamı...

ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olmaması sebebiyle birim fiyat teklif cetvelinde operatörler ve şoförler için ayrı bir satır açılmasına gerek olmadığı hk 1
Devamı...

ihalenin sürücülü araç kiralaması işi olduğu ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için personel çalıştırılmasının zorunlu olduğu ancak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde işçilik maliyetleri için birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmasına gerek bulunmadığı ayrıca binek cinsi taşıtlarda çalışacak şoförler için isteklilerin tekliflerini fazla çalışma ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması ve konaklama yaptırılabilecek şekilde oluşturmasının istendiği yapılmayan fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması ve konaklama ücretinin ise ödenmeyeceğinin de belirtildiği bu kapsamda işçilik ücreti ile konaklama ücretinin İdari Şartname’de düzenlediği bu yapılmayan işler için ücret ödenmeyeceği, ayrıca idarece binek araçlar için birim fiyat teklif cetvelinde “ay” üzerinden teklif alındığı isteklilerin bu günlerde yaptırılacak çalışmalara ilişkin maliyetleri ilgili iş kalemlerine yansıtabileceği
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelindeki kısımlarda kahvaltı miktarına yer verildiği, ancak diyet kahvaltı için ayrı satır açılmadığı, belirtilen toplam kahvaltı miktarının ne kadarının normal ve ne kadarının diyet kahvaltısı olduğu düzenlemesine birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği, her ne kadar Teknik Şartname’de kahvaltı girdilerine ve gramajlarına dair düzenleme yapıldığı görülse de normal ve diyet kahvaltı girdilerinin birbirinden farklılık arz edeceği ve ayrıca diyet kahvaltı menüsü için öğün miktarı belirlemesi yapılmadığı dikkate alındığında tespit edilen söz konusu aykırılıkların isteklileri çelişkiye düşürecek nitelikte olduğu ve bu şekilde sağlıklı bir fiyat teklifi hazırlanamayacağı hk 1
Devamı...

İhale Şartname maddesinde yemek pişirme işine ait tüm maddeler ile dağıtım yerlerine taşınmasının teklif fiyata dahil olduğunun düzenlendiği ihale konusu alanda faaliyet gösteren isteklilerin söz konusu bilgiler üzerinden dağıtımının yapılacağı araçlara ilişkin sürücü maliyetini dikkate alarak yemek öğünü için teklif birim fiyatını oluşturmalarında engel bulunmadığı hk 1
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinin yemek öğün maliyetleri üzerinden oluşturulduğu işçilik için ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı idarece yaklaşık maliyetin fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin ortalamasının alınması suretiyle hesaplandığı  yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılan fiyat tekliflerinde işçilik giderlerinin asgari ücrete eşit veya daha fazla olabileceği gibi birim öğün maliyetler üzerinden alınan fiyat tekliflerinde isteklinin kar öngörmediği sonucunun çıkarılamayacağı hk 1
Devamı...

istekliler tarafından tekliflerde ve faturalarda kullanılacak birim fiyatların (TL/kWh) virgülden sonra en fazla 5 haneli tutarların TL ise virgülden sonra en fazla 2 haneli olacağının belirtildiği söz konusu düzenlemeye ilişkin ihale dokümanına yönelik bir itiraz bulunmadığı ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği dolayısıyla istekliler tarafından mevcut düzenlemeye göre teklif verilmesi gerektiği,  ihaleye teklif edilen birim fiyatın 0,653664 olduğu anılan durumun Teknik Şartname’ye aykırılık oluşturduğunun anlaşılması
Devamı...

ihalede öngörülen kar oranının yaklaşık maliyetin hesabında idarelerce uyulması gereken bir üst limit olduğu idare tarafından belli hesaplamalarla isteklilerin teklif tutarlarının yüzde kaç kar içerdiğinin hesaplandığı ancak böyle bir hesaplamanın ihale mevzuatı bakımından herhangi bir dayanağının bulunmadığı ve her bir isteklinin hizmeti gerçekleştirmedeki özel koşulları sebebiyle bu varsayımsal hesaplamaların gerçeği yansıtmasının mümkün olamayacağı anlaşılmış olup ihalede 12 adet doküman indirildiği ihaleye 3 istekli tarafından teklif sunulduğu ve gelinen aşama itibarı ile üç isteklinin teklifinin de geçerli teklif olduğu iki isteklinin teklif tutarının yaklaşık maliyetin altında olduğu verilen tekliflerin Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki satırlar bazında değil toplam teklif tutarları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında idarece ihalenin anılan gerekçelerle iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...